เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ วิชาระบบฐานข้อมูล --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ กฎหมาย พรบ.ต่างๆ -> แนวข้อสอบ วิชาระบบฐานข้อมูล [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2010-09-19 07:21

แนวข้อสอบ วิชาระบบฐานข้อมูล

แบบทดสอบวิชาระบบฐานข้อมูล

1. คีย์ฟิลด์ (key field) เป็นฟิลด์ที่ใช้อ้างอิงข้อมูลในแต่ละระเบียนมีคุณสมบัติอย่างไร  
ก.   เป็นฟิลด์ที่มีค่าซ้ำกับฟิลด์ในระเบียนอื่น
ข.   เป็นฟิลด์ที่มีค่าซ้ำกับฟิลด์ในระเบียนเดียวกัน
ค.   เป็นฟิลด์ที่มีค่าไม่ซ้ำกับฟิลด์ในระเบียนอื่น
      ง.  เป็นฟิลด์ที่มีค่าไม่ซ้ำกับฟิลด์ในระเบียนเดียวกัน
2. ข้อใดไม่ใช่ ความสำคัญของระบบฐานข้อมูล
ก.   ลดการเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อน
ข.   รักษาความถูกต้องของข้อมูล
ค.   สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้
ง.   ข้อ ก.ข.ค. ถูก
3. ข้อใดต่อไปนี้เป็นความหมายของระบบจัดการฐานข้อมูลหรือดีบีเอ็มเอสที่ถูกต้องที่สุด
ก.   ระบบโปรแกรมสร้างฐานข้อมูล
ข.   ระบบโปรแกรมเรียกใช้ข้อมูลในฐานข้อมูล
ค.   ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการสร้างและติดตามปรับปรุงความสัมพันธ์ของข้อมูลในฐานข้อมูล แทนการปฏิบัติงานของมนุษย์
ง.   ระบบโปรแกรมประยุกต์นี้ใช้กับงานบริหารโดยเฉพาะ
4. การดูแลการใช้งานให้กับผู้ใช้ในการติดต่อกับตัวจัดการระบบแฟ้มข้อมูลเป็นหน้าที่ของใคร
ก.   ผู้บริหารขององค์การ
ข.   โปรแกรมเมอร
ค.   ผู้บริหารฐานข้อมูล
ง.   ฝ่ายบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์
5. ลักษณะฐานข้อมูลที่มีความสัมพันธ์แบบ m ต่อ n เป็นลักษณะของฐานข้อมูลแบบใด
ก.  แบบเครือข่าย
ข.  แบบลำดับชั้น
ค.  แบบสัมพันธ์
ง.  แบบผสม
9. หากความสัมพันธ์ระหว่างรีเลชันเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม การกำหนดคีย์นอกของแต่ละรีเลชันสามารถทำได้ตามข้อใด
ก.  เพิ่มคีย์หลักของรีเลชันหนึ่งไปเป็นแอททริบิวต์ในอีกรีเลชันหนึ่ง
ข.  เพิ่มคีย์หลักของรีเลชันที่อยู่ด้านความสัมพันธ์เป็นหนึ่ง ไปเป็นอีกแอททริบิวต์หนึ่งในรีเลชันที่อยู่ด้านความสัมพันธ์เป็นกลุ่ม
ค.  เพิ่มคีย์หลักของรีเลชันที่อยู่ด้านความสัมพันธ์เป็นกลุ่ม ไปเป็นอีกแอททริบิวต์หนึ่งในรีเลชันที่อยู่ด้านความสัมพันธ์เป็นหนึ่ง
ง.  ไม่มีข้อใดถูก
10. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ในการทำให้เป็นรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน
ก.  เพื่อลดปัญหาข้อมูลขาดความถูกต้องสมบูรณ์
ข.  เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลที่จัดเก็บในแต่ละรีเลชัน
ค.  เพื่อลดปัญหาที่เกิดจากการปรับปรุง เพิ่มเติม และลบข้อมูล
ง.  เพื่อสร้างมาตรฐานความสัมพันธ์ระหว่างแอททริบิวต์ในแต่ละรีเลชัน
11. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติของรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 2
ก.  รีเลชันใด ๆ ที่มีคุณสมบัติอยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 1 แล้ว และไม่มีความสัมพันธ์ระหว่าง แอททริบิวต์เกิดขึ้น
ข.  รีเลชันใด ๆ ที่มีคุณสมบัติอยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 1 แล้ว และไม่มีความสัมพันธ์ระหว่าง แอททริบิวต์แบบ Transitive เกิดขึ้น
