เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนิติกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> ขอข้อสอบ-แจกข้อสอบ-สอบถามแนวข้อสอบที่กำลังเปิดสอบ -> แนวข้อสอบนิติกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-09-16 22:41

แนวข้อสอบนิติกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

แนวข้อสอบ

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 และแก้ไขเพิ่มเติม

*****************************

 

1. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  คือปี พ.ศ.ใด

ก. พ.ศ. 2540                                                             ค. พ.ศ. 2535

ข. พ.ศ. 2532                                                             ง. พ.ศ. 2537

ตอบ   ข. พ.ศ. 2532

2. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532  ให้ไว้ ณ วันใด

ก. 14 มกราคม พ.ศ. 2532                                      ค. 15 มกราคม พ.ศ. 2532

ข. 14 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2532                                                ง. 16  มกราคม พ.ศ. 2532

ตอบ   ก. 14 มกราคม พ.ศ. 2532

3. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532  ให้ยกเลิกความในมาตราใดแห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

ก. มาตรา  20                                                             ค. มาตรา  29

ข. มาตรา 26                                                              ง. มาตรา  30

ตอบ   ง. มาตรา  30

4. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532  มีกี่มาตรา

ก. 10  มาตรา                                                             ค. 3  มาตรา

ข. 5  มาตรา                                                               ง. 12 มาตรา

ตอบ    ค. 3  มาตรา

5. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532  คือใคร

ก. อานันท์ ปันยารชุน                                                             ค. พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

ข. พลเอก สุจินดา คราประยูร                                               ง. พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

ตอบ  ค. พลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ

6. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  ให้ไว้ ณ วันใด

ก. 19  กันยายน  2504                                                             ค. 21  กันยายน  2504

ข. 20  กันยายน  2504                                                             ง. 22  กันยายน  2504

ตอบ   ง. 22  กันยายน  2504    

7. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  มีผลบังคับใช้เมื่อใด

ก. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา  90  วัน

ค. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา  120  วัน

ง. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา  180  วัน

ตอบ   ก. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

8. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  มีกี่มาตรา

ก. 4  หมวด  35  มาตรา                                          ค. 5  หมวด  35  มาตรา

ข. 5  หมวด  30  มาตรา                                          ง. 5  หมวด  40  มาตรา

ตอบ    ข. 5  หมวด  30  มาตรา

9. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532 

ก. เพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากร ธรรมชาติที่มีอยู่

ข. เพื่ออำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทรงอ้อมแก่รัฐและประชาชนสืบไป

ค. มีบทบัญญัติกำหนดให้สิทธิการทำกิจการที่ได้รับสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ต้องสิ้นสุดลงหากพื้นที่สัมปทานเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ

ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ข

ตอบ   ค. มีบทบัญญัติกำหนดให้สิทธิการทำกิจการที่ได้รับสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ต้องสิ้นสุดลงหากพื้นที่สัมปทานเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504   คือ เพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากร ธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น พันธุ์ไม้และของป่า สัตว์ป่า ตลอดจนทิวทัศน์ ป่าและภูเขา ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม มิให้ถูกทำลายหรือเปลี่ยนแปลงไป เพื่ออำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทรงอ้อมแก่รัฐและประชาชนสืบไป

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532  คือ  โดย ที่มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้กำหนดให้สัมปทาน อาชญาบัตร ประทานบัตร และใบอนุญาตที่ทางราชการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ตามกฎหมายต่างๆ ซึ่งออกให้แก่บุคคลใดไว้แล้วก่อนที่จะมีการกำหนดเป็นเขตอุทยานแห่งชาติใน พื้นที่ที่อนุญาตดังกล่าว ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปตราบเท่าอายุของสัมปทาน อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาตนั้นๆ แต่เนื่องจากได้มีการตราพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๓๒ และได้มีบทบัญญัติกำหนดให้สิทธิการทำกิจการที่ได้รับสัมปทานตามกฎหมายว่า ด้วยป่าไม้ต้องสิ้นสุดลงหากพื้นที่สัมปทานเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ สมควรแก้ไขมาตรา ๓๐ ดังกล่าว ให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๐๔ และโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนในอันที่จะรักษาความปลอดภัย สาธารณะ และเพื่อป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้

10. สัตว์หมายความว่าอย่างไร

ก. สัตว์ทุกชนิดตลอดจนส่วนต่างๆ ของสัตว์     ค. สิ่งที่สัตว์ทำขึ้น

ข. สิ่งที่เกิดจากสัตว์                                                  ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนิติกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

