เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบตำแหน่ง Call Center ธ.ก.ส. 2555 --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ ธกส. และนายธนาคารอื่นๆ -> แนวข้อสอบตำแหน่ง Call Center ธ.ก.ส. 2555 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-10-03 09:07

แนวข้อสอบตำแหน่ง Call Center ธ.ก.ส. 2555

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง call center ของ ธกส. 

หน้าที่ ปฏิบัติงานด้านการให้บริการข้อมูล/นำเสนอขายผลิตภัณฑ์_และบริการต่างๆ ของธนาคารแก่ลูกค้า รวมถึงการประชาสัมพันธ์_เผยแพร่งานธนาคารแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์_ และช่องทางอื่นๆ

1.แม้ว่าการรับโทรศัพท์จะเป็น การสื่อสารที่ไม่เห็นหน้ากันสำหรับงานโอเปอเรเตอร์นั้นในการรับโทรศัพท์ เราต้องทำอย่างไรให้กับคู่สนทนาของเราให้มากที่สุด 

 ก. การพูดจาไพเราะ ข. สร้างความประทับใจ 

 ค. ไม่พูดเสียงดังเกินไป ง. รับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่าย 

ตอบ ข้อ ข. สร้างความประทับใจ

2. ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการรับโทรศัพท์ 

ก. ต้องเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ ไม่ว่าจะเป็น ปากกา กระดาษ 

ข. ควรแจ้งให้ปลายสายทราบถึง ชื่อองค์กร ตำแหน่งหน้าที่ และชื่อของเรา 

ค. น้ำเสียงที่ใช้ในการสนทนา ถ้ามีเวลาน้อยก็ควรพูดให้เร็วขึ้น 

ง. การรับโทรศัพท์ เราควรรับฟังด้วยความตั้งใจ 

ตอบ ข้อ ค.น้ำเสียงที่ใช้ในการสนทนา ถ้ามีเวลาน้อยก็ควรพูดให้เร็วขึ้น 

3. เมื่อการสนทนาสิ้นสุดลง เราควรทำอย่างไรกับคู่สนทนา 

ก. รอให้ปลายสายเป็นผู้วางสายจบก่อน 

ข. เมื่อสนทนาจบก็รีบวางสายก่อนเพราะอีกสายจะรอนาน 

ค. วางโทรศัพท์อย่างแรงเมื่อสนทนาจบ 

ง. กล่าวคำขอบคุณ ก่อนวางสายก่อน 

ตอบ ข้อ  ก.รอให้ปลายสายเป็นผู้วางสายจบก่อน

4. ควรรักษาความประทับใจในการรับโทรศัพท์ตั้งแต่เมื่อไร 

 ก. ตั้งแต่วินาทีแรกของการพูดคุย 

ข. ตั้งแต่วินาทีแรกจนกระทั่งวินาทีกลางๆของการพูดคุย 

ค. ตั้งแต่วินาทีสุดท้ายของการพูดคุย 

ง. ตั้งแต่วินาทีแรกจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของการพูดคุย 

ตอบ ข้อ ง. ตั้งแต่วินาทีแรกจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของการพูดคุย 

5.ข้อใดคือการรับโทรศัพท์ของตัวผู้ใช้โทรศัพท์ 

ก. มีความกระตือ รือร้น พอใจกับงานเจรจา 

ข. ระมัดระวังในการวางหูโทรศัพท์อย่างเบามือ  

ค. บอกชื่อผู้พูด/ผู้รับสาย  

ง. ไม่มีคำตอบ 

ตอบ ข้อ ข.ระมัดระวังในการวางหูโทรศัพท์อย่างเบามือ 

6. หากต้องวางหูโทรศัพท์รอเพื่อหยุดไปดำเนินการใดๆ ให้วางหูโทรศัพท์อย่างไร 

 ก. วางคว่ำลง ข. วางหงายขึ้น 

 ค. วางข้างๆ มือ ง. วางคว่ำหรือหงายก็ได้ 

ตอบ ข้อ ก.วางคว่ำลง

7. ข้อใดคือ การเลือกผู้ทำหน้าที่รับโทรศัพท์ 

ก. มีความกระตือ รือร้น พอใจกับงานเจรจา 

ข. ระมัดระวังในการวางหูโทรศัพท์อย่างเบามือ  

ค. บอกชื่อผู้พูด/ผู้รับสาย 

ง. ไม่มีคำตอบ 

ตอบ ข้อ ก. มีความกระตือ รือร้น พอใจกับงานเจรจา 

8. ข้อใดคือ ขั้นตอนการรับโทรศัพท์ 

ก. มีความกระตือ รือร้น พอใจกับงานเจรจา 

ข. ระมัดระวังในการวางหูโทรศัพท์อย่างเบามือ  

ค. บอกชื่อผู้พูด/ผู้รับสาย 

ง. ไม่มีคำตอบ 

ตอบ ข้อ ค. บอกชื่อผู้พูด/ผู้รับสาย 

9. ตั้งใจฟังอย่างสนใจหากผู้ ที่โทรฯมามีข้อมูลมากต้องจดบันทึกช่วย เป็นเทคนิคใดของการรับโทรศัพท์ 

