เวอร์ชันเต็ม: [-- เเนวข้อสอบ ธกส.ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ ธกส. และนายธนาคารอื่นๆ -> เเนวข้อสอบ ธกส.ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2010-09-18 10:38

เเนวข้อสอบ ธกส.ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ

1.   Culture Shock หมายถึง                                 (1)  วัฒนธรรมที่น่าสะพึงกลัว

      (2)  การยึดมั่นวัฒนธรรมที่ตรงข้ามกัน               (3)  วัฒนธรรมที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว

      (4)  สิ่งที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของวัฒนธรรม   (5)  การที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ได้

      ตอบ  5

2.   การตัดสินใจของผู้บริหารภายใต้ความเสี่ยง คือ

      (1)  การตัดสินใจที่มีการสูญเสียมากกว่า                        (2)  การตัดสินใจที่ไม่ค่อยมั่นใจ

      (3)  การตัดสินใจบนความไม่แน่นอน                             (4)  การตัดสินใจอย่างบ้าบิ่น

      (5)  การตัดสินใจโดยมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว

      ตอบ  5

3.   รูปแบบของการบริหาร Behavioral Style คือ       (1)  การตัดสินใจที่มองผลระยาว

      (2)  การตัดสินใจที่มองผลระยะสั้น                  

      (3)  การตัดสินใจโดยมองพฤติกรรมของตนเองเป็นหลัก

      (4)  การตัดสินใจโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

      (5)  การตัดสินใจสภาวะการณ์ที่สามารถพยากรณ์ได้

      ตอบ  4

4.   แผนใช้ประจำ (Standing Plan) คือ                   (1)  แผนที่ใช้มาตั้งแต่เปิดกิจการ

      (2)  แผนที่กำหนดและนำมาใช้หลายครั้ง                       (3)  แผนที่ใช้ได้ทุกเวลาและสถานการณ์

      (4)  แผนที่กำหนดระยะในการใช้อย่างไม่แน่นอน (5)  แผนที่ใช้ต่อเนื่องและแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดเป็นปกติ

      ตอบ  5

5.   ผลลัพธ์ในการวางแผนของกิจการที่กำหนดรายละเอียดที่ต้องการเรียกว่า

      (1)  วัตถุประสงค์        (2)  จุดมุ่งหมาย              (3)  ภารกิจ         (4)  เป้าหมาย     (5)  จุดหมายปลายทาง

      ตอบ  5

6.   Innovation (นวัตกรรม) คือ                              (1)  การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ

      (2)  การปฏิวัติรูปแบบการบริหารงานใหม่ ๆ        (3)  การนำความคิดสร้างสรรค์มาทำให้เป็นจริง

      (4)  การคิดค้นหรือสร้างสรรค์แนวความคิดใหม่ ๆ (5)  ถูกข้อ 1 และ 4

      ตอบ  5

7.   ความเชื่อ ค่านิยม และรูปแบบพฤติกรรมร่วมของกลุ่มที่เห็นพ้องต้องกันและยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเรียกว่า

      (1)  ระบบเศรษฐกิจ                            (2)  ระบบทางสังคม                                 (3)  วัฒนธรรม

      (4)  คุณสมบัติของกลุ่ม                       (5)  รูปแบบประจำชาติ

      ตอบ  3

8.   องค์การระบบปิด (Close Loop System Organization) คือ

      (1)  องค์การที่ไม่เปิดรับสมาชิกจากบุคคลภายนอกโดยทั่วไป

      (2)  องค์การที่มีหน่วยงานย่อยอยู่ในท้องถิ่นห่างไกล

      (3)  องค์การที่ประกอบธุรกิจภายในและนอกประเทศ

      (4)  องค์การที่ไม่ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมภายนอกและองค์การ

      (5)  องค์การที่เปิดกว้างในการรับท้าความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก

      ตอบ  4

9.   ความต้องการความรัก มีเพื่อน ของมนุษย์จัดว่าเป็นความต้องการที่เรียกว่า

      (1)  Physiologocal Need                   (2)  Safety Need                                   (3)  Social Need

      (4)  Esteem Need                            (5)  Salf-actualization                  

      ตอบ  3

10.  Robert Katz ได้กำหนดลักษณะทางการบริหารที่สำคัญของผู้บริหาร 3 กลุ่มด้วยกัน คือ

      (1) การติดต่อสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการดำเนินกลยุทธ์

      (2)  การติดต่อสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ และกระบวนการทำงาน

      (3)  มนุษยสัมพันธ์ การปฏิบัติงาน และความคิดรวบยอด

      (4)  การปฏิบัติงาน การให้คำแนะนำ และกระบวนการทำงาน

      (5)  การดำเนินกลยุทธ์ การให้คำแนะนำ และความคิดรวบยอด

      ตอบ  3

11.  ความสามารถในการใช้ความเชี่ยวชาญหรือความถนัดเป็นพิเศษเพื่อปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเฉพาะเรียกว่า

      (1)  ทักษะในการบริหารงาน                (2)  ทักษะในการปฏิบัติงาน           (3)  ทักษะในการให้คำแนะนำ