2 แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

3 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม

5 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

7 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

8 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

9 แนวข้อสอบ พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

10 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

11 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

12 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา

13 แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง

14 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

15 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 และแก้ไขเพิ่มเติม


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 Line : testthai1
 สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

เป็นหนังสือส่ง EMS + mp3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  ราคา 679 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
decho   ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ decho.by@hotmail.com


admin 2011-09-17 00:47
1. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจัดตั้งขึ้น เมื่อปีใด
ก. พ.ศ. 2500               ข. พ.ศ. 2520
ค. พ.ศ. 2535                 ง. พ.ศ. 2545
ตอบ     ง. พ.ศ. 2545   จัดตั้งเมื่อ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
2. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก. อนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า          ข. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และพันธุ์พืช
       ค. และปลุกจิตสำนึกให้ให้ทุกคนดูแลป่า  ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ     ง. ถูกทุกข้อ
3. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงคมนาคม            
ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ง. กระทรวงมหาดไทย
ตอบ     ค.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคนปัจจุบันคือใคร
ก.  โชติ ตราชู              ข. ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
ค.  ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข          ง.  จุติ ไกรฤกษ์
ตอบ     ข. ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข  เริ่มดำรงตำแหน่ง  9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
5.  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชคนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายฤทธิรงค์ จัยสิน           ข. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์
ค. นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์               ง. นางรัตนา กิจวรรณ
ตอบ     ค. นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์              


6. หน่วยงานใดต่อไปนี้ไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจ
            ก. องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์        ข. องค์การสวนพฤกษศาสตร์
            ค. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้    ง. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ตอบ     ง. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
7. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชมีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ก. National Parks, Wildlife and Plant Conservation
ข. Department of National of Thailand
ค. Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation
ง. Authority Meteorological
ตอบ     ค. Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation
8. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก.  อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู ทรัพยากรป่า และสัตว์ป่า        
ข. ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักป่า
ค. วิจัยพัฒนาให้บริการด้านวิชาการ                      
             ง. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ตอบ     ข. ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักป่า
9. วันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คือวันใด
ก. 2  ตุลาคม  ของทุกปี            
ข. 5  ตุลาคม  ของทุกปี
ค. 10  ตุลาคม  ของทุกปี
ง. 25  ตุลาคม  ของทุกปี
ตอบ     ก. 2  ตุลาคม  ของทุกปี    
10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
              ก.ป่าคือชีวิตอย่าคิดทำลาย    
ข. ความสมบูรณ์ของธรรมชาติคือความมั่นคงของชาติ
ค. ธรรมชาติคือสุดยอดของแหล่งกำเนิดชีวิต
ง. ผืนป่าหลากหลายสัตว์ป่ามากมายป่าไม้ยั่งยืน
ตอบ     ง. ผืนป่าหลากหลายสัตว์ป่ามากมายป่าไม้ยั่งยืน
    
11. เว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีชื่อว่าอะไร
ก.  www.tmd.ac.th            
ข.  www.tmd.com
ค.  www.dnp.go.th    
ง. www.dnp.co.th
ตอบ      ค.  www.dnp.go.th    
12.  เว็บไซต์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีชื่อว่าอะไร
ก. www.mnre.o    rg    
ข. www.mnre.com
ค.www.mnre.co.th    
ง. www.mnre.go.th    
ตอบ     ง. www.mnre.go.th    
13. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดิมสังกัดกระทรวงใด
ก.  กระทรวงกลาโหม                   ข.  กระทรวงมหาดไทย
ค.  กระทรวงคมนาคม        ง.   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตอบ     ง.   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
14. พรบ.อุทยานแห่งชาติ เริ่มประกาศใช้เมื่อปีใด
ก. พ.ศ. 2490    
ข. พ.ศ. 2504
ค. พ.ศ. 2530
ง. พ.ศ. 2554
ตอบ     ข. พ.ศ. 2504
15.  พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เริ่มประกาศใช้เมื่อปีใด
ก. พ.ศ. 2502    
ข. พ.ศ. 2512
ค. พ.ศ. 2535
ง. พ.ศ. 2545
ตอบ     ค. พ.ศ. 2535

decho 2014-03-27 16:38
11111111111

admin 2015-11-07 19:59
1111111111


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนิติกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.012450 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us