เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ ธกส. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ ธกส. และนายธนาคารอื่นๆ -> แนวข้อสอบ ธกส. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-10-23 23:03

แนวข้อสอบ ธกส. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน

1. ธนาคาร ธ.ก.ส.จัดตั้งขึ้น เมื่อใด

. พ.ศ. 2473  . พ.ศ. 2499

. พ.ศ. 2502 . พ.ศ. 2509

2. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อใด

 . พุทธศักราช 2475    . พุทธศักราช 2490

 . พุทธศักราช 2502   . พุทธศักราช 2486

3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสังกัดกระทรวงใด

. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

. กระทรวงการคลัง

. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันคือใคร

. บุญทรง เตริยาภิรมย์ . ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล

. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม . จุติ ไกรฤกษ์

5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คนปัจจุบัน คือใคร

. นายฤทธิรงค์ จัยสิน . ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ

. ธีระ วงศ์สมุทร   ง. พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ

 

6. ผู้จัดการใหญ่ ของ ธ.ก.ส. คนปัจจุบัน คือใคร

 . นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ . นางพูนสุข มุสิกลัด

 . นายสมชัย อ่ำพันธ์ . นายลักษณ์ วจนานวัช

7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีชื่อภาษาอังกฤษว่า

. . Bank for Agriculture  

. Bank for Agricultural Cooperatives

. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives

 . Bank Authority Meteorological 

8. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

. ให้บริการสินเชื่อครบวงจรเพื่อเสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนเกษตรกร 

. สนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท

. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

  . พัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรอย่างมีคุณภาพ

9. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของ ธนาคาร ธ .ก.ส.

. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย 

. ยึดมั่นในหลักการบริหารงาน

. สนับสนุนเกษตรกรจนสามารถเพิ่มผลผลิต ได้อย่างมีคุณภาพ

. ถูกทุกข้อ

10. ข้อใดคือนิยามวัฒนธรรมของ ธ.ก.ส.

 .ซื่อสัตย์สุจริต 

. มีสำนึกรับผิดชอบ

. ตอบสนองเป็นทีม

. ถูกทุกข้อ

 

11. เว็บไซต์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีชื่อว่าอะไร

. [url]www.baac.com[/url] 

. [url]www.baac.co.th[/url]

. [url]www.baac.or.th[/url] 

. [url]www.baac.org[/url]

 

12. เว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีชื่อว่าอะไร

. [url]www.tgs.go.th[/url] 

. [url]www.maco.go.th[/url]

.[url]www.moct.org[/url] 

. [url]www.moac.go.th[/url] 

13. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปัจจุบันมีกี่สาขา

. 850 สาขา   . 980 สาขา

. 1ม002 สาขา . 1,101 สาขา

14. ธ.ก.ส. ได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ไว้กี่ด้าน

. 6 ด้าน 

. 5 ด้าน

. 4 ด้าน

. 3 ด้าน

15.  วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ธ.ก.ส. ขึ้นคือข้อใด

. ให้ข้อมูลเรื่องการเงินเกษตรกร . ให้ความรู้ด้านการเกษตร

. ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น . ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร

 

16. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคือใคร

. ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ 

. ประธานวุฒิสภา

.ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ 

. ประธานสภาผู้แทนราษฎร

17 . จังหวัดบึงกาฬแยกออกมาจากจังหวัดใด

. อุบลราชธานี  . สกลนคร

. หนองคาย . อุดรธานี

18. ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนปัจจุบัน (ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2554) คือ

. นายยงยุทธ ติยะไพรัช . นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์

. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ . นายชัย ชิดชอบ

19. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11 จะเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาใด
ก. 
2554-2556 ข. 2556-2558 

 ค. 2555-2559 ง. 2555-2560

 

20. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11 มุ่งเน้นเรื่องใด

. การทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 

. การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารประเทศ 

. ถูกทุกข้อ

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำแหน่งปฎิบัติงานด้านการเงิน ธ.ก.ส.  ใหม่ล่าสุด

 รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
 รายละเอียดประกอบด้วย

- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test)

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำ

ความรู้ในการปฎิบัติงานเฉพาะตำแหน่งปฎิบัติงานด้านการเงิน

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี (พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวการเงิน-การธนาคาร   (พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส. (พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง   (พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบการพัฒนาชนบท  ชุมชน (พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินเชื่อ(พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบการให้บริการที่ดี (พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบการตลาดและการประชาสัมพันธ์(พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบหลักการบริหารเบื้องต้น (พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบจริยธรรม  จรรยาบรรณ (พร้อมเฉลยละเอียด)

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724  


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

 

 


cai.darunee 2011-12-07 22:28
โหลดยังไงอ่ะ

parichatr 2011-12-07 23:10
ขอบคุณ

amcheeze 2011-12-09 10:31
ขอบคุณค่ะ

sweetpig53 2011-12-11 21:29
ขอบคุณค่ะ

au_jeng 2011-12-12 10:29
โหลดยังไงค่ะ

sweetpig53 2011-12-12 20:26


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ ธกส. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.037084 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us