เวอร์ชันเต็ม: [-- โค้งสุดท้ายสรุปแนวข้อสอบสายจ่าดาบ 50 ปี  ประจำปี 2556 --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบตำรวจ 2558 -> โค้งสุดท้ายสรุปแนวข้อสอบสายจ่าดาบ 50 ปี  ประจำปี 2556 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-08-31 07:25

โค้งสุดท้ายสรุปแนวข้อสอบสายจ่าดาบ 50 ปี  ประจำปี 2556

 

สรุปแนวข้อสอบสายจ่าดาบ 50 ปี

1. การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.. 2475 โดย คณะราษฎรซึ่งนำโดย
- พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา 

2. ระบอบการปกครองโดยรัฐธรรมนูญเปลี่ยนแปลงมาจาก
- 
ระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

3. หลักในการปกครอง
- 
มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

4. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.. 2475 เมื่อ
- วันที่
27 มิถุนายน พ.. 2475

5. การปกครองของไทยนั้นพยายามที่จะยึดหลักการปกครองโดยกฎหมาย คือ
- ให้มีบทบัญญัติ กฎเกณฑ์ กติกาที่แน่นอนเป็นแนวทางในการปกครอง

6. อำนาจสูงสุดในการปกครอง
- อำนาจอธิปไตย

7. อำนาจอธิปไตยแบ่งแยกการใช้ออกเป็น
- 3 ส่วน คือ อำนาจนิติบัญญัติ หรืออำนาจในการออกกฎหมาย อำนาจบริหาร หรืออำนาจในการนำกฎหมายไปบังคับใช้ และบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนและอำนาจตุลาการ หรืออำนาจในการตัดสินคดีให้เป็นไปตามกฎหมาย เมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น 

8. องค์กรที่ใช้อำนาจทั้ง 3 ส่วนนี้
- คือ รัฐสภา เป็นผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติ
 รัฐบาล หรือคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจบริหาร และ ศาล เป็นผู้ใช้อำนาจตุลาการ โดยใช้ในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์

9. รูปของรัฐ  ประเทศไทยจัดว่าเป็น
- รัฐเดี่ยว
 

10. การแบ่งอำนาจตามลักษณะการปกครองส่วนภูมิภาค เพื่อ
- แบ่งเบาภาระของรัฐบาลในส่วนกลางและความสะดวกของประชาชนในการรับบริการจากรัฐ
 อำนาจที่แท้จริงยังคงอยู่ที่รัฐบาลในส่วนกลาง

11. การปกครองระดับท้องถิ่น อันได้แก่
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล รวมทั้งการปกครองรูปกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

12. การเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง มีลักษณะ
- การกระจายอำนาจ

13. พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจบางประการที่ได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญและเป็นพระราชอำนาจที่ทรงใช้ได้ตามพระราชอัธยาศัยจริงๆ ได้แก่
- การตั้งคณะองคมนตรี
 การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

14. พระราชอำนาจที่ส่งผลกระทบต่อการเมืองการปกครองอย่างแท้จริง คือ
- พระราชอำนาจในการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติ

15. รัฐธรรมนูญมีข้อจำกัดในเรื่องสิทธิและเสรีภาพ คือ
- จะต้องไม่ให้เป็นปฏิปักษ์ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

16. หลักประกัน ในเรื่องสิทธิต่างๆ คือ
- การละเมิดสิทธิจะกระทำมิได้
 

17. การปกครองแบบรัฐสภา  รัฐธรรมนูฐกำหนดให้มีการปกครอง
- ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
 

18. การปกครองแบบรัฐสภา  คือ
- ให้มีรัฐสภาเป็นหลักในการปกครอง
 ซึ่งนอกจากทำหน้าที่พิจารณาบัญญัติกฎหมาย และเป็นตัวแทนแสดงเจตนารมณ์แทนประชาชน แล้ว ยังเป็นสถาบันที่มีบทบาทในการคัดเลือกนายกรัฐมนตรี และควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล

19. รัฐธรรมนูญส่วนใหญ่รวมทั้งฉบับปัจจุบันมักใช้ระบบ 2 สภา คือ
- วุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร

20. วาระในการดำรงตำแหน่งของวุฒิสมาชิก คือ
- 4 ปี

21. ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากพรรคการเมืองที่ผู้เสนอสังกัดอยู่ และมี ส.. พรรคเดียวกันลงชื่อร่วมสนับสนุน อีกอย่างน้อย
- 20 คน

22. การยื่นญัติเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า
-
1 ใน 5 ของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป

23. ตุลาการรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย
- ประธานรัฐสภาเป็นประธาน
 ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา อัยการสูงสุด เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง มีผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ หรือ รัฐศาสตร์อีก 6 คน ที่วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งมาสภาละ 3 คน

24. ประชาชนประเทศไทยเริ่มมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรครั้งแรก
- เมื่อ
15 พฤศจิกายน 2476

25. การเลือกตั้งเมื่อ 18 เมษายน พ.. 2526 มีผู้ไปลงคะแนนจำนวน
- ร้อยละ
50.76

26. สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยที่จะขาดเสียมิได้ คือ
- ประชาชนทุกคนต้องมี ขันติธรรม
 

27. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กำหนดให้รัฐมนตรีต้องจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับใด
- 
ปริญญาตรี 

28. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน จะต้องมีรัฐมนตรีได้ไม่เกินกี่คน
- 
35 คน

29. ในระบบรัฐสภาของไทยเท่าที่เป็นมา นายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งรัฐมนตรีโดยคำนึงถึงเรื่องใดมากที่สุด
- เสียงสนับสนุนในสภา

30. เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มีสิทธิเข้าประชุมและแถลงข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
- 
 สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา

31. นายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
- 
ต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องมีเสียงข้างมากของ ส.ส. สนับสนุน

32. รัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน จะพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะเมื่อ
- มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร

33. กลุ่มผลประโยชนประเภทใดที่ไม่ค่อยมีกิจกรรมเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
- กลุ่มมาตุภูมิ

34. ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เมื่ออายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง จะต้องมีการเลือกตั้งทั่วไปภายในกี่วัน
-
45 วัน

35. กลุ่มใดสามารถโน้มน้าวนโยบายสาธารณะได้มากกว่ากลุ่มอื่น
- 
กลุ่มอาชีพประเภทนายทุน 

36. ระบบอุปถัมภ์เป็นผลจากการ
- 
ยึดตัวบุคคลมากกว่าหลักการ

37. ผู้ทำหน้าที่เป็นประธานสภาชั่วคราวในการประชุมครั้งแรกของสภา คือ
- สมาชิกที่อาวุโสที่สุด 

38. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน
- 
375 คน

39. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกวุฒิสภาคราวละกี่ปี
- 
6 ปี

40. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กำหนดการเสนอญัตติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี จะต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
- 1 ใน 5

41. การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอ ให้ตราเป็น
- 
พระราชกฤษฎีกา 

42. สำนักนายกรัฐมนตรี มีฐานะเป็น
- 
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินส่วนใดใช้หลักรวมอำนาจส่วนกลาง 

43. ในกรณีที่มีผู้ใดได้รับเลือกเป็น ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการตำรวจตามมาตรา 30 (2) ()หลายคนได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียงลำดับผู้ได้รับเลือกตามจำนวนที่จะพึงมีได้ ดังนี้จะต้องดำเนินการอย่างไร
- ให้ประธาน ก.ตร. ทำการจับสลากเพื่อให้ได้ผู้ที่ได้รับเลือกจนครบจำนวน

44. เพื่อรักษาความเที่ยงธรรมในการแต่งตั้ง และโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ให้ ก.ตร. ออกกฎ ก.ตร. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจไว้ให้ชัดเจนแน่นอน กฎ ก.ตร. ดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับเมื่อ..........นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- พ้นกำหนด 180 วัน

45. การบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจพระราชบัญญัตินี้ บุคคลใดเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
- ให้ผู้บังคับบัญชาตามที่กำหนดในระเบียบ ก.ตร. เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

46. ในกรณีที่ตำแหน่งข้าราชการตำรวจในส่วนราชการหรือหน่วยงานใดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่างลงหรือผู้ดำรงตำแหน่งใดไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำหรับตำแหน่งใดบ้างที่สามารถสั่งให้ข้าราชการตำรวจซึ่งเห็นสมควร รักษาราชการ แทนในตำแหน่งนั้นได้
- ตำแหน่งตั้งแต่จเรตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือตำแหน่งเทียบเท่าลงมา

