เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบเก่า อบต.เทศบาล อบจ. ที่ ม.ราม ออกให้ใช้สอบทั่วประเทศ --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ อปท.เทศบาล อบต. อบจ. กทม. และท้องถิ่นต่างๆ -> แนวข้อสอบเก่า อบต.เทศบาล อบจ. ที่ ม.ราม ออกให้ใช้สอบทั่วประเทศ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-08-31 09:15

แนวข้อสอบเก่า อบต.เทศบาล อบจ. ที่ ม.ราม ออกให้ใช้สอบทั่วประเทศ

ข้อสอบบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล
เทศบาล อบจ. ใช้สอบทั่วประเทศ  1. นายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี

ตอบ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ครู / พระ


  1. ผู้นำท้องถิ่นหมายถึงใคร

  1. นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง โดย


ตอบ 30 ปี


  1. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนกี่คน


ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล


ตอบ จำนวน 12 คน  1. สำนักงาน ก.ถ. อยู่ในสังกัดใดตอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  1. ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ?ตอบ หัวหน้าสำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น9. การเข้าชื่อเพื่อให้มีการถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น
ให้ยื่นต่อตอบ  ผู้ว่าราชการจังหวัด 10.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
11 มุ่งเน้นอะไร
?ตอบ พ.ศ.2555- 2559 เน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยมุ่งขยายการผลิต
สาขาเกษตร 11. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด
ที่จัดตั้งขึ้นหลังการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2475
?ตอบ เทศบาล 12. หน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับรากหญ้าหรือหน่วยพื้นฐานของไทยคือตอบ องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลระดับชุมชนเมือง อบจ.ระดับจังหวัด 13. ตามกฎหมายใครมีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล?ตอบ คณะผู้บริหารท้องถิ่น 14. กรณีถอดถอนคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ต้องดำเนินการอย่างไร
?ตอบ ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต
อบต. ได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากตำแหน่งตามกฎหมาย กำหนด  15. ตามกฎหมายใครมีอำนาจในการยุบ อบต.?ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดตามความเห็นของนายอำเภอ 16. อบต.ที่มีสมาชิกสภาอบต.น้อยที่สุด
มีสมาชิกสภาอบต.กี่คน
?ตอบ 6 คน 17. อำนาจหน้าที่ใดที่ อบต.สามารถที่จัดทำได้เอง ?ตอบ การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน 18. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของอบต.?ตอบ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 19. ข้อใดไม่ใช่รายได้ของ อบต.ตอบ ภาษีการค้า 20. คลื่นลูกที่สาม หมายถึงอะไร?ตอบ ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ 21. การจัดตั้งเทศบาลให้กระทำได้โดยตอบ ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 22. วัน อบต. วันที่เท่าไร ?ตอบ 2 มีนาคม ของทุกปี23. รัฐธรรมนูญ
ฉบับปี พ.ศ.2550 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าไรของประเทศไทยตอบ ฉบับที่ 18 25. การให้อำนาจทางการบริหารให้แก่หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค
ใช้หลักการใดในการบริหาร
?ตอบ การแบ่งอำนาจ 26. องค์กรบริหารงานบุคคลของอบต.ในจังหวัด
คือหน่วยงานใด
?ตอบ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด 27. สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
มีสมาชิกจำนวนตอบ 18
คน 28. อบต.มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฏหมายใดตอบ กฏหมายมหาชน 29. ค่าปรับกรณีทำผิดข้อบัญญัติท้องถิ่น ปรับได้สูงสุดเท่าไร?ตอบ 1,000 บาท 30. ข้อใดเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี?ตอบ กพ. 31. หน่วยงานใดที่ตั้งขึ้นหลังที่มีการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม
ปี พ.ศ.2545ตอบ กพร. 32. แผนพัฒนาตำบล ที่เหมาะสมที่สุด คือแผนใด ?ตอบ
 แผนพัฒนาตำบล 3 ปี  33. กชช.2
ค คืออะไร
?ตอบ ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนระดับหมู่บ้าน 34. พัสดุ คืออะไร?ตอบ วัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 35. ถ้าอบต.จ้างบริษัท มาตักสิ่งปฏิกูลที่อบต.
จะเบิกเงินเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดใดตอบ ค่าใช้สอย 38. คำสั่งทางปกครอง ไม่ได้ครอบคลุมถึงคำสั่งใดตอบ การออกระเบียบโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในเรื่องนั้นๆ39. การละเมิดที่เกิดจากการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่หลายคนจะต้องชดใช้สินไหมค่าทดแทนใน ลักษณะใด?ตอบ รับผิดชอบร่วมกันแต่แยกเฉพาะส่วนของตน 40. เจ้าหน้าที่ในข้อใดจะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้?ตอบ เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี ,เป็นญาติของคู่กรณี,เป็นนายจ้างของคู่กรณีและเป็น คู่กรณีเอง


