เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบธนาคารกรุงเทพ ทุกตำแหน่ง --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ ธกส. และนายธนาคารอื่นๆ -> แนวข้อสอบธนาคารกรุงเทพ ทุกตำแหน่ง [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-08-11 01:49

แนวข้อสอบธนาคารกรุงเทพ ทุกตำแหน่ง

ข้อสอบธนาคารกรุงเทพมี 3 ชุดคับ
ชุดแรก ทดสอบวัดบุคลิกภาพ เป็นการทดสอบเกี่ยวกับตัวเองค่ะโดยให้เรียงลำดับ1-4 โดยเป็นตัวเองมากที่สุดตอบ 1 และน้อยที่สุดตอบ4
เช่น

ก.ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล

ข.ชอบหาวิธีให้งานสำเร็จโดยเร็ว

ค.ชอบการประนีประนอม

ง.มักลืมสิ่งของอยู่บ่อยๆ

อย่างของเราก็เป็น ค ข ง ก เรียงจากมากไปน้อยสุด

ชุดสอง    วัดความถนัดทางเชาว์ปัญญา เป็นห้าตอนคับ
ตอนแรก   ก็มีตัวเลข ตัวหนังสือมาให้ ละก็หาให้ตรงเท่านั้นเองค่ะ เช่น 54434211 ก็หาให้เหมือน.
ตอนสอง  คณิตคิดเร็ว 233+123 , 0.45*0.72
ตอนสาม  หาภาพว่าภาพทางขวาภาพไหนที่เหมือนภาพทางซ้าย เป็นภาพกลับหัว การตัดกระดาษว่าถ้าตัดแล้วจะได้รูปไหน
ตอนสี่       อนุกรม
ตอนห้า ความสามารถในการขาย ก็ตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

ชุดสาม ภาษาอังกฤษ เป็นการทดสอบคำศัพท์ แกรมม่านิดหน่อยคับ

ดาวโหลดที่  http://www.testthai1.com

ขั้นตอนการคัดเลือกผู้สมัครของธนาคาร

ถาม : ธนาคารกรุงเทพมีขั้นตอนอย่างไรในการคัดเลือกผู้สมัคร?
ตอบ : ขั้นตอนในการคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าทำงานกับธนาคาร ประกอบด้วย
         - สอบข้อเขียน
         - สอบสัมภาษณ์ (ประมาณ 2 - 3 รอบ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน)
         - ตรวจร่างกาย
         - ลงนามในสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน

   การสอบข้อเขียน

ถาม : การสอบข้อเขียนของธนาคารกรุงเทพ มีข้อสอบอะไรบ้าง?
ตอบ : ข้อสอบจะมีทั้งหมด 3 ชุดด้วยกัน ประกอบด้วย
         - แบบทดสอบความถนัดทางปัญญา (Cognitive Aptitudes Test)
         - แบบทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)
         - แบบทดสอบภาษาอังกฤษ (English Language Assessment Test)
         ทุกตำแหน่งงานจะต้องผ่านข้อสอบดังกล่าวข้างต้น แต่จะมีบางตำแหน่งที่จะมีข้อสอบเฉพาะของสายงานนั้นๆ เพิ่มขึ้นด้วย เช่น Programmer, System Analysis, สินเชื่อต่างประเทศ เป็นต้น

ถาม : ธนาคารเปิดให้ทำแบบทดสอบในวันใดบ้าง?
ตอบ : ธนาคารกรุงเทพจะเปิดให้ทำแบบทดสอบในวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00  

  การสอบสัมภาษณ์

ถาม : ผู้สมัครต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนทำการสอบสัมภาษณ์งานกับธนาคาร?
ตอบ : ผู้สมัครควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารกรุงเทพ ซึ่งอาจโดยการค้นหาจากเว็บไซต์หรือรายงานประจำปีฉบับล่าสุดของธนาคาร พร้อมทั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้สมัครมีความรู้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว มีความเข้าใจลักษณะงาน และมีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานตรงกับตำแหน่งงาน หรือหากวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับตำแหน่งงาน ผู้สมัครมีคุณสมบัติอื่นๆ และประสบการณ์ที่จะใช้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวได้หรือไม่ เป็นต้น

ตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารกรุงเทพ

1.   3 7 17 37 71 123……..

 1. 165 2. 175 3. 181 4. 197

 5. 201

2. 73 19 76 17 ……

 1. 15 2. 16 3. 77 4.  79

 5. 81

3. 0 2 24 252 …..

  1. 540 2. 1008 3. 1512 4. 15122

 5. 15620

4.     1 3 ……

 1. 4 2. 6 3. 9 4. 27

 5. 30

5.  0 3 8 15 …….