47. ในกรณีถูกกล่าวหาว่าทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงต้องดำเนินการอย่างไร
- ในการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกกล่าวหาทราบ

48. การสั่งให้ออกจากราชการ เพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน กรณีที่ข้าราชการตำรวจขาดคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้อยากทราบว่า การขาดคุณสมบัติข้อใดที่ไม่สามารถรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนได้
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์

49.  ในกรณีที่ข้าราชการตำรวจพบว่าผู้บังคับบัญชาของตน ข้าราชการตำรวจ หรือหน่วยงานตำรวจใดละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ให้สามารถรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที่ตนสังกัดได้.......................และหากผู้บังคับบัญชาที่ตนรายงานมิได้ดำเนินการใด ให้สามารถรายงานถึง.............................หรือ.....................
- ไม่น้อยกว่าสามลำดับชั้น : จเรตำรวจแห่งชาติ : ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

50. สิ่งที่เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งให้ข้าราชการตำรวจอยู่ในกรอบของศีลธรรมและคุณธรรม อีกทั้งเป็นแนวทางชี้นำให้ข้าราชการตำรวจบรรลุถึงปณิธานของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ คือสิ่งใดโดยตรง
- คุณธรรม ค่านิยมหลัก และอุดมคติของตำรวจ

51. คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือผู้สืบสวนต้องกระทำการสืบสวนข้อเท็จจริงให้เสร็จภายในกำหนดระยะเวลาเท่าใด ภายหลังได้รับการแต่งตั้งจากผู้สั่งแต่งตั้ง
- 60 วัน