      (4)  ทักษะในการลำดับการทำงาน        (5)  ทักษะในการประสานงาน

      ตอบ  2

12.  ทักษะที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับผู้บริหารระดับบนคือ     (1)  การให้คำแนะนำ        (2)  มนุษยสัมพันธ์           (3)  ความคิดรวบยอด         (4)  การปฏิบัติงาน  (5)  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า        

      ตอบ  3

13.  บทบาทที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการ การขจัดปัญหา การจัดสรรทรัพยากร และการเจรจาจัดว่าเป็นบทบาทที่  เกี่ยวกับ

      (1)  การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่อบุคคล               (2)  ข้อมูลข่าวสาร                       (3)  การตัดสินใจ

      (4)  ถูกทุกข้อ                                                            (5)  ไม่มีข้อใดถูก

      ตอบ  3

14.  หากมีการนำเทคโนโลยีระดับสูงมาใช้ในการบริหารงานองค์การมากขึ้นในอนาคต โครงสร้างขององค์การจะมี     แนวโน้มที่มีลักษณะเป็นรูปอะไร                    (1)  สามเหลี่ยมด้านเท่า                            (2)  ระฆังคว่ำ                  (3)  สี่เหลี่ยมผืนผ้า                                (4)  เส้นตรง                                               (5)  ระฆังหงาย

      ตอบ  3

15.  การจ่ายค่าจ้างแบบรายจูงใจเป็นแนวความคิดของผู้ใด

      (1)  Maslow            (2)  Taylor          (3)  McGregor                (4)  Barnard                   (5)  Gantt

      ตอบ  2

16.  ลักษณะขององค์การแบบไม่เป็นทางการ คือ

      (1)  ไม่มีสำนักงานประจำ                                (2)  ไม่ยืดหยุ่น                            (3)  ไม่มีผู้นำที่แน่นอน

      (4)  กำหนดโครงสร้างองค์การแต่ไม่เคร่งครัด       (5)  ไม่มีข้อมดถูก

      ตอบ  4

17.  ถ้าองค์การมีสินค้าหลายประเภทซึ่งต้องใช้เทคนิคการผลิตที่แตกต่างกัน การจัดแผนกงานควรใช้อะไรเป็นหลัก    (1)  หน้าที่                (2)  ลูกค้า     (3)  สินค้า          (4)  พื้นที่            (5)  เทคนิคการผลิต

      ตอบ  3

18.  โครงสร้างขององค์การที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานเป็นเส้นทึบแสดงว่า

      (1)  เป็นหน่วยงานหลัก                       (2)  เป็นหน่วยงานเสริม                            (3)  เป็นหน่วยงานเฉพาะ              (4)  เป็นหน่วยงานย่อย                (5)  ถูกทุกข้อ

      ตอบ  1

19.  งบประมาณภาครัฐบาลที่เริ่มจากการตั้งงบประมาณรายจ่ายก่อน คือ

      (1)  งบประมาณรายได้-รายจ่าย            (2)  งบประมาณเงินทุน                             (3)  งบประมาณรายปี

      (4)  งบประมาณฐานศูนย์                    (5)  งบประมาณเงินสด

      ตอบ  4

20.  ระบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์การระหว่างหน่วยงานหนึ่งกับหน่วยงานอื่น โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเข้า  มาช่วยมีชื่อเรียกว่า         (1)  Internet                      (2)  Intranet                   (3)  Mix System                         (4)  Hybrid System                     (5)  ไม่มีข้อใดถูก

      ตอบ  2

21.  การตัดสินใจที่ถือว่ามีประสิทธิภาพ คือ                          (1)  เป็นข้อสรุปจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

      (2)  เป็นการประหยัดค่าใช่จ่ายได้มากที่สุด                     (3)  เป็นการเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด

      (4)  เป็นการตัดสินใจที่สร้างความพอใจกับทุกฝ่าย           (5)  ทุกฝ่ายมีความเห็นพ้องต้องกันโดยไม่ขัดแย้งเลย

      ตอบ  3

22.  ทฤษฎีการบริหารสมัยใหม่มีความเห็นว่า

      (1)  นักบริหารควรมีความชำนาญเฉพาะด้าน (Specialist)

      (2)  นักบริหารควรมีความรอบรู้หลาย ๆ ด้าน (Gerneralist)            (3)  นักบริหารควรลอยตัวเหนือปัญหาที่เกิดขึ้น

      (4)  นักบริหารไม่ควรสวนกระแสทางการเมือง & เศรษฐกิจ                        (5)  นักบริหารควรเป็นนักธุรกิจการเมือง

      ตอบ  2

23.  โครงสร้างขององค์การในรูป Adhoc Committees คือ

      (1) เป็นคณะกรรมการเฉพาะแบบถาวร                          (2)  เป็นคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุข์

      (3)  เป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจแบบชั่วคราว                  (4) เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

      (5)  เป็นคณะกรรมการเฉพาะองค์การใดองค์การหนึ่ง

      ตอบ  3

24.  การควบคุมขณะลงมือปฏิบัติงาน เรียกว่า          

      (1)  Feedforward Control                   (2)  Concurrent Control               (3)  Feedback Control                (3)  Future Control            (4)  Contingency Control

