เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม. 2556 --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ อปท.เทศบาล อบต. อบจ. กทม. และท้องถิ่นต่างๆ -> แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม. 2556 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-10-23 09:48

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม. 2556

แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน

การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2530

1. ข้อใดมิใช่หัวหน้าหน่วยงาน

ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ข. ปลัดกรุงเทพมหานคร

ค. ผู้อำนวยการสำนัก

ง. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

ตอบ ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 ข้อ 4 ในระเบียบนี้

 หัวหน้าหน่วยงาน หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้ากอง เลขานุการสำนัก ผู้อำนวยการเขต หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ดำรงตำแหน่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

2. ผู้มีอำนาจจะมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งใดก็ได้ต้องดำเนินการอย่างไร

ก. ทำเป็นหนังสือมอบอำนาจ

ข. ทำเป็นคำสั่ง

ค. ทำเป็นคำสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ง. ทำเป็นประกาศกรุงเทพมหานคร

ตอบ ก. ทำเป็นหนังสือมอบอำนาจ

 ข้อ 6 ผู้มีอำนาจดำเนินการตามระเบียบนี้ จะมอบอำนาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งใดก็ได้โดยให้คำนึงถึงระดับตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่จะได้รับมอบอำนาจเป็นสำคัญ หากเกิดการเสียหายขึ้นผู้มอบและผู้รับมอบจะต้องรับผิดตามกฎหมาย

3. การจะมอบอำนาจให้แก่บุคคลใด จะต้องคำนึงถึงสิ่งใดต่อไปนี้

ก. ฐานะการเงินและความตรงต่อเวลา

ข. ตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ

ค. ความซื่อสัตย์และชื่อเสียง

ง. ตำแหน่งหน้าที่และฐานะการเงิน

ตอบ ข. ตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ

 ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

4. เมื่อมีการมอบอำนาจเป็นที่เรียบร้อยและหากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้ใดจะต้องรับผิดตามกฎหมาย

ก. ผู้มอบอำนาจเพียงผู้เดียว

ข. ผู้รับมอบอำนาจเพียงผู้เดียว

ค. หัวหน้าของผู้มอบอำนาจ

ง. ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

ตอบ ง. ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

 ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

5. ระเบียบฉบับนี้มิให้ใช้บังคับเกี่ยวกับการเงินในข้อใด

ก. งบประมาณจากสำนักนายกรัฐมนตรี

ข. งบประมาณจากรัฐบาล

ค. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจากรัฐบาล

ง. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจากรัฐวิสาหกิจ

ตอบ ค. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจากรัฐบาล

 ข้อ 7 ระเบียบนี้มิให้ใช้บังคับเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจากรัฐบาล

6. ข้อใดมิใช่ฎีกาเบิกเงิน

ก. ฎีกาเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ

ข. ฎีกาเบิกเงินรายรับตามงบประมาณ

ค. ฎีกาเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง

ง. ฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ

ตอบ ข. ฎีกาเบิกเงินรายรับตามงบประมาณ

 ข้อ 9 ฎีกาเบิกเงิน มีดังนี้

(1) ฎีกาเบิกเงินรายจ่ายตามงบประมาณ (ยกเว้นเงินเดือนและค่าจ้าง)

(2) ฎีกาเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง

(3) ฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ

(4) ฎีกาเบิกเงินนอกจาก (1) (2) และ (3)

7. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจะมอบหมายให้หน่วยงานอื่น หรือหัวหน้าหน่วยงานในหน่วยงานเดียวกันเป็นผู้ทำการเบิกแทนก็ได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อใด

ก. ส่งตัวอย่างลายมือชื่อผู้เบิก

ข. ส่งสำเนาบัตรประชาชนผู้เบิก

ค. ส่งหนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้เบิก

ง. ส่งสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการผู้เบิก

ตอบ ก. ส่งตัวอย่างลายมือชื่อผู้เบิก

 ข้อ 11 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจะมอบหมายให้หน่วยงานอื่น หรือหัวหน้าหน่วยงานในหน่วยงานเดียวกัน หรือหัวหน้างานในสำนักงานเขตเป็นผู้ทำการเบิกแทนก็ได้ โดยให้ส่งตัวอย่างลายมือชื่อผู้เบิกเพื่อขอทำความตกลงกับสำนักการคลังก่อนทำการเบิกเงิน

8. ฎีกาขอเบิกเงินจะต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึกที่ลบได้ยากจำนวนเงินที่ขอเบิกทั้งตัวเลขและตัวอักษรจะต้องพิมพ์หรือเขียนให้ชัดเจนห้ามขูดลบ หากผิดพลาดจะต้องแก้ไขอย่างไร

ก. ฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ทั้งจำนวน

ข. ฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ทั้งจำนวน แล้วให้ฝ่ายบัญชีลงลายมือชื่อรับรองการขีดฆ่านั้น

