เวอร์ชันเต็ม: [-- เปิดสอบสถาบันการพลศึกษา + แนวข้อสอบอาจารย์ บุคคลากรทางการศึกษา --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แจ้งข่าวการรับสมัครสอบ -> เปิดสอบสถาบันการพลศึกษา + แนวข้อสอบอาจารย์ บุคคลากรทางการศึกษา [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-08-01 13:00

เปิดสอบสถาบันการพลศึกษา + แนวข้อสอบอาจารย์ บุคคลากรทางการศึกษา


พรบ.รบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และที่เกี่ยวข้อง 

1. ข้อใด คือหลักการของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.. 2547

. ให้มีกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

. ให้มีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. ให้มีกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

. ให้เป็นกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครู และบุคลากรทาง

การศึกษา 

2. เหตุผลสำคัญที่ต้องตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.. 2547

. มาตรา 54 หมวด 7 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542 กำหนดให้

บัญญัติขึ้น 

. เพื่อให้มีระบบข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาขึ้นมาใหม่

. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรกลาง

เดียวกัน 

. เพื่อกระจายอำนาจการบริหารงานบุคคลสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.. 2547 มีผลบังคับใช้เมื่อใด

. 23 พฤศจิกายน 2547

. 23 ธันวาคม 2547

. 24 พฤศจิกายน 2547

. 24 ธันวาคม 2547

4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.. 2547 ส่งผลให้ยกเลิกกฎหมาย

ฉบับใด 

. พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พ.. 2523 และแก้ไขเพิ่มเติม

. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูพ.. 2523 และแก้ไขเพิ่มเติม

. พระราชบัญญัติครู พ.. 2488 และแก้ไขเพิ่มเติม

. ถูกทุกข้อ

5. ข้อใด ไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.. 2547

. ครู

. ผู้บริหารสถานศึกษา

. ผู้บริหารการศึกษา

. ผู้สนับสนุนการศึกษาทำหน้าที่บริการ

6. ข้อใด ไม่ใช่หน่วยงานทางการศึกษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง

การศึกษา พ. . 2547

. สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ

. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน

. หน่วยงานตามที่ ก...กำหนด

7. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เรียกชื่อย่อว่า ก..ศ ซึ่ง

มีทั้งหมด 21 คน มีใครเป็นรองประธานกรรมการ

. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

. เลขาธิการ ก..

. ผู้ที่คณะกรรมการเลือก
8. เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการก... มีจำนวนเท่าใด
 
. 2 คน
 
. ไม่เกิน 2 คน
 
. 3 คน
 
. ไม่เกิน 3 คน
9. กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก... ซึ่งมีจำนวน 7 คน กลุ่มใดที่มีจำนวนแตกต่างไปจากพวก
 
. ผู้แทน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
 
. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
 
. ผู้แทนข้าราชการครู
 
. ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
10. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก...ซึ่ง ครม.แต่งตั้งจำนวน 7 คน ไม่ได้แต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในด้านใด
 
. ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาพิเศษ หรือด้านกฎหมาย
 
. ด้านการบริการจัดการภาครัฐ ด้านการบริหารองค์กร หรือการบริหารงานบุคคล
 
. ด้านบริหารธุรกิจ หรือด้านเศรษฐศาสตร์
 
. ด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง

11. กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน ก... ต้องมีคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษาและ

ประสบการณ์ตามข้อใด 

  . ไม่กำหนดคุณวุฒิแต่มีประสบการณ์ด้านสนับสนุนการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี

. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีและมีประสบการณ์ด้านสนับสนุนไม่น้อยกว่า 5 ปี

. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีและมีประสบการณ์ ด้านสนับสนุนการศึกษาไม่น้อย

กว่า 15 ปี

. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาและ มีประสบการณ์สนับสนุนการศึกษาไม่น้อย

กว่า 15 ปี

12. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก...

มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี และเป็นได้กี่วาระ 

. คราวละ 3 ปี/เป็นได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

. คราวละ 3 ปี/เป็นติดต่อกันกี่วาระก็ได้

. คราวละ 4 ปี/เป็นได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

. คราวละ 4 ปี/เป็นติดต่อกันกี่วาระก็ได้

13. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใน ก...

. พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

. ขาดคุณสมบัติหรือพ้นจากการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. ตาย หรือ ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ

. ถอดถอนโดยคณะรัฐมนตรีตามมติ ก...ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน

กรรมการ 

14. การแต่งตั้ง อ.... วิสามัญ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาในเรื่องใดของ ก... ที่กำหนดเงื่อนไขให้

ตั้งจากกรรมการ ก... ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอย่างน้อยสองคน และคณะกรรมการ ก...ซึ่งเป็นผู้แทน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด 

. การสรรหา บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

. การพิจารณาวินิจฉัยตีความปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับกฎหมาย

. การดำเนินการเรื่องวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

. ถูกทุกข้อ

15. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้แทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาแตกต่างจากกรรมการ

ซึ่งเป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นคณะกรรมการใน 

... ด้านใด

. ด้านการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบประกอบ

วิชาชีพ 

. ด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่

. ด้านเป็นผู้ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ยุติธรรม

. ด้านการไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณและการประกอบอาชีพ

16. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ ก...

. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการผลิตและการบริหาร

บุคคล 

. กำหนดนโยบายวางแผน กำหนดเกณฑ์อัตรากำลัง

. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่ ครม.เกี่ยวกับการปรับปรุงค่าครองชีพสวัสดิการและ

ประโยชน์เกื้อกูล 

. ออกกฎ ก... ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการบริหารงาน

บุคคล

17. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ ก...

. พัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรฐานการบริหารบุคคล พิทักษ์ระบบคุณธรรม

. กำหนดวิธีการเงื่อนไขการจ้างเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลรวมทั้งกำหนดค่าตอบแทน

. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเสริมสร้างขวัญกำลังใจ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์

. เสนอแต่งตั้ง อ.... เขตพื้นที่การศึกษาต่อรัฐมนตรี

18. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ ก...

. กำหนดมาตรฐาน พิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การออกจาก

ราชการ 

. กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการบริหารงานบุคคล

. รายงานต่อรัฐมนตรีกรณีส่วนราชการอ.... เขตฯ คณะกรรมการไม่ปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

. รับรองคุณวุฒิผู้ได้รับปริญญาประกาศนียบัตรทางการศึกษา

19. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ ก...

. ส่งเสริมสนับสนุน ประสานงานและให้คำปรึกษา แนะนำการบริหารงานบุคคล

แก่เขตพื้นที่การศึกษา 

. กำหนดค่าธรรมเนียมต่างๆที่ต้องดำเนินการตาม พระราชบัญญัตินี้

. จัดทำทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

20. สำนักงาน ก...มีฐานะเป็นกรมอยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อบุคคลใด

. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

. นายกรัฐมนตรี

. ปลัดกระทรวง

. คณะรัฐมนตรี

21. ข้อใดไม่ไช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก...

. พัฒนาข้อมูลและจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. กำกับติดตามตรวจสอบการปฏิบัติของหน่วยงานทางการศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา

. จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

. พัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรฐานการบริหารบุคคล พิทักษ์ระบบคุณธรรม

22. ใครเป็นประธาน อ....เขตพื้นที่การศึกษา

. ผู้ที่ ก...แต่งตั้ง

. ผู้ที่เป็นตัวแทน ก...

. ผู้ที่ได้รับการเลือกจากอนุกรรมการ

. กรรมการโดยตำแหน่งคนใดคนหนึ่ง

23. องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการใน อ....เขตพื้นที่การศึกษาคือข้อใด

. ประธาน อนุกรรมการโดยตำแหน่งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

. อนุกรรมการโดยตำแหน่ง อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการ

ครูฯ 

. ประธาน อนุกรรมการโดยตำแหน่งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯ

. ประธาน อนุกรรมการโดยตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯ

24. อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.... ต้องมีบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษานั้นจำนวนเท่าใด

. 1 คน

. อย่างน้อย 1 คน

. 2 คน

. อย่างน้อย 2 คน

25. อนุกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.... ได้มาโดยวิธีใด

. การคัดเลือก

. การสรรหา

. การเลือกตั้ง

. วิธีการอื่น ตามที่ ก..ศ กำหนด

26. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ อ.... เขตพื้นที่การศึกษา

. อนุกรรมการเมื่อรวมกับประธานแล้วมีจำนวน 9 คน

. อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้จากผู้มีความรู้สามารถและประสบการณ์ด้านการศึกษา

และด้านอื่น 

. อนุกรรมการผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษามีได้ไม่เกิน 1 คน

. ผู้ที่จัดให้มีการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคือผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

27. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ อ.... เขตพื้นที่ฯ

. ให้ความเห็นชอบการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. ให้ความเห็นชอบการพิจารณาความดีความชอบของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด

เขตพื้นที่การศึกษา 

. จัดทำและพัฒนามาตรฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. ให้ความเห็นชอบการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่

สถานศึกษา 

28. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. เป็นผู้บริหารราชการและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในเขตพื้นที่การศึกษา

. รับผิดชอบการปฏิบัติราชการที่เป็นอำนาจหน้าที่ของอ.... เขตพื้นที่การศึกษา

. เสนอแนะการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

29. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. จัดทำแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. พิจารณาความดีความชอบของผู้บริหาร ร..ข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัดสำนัก

งานเขตพื้นที่การศึกษา 

. จัดทำมาตรฐานคุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำและเกณฑ์ประเมินผลงาน

ข้าราชการ 

. จัดทำรายงานการบริหารงานบุคคลเสนอต่อ อ.... เขตพื้นที่การศึกษา

30. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 

. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา

. กำหนดความต้องการอัตรากำลังและตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. เสนอความคิดเห็นการบริหารงานบุคคลต่อผู้บริหารสถานศึกษา

. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ อ.... เขตพื้นที่การศึกษาและตามที่ ก...มอบหมาย


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันการพลศึกษา
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546

นโยบายสถาบันการพลศึกษา ที่เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา

แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพครู

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551

- แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน

- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ _ความสามารถทางด้านตัวเลข

- แนวข้อสอบความเป็นครู

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

- แนวข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด

- แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

- พรบ.สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.com


admin 2012-10-05 07:57
สถาบันการพลศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2555 ดังนี้
 
 1. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา/วิจัยและประเมินผลการศึกษา 
 
 2. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา สถาบันการศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย หรือการสอนภาษาไทย 
 
 3. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือการสอนภาษาอังกฤษ 
 
 4. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 
 - วุฒิปริญญาโท ทางนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารพัฒนาการ 
 
 5. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร 
 - วุฒิปริญญาโท ทางนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายมหาชน 
 
 6. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 
 7. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชานันทนาการ หรือนันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว หรือการจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว 
 
 8. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 2 อัตรา 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
 
 9. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเคมี 
 
 10. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 
 11. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ สถิติประยุกต์ 
 
 12. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 
 13. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารจัดการกีฬา 
 - ความถนัดกีฬาปันจักสีลัต 
 - ความถนัดกีฬากรีฑา (ประเภทลาน) 
 
 14. อาจารย์
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา/การฝึกและการจัดการการกีฬา 
 - ความถนัดกีฬาเทนนิส หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง 
 - ความถนัดกีฬาลีลาศ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ 
 - ความถนัดกีฬาฟุตบอล หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
 - ความถนัดกีฬาบาสเกตบอล หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
 - ความถนัดกีฬามวยไทย/มวยสากล หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
 
 15. อาจารย์ 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา 
 - ความถนัดกีฬาบาสเกตบอล หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ 
 - ความถนัดกีฬาเปตอง หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 
 - ความถนัดกีฬามวยไทย/มวยสากล หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย 
 - ความถนัดกีฬาฟุตบอล หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
 - ความถนัดกีฬากรีฑา หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต ยะลา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ 
 
 สมัครด้วยตนเอง สามารถยื่นใบสมัครได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน-8 ตุลาคม 2555 (ยกเว้นวันที่ 29-30 กันยายน 2555 และวันที่ 1 ตุลาคม 2555) ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. ณ สำนัก งานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา 333 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 
 
 สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน-8 ตุลาคม 2555 ดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่ [url]www.ipe.ac.th[/url] 
 
 ชำระเงินค่าสมัครสอบแข่งขันทางธนาณัติ จำนวน 200 บาท โดยสั่งจ่ายเงินผู้รับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ปณ.ชลบุรี ชื่อผู้รับ อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา 33 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
 
 ส่งใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ พร้อมแนบเอกสารการสมัครสอบและธนาณัติค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันไปยังสถาบันการพลศึกษา 333 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โดยถือวันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันสมัครสอบแข่งขัน 
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบแข่งขัน 
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1x1.5 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน 1 รูป 
 2. สำเนาประกาศนียบัตร ใบสุทธิ และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบแข่งขัน อย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของการศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 
 4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ 
 5. ผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้ายหรือโอนโดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อสอบแข่งขันได้ 


เวอร์ชันเต็ม: [-- เปิดสอบสถาบันการพลศึกษา + แนวข้อสอบอาจารย์ บุคคลากรทางการศึกษา --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.034125 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us