      ตอบ  2

25.  พนักงานเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งต่อไปนี้ ยกเว้น

      (1)  สัญลักษณ์          (2)  เรื่องบอกเล่า             (3)  จิตสำนึก                  (4)  ภาษา          (5)  พิธีการ

      ตอบ  3

26.  องค์ประกอบของวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง คือ          (1)  คุณลักษณะของวัฒนธรรมที่แปลกใหม่กว่าคนอื่น

      (2)  ผู้ก่อตั้งเป็นผู้มีอิทธิพลในวงการนั้น              (3)  กิจการนั้นเป็นกิจการชั้นนำในอุตสาหกรรมนั้น

      (4)  เป็นกิจการที่ก่อตั้งมานาน                          (5)  มีอัตราการหมุนเวียนของพนักงานสูง

      ตอบ  4

27.  องค์การแบบไร้พรมแดน (Borderless Organization) เป็นองค์การซึ่งกำหนดโครงสร้างโดยไม่คำนึงถึงขอบเขต     ทางสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นแนวคิดแบบ  

      (1)  Polycentric Attitude                    (2)  Geocentric Attitude              (3)  Ethnocentric Attitude

      (4)  Parochialism Attitude                  (5)  Multi Attitude

      ตอบ  2

28.  การทำธุรกิจระหว่างประเทศที่ง่าย รวดเร็ว และลงทุนน้อย คือ

      (1)  กิจการร่วมค้า                              (2)  กิจการส่งออก                        (3)  การให้สิทธิ์และสัมปทาน

      (4)  การใช้ตัวแทนในต่างประเทศ          (5)  การเปิดสาขาในต่างประเทศ

      ตอบ  2
29.  หลักการสำคัญทางการบริหารพัฒนาคืออะไร

        (1)  การพัฒนาระบบบริหารให้เข้มแข็ง                                (2)  การแปลงนโยบายการพัฒนาเป็นแผนกลยุทธ์

        (3)  การปฏิรูประบบราชการ                                                    (4)  การปฏิรูประบบการเมือง-การบริหาร

        ตอบ  2

30.  การมองประชาชนเป็นลูกค้า ทำให้การบริหารพัฒนาเปลี่ยนรูปไปอย่างไร

        (1)  การตอบสนองความต้องการของลูกค้า                           (2)  การตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า

        (3)  การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ                                  (4)  การตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

        ตอบ  4

31.  ทำไมกระบวนการสรรหาบุคลากรทางการเมือง จึงมีความสำคัญต่อระบบการเมือง

        (1)  ลดความขัดแย้งทางการเมือง                                            (2)  การเลื่อนชั้นทางการเมืองอย่างสงบ

        (3)  การคัดเลือกชนชั้นนำทางการเมือง                                                (4)  การขจัดผู้นำทางการเมืองเก่า

        ตอบ  2

32.  การปรับปรุงระบบภาษีเป็นนโยบายด้านใด

        (1)  ด้านการระดมทรัพยากร                                                    (2)  ด้านการกระจายทรัพยากร

        (3)  ด้านรักษาความสงบเรียบร้อย                                           (4)  ด้านราชการ

        ตอบ  1

33.  การบริหารพัฒนาในศตวรรษที่ 1970 เน้นความสนใจไปที่เรื่องใด

        (1)  ประสิทธิภาพ                       (2)  ประสิทธิผล                  (3)  การเสมอภาคทางสังคม             (4)  คุณภาพ

        ตอบ  3

34.  แนวคิดการปรับปรุงคุณภาพสามารถนำมาปรับใช้กับงานขององค์การใดบ้าง

        (1)  องค์การเอกชน                                                                    (2)  องค์การอุตสาหกรรม

        (3)  องค์การสาธารณะและเอกชน                                          (4)  ถูกทุกข้อ

        ตอบ  4

35.  ปัจจัยนำเข้าทางการเมือง (Inputs) มีองค์ประกอบอะไร

        (1)  ความต้องการทางการเมือง                                               (2)  ความต้องการและสนับสนุนทางการเมือง

        (3)  ความสนับสนุนทางการเมือง                                           (4)  การมีส่วนร่วมทางการเมือง

        ตอบ  2

36.  การรวบรวมฐานความรู้ทางการบริหารต้องจัดการอย่างไร

        (1)  การจัดระบบความรู้ทางการบริหาร                 (2)  การจัดการประมวลความรู้

        (3)  การจัดระบบสาระสนเทศให้รอบด้าน                            (4)  การสร้างเครือข่ายการวิจัย

        ตอบ  4

37.  สถาบันสุดท้ายของการเรียนรู้ทางการเมือง (Political Socialization) คือสถาบันใด

        (1)  วัด                           (2)  มหาวิทยาลัย                 (3)  ชุนชนสังคม                                (4)  ประชาคมทางการเมือง

        ตอบ  4

38.  อะไรคือหลักวิทยาศาสตร์การจัดการสำคัญที่สุด

        (1)  งานเหมาะสมกับค่าตอบแทน                                          (2)  การจัดการทุกขั้นตอนอย่างเป็นวิทยาศาตร์