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ประกอบด้วย 247 หน้า 
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน

ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ

แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ


ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ 

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ 

แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า 

แนวข้อสอบช่างโยธา 

แนวข้อสอบช่างสำรวจ 

และตำแหน่งอื่นๆ 


แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล 

แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ 

แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า 

แนวข้อสอบนายช่างโยธา 

แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ 

และตำแหน่งอื่นๆ 


แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร 

แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง 

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี 

แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 

แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล 

แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ 

แนวข้อสอบนิติกร 

แนวข้อสอบบุคลากร 

แนวข้อสอบวิศวโยธา 

แนวข้อสอบสถาปนิก 

แนวข้อสอบสันทนาการ 


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


chadaporn 2011-09-06 10:29
เฉลยข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537
1. พรบสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล บังคับใช้วันที่
red\" lang="TH">ก. 2 มีนาคม 2538 . 2 เมษายน 2538
. 2 มีนาคม 2537 . 2 เมษายน 2537
2. พรบสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดกี่วัน
. 90 วัน . 120 วัน
. 180 วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3. ข้อใดไม่ใช่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
เทศบาลสุขาภิบาล
ราชส่วนท้องอื่น อบจ.
4. ใครเป็นผู้รักษาราชการตาม พรบนี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
5. สภาตำบลมีฐานะเป็น
สมาคม ขมูลนิธิ
นิติบุคคล องค์การ
6. ผู้ใดไม่ใช่สมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่ง
กำนัน สารวัตกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน งแพทย์ประจำตำบล
7. ใครเป็นผู้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบล
กำนัน ขผู้ว่าราชการจังหวัด
ท้องถิ่นจังหวัด นายอำเภอ
8. สมาชิกสภาตำบลมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
. 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง. 4 ปีนับแต่วันสมัครเลือกตั้ง
. 4 ปีนับแต่วันที่ครบวาระง. 4 ปีนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง
9. เมื่อสภาตำบลมีมติให้สมาชิกผู้ใดพ้นจากตำแหน่งต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเท่าใด
. 1 ใน 3. 2 ใน 3
. 1 ใน 4 . 1 ใน 2
10.เมื่อสมาชิกสภาตำบลมิได้อยู่ในหมู่บ้านติดต่อกันเกิน 6 เดือน ใครมีอำนาจสั่งให้พ้นจากตำแหน่งได้
กำนัน ขผู้ว่าราชการจังหวัด
สมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 นายอำเภอ
11. เมื่อสมาชิกสภาตำบลว่างลงเพราะครบวาระให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วัน
. 30 . 45
. 60 . 15
12. เมื่อสมาชิกสภาตำบลว่างลงเพราะเหตุอื่นให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วัน
. 30. 45
. 60 . 15
13. ใครเป็นประธานสภาตำบล
สมาชิก อบตที่ได้รับเลือก สมาชิกสภาตำบลที่ได้รับเลือก
กำนัน นายอำเภอ
14. เงินค่าตอบแทนประธานสภาตำบล รองประธานสภาตำบล ให้ทำตามกฎหมายใด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยระเบียบกระทรวงการคลัง
ประกาศกระทรวงมหาดไทยงประกาศสภาตำบล
15. งบประมาณร่ายจ่ายประจำปีของสภาตำบลให้ทำเป็นอะไร
ญัตติ ข้อบัญญัติ
ข้อบังคับระเบียบ
16. การจัดตั้ง อบตต้องมีเงินรายได้เฉลี่ย 3 ปีไม่น้อยกว่าเท่าใด
. 100,000 บาท . 150,000 บาท
. 130,000 บาท ง. 1,500,000 บาท
17. การจัดตั้ง อบตให้ทำเป็นอะไร
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล
18. องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย
สภา อบตและ นายก อบต.
พนักงานส่วนตำบล และ นายก อบต.
สภาตำบล และ นายก อบต.
พนักงานส่วนตำบล นายก อบตและ สภา อบต.
19. โดยปกติองค์การบริหารส่วนตำบล จะมีสมาชิกมา อบต หมู่บ้านละกี่คน
. 3 คน . 2 คน
. 6 คนกี่คนก็ได้ตามมติของสภา
20. ราษฎรในตำบลต้องการให้สมาชิก อบตผู้ใดพ้นจากตำแหน่งต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเท่าใด
. 1 ใน . 1 ใน 4
. 2 ใน 3 . 3 ใน 421. ผู้ใดเป็นคนแต่งตั้งประธานสภา อบต.และรอง ประธานสภา อบต.
นายอำเภอ นายก อบต.
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมาชิกไม่น้อยกว่า 2 คน
22. เมื่อประธานสภา อบตและรองประธานสภา อบตว่างลงเพราะครบวาระให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วัน
. 15 วัน. 30 วัน
. 45 วัน . 60 วัน
23. จงเติมข้อความต่อไปนี้ เมื่อนายก อบตไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายก อบต.เป็นผู้....................
ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน
ปฏิบัติหน้าที่แทนงรักษาการแทน
24. ในหนึ่งปีให้สมาชิก อบตมีสมัยประชุมสามัญกี่สมัย
. 2 สมัย. 2 สมัยหรือหลายสมัย
. 2 สมัย – 4 สมัย . 2 สมัยหรือหลายสมัยแต่ไม่เกิน 4 สมัย
25. การประชุมสมัยหนึ่ง ๆ กำหนดให้ไม่เกินกี่วัน
. 15 วัน . 30 วัน
. 45 วัน ง. 60 วัน
26. ผู้ที่ไม่สามารถขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญได้ คือใคร
ปลัด อบตประธานสภา อบต.
นายก อบตสมาชิก อบตไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
27. ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบตต้องมีอายุไม่น้อยกว่าเท่าใด
. 25 ปี. 30 ปี
. 35 ปี . 40 ปี
28. นายก อบตมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
. 4 ปี วาระเดียวข. 4 ปี
. 4 ปีแต่ไม่เกิน 2 วาระ . 4 ปี แต่ไม่เกิน 3 วาระ
29. ภายหลังการเลือกตั้ง นายกต้องแถลงนโยบายต่อสภา อบตภายในกี่วัน
. 15 วัน . 30 วัน
. 45 วัน . 60 วัน
30. ขอใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ อบต.
พัฒนาตำบลด้านเศรษฐกิจพัฒนาตำบลด้านการเมือง
พัฒนาตำบลด้านสังคมงพัฒนาตำบลด้านวัฒนธรรม31. อบตอาจออกข้อบัญญัติแต่จะกำหนดโทษผู้ฝ่าฝืนได้ไม่เกินกี่บาท
. 1,000. 2,000
. 3,000. 4,000
32. ผู้ใดไม่สามารถเสนอร่างข้อบัญญัติ อบบได้
นายก อบต.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ราษฎร ปลัด อบต.
33. เมื่อนายอำเภอไม่เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบตให้ส่งคืนสภา อบตภายในกี่วัน
. 15 วัน. 30 วัน
. 45 วัน. 60 วัน
34. อบตอาจกู้เงินจาก กระทรวง ทบวง กรม ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
นาย อบตสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ประธานสภา งอำเภอ
35. ผู้ที่เสนอข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีได้คือใคร
ปลัด อบต.นายก อบต.
ประธานสภา สมาชิกสภาตำบล 1 คน
36. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
. 15 วัน. 30 วัน
. 45 วัน . 60 วัน
37. ใครเป็นผู้สนองพระบรมราชโองการ พรบสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537
นายชวน หลีกภัย นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
นายบรรหาร ศิลปอาชา งพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

38. พรบสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) .. 2546 บังคับใช้วันที่

. 23 ธันวาคม 2546. 23 มกราคม 2546

. 22 พฤศจิกายน 2546 . 22 ธันวาคม 2546
39. ผู้ใดมีอำนาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้

ประธานสภานายอำเภอ

นายก อบตผู้ว่าราชการจังหวัด

40. นายก อบตอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ไม่เกินกี่คน

. 1 คน . 2 คน

. 3 คนง. 4 คน
41. ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเพียง 1 หมู่บ้านให้มีสมาชิก อบตได้กี่คน

. 4 คน. 6 คน

. 8 คน . 10 คน

42. ใครเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายก อบต.นายอำเภอ

ท้องถิ่นอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัด

43. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ

นายก อบตปลัด อบต.

44. มาตรา 3 ระบุว่าให้ยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่เท่าใด

. 13 ธันวาคม 2513. 13 ธันวาคม 2515

. 15 ธันวาคม 2513. 15 ธันวาคม 2515

45. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับใด

มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

ปริญญาตรี ปริญญาโท

46. ข้อใดไม่ใช่รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล

เงินเดือน ค่าวัสดุ

ค่าจ้าง ค่าอาหาร

47. เมื่อ อบตออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีที่รัษฎากรเก็บในอัตราร้อยละ 0 ให้ อบตเก็บอัตราใด

ร้อยละ 0ร้อยละ 1

ร้อยละ 5 ร้อยละ 10

48. เพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขต อบตนายอำเภออาจเสนอความเห็นต่อผู้ใดเพื่อยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ประธานสภาผู้ว่าราชการจังหวัด

ปลัดจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอ

49. มีการยกฐานะสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรกในปี พ.ใด

. 2537. 2538

. 2539 . 2540

50. มีสภาตำบลที่ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก จำนวนกี่แห่ง

