เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ กฎหมาย พรบ.ต่างๆ -> ข้อสอบ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-09-24 12:00

ข้อสอบ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522

ข้อ 1 จงอธิบายคำตอบต่อไปนี้ตามความรู้ความเข้าใจของท่านด้วยความยาวประมาณ 4 – 5 บรรทัด โดยเลือกตอบเพียง 5 คำเท่านั้น
(1) การขนส่ง
(2) คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
(3) ผู้ตรวจการขนส่ง
(4) รถยนต์สาธารณะ
(5) ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
(6) เขตปลอดภัย
(7) ที่คับขัน
(8) เครื่องหมาย
ข้อ 2 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ได้บัญญัติลักษณะรถที่ห้ามนำมาใช้ในทางไว้อย่างไร จงอธิบาย
ข้อ 3 นายสม เกรงใจ เป็นนักสะสมรถเก่า มีความประสงค์ที่จะไม่ชำระภาษีประจำปีรถยนต์ที่ตน
สะสมไว้ เนื่องจากรถยนต์ดังกล่าวไม่ได้มีการนำมาวิ่งใช้บนท้องถนน จึงมาปรึกษานายทะเบียน ถามว่าถ้าท่านเป็นนายทะเบียนท่านจะให้คำปรึกษาแก่นายสม เกรงใจ อย่างไร
ข้อ 4 ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการที่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถขนาดใหญ่ต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการขับรถขนาดเล็กกว่าก่อนจึงจะขอรับใบอนุญาตขับรถใหญ่กว่าได้ เช่นการขอรับใบอนุญาตขับรถบรรทุกคนโดยสาร(รถบัส) จะต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า
1 ปี เพื่อให้มีประสบการณ์ในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย จงชี้แจงและอธิบาย
เฉลยข้อสอบวิชา

------------------------------------

ข้อ 1. (1) การขนส่ง หมายความว่า การขนส่งคน สัตว์ และ สิ่งของโดยทางบกด้วยรถ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ การขนส่งประจำทาง, การขนส่งไม่ประจำทาง, การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก, และการขนส่งส่วนบุคคล ผู้ใดจะประกอบการขนส่งทั้ง 4 ประเภท ดังกล่าวข้างต้นต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจาก
นายทะเบียน มิฉะนั้นจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

(2) คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 คือ คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางประกอบด้วยปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน และกรรมการอื่นอีก 10 คน โดย อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร และการขนส่งระหว่างจังหวัด

(3) ผู้ตรวจการขนส่ง ตามกฎหมายขนส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการสังกัดกรมการขนส่งทางบกให้เป็นผู้ตรวจการ มีอำนาจจับกุมปราบปรามผู้ฝ่าฝืนกฎหมายขนส่งได้ แต่กฎหมายรถยนตร์ไม่มี

(4) รถยนต์สาธารณะ หมายความว่า รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน ระหว่างจังหวัด โดยรับส่งคนโดยสารได้เฉพาะที่นายทะเบียนกำหนด และรถยนต์รับจ้างที่บรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน หรือรถยนต์สาธารณะอื่นนอกจากรถยนต์โดยสารประจำทาง กล่าวอีกนัยหนึ่งรถยนต์สาธารณะก็คือรถแท็กซี่นั่นเอง

(5) ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ผู้เสียหายจากรถที่อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ได้ใช้ในการรักษาพยาบาล หรือต้องจ่ายไปในระหว่างการรักษาพยาบาลและหรือค่าปลงศพ ในกรณีที่ผู้เสียหายนั้นถึงความตาย โดยยื่นแบบคำขอต่อพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีภายในกำหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่ความเสียหายเกิดขึ้น

(6) เขตปลอดภัย หมายความว่า พื้นที่ในการเดินรถที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้ชัดเจนทุกเวลา สำหรับให้คนเดินเท้าที่ข้ามทางหยุดรอ หรือให้คนที่ขึ้นหรือลงรถหยุดรอก่อนจะข้ามทางต่อไป เช่น บริเวณที่ทาสีขาวกลางถนนหรือที่เรียกว่าเกาะสมมติ เป็นต้น