        (3)  สภาพแวดล้อมของงานเหมาะสมกับร่างกาย               (4)  งานเหมาะสมกับร่างกาย

        ตอบ  4

39.  รัฐวิสาหกิจในลักษณะใดไม่ควรแปรรูปเป็นองค์กรมหาชน

        (1)  ปัจจัยพื้นฐานของประชาชน                                            (2)  ปัจจัยพลังงาน

        (3)  ปัจจัยความมั่นคงของรัฐ                                                    (4)  ปัจจัยคุณภาพชีวิต

        ตอบ  3

40.  การมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเพื่อตระหนักถึงเรื่องใดเป็นสำคัญ

        (1)  การพัฒนาการบริหาร                                                        (2)  การพัฒนาคุณภาพองค์กร

        (3)  การปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร                           (4)  ความสำเร็จขององค์กร

        ตอบ  4

41.  พฤติกรรมการบริหารที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันคืออะไร

        (1)  การนำ                                                                                   (2)  การทำงานเป็นทีม                      

        (3)  การทำงานแบบมีส่วนร่วม                                                (4)  การทำงานแบบมีแรงจูงใจ

        ตอบ  3

42.  เหตุใดการบริหารจึงอยู่นอกขอบข่ายทางการเมืองตามแนวคิดของ Woodrow Wilson

      (1)  รัฐธรรมนูญเป็นผู้กำหนดให้การบริหารมีฐานะต่ำกว่าการเมือง

        (2)  การเมืองเป็นผู้กำหนดหน้าที่ของการบริหาร

        (3)  การเมืองเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจสูงสุด

        (4)  การบริหารต้องรับใช้การเมือง

        ตอบ  2

43.  หลังนวยุค (Postmodern) การบริหารพัฒนาไม่สนใจที่จะสร้างกฎเกณฑ์สากลขึ้นมาครอบงำหลักการบริหาร ทั่วไป แต่จะสนใจเน้นเรื่องใดเป็นสำคัญ

        (1)  การใช้เหตุผล                                                                       (2)  การยึดวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลาง

        (3)  ชุดความเป็นจริงที่แตกต่างไปตามกาลเทศะ (4)  การพยายามทำให้ทุกอย่างเหมือนเดิม

        ตอบ  3

44.  ทำไมการวางแผนกลยุทธ์มุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์การ จึงมีความสำคัญต่อการบริหารพัฒนา

        (1)  การเพิ่มศักยภาพในการผลิต                                             (2)  การเร่งการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

        (3)  การกินดีอยู่ดีของประชาชน                                             (4)  การเพิ่มความพึงพอใจด้านบริหารสาธารณะ

        ตอบ  3

45.  การมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอะไร                          

        (1)  การเน้นประสิทธิผลเป็นหลัก                                          (2)  การสนองคุณค่าของลูกค้า

        (3)  การใช้ผลลัพธ์ขององค์กรเพื่อรักษาสมดุลของคุณค่า  

        (4)  การมุ่งเน้นอนาคต

        ตอบ  3

46.  ทำไมการบริหารรัฐกิจจึงขาดเอกลักษณ์ทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง

        (1)  ยังกำลังแสวงหาเอกลักษณ์อยู่                                          (2)  นักบริหารรัฐกิจไม่สนใจเอกลักษณ์ทางวิชาการ

        (3)  มีลักษณะเป็นวิชาชีพ                                                         (4)  การบริหารรัฐกิจไม่มีสถานภาพของตนเอง

        ตอบ  3

47.  การจัดการองค์กรมีนัยยะสำคัญต่อองค์กรในด้านใด

        (1)  การวิเคราะห์ข้อมูล                                                             (2)  การสร้างคุณค่าต่อลูกค้า

        (3)  การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร                            (4)  การวางแผนและการเงิน

        ตอบ  3

48.  เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ MBQA เน้นเรื่องใดเป็นสำคัญที่สุด

        (1)  ประสิทธิภาพ                       (2)  ประสิทธิผล                  (3)  คุณภาพ                         (4)  กระบวนการ

        ตอบ  3

49.  การให้ความสำคัญแก่ทรัพยากรมนุษย์มีจุดมุ่งหมายอะไร

        (1)  การนำกำลังคนมาใช้พัฒนาศักยภาพขององค์การ       (2)  การเชิดชูบุคลกรที่ประสบความสำเร็จ

        (3)  การจัดอบรมบุคลากรภายในองค์กร                                (4)  การให้โอกาสศึกษาต่อแก่พนักงานขององค์กร

        ตอบ  1

50.  ทำไมจึงต้องมีการปฏิรูประบบราชการไทย

        (1)  ข้าราชการร่วมมือกับนักธุรกิจเข้าครอบงำการเมือง

        (2)  นักการเมืองเข้าครอบงำราชการ

        (3)  การปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบราชการ

        (4)  ระบบราชการไม่สามารถเปิดเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพได้