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


kannapat 2011-08-31 09:32
15.การที่ข้าราชการตำรวจพบว่าผู้บังคับบัญชาของตนละเมิดไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจสามารถดำเนินการอย่างไรได้
                ก. ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่
                ข. ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่อย่างน้อยสองลำดับชั้น
                ค.ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่อย่างน้อยสามลำดับชั้น
                ง. ให้รายงานต่อจเรตำรวจแห่งชาติทันที
ตอบ   ค.
16.จากข้อ 15 หากผู้บังคับบัญชาที่ตนรายงานมิได้ดำเนินการอย่างไรข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
                ก. ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นกระทำความผิดวินัยร้ายแรง
                ข. สามารถรายงานถึงจเรตำรวจแห่งชาติหรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
                ค. ต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วันต่อจเรตำรวจแห่งชาติหรือผู้บัญชาการตำแห่งชาติ
                ง. สามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่
ตอบ ข.
17.หากราชการตำรวจผู้ใดพบว่าหน่วยงานตำรวจใดละเมินหรือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
                ก. ให้รายงานต่อผู้บังคับผู้บัญชาเหนือหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่
                ข. ให้รายงานต่อผู้บังคับผู้บัญชาเหนือหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่อย่างน้อยสองลำดับชั้น
                ค.ให้รายงานต่อผู้บังคับผู้บัญชาเหนือหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่อย่างน้อยสามลำดับชั้น
                ง.ให้รายต่อจเรตำรวจแห่งชาติทันที
ตอบ ค.
18.หากข้าราชการตำรวจพบว่าข้าราชการตำรวจผู้ใดละเมิดหรือไม่ปฏิบัติประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจสามารถดำเนินการอย่างไรได้
                ก. ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่
                ข. ให้รายงานต่อผู้บังคับผู้บัญชาเหนือหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่อย่างน้อยสองลำดับชั้น
                ค.ให้รายงานต่อผู้บังคับผู้บัญชาเหนือหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่อย่างน้อยสามลำดับชั้น
                ง.ให้รายต่อจเรตำรวจแห่งชาติทันที
ตอบ  ค.
19.หน่วยงานใดหน้าที่เสนอความเห็นต่อ ก.ตร.เพื่อแก้ไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
                ก. จเรตำรวจแห่งแห่งชาติ                                                 ข.ผู้บัญชาการกองการศึกษา
                ค.ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานทุกระดับ                               ง.ผู้กำกับการสถานีตำรวจ
ตอบ  ก.
20.ผู้ใดสามารถส่งข้อเสนอหรือความเห็นเกี่ยวกับการประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจไปยังจเรตำรวจแห่งชาติได้
                ก. ข้าราชการตำรวจทุกระดับ                                            ข. หน่วยงานตำรวจทุกระดับ
                ค.ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานทุกระดับ                               ง.ถูกทั้งข้อ ก  และ ข
ตอบ ง.
21.เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับรายงานว่าข้าราชการตำรวจผู้ใดละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจให้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงหรือตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงภายในกี่วัน
                ก.   7  วัน                                                                               ข. 15 วัน
                ค. 30  วัน                                                                               ง.60 วัน
ตอบ   ข.
22.ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
                ก. เป็นประมวลที่ใช้บังคับเฉพาะข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเท่านั้น
                ข. คุณธรรม  ค่านิยมหลัก และอุดมคติของตำรวจเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งให้ข้าราชการตำรวจอยู่ใน
    ศีลธรรมและคุณธรรมขณะเดียวกันก็เป็นแนวทางชี้ข้าราชการตำรวจบรรลุถึงปณิธานของการ
    เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
                ค. จริยธรรมของตำรวจคือประมวลความประพฤติในการปฏิบัติหน้าที่ของชาชีพตำรวจที่
    ข้าราชการตำรวจต้องยึดปฏิบัติ
ง. จรรยาบรรณของตำรวจคือ คุณความดีเป็นข้อประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ  
    ตำรวจเพื่อให้ประชาชนชนศรัทธาเชื่อมั่นและยอมรับ
ตอบ   ข.
23.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
ก.  “ การไม่เลือกปฏิบัติ ” หมายความว่าการใช้ความรู้สึกพึงพอใจหรือการใช้ความรู้สึกไม่พึง
    พอใจ ส่วนตัวต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอันเนื่องมาจากชาติกำเนิด  เพศ ศาสนาหรือความเชื่อ   
    เชื้อชาติ สัญชาติ  อายุ การศึกษา ความเห็นทางการเมืองหรือความเห็นอื่น ความนิยม ทางเพศ
    ส่วนบุคคล        ความพิการสภาพร่างกาย จิตหือสุขภาพหรือสถานะทางเศรษฐกิจ
ข. “ ประโยชน์ ” หมายความว่าเงิน ทรัพย์สิน บริการ ตำแหน่งหน้าที่การงาน สิทธิ ประโยชน์
    หรือประโยชน์อื่นใดหรือคำมั่นสัญญาที่จะจำให้หรือจะได้รับสิ่งดังกล่าวในอนาคตด้วย
ค.  “ การทารุณหรือทารุณกรรม ” หมายความว่าการปฏิบัติหรือกระทำใดๆ ต่อร่างกายหรือจิตใ 

    ของบุคคล ในลักษณะที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือก่อให้เกิดความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส
    หรือดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
                ง. ถูกทุกข้อ
                ตอบ   ก.
24.เมื่อข้าราชการตำรวจได้ละเมิด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
                ก. นำประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจพ.ศ. 2551 มาศึกษาและปฏิบัติตามทันที
                ข. บันทึกไว้เป็นหนังสือราชการทันที
                ค.รายงานผู้บังคับบัญชาด้วยวาจาทันที
                ง.รายงานผู้บังคับบัญชาเป็นหนังสือทันที
ตอบ  ง.
25.ข้าราชการตำรวจต้องยึดถือคุณธรรม 4ประกาศตามพระบรมบรมราโชวาทเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่คุณธรรม 4 ประการ ตามพระบรมบรมราโชวาท
                ก. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
                ข. การอดทน อดกลั้น การอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด
                ค. การรู้จักข่มใจตนเองฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีเท่านั้น
                ง. รู้จักละวางความชั่วความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วน
    ใหญ่ของบ้านเมือง
ตอบ   ก.
26.ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ข้อกำหนดใดต่อไปนี้ถูกต้อง
                ก.  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
                ข. มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
                ค. ดำรงตนในยุติธรรม
                ง. ไม่มักมากในลาภผล
ตอบ  ก.

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comadmin 2013-01-31 17:53
111111111111


เวอร์ชันเต็ม: [-- โค้งสุดท้ายสรุปแนวข้อสอบสายจ่าดาบ 50 ปี  ประจำปี 2556 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.019235 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us