 1. 22   2. 24 3. 25 4. 27

 5. 50

6.  3 64 9 16 27 ………

 1. 18 2. 16 3. 14 4. 4

 5. 2

แบบทดสอบลักษณะนิสัย 
1.
บุคคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร?
( I )
ชอบสันโดษ , คิดก่อน ทำ , มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากตัวเอง เป็นใหญ่
(E)
ชอบเข้าสังคม , ชอบไปงาน สังสรรค์ , ทำก่อนคิด , มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจาก คน. สิ่งของ , สิ่งแวดล้อมเป็นส่วน ใหญ่

2.
เมื่อคุณมีข้อมูลที่ต้อง พิจารณา คุณจะพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นอย่าง ไร?
(S)
ดูถึงรายละเอียดของ ข้อมูล , ดูถึงปัญหา ปัจจุบัน , ดูถึงหลักความเป็น จริง
(N)
ดูถึงภาพรวมหรือข้อสรุปของ ข้อมูล , คาดการณ์ล่วงหน้า , ดูถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิด ขึ้น

3.
คุณใช้อะไรในการตัดสินใจกับ ปัญหา? (ตัดสินโดยสัญชาตญาณของคุณ)
(T)
ใช้เหตุผลในการตัดสิน ใจ , ใช้หลักตรรกวิทยาความถูกต้อง , คิดถึงผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจ
(F)
ใช้ความรู้สึกในการตัดสิน ใจ , ตัดสินใจจากความ ชอบ ความต้องการ , คิดถึงความต้องการ และการตอบสนองของ ตน
4.
คุณมีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างไร?
(J)
ชอบวางแผนในการใช้ชีวิตประจำ วัน , ชอบตั้งเป้าหมายระยะเวลา วันที่ในการทำ , ชอบตัดสินใจเพื่อให้จบปัญหา
(P)
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบ ตัว , ไม่ยึดติด , มีความยืดหยุ่นต่อ สถานการณ์ , รับฟังความคิดผู้ อื่น

Part : Grammar (ภาคไวยากรณ์)

 แนวข้อสอบ Choose the correct verb in the following sentences.

1.  There _______ many pictures on the wall.

1) is  2) are  3) was  4) has been

ตอบ 2) are

 Manya picures เป็นคำนามพหูพจน์ก็ตอบกริยาพหูพจน์คือ are หรือเดาจากตัวเลือกมีพหูพจน์ตัวเดียว ให้เดาแบบนี้ก็ได้ค่ะ

2. Both the manager and the sales representative _______ in the meeting.

1) are  2) was  3) is  4) has been

ตอบ 1) are

 Both จะตามด้วยคำนามพหูพจน์เสมอจึงตอบกริยาพหูพจน์ are

3. Everyone in the office _______ filing the documents.

1) are   2) is  3) were  4) have been

ตอบ 2) is

 ขึ้นต้นด้วย Everyone ให้ตอบกริยาเอกพจน์ คือ is

4. My nephew and I _______ seen that movie many times.

1) has seen  2) sees  3) have seen  4) will see

ตอบ 3) have seen

 ประธานแสดงถึง 2 คนหรือหลานของฉันและฉัน ตอบกริยาพหูพจน์

5. Every boy and girl in this school _______ talking about the party.

1) were  2) have been  3) was  4) are

ตอบ 3) was

 ขึ้นต้นด้วย Every ไม่ต้องสนใจคำนามให้ตอบกริยาเอกพจน์คือ was

6. Neither of the reporters _______ allowed to interview the Prime Minister.

1) was  2) have been  3) were  4) are

ตอบ 1) was

 ขึ้นต้นด้วย Neither of + นามพหูพจน์ + กริยาเอกพจน์ คือ was

7. The author and lecturer _______ arriving tonight.

1) was  2) are  3) were  4) is

ตอบ 4) is

 มี the ตัวเดียวตอบกริยาเอกพจน์และท้ายประโยคแสดงอนาคตใช้ปัจจุบัน is

8. A plastic box of chocolate _______ in the refrigerator.

1) have been  2) were  3) is  4) are

ตอบ 3) is

 กริยาผันตามหน้า of คือ A plastic box ตอบกริยาเอกพจน์ คือ is

9. All of the water _______ contaminated.

1) have been  2) were  3) is  4) are

ตอบ 3) is

 กริยาผันตามคำนาม the water ตอบกริยาเอกพจน์คือ is

10. Some of the bread _______ left in the storeroom.

1) were  2) are  3) have been  4) is

ตอบ 4) is

 ขึ้นต้นด้วยปริมาณ some กริยาผันตามคำนาม bread ตอบกริยาเอกพจน์คือ is


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบธนาคารกรุงเทพ

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับธนาคารกรุงเทพ

แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา  _Aptitude Test

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพ Personality

- หลักการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในบริษัท องค์กร หน่วยงาน

- การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน

การสอบสัมภาษณ์


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comdecho 2014-08-28 23:31

ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครงานจำนวน 600 อัตรา
สังกัดส่วนกลางและภูมิภาค

สมัครงานธนาคารกรุงเทพ

 

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ

1) Customer Service Office/Teller (กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด) 500 อัตรา
   คุณสมบัติผู้สมัคร
   - วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ (เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 2.5 ขึ้นไป)
   - อายุ ไม่เกิน 27 ปี บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ และรักงานบริการ
   - หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย หรือ Teller จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   - สามารถทำงานในวันหยุดได้
   - ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

2) ผู้แทนขายสินเชื่อที่อยู่อาศัย 100 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร 
   - วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
   - บุคลิกภาพดี รักงานขาย และงานบริการ

ติดต่อ คุณนวลจันทร์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 222 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร.0-2685-7704 และ Website : [url]www.bangkokbank.com/icareers[/url] เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบธนาคารกรุงเทพ ทุกตำแหน่ง --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.016066 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us