เวอร์ชันเต็ม: [-- ดาวน์โหลดพระราชบัญญัติทั้งหมดที่นี่ --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ กฎหมาย พรบ.ต่างๆ -> ดาวน์โหลดพระราชบัญญัติทั้งหมดที่นี่ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-09-25 00:32

ดาวน์โหลดพระราชบัญญัติทั้งหมดที่นี่พรบ. เกลือ พ.ศ. 2481  

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติม พรบ. รถลาก รถจ้าง รถยนตร์ ขนาดเกวียน และล้อเลื่อน พุทธศักราช 2469  

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฯ ฉบับที่ 15 ลงวันที่ 21 กันยายน พุทธศักราช 2549

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฯ ฉบับที่ 30 พ.ศ. 2550

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2535

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2541

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2541 

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2548

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2549

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2550

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2550

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2551

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2551

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2543  

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2550

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2551

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2547

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที 18 ) พ.ศ. 2550

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 19 ) พ.ศ. 2550

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2550

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2551

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ( ฉบับที่ 19 ) พ.ศ. 2543 

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2543 

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2548

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2550

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2551

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2548

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2550

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2550

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2550

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2551

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2551

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 35) พ.ศ. 2544

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 36) พ.ศ. 2548

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิรโทษกรรมฯ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2524

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2534

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2550

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติม พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2550

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติม พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2550

พรบ. แก้ไขเพิ่มเติม พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาฯ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2550

พรบ. กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 (ปรับปรุงจนถึงฉบับที่ 2/2502)

พรบ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 

พรบ. กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554

พรบ. กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2535 

พรบ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 

พรบ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 

พรบ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546

พรบ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

พรบ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2551

พรบ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2553

พรบ. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 

พรบ. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 

พรบ. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 

พรบ. กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517 (ยกเลิกโดย พรบ. กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554)

พรบ. กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554

พรบ. กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. 2503 (ปรับปรุงจนถึงฉบับที่ 4/2530)

พรบ. กองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535 

พรบ. กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพ พ.ศ. 2544 

พรบ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 

พรบ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 

พรบ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550

พรบ. กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 

พรบ. กองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2504 

พรบ. กักพืช พ.ศ. 2507 

พรบ. กักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2542

พรบ. กักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551

พรบ. กาชาด พ.ศ. 2499 

พรบ. การกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2554

พรบ. การเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ. 2530 

พรบ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

พรบ. การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 

พรบ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543

พรบ. การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.. 2547

พรบ. การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 

พรบ. การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 

พรบ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 15/2540)

พรบ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2550

พรบ. การเดินอากาศ พ.ศ.2497 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 9/2534)

พรบ. การเดินอากาศ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542

พรบ. การเดินอากาศ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551

พรบ. การเนรเทศ พ.ศ. 2499 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 3/2521)

พรบ. การเปรียบเทียบคดีอาญา พ.ศ. 2481 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 3/2529)

พรบ. การเปรียบเทียบคดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2499 

พรบ. การเปรียบเทียบคดีอาญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2529 

พรบ. การเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 

พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2482 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 9/2538)

พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2531 

พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2546)

พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พ.ศ. 2482 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 6/2538)

พรบ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 

พรบ. การแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2539 

พรบ. การไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 3/2535)

พรบ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 3/2535)

พรบ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 4/2542)

พรบ. การกักเรือ พ.ศ. 2534

พรบ. การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518 

พรบ. การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2534)

พรบ. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 

พรบ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 9/2542)

พรบ. การขนส่งทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2546

พรบ. การขนส่งทางบก (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2550

พรบ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

พรบ. การค้าข้าว พ.ศ. 2489 

พรบ. การค้าข้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2489 

พรบ. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543

พรบ. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

พรบ. การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. 2541 

พรบ. การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2541 

พรบ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

พรบ. การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 

พรบ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 

พรบ. การจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. 2537 

พรบ. การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. 2550

พรบ. การชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 3/2526)

พรบ. การชลประทานราษฎร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523 

พรบ. การชลประทานราษฎร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526 

พรบ. การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 5/2530)

พรบ. การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542

พรบ. การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

พรบ. การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2517 

พรบ. การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551

พรบ. การดำรงตำแหน่งในทางการเมืองของข้าราชการกรรมการ พนักงานส่วนท้องถิ่นฯ พ.ศ. 2522  

พรบ. การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2522 

พรบ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 

พรบ. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522

พรบ. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

พรบ. การทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. 2493 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 3/2497)

พรบ. การทะเบียนคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2495 

พรบ. การทะเบียนคนต่างด้าว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2497 

พรบ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 

พรบ. การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

พรบ. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550

พรบ. การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 4/2516)

พรบ. การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543

พรบ. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 5/2538)

พรบ. การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 (ยกเลิก)

