เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ กทม. 2556 ทุกตำแหน่ง --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ อปท.เทศบาล อบต. อบจ. กทม. และท้องถิ่นต่างๆ -> แนวข้อสอบ กทม. 2556 ทุกตำแหน่ง [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-11-12 21:59

แนวข้อสอบ กทม. 2556 ทุกตำแหน่ง

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ตราเป็นกฎหมายเมื่อใด

ก. 20 มกราคม พ.ศ. 2528

ข. 20 มีนาคม พ.ศ. 2528

ค. 20 มิถุนายน พ.ศ. 2528

ง. 20 สิงหาคม พ.ศ. 2528

ตอบ ง. 20 สิงหาคม พ.ศ. 2528 

2. พระราชบัญญัติฉบับนี้บังคับใช้เมื่อใด 

ก. ทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข. หลังจากประกาศในราชกิจจนุเบกษาหนึ่งวัน 

ค. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งอาทิตย์ 

ง. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งเดือน 

ตอบ ข. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งวัน 

 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 [รก.2528/115/1 พ./31 สิงหาคม 2528]

3. พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับใด 

ก. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2516

ข. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2517

ค. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518

ง. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2519

ตอบ ค. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 

 มาตรา 3 ให้ยกเลิก 

(1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518

(2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2518

(3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2519

(4) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 24 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520

(5) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2522

(6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2524 

4. บุคคลใดเป็นผู้รักษาพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ข. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ค. ประธานสภากรุงเทพมหานคร 

ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ตอบ ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ให้กรุงเทพมหานคร เป็น

ก. ทบวงการเมือง 

ข. เมืองหลวงของประเทศ 

ค. ศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดิน 

ง. นิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 

ตอบ ง. นิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 

 มาตรา 6 ให้กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีระเบียบการบริหารตามพระราชบัญญัตินี้และมีอาณาเขตท้องที่ตามที่กรุงเทพมหานครมีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาณาเขตท้องที่กรุงเทพมหานครให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ

6. การบริหารกรุงเทพมหานครประกอบด้วยกี่ส่วน 

ก. ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ประธานสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ข. ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ สภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ค. ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ประธานสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการเขต

ง. ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ สภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขต

ตอบ ข. ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ สภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

 มาตรา 9 การบริหารกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 

(1) สภากรุงเทพมหานคร 

(2) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

7. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด 

ก. มีสัญชาติไทย 

ข. อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 

ค. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 

ง. ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค. 

ตอบ ง. ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค. 

 มาตรา 12 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(1) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง และ

(3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันจนถึงวันเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 

[มาตรา 12 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบรืการราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539]

8. บุคคลที่ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคือ 

ก. เป็นหูหนวกหรือเป็นใบ้ 

ข. บุคคลล้มละลาย 

ค. บุคคลวิกลจริต 

ง. ติดยาเสพติดให้โทษ 

ตอบ ค. บุคคลวิกลจริต 

 มาตรา 13 บุคคลผู้มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้งบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คือ 

(1) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

(2) [ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539]

(3) ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 

(4) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 

(5) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

9. ก.ก. เป็นคำย่อของอะไร 

ก. คณะกรรมการกำหนดระเบียบข้าราชการ 

ข. คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

ค. คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

ง. คณะกรรมการกำหนดตำแหน่งและเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

ตอบ ข. คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

 มาตรา 15 ให้มีคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า  ก.ก. ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 

(2) กรรมการโดยตำแหน่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ ก.ค. และอธิบดีกรมบัญชีกลาง 

(3) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครจำนวนห้าคนโดยประกอบด้วย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ซึ่งคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน และผู้แทนข้าราชการครูกรุงเทพมหานครซึ่งคัดเลือกกันเองจำนวนหนึ่งคน 

(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนห้าคน ซึ่งกรรมการตาม (1) (2) และ (3) ประชุมร่วมกันคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านบริหารและการจัดการ หรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริการงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร

10. ประธานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครคือใคร 

ก. นายกรัฐมนตรี 

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ค. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ง. ปลัดกรุงเทพมหานคร 

ตอบ ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 ดูคำอธิบายข้อข้างต้น 

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- การสอบสัมภาษณ์

ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ

แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

- แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ

- แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546

- แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 2552

- พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่

- งานทะเบียนราษฏร์และบัตรประชาชน
พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554

แนวข้อสอบงานทะเบียนราษฎร

แนวข้อสอบงานบัตรประจำตัวประชาชน

- การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กทม ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- การสอบสัมภาษณ์

ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ

แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

- แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ

- แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546

- การบริหารทรัพยากรบุคคล การออกจากงานและการเกษียณอายุงาน

- รางวัลและการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง

- การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
การวางแผนกำลังคน

แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 1

แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 2จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- การสอบสัมภาษณ์

ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ

แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

- แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ

- แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546

- การประกันคุณภาพการศึกษา

- แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา

- แนวข้อสอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

หลักการจัดการศึกษาจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กทม.ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- การสอบสัมภาษณ์

ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ

แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

- แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ

- แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546

- แนวข้อสอบการออกแบบระบบฐานข้อมูล (อัตนัย)

- หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
แนวข้อสอบการพัฒนาระบบงาน _Web Application

แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน กทม ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- การสอบสัมภาษณ์

ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ

แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

- แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ

- แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546

- แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ _อัตานัย

- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ _อัตนัย

แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


admin 2011-11-12 22:10
(เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร)
1 กรุงเทพมหานคร เดิมเรียกกันว่า
-        "เมืองบางกอก"
2 กรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็นเขตการปกครอง
-    ปกครองพิเศษ
3.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็น
- ทบวงการเมือง มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
4.มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร มาจาก
- การเลือกตั้ง
5.มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร และเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงาน อยู่ในตำแหน่งตามวาระคราวละ
-  4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง
6.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร และเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานและมีการแต่งตั้ง
-  ปลัดกรุงเทพมหานครร่วมบริหารงาน
7.การดำเนินงานมีสภากรุงเทพมหานครที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงทำงานร่วมด้วยผู้ว่าราชการคนปัจจุบัน คือ
-  
8. ปลัดกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันคือ
-
9.ตราของกรุงเทพมหานคร เป็น
- รูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พระหัตถ์ทรงสายฟ้า  

10.ต้นไม้ประจำกรุงเทพมหานคร คือ
-  ต้นไทรย้อยใบแหลม (Ficus benjamina)

11.คำขวัญของกรุงเทพมหานคร
- ช่วยชุมชนแออัด ขจัดมลพิษ แก่ปัญหารถติด ทุกชีวิตรื่นรมย์
1  “ข้าราชการกรุงเทพมหานคร” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนของกรุงเทพมหานคร
หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่กรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานคร
นำมาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการกรุงเทพมหานคร

2“ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ” หมายความว่า
ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งรับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร แต่ไม่รวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา

3“ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร” หมายความว่า
(๑) ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ
(๒) ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และให้หมายความรวมถึงข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครกำหนด

4“ข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า
ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามที่

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


decho 2013-09-18 08:17
11111111111111


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ กทม. 2556 ทุกตำแหน่ง --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.072293 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us