เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ประจำห้องสมุด ธ.ก.ส. --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ ธกส. และนายธนาคารอื่นๆ -> แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ประจำห้องสมุด ธ.ก.ส. [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-09-11 23:39

แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ประจำห้องสมุด ธ.ก.ส.

1. วัสดุในห้องสมุดได้แก่อะไรบ้าง

 ก. สิ่งตีพิมพ์และสิ่งไม่ตีพิมพ์ ข. หนังสือและวารสาร

 ค. หนังสืออ้างอิงและหนังสือจอง ง. สารคดีและบันเทิงคดี

2. หนังสือที่มีคุณค่าทางวิชาการเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน โดยมิได้ใช้เป็นตำราโดยตรงเรียกว่า

 ก. หนังสือตำราวิชาการ ข. หนังสืออ้างอิง

 ค. หนังสืออ่านประกอบ ง. หนังสือสารคดี

3. ถ้าต้องการอ่านหนังสือวิธีการใช้เพิ่มเติมไปจากหนังสือ อยากทราบว่าหนังสือ วิธีใช้ห้องสมุด จะทราบชื่อหนังสือเหล่านั้นจากส่วนใดของหนังสือ

 ก. Preface ข. Introduction

 ค. Bibliographic ง. Appendix

4. ส่วนของหนังสือที่บอกขอบเขตและเรื่องราวในหนังสือเล่มนั้นเรียกว่า

 ก. Appendix ข. Content

 ค. Index ง. Preface

5. หนังสือชื่อ การปกครองของไทย ควรอยู่ในหมวดใด

 ก. หมวด 000 ข. หมวด 300

 ค. หมวด 600 ง. หมวด 900

6. หนังสื่อชื่อ Flowers Gardening For Women ควรอยู่ในหมวดใด

 ก. หมวด P ข. หมวด Q

 ค. หมวด R ง. หมวด S

7. ที่สันหนังสือเล่มหนึ่งเขียนบรรทัดแรกว่า 5415 ส่วนที่เป็นเลขหมู่หนังสือคือ HF .3 5415.c8

 ก. HF ข. HF 5415.3

 ค. 5415 ง. ไม่มีข้อใดถูก

8. หนังสือ 4 เล่ม ปรากฏเลขเรียกหนังสือที่สันคือ HF .3c

 1. 2265 2. 4921 3. 590 4. 428

 การเรียงหนังสือบนชั้นจะเป็นไปตามลำดับคือ

 ก. 1 2 3 4 ข. 2 3 4 1

 ค. 3 1 2 4  ง. 4 2 1 3

9. ละอองดาว โดยพนมเทียน ควรมีบัตรรายการเพิ่มเป็นพิเศษคือ

 ก. บัตรโยง ดูเพิ่มเติมที่ ข. บัตรโยง ดูที่

 ค. บัตรผู้แต่ง พนมเทียน ง. ที่กล่าวมาแล้วทุกข้อ

10. สิ่งพิมพ์ใดจัดเป็น Primary source materials

 ก. Dictionary of Social Sciences ข. Bangkok Post

 ค. Who’s Who in Thailand ง. Encyclopedia Britannic

11. บัตรรายการ 4 ใบมีชื่อบรรทัดแรกของแต่ละบัตรดังนี้

 1. ป.พ.พ. ว่าด้วยตัวแทนนายหน้า

 2. ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์บรรพ 6

 3. ป.พ.พ. ว่าด้วยจ้างแรงงานจ้างทำงาน

 4. ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์เช่าทรัพย์

 ก. 1 2 3 4 ข. 4 2 3 1

 ค. 1 3 4 2  ง. 4 3 1 2

12. เรื่องราวที่มีรายละเอียดเป็นพื้นฐานในการค้นคว้าทำรายงานควรค้นจาก

 ก. พจนานุกรม ข. สารานุกรม

 ค. สมพัศสร ง. อักขรานุกรม

13. ตัวเลขหรือตัวอักษรที่กำกับอยู่บนสันหนังสืออ้างอิงที่มีชุดละหลายๆ เล่ม เพื่อให้ทราบว่าเป็นเล่มที่เท่าใดในชุดนั้น หรือเป็นเล่มที่มีตัวอักษรใด หรือช่วงอักษรใดเรียกว่า

 ก. Volume Guide ข. Guide Word

 ค. Running Word ง. Guide Letter

14. หนังสืออ้างอิงที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาณาเขต ที่ตั้งเมือง ภูเขา หมู่เกาะ เป็นหนังสือประเภท