ค.  รีเลชันใด ๆ ที่มีคุณสมบัติอยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 1 แล้ว และไม่มีความสัมพันธ์ระหว่าง แอททริบิวต์แบบบางส่วนเกิดขึ้น
ง.  รีเลชันใด ๆ ที่มีคุณสมบัติอยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 1 แล้ว และไม่มีความสัมพันธ์ระหว่าง แอททริบิวต์แบบหลายค่าเกิดขึ้น
12. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติของรีเลชันที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานของบอยส์และคอดด์
ก.  รีเลชันใด ๆ ที่มีคีย์คู่แข่งตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป และคีย์คู่แข่งนั้นเป็นคีย์ผสมซึ่งมีแอททริบิวต์บางส่วนร่วมกัน
ข.  รีเลชันใด ๆ ที่มีคุณสมบัติอยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 3 แล้ว และไม่มีความสัมพันธ์ระหว่าง แอททริบิวต์แบบ Transitive เกิดขึ้น
ค.  ทุกแอททริบิวต์ที่เป็นตัวระบุค่าในรีเลชันนั้นต้องเป็นคีย์คู่แข่ง และไม่มีแอททริบิวต์ใดในรีเลชันที่สามารถระบุค่าของแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแอททริบิวต์ที่ประกอบกันเป็นคีย์หลักได้
ง.  รีเลชันใด ๆ ที่มีคุณสมบัติอยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 3 แล้ว และไม่มีแอททริบิวต์ใดในรีเลชันที่สามารถระบุค่าของแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์หลัก หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแอททริบิวต์ที่ประกอบกันเป็นคีย์หลักได้
13. รีเลชันใด ๆ ที่มีคุณสมบัติอยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานของบอยส์และคอดด์แล้ว และไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างแอททริบิวต์แบบหลายค่า แสดงว่ารีเลชันนั้นมีคุณสมบัติอยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นใด
ก.  รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 5
ข.  รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 4
ค.  รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 3
ง.  รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 2
14. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้อง
ก.  วัตถุประสงค์ในการออกแบบโครงร่างของฐานข้อมูลในระดับแนวคิด คือ เพื่อกำหนดโครงสร้างพื้นฐานและรายละเอียดทั้งหมดของฐานข้อมูล
ข.  หากความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีเป็นความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่มจะต้องทำการแปลงเป็น ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม
ค.  หากความสัมพันธ์ระหว่างรีเลชันเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง ให้เพิ่มคีย์หลักของรีลเชันหนึ่งลงไปเป็นแอททริบิวต์ในอีกรีเลชันหนึ่ง
ง.  การทำให้แต่ละรีเลชันให้มีคุณสมบัติอยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานนั้นจะสิ้นสุด เมื่อรีเลชันมีคุณสมบัติอยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานขั้นที่ 3
15. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ ปัจจัยที่จำเป็นต้องพิจารณาในการออกแบบระบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพ
ก.  ความเร็วในการเรียกใช้ข้อมูล
ข.  การใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล
ค.  การกำหนดการอ้างอิงระหว่างตารางข้อมูล