 ก. ขั้นตอนรับโทรศัพท์ ข. การเลือกผู้มีหน้าที่รับโทรศัพท์ 

 ค. ตัวผู้ใช้โทรศัพท์ ง. การตอบรับโทรศัพท์ 

ตอบ ข้อ ก.ขั้นตอนรับโทรศัพท์

10. มีเทคนิคในการเจรจาต่อรอง สามารถอธิบายด้วยความสุภาพนุ่มนวลเป็นเทคนิคใดของการรับโทรศัพท์ 

 ก. ขั้นตอนรับโทรศัพท์ ข. การเลือกผู้มีหน้าที่รับโทรศัพท์ 

 ค. ตัวผู้ใช้โทรศัพท์ ง. การตอบรับโทรศัพท์ 

ตอบ ข้อ ข. การเลือกผู้มีหน้าที่รับโทรศัพท์

11. ควรเริ่มสนทนาด้วยเสียงนุ่มนวลควรกล่าวคำว่าอะไร 

 ก. ฮัลโล ข. ไฮ ดิฉันชื่อ.... 

 ค. สวัสดีค่ะ(ครับ) ง. ไม่ทราบใครโทรมาค่ะ(ครับ) 

ตอบ ข้อ ค. สวัสดีค่ะ(ครับ) 

12.กรณีสอบถามชื่อผู้ที่โทรศัพท์มา  ควรกล่าวคำว่าอย่างไร

 ก. ขอโทษค่ะ  ดิฉัน/ผมกำลังเรียน (พูด) สายกับใครค่ะ/ครับ

ข. สวัสดีค่ะ  ดิฉัน/ผมกำลังเรียน (พูด) สายกับใครค่ะ/ครับ

ค. ขอโทษค่ะ  กำลังเรียน (พูด) สายกับใครค่ะ/ครับ

ง. “  ดิฉัน/ผมกำลังเรียน (พูด) สายกับใครค่ะ/ครับ

ตอบ ข้อ ก. “ขอโทษค่ะ  ดิฉัน/ผมกำลังเรียน (พูด) สายกับใครค่ะ/ครับ

13. หลังจากทักทายแล้ว ควรกล่าวคำว่าอย่างไรต่อ 

 ก. สวัสดีค่ะ มนตรีรับสายค่ะ ข. สวัสดีค่ะ หน่วยสินเชื่อ มนตรีรับสายค่ะ

 ค. มรตรีรับสายค่ะ ง. ธกส. มนตรีรับสายค่ะ

ตอบ ข้อ ข. “สวัสดีค่ะ หน่วยสินเชื่อ มนตรีรับสายค่ะ

14. เมื่อ ตนเองไม่รู้จักผู้ที่โทรศัพท์มา   ควรถามว่า

 ก. ต้องการพูดสายกับใคร(ค่ะ/” ข. คุณต้องการสอบถามกับใคร (ค่ะ/ครับ)

 ค. คุณต้องการอะไร (ค่ะ/ครับ) ง. คุณต้องการสอบถาม/ต้องการพูดสายกับใคร(ค่ะ/ครับ)

ตอบ ข้อ ง. “คุณต้องการสอบถาม/ต้องการพูดสายกับใคร(ค่ะ/ครับ)

15. เมื่อจบ การสนทนาควรกล่าวด้วยคำว่าอะไร

 ก. สวัสดีค่ะ(ครับ) ข. ขอบคุณค่ะ (ครับ) 

 ค. ลาก่อนค่ะ (ครับ) ง. ขอบคุณที่ใช้บริการ 

ตอบ ข้อ ก. สวัสดีค่ะ(ครับ)


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ธ.ก.ส.Call Center ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส.
- ประวัติการก่อตั้ง ธกส.
แนวข้อสอบเรื่องการขายและการบริการ
- แนวข้อสอบการให้บริการที่ดี
- แนวข้อสอบตำแหน่ง Call Center ธ.ก.ส.
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- การสอบสัมภาษณ์

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


 

 


admin 2012-09-13 16:49
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (ธ.ก.ส.Call Center) <รับออนไลน์>(บัดนี้-16 ก.ย.55)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (ธ.ก.ส.Call Center) <รับออนไลน์>(บัดนี้-16 ก.ย.55)

รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (ธ.ก.ส.Call Center)
   
 

นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานกลุ่ม งานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (ธ.ก.ส. Call Center) ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มตามประกาศที่แนบนี้

 

ต้องการสมัครงาน คลิกที่นี่...

 

Click ดูรายละเอียด

 

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 108.36 KB )


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบตำแหน่ง Call Center ธ.ก.ส. 2555 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.011897 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us