 ก. นำเที่ยว ข. นามานุกรม

 ค. แผนที่ ง. อักขรานุกรมศาสตร์

15. หนังสือคู่มือที่ช่วยบอกแหล่งความรู้ในลักษณะบทความวารสารเรียกว่า

 ก. หนังสือคู่มือ ข. บรรณานุกรม

 ค. สิ่งพิมพ์รัฐบาล ง. ดรรชนีวารสาร

16. ดรรชนีวารสารทั่วไปเป็นคู่มือที่ใช้เพื่อการค้นหา

 ก. บทความทั่วไป ข. บทความเฉพาะวิชา

 ค. บทความในทุสาขาวิชา ง. ถูกหมดทุกข้อ

17. ดรรชนีที่จัดอยู่ในประเภทข้อ ก. คือ

 ก. Education Index ข. Reader’s Guide to Periodical Literature

 ค. ราชกิจจานุเบกษา ง. สถิติการศึกษา

18. ถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ข้อใดที่ช่วยให้ปกหนังสือเก้าช้า คือ

 ก. ใบหุ้มปก ข. หน้าปกใน

 ค. สันปก ง. ในรองปก

19. หนังสือที่ให้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือเล่มอื่นๆ คือข้อใด

 ก.  ดัชนี ข. บรรณานุกรม

 ค. ภาคผนวก ง. อภิธานศัพท์

20. ถ้าต้องการทราบว่าหนังสือแบ่งออกเป็นกี่ตอน ค้นดูได้จาก

 ก. สารบัญ ข. ดัชนี

 ค. สารบัญค้นเรื่อง ง. คำนำ

21. Knowledge is power เป็นคำกล่าวของใคร

 ก. Henri Fayol ข. Melvil Dewey

 ค. Francis Bacon ง. Luther Gulick

22. ข้อใดคือสถานที่ที่รวบรวมสรรพวิชาทั่วไปทุกสาขาซึ่งมีทั้งวัสดุพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์

 ก. ศูนย์เอกสาร ข. สำนักข่าวสาร

 ค. ห้องสมุด ง. พิพิธภัณฑ์

23. แหล่งค้นคว้าใดที่มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและวิจัย

 ก. หอสมุดแห่งชาติ ข. ห้องสมุดประชาชนซอยพระนาง

 ค. สถาบันวิทยบริการ ง. สำนักข่าวสารอเมริกัน

24. ห้องสมุดประเภทใดต่อไปนี้ มีบทบาทและหน้าที่ทางการศึกษา สังคม และวัฒนธรรม

 ก. ห้องสมุดประชาชน ข. ห้องสมุดเฉพาะ

 ค. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ง. ห้องสมุดโรงเรียน

25. ห้องสมุดประชาชนในส่วนภูมิภาคให้บริการแกนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ก. ยืมหนังสือจอง ข. ยืมหนังสืออ้างอิงออกนอกห้องสมุด

 ค. ยืมตำราและแถบบันทึกเสียง ง. ถูกทุกข้อ

26. ข้อใดที่นักศึกษาควรปฏิบัติเมื่อเข้าใช้ห้องสมุด

 ก. จองที่นั่งก่อนทุกครั้งที่เข้าไปใช้ห้องสมุด

 ข. ช่วยเจ้าหน้าที่เก็บหนังสือเรียงไว้บนชั้นเมื่ออ่านเสร็จ

 ค. สำรวมกิริยาวาจาในการใช้ห้องสมุด

 ง. นำอาหารและเครื่องดื่มเข้าห้องสมุด

27. การอ่าน การฟัง การได้ถาม และการจดบันทึก เป็นวิธีการที่สำคัญสำหรับเรื่องใด

 ก. การฟังบรรยาย ข. การศึกษาหาความรู้

 ค. การใช้ห้องสมุด ง. การทำรายงานการค้นคว้า

28. ผู้ค้นคว้าต้องการรายชื่อบทความเกี่ยวกับ การประกันสังคม ควรค้นจากแหล่งข้อมูลใด

 ก. พจนานุกรม ข. สารานุกรม

 ค. อักขรานุกรม ง. ดรรชนีวารสาร

29. ต้องการทรายว่าเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของไทยประกอบด้วยอะไรบ้าง จะหาคำตอบได้จากหนังสือ ข้อใด

 ก. อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย

 ข. พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน

 ค. สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน

 ง. สยามจดหมายเหตุ

30.  หนังสือเล่มใดที่เป็นอักขรานุกรมชีวประวัติบุคคลอาชีพเดียวกัน

 ก. ใครเป็นใครในประเทศไทย ข. ประวัติครู

 ค. Who’s who In Asia ง. Current Biography

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ประจำห้องสมุด ธ.ก.ส.
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

แนวข้อสอบประกอบด้วย
- ภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
-ข้อสอบคอมพิวเตอร์
-ข้อสอบเกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
-ข้อสอบสถานการณ์บานเมือง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในปัจจุบัน
-ข้อสอบเรื่องบรรณารักษ์
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comเวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ประจำห้องสมุด ธ.ก.ส. --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.017554 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us