พรบ. การทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 (ยกเลิก)

พรบ. การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

พรบ. การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 3/2535)

พรบ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 3/2539)

พรบ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534

พรบ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539

พรบ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550

พรบ. การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553

พรบ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 

พรบ. การบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

พรบ. การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550

พรบ. การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 

พรบ. การบัญชี พ.ศ. 2543 

พรบ. การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการตามคำพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. 2527 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2530)

พรบ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 3/2532)

พรบ. การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 

พรบ. การประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547

พรบ. การประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550

พรบ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551

พรบ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 

พรบ. การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 (ปรับปรุงถึง พรก. ฉบับที่ 5/2541)

พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

พรบ. การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 

พรบ. การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 

พรบ. การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551

พรบ. การประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. 2522 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2524)

พรบ. การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญของทหารหญิง พ.ศ. 2510 

พรบ. การประปานครหลวง พ.ศ. 2510 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 5/2535)

พรบ. การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2530)

พรบ. การประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530

พรบ. การประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550

พรบ. การประมง พ.ศ.2490 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 3/2528)

พรบ. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2521 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2537)

พรบ. การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.. 2548 

พรบ. การผังเมือง พ.ศ. 2518 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 3/2535)

พรบ. การผังเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525

พรบ. การผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535

พรบ. การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551

พรบ. การพนัน พ.ศ. 2478 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 8/2505)

พรบ. การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 

พรบ. การพิมพ์ พ.ศ. 2484 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 3/2488)

พรบ. การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 

พรบ. การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551

พรบ. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 

พรบ. การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 6/2535)

พรบ. การรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2502 

พรบ. การรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2509 

พรบ. การรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2524 

พรบ. การรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 

พรบ. การรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2535

พรบ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551

พรบ. การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2533)

พรบ. การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

พรบ. การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 

พรบ. การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. 2526 

พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 

พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

พรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

พรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535

พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

พรบ. การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 

พรบ. การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 

พรบ. การสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

พรบ. การสวนครัว และการเลี้ยงสัตว์ เพื่อประโยชน์แห่งครัวเรือน พ.ศ. 2482 

พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

พรบ. การสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

พรบ. การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 

พรบ. การโอนเงินเย็นพิเศษเพื่อใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจ พ.ศ. 2505

พรบ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551

พรบ. กำหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. 2502

พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

พรบ. กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัดฯ พ.ศ. 2499 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2535)

พรบ. กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัดฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

พรบ. กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัดฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

พรบ. กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัดฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

พรบ. กำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 3/2534)

พรบ. กำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516

พรบ. กำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534

พรบ. กำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2529 

พรบ. กำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด พ.ศ. 2522 

พรบ. กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. 2497 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 5/2533)

พรบ. กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการตำรวจ พ.ศ. 2517 

พรบ. กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2527 (ปรับปรุงถึงฉบับที่ 2/2540)

พรบ. กำหนดวิธีการระงับการค้ากำไรเกินสมควรจากราชการ พ.ศ. 2491 

พรบ. กำหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวฯ ในภาวะสงคราม พ.ศ. 2488 

พรบ. กำหนดหน้าที่ของคนไทยในเวลารบ พ.ศ. 2484 (ปรับปรุงถึงประกาศคณะปฏิวัติ 17/2520)

พรบ. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอำเภอ พ.ศ. 2503 

พรบ. กำหนดอำนาจกระทรวงการคลังในการค้ำประกัน พ.ศ. 2510 

พรบ. กีฬามวย พ.ศ. 2542 

พรบ. กู้เงิน พ.ศ. 2494 

พรบ. กู้เงิน พ.ศ. 2502 

พรบ. กู้เงินเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ พ.ศ. 2496 

พรบ. กู้เงินเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ พ.ศ. 2499 

พรบ. กู้เงินเพื่อการบูรณะประเทศ พ.ศ. 2489 

พรบ. กู้เงินเพื่อการป้องกันประเทศ พ.ศ. 2519 

พรบ. กู้เงินเพื่อความมั่นคงแห่งเงินตราและการอื่น ๆ พ.ศ. 2485 

พรบ. กู้เงินเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2509 

พรบ. กู้เงินในประเทศ พ.ศ. 2485 

พรบ. กู้เงินในประเทศ พ.ศ. 2489 

พรบ. กู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ. 2511

พรบ. กู้เงินจากธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการ พ.ศ. 2506

พรบ. กู้เงินช่วยชาติ พ.ศ. 2483 

พรบ. กู้เงินตามโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของต่างประเทศ พ.ศ. 2502 

admin 2013-01-29 10:55
0000000000000


เวอร์ชันเต็ม: [-- ดาวน์โหลดพระราชบัญญัติทั้งหมดที่นี่ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.012193 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us