ค. ฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ทั้งจำนวน แล้วให้ผู้เบิกลงลายมือชื่อรับรองการขีดฆ่านั้น

ง. ฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ทั้งจำนวน แล้วให้หัวหน้าผู้เบิกลงลายมือชื่อรับรองการขีดฆ่านั้น

ตอบ ค. ฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ทั้งจำนวน แล้วให้ผู้เบิกลงลายมือชื่อรับรองการขีดฆ่านั้น

 ข้อ 13 ฎีกาขอเบิกเงินจะต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึกที่ลบได้ยากจำนวนเงินที่ขอเบิกทั้งตัวเลขและตัวอักษรจะต้องพิมพ์หรือเขียนให้ชัดเจน ห้ามขูดลบ หากผิดพลาดก็ให้แก้ไขโดยวิธีฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ทั้งจำนวน แล้วให้ผู้เบิกลงลายมือชื่อรับรองการขีดฆ่านั้นด้วย

 การพิมพ์หรือเขียนจำนวนเงินในฎีกาของเบิกเงินที่เป็นตัวอักษร ให้พิมพ์หรือเขียนจำนวนที่ขอเบิกให้ชิด คำว่า “ตัวอักษร” หรือขีดเส้นหน้าจำนวนเงินอย่าให้มีช่องว่างที่จะพิมพ์หรือจำนวนเพิ่มเติมให้สูงขึ้นได้

9. การพิมพ์หรือเขียนจำนวนเงินในฎีกาของเบิกเงินที่เป็นตัวอักษร มีข้อปฏิบัติตามข้อใด

ก. ให้พิมพ์หรือเขียนจำนวนที่ขอเบิกให้ชิดด้านซ้ายของช่องตัวอักษร

ข. ให้พิมพ์หรือเขียนจำนวนที่ขอเบิกให้ชิดคำว่า “ตัวอักษร”

ค. ให้พิมพ์หรือเขียนจำนวนที่ขอเบิกให้ชิดด้านขวาของช่องตัวอักษร

ง. ให้พิมพ์หรือเขียนจำนวนที่ขอเบิกในช่องตัวอักษรแบบไหนก็ได้

ตอบ ข. ให้พิมพ์หรือเขียนจำนวนที่ขอเบิกให้ชิดคำว่า “ตัวอักษร”

 ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

10. การตั้งฎีกาเบิกเงินจะต้องระบุสิ่งใดลงไปด้วย

ก. ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินนั้นไปจ่าย

ข. ระบุหน่วยงานที่เบิกเงินนั้น

ค. ระบุชื่อผู้ที่เบิกเงิน

ง. ระบุวันที่ตั้งฎีกาเบิกเงิน

ตอบ ก. ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินนั้นไปจ่าย

 ข้อ 14  การตั้งฎีกาเบิกเงินให้ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินนั้นไปจ่าย โดยต้องได้รับการทวงหนี้หรือใกล้ถึงกำหนดจ่ายเงิน จึงตั้งฎีกาเบิกเงินได้

 ห้ามมิให้หน่วยงานใดเบิกเงินไปเพื่อเตรียมจ่ายล่วงหน้าและรักษาเงินไว้เกินสิบห้าวัน


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม.ใหม่ล่าสุด 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ   
ประกอบด้วย
1. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
2.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
3. ข้อสอบความรอบรู้ในการปฎิบัติราชการ
-แนวข้อสอบการปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
-แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
-แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบข้าราชการและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร
-แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ
-แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
-แนวข้อสอบ กทม.ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  และการตรวจเงิน พ.ศ. 2530
-แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบัญ
- แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องรถราชการ พ.ศ.2529
- แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ.2538
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง
- แนวข้อสอบระเบียบ กทม.ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ – รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ 2533

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


admin 2013-05-06 15:11

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2556 จำนวน 15 ตำแหน่ง 243 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 พฤษภาคม 2556

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 9 ตำแหน่ง ได้แก่
 1. โภชนากรปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
 2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน อัตรา
 3. นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
 4. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา
 5. เจ้าหน้าที่สำงานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา
 6. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จำนวน 60 อัตรา
 7. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา
 8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 45 อัตรา
 9. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 70 อัตรา
 • ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 6 ตำแหน่ง ได้แก่
 1. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
 2. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 3. นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ จำนวน อัตรา
 4. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน อัตรา
 5. วิศกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
 6. วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

 

 • ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
 • ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ได้แก่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: 'Microsoft Sans Serif', Calibri, Arial; ">รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบ (3 ภาค) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
(9 ตำแหน่ง)

 • ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
 • ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ได้แก่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 

 • ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
 • ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ได้แก่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: 'Microsoft Sans Serif', Calibri, Arial; ">รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบ (3 ภาค) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
(6 ตำแหน่ง)

 • ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
 • ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ได้แก่ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comเวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม. 2556 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.014755 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us