      ตอบ  4

51.  ข้อใดเป็นข้อที่ถูกที่สุด

        (1)  การบริหารการพัฒานในฐานะที่เป็นศาสตร์หมายถึง การนำเอาความรู้มาใช้ประโยชน์

        (2)  ศาสตร์ หมายถึง ความรู้ที่ได้มาจากการสังเกต การศึกษาและการวิจัย

        (3)  การนำเอาความรู้ไปรับใช้เรียกว่าศาสตร์ในการปรับใช้ความรู้

        (4)  นักวิชการมีหน้าที่อย่างสำคัญในการนำเอาความรู้หรือศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหา

        ตอบ  2

52.  หน้าที่การจัดองค์การ (Organizing Function) คือไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลในข้อใด

      (1)  นายรักดีเป็นเจ้าของร้านชายสี่หมี่เกี๊ยว

      (2)  นายสมหมาย เป็นผู้บริหารระดับสูง (CEO) ประธานกรรมการ บริษัทโออิชิ จำกัด  

      (3)  นายสมนึก เป็นประธานกรรมการบริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทดีจริง

      (4)  นายสมคิด เป็นผู้อำนวยการฝ่ายคอมพิวเตอร์ บริษัทโปรคอม จำกัด เเอ๊คกรุ๊ป

      (5)  นายสมศักดิ์ เป็นพนักงานแผนกจัดซื้อ บริษัททรานสปอร์ต จำกัด

      ตอบ  5

53.  ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายในการจัดองค์การ (Purpose of Organizing)

      (1)  การทำงานซ้ำซ้อนและการใช้ทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์

      (2)  การสับเปลี่ยนตำแหน่งอย่างเป็นทางการ0814451423เเอ็ค

      (3)  การแบ่งงานเป็นกลุ่มและแผนกตามลักษณะ โดยกำหนดอำนาจหน้าที่อย่างเป็นทางการ ก่อให้เกิดการ                                      ประสานงานในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ

      (4)  การทำงานอย่างเป็นอิสระแบ่งตามโครงสร้างและหน้าที่ขององค์กร

      (5)  การติดต่อสื่อสารเป็นทางการในการรวมกิจกรรมส่วนบุคคลของกลุ่ม

      ตอบ  1

54.  ขั้นตอนในการตรรกวิทยาของการจัดองค์การมีกี่ขั้นตอน

      (1)  2 ขั้นตอน           (2)  3 ขั้นตอน     (3)  4 ขั้นตอน     (4)  5 ขั้นตอน     (5)  6 ขั้นตอน

      ตอบ  5

55.  ข้อใดคือการออกแบบองคาร                            (1)  การไม่จัดแบ่งงาน

      (2)  การแบ่งสายการบังคับบัญชา (Chain of Command) ตามภาระหน้าที่ของงาน

      (3)  การไม่มอบหมายงาน โดยรวมอำนาจเเอ๊คกรุ๊ป089-816-7804

      (4)  การจัดงานอย่างไม่เป็นระบบ                      (2)  เครือข่ายของข้อมูลที่จำกัด

      ตอบ  2

ตั้งแต่ข้อ 56.-60. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1)  องค์การแบบไร้พรมแดน (Boundaryless Organization)

(2)  องค์การแบบการเรียนรู้ (Learning Organization)

(3)  โครงสร้างอย่างง่าย (Simple Structure)

(4)  โครงสร้างแบบระบบราชการ (Bureaucracy)

(5)  โครงสร้างแบบทีมงาน (Team-based Structure)

56.  เป็นองค์กการที่มีการพัฒนาศักยภาพเพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างต่อเนื่อง โดยสมาชิกทุกคนมี     บทบาทในการกำหนดและแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน

      ตอบ  2

57.  เป็นโครงสร้างซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มทำงานหรือทีมงาน ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำกิจกรรมของโครงการ

      ตอบ  5

58.  เป็นองค์การที่ประกอบด้วยโครงสร้างที่ไม่มีข้อจำกัดขอบเขตขององค์การ เช่นการทำธุรกิจบนเว็บไซต์ หรือ          Internet

      ตอบ  1

59.  เป็นองค์การที่เน้นระเบียบ คำสั่ง และการมอบอำนาจอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการใช้อำนาจตามตำแหน่งงานที่      ถูกต้องตามกฎหมาย

      ตอบ  4

60.  เป็นการออกแบบโครงสร้างขององคารที่มีการจัดแบ่งแผนกงานให้มีลำดัลขั้นตอนน้อย และมีข้อดีคือ ยืดหยุ่น ได้ รวดเร็ว และมีต้นทุนในการบำรุงรักษาต่ำ

      ตอบ  3

61.  ข้อใดคือองค์ประกอบขององค์การแบบการเรียนรู้ (1)  แลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน

      (2)  การมอบอำนาจอย่างเคร่งครัด                    (3)  มีสายการบังคับบัญชา 2 สายในขณะเดียวกัน

      (4)  ภาวะผู้นำแบบเผด็จการ                            (5)  มีลำดับขั้นตอนกการทำงานที่ซับซ้อนไม่เป็นอิสระต่อกัน

      ตอบ  1

62.  องค์การแบบเครื่องกล (Mechanistic Organization) มีลักษณะเน้นจุดใดเป็นสำคัญ

      (1)  เน้นทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน                 (2)  เน้นกลยุทธ์ขององค์การ