(7) ที่คับขัน หมายความว่า ทางที่มีการจราจรพลุกพล่านหรือมีสิ่งกีดขวาง หรือในที่ซึ่งมองเห็นหรือทราบได้ล่วงหน้าว่าอาจเกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่รถหรือคนได้ง่าย

(8) เครื่องหมาย หมายความว่า ให้ผู้ขับขี่รถทุกชนิดต้องหยุดรถ ณ บริเวณเครื่องหมาย หรือก่อนถึงทางที่ขวางข้างหน้าหรือแนวเส้นหยุดและรอให้รถและ/ หรือคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อนเมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้วจึงให้ผู้ขับขี่เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง

ข้อ 2. 1. รถที่ยังไม่ได้จดทะเบียน
2. รถที่เปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากที่จดทะเบียนไว้
3. รถที่มีสภาพที่ไม่มั่นคงแข็งแรง มีส่วนควบคุมอุปกรณ์ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีแต่ไม่สามารถใช้การได้ หรืออาจเกิดอันตรายหรือเสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ผู้ใช้รถ
คนโดยสารหรือประชาชน เช่น รถที่มีโคมไฟหน้าหรือโคมท้ายชำรุด รถที่มีเครื่องห้ามล้อชำรุด รถที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล รถที่มีควันดำเกินเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด รถที่ไม่มีกระจกด้านหน้า รถที่ไม่มีกระจกมองด้านหลัง หรือเครื่องมองหลัง เป็นต้น
4. รถที่ไม่ติดป้ายทะเบียน (ไม่ว่าจะ 1 หรือ 2 แผ่นป้าย) ไม่ติดเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือเครื่องหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถกำหนด เช่น เครื่องหมายการจัดทำประกันภัยตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประกันภัย
5. รถที่มีเสียงอื้ออึง หรือมีสิ่งลากถูไปบนทางเดินรถ
6. รถที่มีล้อ หรือส่วนที่สัมผัสกับผิวทางที่ไม่ใช่ยาง ยกเว้น รถที่ใช้ในราชการสงครามหรือรถที่ใช้ในราชการตำรวจ
7. รถที่มีเสียงแตรไม่ได้ยินในระยะน้อยกว่า 60 เมตร
8. รถที่ผู้ขับขี่ยอมให้ผู้อื่นนั่งที่นั่งแถวหน้าเกินกว่า 2 คน (แถวด้านหน้า ห้ามนั่งเกินกว่า 2 คน โดยรวมคนขับด้วย)
9. รถที่ไม่ได้เสียภาษีประจำปี
10. รถที่ใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ทำขึ้นเอง
ข้อ 3 นายสม เกรงใจ สามารถแจ้งการไม่ใช้รถต่อนายทะเบียนก่อนถึงกำหนดเสียภาษีประจำปีครั้งต่อไปเพื่อไม่ต้องชำระภาษีประจำปีได้ ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
ข้อ 4. ไม่มีเฉลยเนื่องจากเป็นการเสนอความคิดเห็น
ข้อ 1 ท่านมีความรู้อย่างไรเกี่ยวกับคำดังต่อไปนี้ (จงอธิบายเพียง 5 คำ)
ก. การขนส่ง
ข. คณะกรรมการควบคุมการขนส่ง
ค. รถยนต์สาธารณะ
ง. รถยนต์บริการ
จ. การจราจร
ฉ. เขตปลอดภัย
ช. ที่คับขัน
แนวคำตอบ
ก. การขนส่ง หมายความว่า การขนคน สัตว์ หรือสิ่งของโดยทางบกด้วยรถ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ การขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก และการขนส่งส่วนบุคคล
ข. คณะกรรมการควบคุมการขนส่ง เป็นคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ซึ่งมีคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลาง และคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด
ค. รถยนต์สาธารณะ หมายความว่า
(1) รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด ซึ่งได้แก่ รถยนต์บรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่ใช้รับจ้างระหว่างจังหวัด โดยรับส่งคนโดยสารได้เฉพาะที่นายทะเบียนกำหนด