. 518 แห่ง ข. 587 แห่ง

. 617 แห่ง . 1,018 แห่ง


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


admin 2013-06-19 08:00
41. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคู่กรณี?
ตอบ เจ้าหน้าที่มีสิทธิห้ามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนของคู่กรณีที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องที่
พิจารณาทางปกครองเพียงพอ
42. คำสั่งทางปกครองในข้อใดไม่ถูกต้อง
ตอบ คำสั่งทางปกครองที่เป็นด้วยวาจาถ้าผู้รับคำสั่งร้องขอสั่งเป็นหนังสือให้เป็นดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งนั้น ว่าจะดำเนินการให้หรือไม่
43. หน่วยงานใดต่อไปนี้ที่ไม่อยู่ในบังคับของพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่?
ตอบ ศาลกรณีเกี่ยวกับการพิจารณาเกี่ยวกับอรรถคดี
44. ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนถ้าเป็นกรณีการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนจะดำเนินการอย่างไร?
ตอบ เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น
45. กฏหมายใดที่เกี่ยวข้องกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540
ตอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ.2517
46. ข้อใดคือหลักการสำคัญขอพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540?
ตอบ ถือเป็นสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการการให้ความคุ้มครองสิทธิบุคคลผู้ซึ่งมีข้อมูลข่าวสารของบุคคลของเขาอยู่ในความควบคุมดูแลของทางราชการ
47. ข้อใดเป็นข้อจำกัดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตอบ - ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
  - ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยจะกระทบต่อความมั่นคง
  - ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของ
บุคคลหนี่งบุคคลใด
48. ข้อใดเป็นคณะกรรมการตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการฯ
ตอบ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

49. เหตุผลสำคัญในการตราและประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540
ตอบ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงานและการปฎิบัติราชการ
50. ข้อใด คือหน่วยงานของรัฐตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ
ตอบ หน่วยงานราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
51. องค์การบริหารส่วนตำบลที่จัดตั้งที่ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลต้องทำอย่างไร
ตอบ ประกาศกระทรวงมหาดไทย
52. ใครเป็นตัวแทนของ อบต.
ตอบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
53. ใครเป็นเลขานุการคณะผู้บริหารอบต.
ตอบ มาจากคนนอกที่นายกอบต.เป็นคนแต่งตั้งเองและไม่ใช้สมาชิกสภาอบต.
54. เมื่อมีหนังสือเข้าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องปฏิบัติอย่างไร
ตอบ - ประทับตรารับหนังสือ
  - ลงทะเบียนในหนังสือรับ
  - จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนแล้วส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
55. บุคคลใดที่ต้องใช้คำราชาศัพท์เช่นเดียวกับชั้นหม่อมเจ้า
ตอบ - สมเด็จพระสังฆราช
65.  เลือกนายก อบจ.ที่แรกของไทยคือ
ตอบ จังหวัดบุรีรัมย์
69.  WTOคือ องค์กรอะไร
ตอบ  (องค์การค้าระหว่างประทศ)
  70.  ธรรมาภิบาล คือ อะไร
ตอบ  (การบริหารแบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้)
71.  คนเราจะประสบผลสำเร็จต้องมีอะไร
ตอบ  (อิทธิบาท 4)
72.  กรมทรัพย์สินทางปัญญา สังกัดกระทรวงใด
ตอบ  (กระทรวงพาณิชย์)
73.  การค้าต่างประเทศของไทยเริ่แรกจาก
ตอบ  (สนธิสัญญาเบาริ่ง)
76.  พระไม่จำวัดที่วัดไหน
ตอบ วัดพระแก้ว
77.  สภา อบต.มี รองสภาได้กี่คน
ตอบ  1 คน
78.  ผู้ที่อนุมัติร่างแผนอบต. คือ
ตอบ นายอำเภอ
79.  บุคคลที่รักษาการแทนนายก อบต.และต้องประกาศให้ประชาชนทราบ คือ
ตอบ ปลัด อบต.
80.  แผนปฏิบัติการต้องทำให้เสร็จภายในเดือนอะไร
ตอบ ธ.ค.
81.  แผนพัฒนา11 ปี ประกาศในปีใด
ตอบ พ.ศ.2555-2559
87.  ใครเป็นสมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่ง
ตอบ   กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน, แพทย์ประจำตำบล
88.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็น ส.อบต.
ตอบ  มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี
89.  รายได้อบต. ที่ต่างกับที่อื่น
ตอบ  อากรรังนก
90.  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้คือใคร
ตอบ  พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง
91.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของใคร
ตอบ นายกรัฐมนตรี


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบเก่า อบต.เทศบาล อบจ. ที่ ม.ราม ออกให้ใช้สอบทั่วประเทศ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.031132 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us