      (3)  เน้นขนาดขององค์การ       (4)  เน้นเทคโนโลยี           (5)  เน้นการจัดระเบียบ

      ตอบ  1

63.  การออกแบบองค์การตามสภาวการณ์แบ่งเป็นกี่ลักษณะ               (1)  2 ลักษณะ    

      (2)  3 ลักษณะ                      (3)  4 ลักษณะ                            (4)  5 ลักษณะ                (5)  6 ลักษณะ

      ตอบ  1
64.  การประเมินโครงการ (Project Appraisal) จะอยู่ตรงส่วนใดของการบวนการของโครงการ

        (1)  อยู่ก่อนการร่างโครงการ                                                    (2)  ระหว่างร่างโครงการกลยุทธ์กับรายละเอียด

        (3)  อยู่ระหว่างการจัดโครงการ                                               (4)  อยู่หลังการจัดโครงการ

        (5)  อยู่ก่อนการจัดโครงการ

        ตอบ  5

65.  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ จะให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ด้านใดมากที่สุด

        (1)  การจัดการ                                             (2)  สิ่งแวดล้อม                                                  (3)  สังคม

        (4)  ผลตอบแทนโครงการ                        (5)  เทคนิคโครงการ

        ตอบ  4

66.  ในการประเมินโครงการ ภาครัฐบาลจะให้ความสำคัญกับเรื่องใดมากเป็นพิเศษ

        (1)  ผลประโยชน์ทางสังคม                     (2)  ผลต่อเนื่องของโครงการ           (3)  ความมั่นใจทางการบริการ

        (4)  ความคุ้นเคยของโครงการ                 (5)  ความเสี่ยงของโครงการ

        ตอบ  1

67.  ในระหว่างการจัดการโครงการ มีงานที่ต้องทำมาก งานใดมิใช่งานต้องทำเหล่านั้น

        (1)  งานประชาสัมพันธ์โครงการ           (2)  การประสานในโครงการ          (3)  การควบคุมโครงการ

        (4)  การประเมินผลการปฏิบัติงาน         (5)  การให้คุณให้โทษผู้ร่วมงาน

        ตอบ  5

68.  การประเมินผลโครงการมีลักษณคล้ายคลึงกับกระบวนการใดของโครงการมากที่สุด

        (1)  การร่างโครงการ                                 (2)  การประเมินโครงการ                                (3)  การนำโครงการไปปฏิบัติ

        (4)  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ                                                          (5)  เหมือนกันทุกกระบวนการ

        ตอบ  2

ตั้งแต่ข้อ 69.-73.  เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคนิควิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ให้เลือกคำตอบที่มีความสัมพันธ์กัน

(1)  การก่อตัวของนโยบาย                               (2)  การกำหนดนโยบาย                   (3)  การนำนโยบายไปปฏิบัติ

(4)  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ                                                                  (5)  เหมือนกันทุกกระบวนการ

69.  การวิจัยประเมินผล

        ตอบ  4

70.  การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์/ผลสำเร็จ

        ตอบ  3

71.  การวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์

        ตอบ  2

72.  การระดมสมอง/เทคนิคพยากรณ์

        ตอบ  1

73.  การสร้างองค์กรใหม่

        ตอบ  5
ตั้งแต่ข้อ  74. – 78.  จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

      (1)  ฝึกอบรมแบบฝึกปฏิบัติงานจริง (On-the-job-Training)

        (2)  ฝึกอบรมแบบปฐมนิเทศ (Oreintation Training)

        (3)  ฝึกอบรมแบบช่างฝึกหัด (Apprenticeship Training)

        (4)  การฝึกแบบจำลอง (Simulation Training)

        (5)  การฝึกอบรมแบบกรณีศึกษา (Case Study Training)

74.  เป็นเทคนิคที่นิยมให้อบรมผู้บริหาร

        ตอบ  5    เเอ๊คกรุ๊ป  การฝึกอบรมแบบกรณีศึกษา (Case Study Training) เป็นเทคนิคที่นิยมใช้ในการฝึกอบรมผู้บริหาร โดยแต่ละกรณีศึกษาจะกำหนดรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในองค์การ และให้ผู้เข้าฝึกอบรมทำการศึกษารายละเอียดของข้อมูลที่เกิดขึ้นทั้งหมดในกรณีศึกษา พร้อมกับกำหนดปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา แล้วเลือกแนวทางที่ดีที่สุดมาใช้ในการบริหารงาน

75.  ใช้ฝึกอบรมเครื่องจักกลหนัก

        ตอบ  4  การฝึกอบรมแบบจำลอง (Simulation Training) เป็นวิธีการฝึกอบรมที่มุ่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสใช้อุปกรณ์เครื่องมือและกระบวนการที่เป็นแบบจำลองซึ่งมีความคล้ายคลึงกับสิ่งต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่ในการทำงานจริง เช่น การฝึกอบรมนักบิน การฝึกอบรมผู้ใช้เครื่องจักรกลขนาดหนัก เป็นต้น