(2) รถยนต์รับจ้าง ซึ่งได้แก่ รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน หรือรถยนต์สาธารณะอื่นนอกจากรถยนต์โดยสารประจำทาง
ง. รถยนต์บริการ หมายความว่า รถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน ดังต่อไปนี้
(1) รถยนต์บริการธุรกิจ ซึ่งได้แก่ รถยนต์ที่ใช้บรรทุกคนโดยสารระหว่างท่าอากาศยาน ท่าเรือเดินทะเล สถานีขนส่ง หรือสถานีรถไฟ กับโรงแรมที่พักอาศัย ที่ทำการของผู้โดยสาร หรือที่ทำกาของผู้บริการธุรกิจนั้น
(2) รถยนต์บริการทัศนาจร ซึ่งได้แก่ รถยนต์ที่ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวใช้รับส่งคนโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว
(3) รถยนต์บริการให้เช่า ซึ่งได้แก่ รถยนต์ที่จัดไว้ให้เช่า ซึ่งมิใช่เป็นการเช่าเพื่อนำไปรับจ้างบรรทุกคนโดยสารหรือสิ่งของ
จ. การจราจร หมายความว่า การใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์
ฉ. เขตปลอดภัย หมายความว่า พื้นที่ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้ชัดเจนทุกเวลา สำหรับให้คนเดินเท้าที่ข้าทางหยุดรอหรือให้คนที่ขึ้นหรือลงรถหยุดรอก่อนจะข้ามทางต่อไป
ช. ที่คับขัน หมายความว่า ทางที่มีการจราจรพลุกพล่าน หรือมีสิ่งกีดขวาง หรือในที่ซึ่งมองเห็น หรือทราบได้ล่วงหน้าว่าอาจเกิดอันตราย หรือความเสียหายแก่รถหรือคนได้ง่าย
ข้อ 2 นายพันธมิตรมีรถโดยสารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลอยู่หนึ่งคัน ซึ่งปกตินายพันธมิตรได้ใช้รับส่งคนงานในโรงงานทอผ้าของตนเอง แต่เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี นายพันธมิตรก็เลยคิดจะนำรถคันดังกล่าวไปวิ่งรับจ้างเหมาบริการทัศนาจรตามที่ต่าง ๆ แล้วแต่ใครจะว่าจ้าง การกระทำดังกล่าวของนายพันธมิตร จะสามารถทำได้ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 หรือไม่ อย่างไร
แนวคำตอบ
การกระทำของนายพันธมิตรเป็นความผิดฐานประกอบการขนส่งไม่ประจำทางโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
ข้อ 3 ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 29 ได้กำหนดไว้ว่า
“รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนมาแล้วห้าปี นับแต่ปีที่จดทะเบียนมาแล้ว ครั้งแรก ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีประจำปีในปีต่อ ๆ ไปในอัตราร้อยละ ดังต่อไปนี้
ปีที่ หก ร้อยละสิบ
ปีที่เจ็ด ร้อยละยี่สิบ
ปีที่แปด ร้อยละสามสิบ
ปีที่เก้า ร้อยละสี่สิบ
ปีที่สิบและปีต่อ ๆ ไป ร้อยละห้าสิบ”
อยากทราบว่า ท่านเห็นด้วยกับบทบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
แนวคำตอบ
เป็นการแสดงความคิดเห็น
ข้อ 4 ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการที่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถขนาดใหญ่ต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการขับรถขนาดเล็กกว่าก่อนจึงจะขอรับใบอนุญาตขับรถใหญ่กว่าได้ เช่นการขอรับใบอนุญาตขับรถบรรทุกคนโดยสาร (รถบัส) จะต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อให้มีประสบการณ์ในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย จงชี้แจงและอธิบาย
แนวคำตอบ
เป็นการแสดงความคิดเห็น
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comเวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.013013 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us