ง. ค่าเฉลี่ยของจำนวนรายการที่ประมวลผลได้ในหนึ่งนาที
จากตารางต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 16-19
ITEM   WHOLESALE
ORANGES    
16. ข้อใดเป็นคำสั่งของภาษา SQL ที่ได้รับผลลัพธ์ดังนี้
ก.  SELECT * FROM price;
ข.  SELECT * FROM price  WHERE WHOLESALE IS NULL;
ค.  SELECT * FROM price WHERE WHOLESALE = NULL;
ง. SELECT * FROM price WHERE WHOLESALE IS ?ORANGES?;
17. ข้อใดเป็นผลลัพธ์ของคำสั่ง
SELECT * FROM checks WHERE WHOLESALE > = 67;
ก.   ITEM   WHOLESALE
CHEESE   89
ข.   ITEM   WHOLESALE
TOMATOES   34
POTATOES   51
BANANAS   67
  ค. ITEM   WHOLESALE
CHEESE   89
BANANAS   67
ง .   ITEM   WHOLESALE
CHEESE   89
BANANAS   67
18.ข้อใดเป็นผลลัพธ์ของคำสั่ง
SELECT * FROM price WHERE WHOLESALE > 25 AND WHOLESALE < 75;
ก.  ITEM   WHOLESALE
POTATOES   51
BANANAS   67
TURNIPS   45
ข. ITEM   WHOLESALE
TOMATOES   34
POTATOES   51
BANANAS   67
TURNIPS   45
ค. ITEM   WHOLESALE
TOMATOES   34
POTATOES   51
ง. ITEM   WHOLESALE
TURNIPS   45
CHEESE   89
APPLES   23
ORANGES    
19. ข้อใดเป็นผลลัพธ์ของคำสั่ง
SELECT * FROM price WHERE WHOLESALE BETWEEN 25 AND 75;
ก.   ITEM   WHOLESALE
POTATOES   51
BANANAS   67
TURNIPS   45
ข. ITEM   WHOLESALE
TOMATOES   34
POTATOES   51
BANANAS   67
TURNIPS   45
ค. ITEM   WHOLESALE
TOMATOES   34
POTATOES   51
ง.  ITEM   WHOLESALE
TURNIPS   45
CHEESE   89
APPLES   23
ORANGES    
20. หากกล่าวว่า บริษัท สิปปกรซุปเปอร์สโตร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทขายส่งหลายแห่ง เพื่อนำมาทำการจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั่วไป โดยบริษัทจะทำการสั่งซื้อสินค้าแต่ละรายการจากบริษัทขายส่ง เมื่อปริมาณสินค้าแต่ละรายการที่จัดเก็บไว้ใน คลังสินค้า ต่ำกว่าปริมาณสินค้า ณ จุดสั่งซื้อ ดังนั้น บริษัทขายส่งหนึ่งรายอาจจัดส่งสินค้าให้แก่ บริษัท สิปปกรซุปเปอร์สโตร์ จำกัด ได้หลายรายการ โดยสินค้าหนึ่งรายการจะมาจากบริษัทขายส่งเพียงแห่งเดียวเท่านั้น อยากทราบว่า จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดต่อไปนี้เป็นเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง
ก.  เอนทิตีสินค้า เอนทิตีใบสั่งซื้อสินค้า เอนทิตีบริษัทขายส่ง
ข.  เอนทิตีสินค้า เอนทิตีใบสั่งซื้อสินค้า เอนทิตีบริษัทขายส่ง และเอนทิตีลูกค้า
ค.  เอนทิตีสินค้า เอนทิตีใบสั่งซื้อสินค้า เอนทิตีบริษัทขายส่ง และเอนทิตีใบส่งสินค้า
ง.  เอนทิตีสินค้า เอนทิตีใบสั่งซื้อสินค้า เอนทิตีบริษัทขายส่ง เอนทิตีลูกค้า และเอนทิตีใบส่งสินค้า
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


ppservice 2011-01-26 12:16
ขอบคุณครับ

woramon 2011-01-27 11:12
อยากได้ ทำยังไง โหลดยังไงคับ

masashi548 2011-02-01 08:16
ขอบคุณค้าบ

penghakit 2011-03-03 15:29
ขอด้วยนะข้อสอบ

tanthai 2011-03-06 21:28

focus_feamus 2011-08-15 19:25
ขอบคุณมาก

nastygrrl 2011-08-18 21:45
มีเฉลยมั้ยค่ะ


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ วิชาระบบฐานข้อมูล --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.052743 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us