76.  บริษัทโตโยต้ารับสมัครนักเรียนอาชีวช่างยนต์เข้ารับการฝึกอบรมการซ่อมรถโตโยต้า

        ตอบ  3       เเอ๊ค081-362-9602  การฝึกอบรมแบบช่างฝึกหัด (Apprenticeship Training) เป็นวิธีการฝึกอบรมที่มุ่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และทักษะด้านช่างฝีมือในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ จนกระทั่งมีฝีมือสามารถออกไปกระกอบอาชีพได้อย่างแท้จริง ซึ่งมีอยู่ 2 วิธี คือ 1.  สมัครเป็นลูกมือช่างที่ตนสนใจ          2. สมัครเป็นช่างฝึกหัดโครงการช่างฝึดหัดทวิภาคีระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ เช่น บริษัทโตโยต้ารับสมัครนักเรียนอาชีวช่างยนต์เข้ารับการฝึกอบรมการซ่อมรถโตโยต้า เป็นต้น

77.  ต้องมีการแนะนำประวัติขององค์การ

        ตอบ  2     www"actcorner"comการฝึกอบรมแบบปฐมนิเทศ (Oreintation Training) เป็นวิธีการฝึกอบรมที่มีความเหมาะสมและนิยมใช้กับพนักงานที่เข้าทำงานใหม่ เป็นโปรแกรมที่จัดให้พนักงานใหม่ได้รับความรู้ทางด้านสารสนเทศต่าง ๆ ที่น่าสนใจ และจะต้องได้รับทราบเกี่ยวข้องกับองค์การหรือสถานที่ทำงาน เช่น ประวัติขององค์การ ผู้บริหารและระบบการบริหารงาน ความก้าวหน้าในงาน เงื่อนไขการจ้างงาน ฯลฯ เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ และความสะดวกในการทำงานร่วมกันเป็นทีมงาน

78.  แจ้งถึงเงื่อนไขการจ้างงาน

        ตอบ  2      ดูคำอธิบายข้อ 77 ประกอบ

        ตั้งแต่ข้อ 79. – 83. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

        (1)  การวิเคราะห์งาน (Job Analysis)

        (2)  คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

        (3)  การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification)

        (4)  การประเมินค่างาน (Job Evaluation)

        (5)  การออกแบบงาน (Job Design)

79 สามารถลดความเมื่อยล้า และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

        ตอบ  5      หน้า 17  การออกแบบงาน (Job Design) ที่ดีจะทำให้บุคคลทำงานได้อย่างเต็มความสามารถรวมทั้งสามารถลดความเมื่อยล้า และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานลงได้

80.  จ่ายเท่ากันสำหรับงานที่เท่ากัน (Equal Work for Equal Pay)

        ตอบ  4      เเอ็คกรุ๊ป อ.วันนรัตน์ การประเมินค่างาน (Job Evaluation) คือกระบวนการที่ทำขึ้นเพื่อเปรียบเทียบค่าของงานต่าง ๆ ในองค์การ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดค่าตอบแทนที่ยุติธรรมกับงาน ตามหลักการที่ว่า “จ่ายเท่ากันสำหรับงานที่เท่ากัน” (Equal Work for Equal Pay)  ซึ่งวิธีนี้จะทำให้เกิดความยุติธรรมภายใน (Internal Equality) ในการกำหนดค่าจ้างและผลตอบแทนให้แก่บุคลากรทุกคนที่อยู่ภายในองค์การเดียวกัน

81.  ความยุติธรรมภายใน (Internal Equality) เกิดจาก        

      ตอบ  4  ดูคำอธิบายข้อ 80.  ประกอบ

82 เอาไปใช้ออกแบบงาน (Job Design)

        ตอบ  1       ใช้ประโยชน์ของการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) มีดังนี้

                            1.  กิจกรรมของงาน               2.  พฤติกรรมของบุคคล                    3.  เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องช่วยสนับสนุนการทำงาน          4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน             5.  เนื้อหาของงาน

            6.  ความต้องการของบุคลากร

83.  ข้อมูลที่ต้องใช้ทำ คือ กิจกรรมของงาน พฤติกรรมของบุคคล เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และเนื้อหาของงาน

        ตอบ  1      เเอ๊คกรุ๊ อ.กษิระ อ.วันนรัตน์ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) มีดังนี้

                            1. กิจกรรมของงาน    2. พฤติกรรมของบุคคล   3. เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องช่วยสนับสนุนการทำงาน   4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน   5. เนื้อหาของงาน    6. ความต้องการของบุคลากร

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


admin 2010-09-18 10:38
84.  ในการบริหารงบประมาณ apportionment หมายถึงอะไร

        (1)  ยอดวงเงินงบประมาณ                       (2)  เพดานเงินจัดสรร                        (3)  เงินประจำงวด

        (4)  เงินที่ไม่ได้รับสุทธิ                              (5)  ไม่มีข้อใดถูก

        ตอบ  3

85.  ลักษณะสำคัญของงบประมาณแผ่นดินได้แก่

        (1)  เป็นเครื่องมือรับรองการเป็นรัฐบาล                                (2)  เป็นกฎหมาย                                

        (3)  เป็นเครื่องแสดงนโยบายที่รัฐได้เลือก                             (4)  ข้อ 2 และ 3 ถูก             (5)  ข้อ 1, 2 และ 3 ถูก

        ตอบ  5

86.  การกระจายรายได้ที่เป็นธรรมของสังคม สามารถวัดได้โดย

        (1)  เปรียบเทียบรายได้ของคนในชุมชนเมืองในชุมชนชนบท

        (2)  ดูการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตมวลรวม                           (3)  ดูอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

        (4)  ดูจำนวนภาษีที่เก็บได้                                                         (5)  ไม่มีข้อใดถูก

        ตอบ  1

87.  วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2550 คิดเป็นร้อยละเท่าไรของผลิตภัณฑ์รวมของประเทศ (gdp)                (ประมาณ)

        (1)  3.2                          (2)  8.1                                  (3)  18.5                                                (4)  24.5                                                (5)  34.7

        ตอบ  3

88.  งบประมาณ 2550 มีรายจ่ายประจำคิดเป็นร้อยละเท่าไรของงบประมาณรวม (ประมาณ)

        (1)  23.1                        (2)  42.9                                                (3)  72.5                                                (4)  87.5                                                (5)  94.5

        ตอบ  3

89.  ตามโครงสร้างแผนงานของสำนักงบประมาณ ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในแผนงานด้านพัฒนาสังคม

        (1)  สาธารณสุข                                           (2)  การศึกษา                                       (3)  การรักษาความสงบเรียบร้อย

        (4)  ข้อ 1 และ 2 ถูก                                     (5)  ข้อ 1, 2 และ 3 ถูก

        ตอบ  4

90.  นักทฤษฎีการคลังยุค adam smith เชื่อว่า                             (1)  งบประมาณสมดุลดีที่สุด

        (2)  งบประมาณขาดดุลดีที่สุด                                                  (3)  งบประมาณเกินดุลดีที่สุด

        (4)  งบประมาณเกินดุล ขาดดุล หรือสมดุล ต่างมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั้งนั้น

        (5)  ไม่มีข้อใดถูก

        ตอบ  1

91.  ข้อใดไม่ใช่ความหมายของงบประมาณผ่นดิน

        (1)  หลักฐานทางการเงินของรัฐที่แสดงประมาณของรายได้และรายจ่ายในอนาคต

        (2)  เอกสารทางการเงินที่แสดงรายรับรายจ่ายเงินของแผ่นดิน

        (3)  แผนที่แสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

        (4)  กฎหมายที่ระบุให้ส่วนราชการใช้จ่ายเงินได้ในกิจกรรมต่างๆ

        (5)  แผนทางการเงินของแผ่นดินในช่วงระยะเวลาที่แน่นอน

        ตอบ  3

92.  ทุกข้อจัดเป็น “เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน”  ยกเว้น                         (1)  เงินรายได้ของสถาบันการศึกษา

        (2)  งบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                       (3)  งบประมาณของ อบต.

        (4)  งบประมาณของ ขสมก.                                                                     (5)  เงินช่วยเหลือตามโครงการมิยิซาว่า

        ตอบ  2

93.  ระยะเวลาของการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ เรียกว่า

        (1)  ปีคลัง      (2)  ปีงบประมาณ               (3)  วงจรงบประมาณ         (4)  ข้อ 1 และ 2 ถูก             (5)  ไม่มีข้อใดถูก

        ตอบ  494.  “ลักษณะที่เรียกว่า เป็นศูนย์รวมเงิน”  ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐมีพฤติกรรมต่อไปนี้

        (1)  ดำเนินภายใต้กฎบังคับข้อเดียวกัน                                   (2)  ดำเนินการภายใต้การดูแลของสถาบันต่างๆ เดียวกัน

        (3)  ให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารรายได้ของตนเอง

        (4)  ข้อ 1 และ 2 ถูก                                                                     (5)  ไม่มีข้อใดถูก

        ตอบ  4

95.  กิจกรรมใดต่อไปนี้ที่ถ้าให้อิสระในการบริโภคแล้วประชาชนอาจเสียประโยชน์

        (1)  การศึกษาภาคบังคับ                            (2)  การป้องกันโรคติดต่อ (3)  การส่งเสริมการเกษตร

        (4)  ข้อ 1 และ 2 ถูก                                     (5)  ไม่มีข้อใดถูก

        ตอบ  4

96.  สภาวะ “เศรษฐกิจตกต่ำ สินค้าล้นตลาด ประชาชนว่างงาน” รัฐบาลควรใช้นโยบายการคลังแบบใด

        (1)  สมดุล                                     (2)  เกินดุล                                            (3)  ขาดดุล

        (4)  ขาดดุล ควบคู่กับนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำ                                      (5)  เกินดุล ควบคู่กับนโยบายอัตราดอกเบี้ยสูง

        ตอบ  4

97.  สภาวะ “เศรษฐกิจขยายตัว สินค้าขาดตลาด และมีราคาสูง” รัฐบาลควรใช้นโยบายใดการคลังแบบใด

        (1)  สมดุล                                                                                     (2)  ขาดดุล ควบคู่กับนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำ

        (3)  เกินดุล ควบคู่กับนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำ                      (4)  เกินดุล และเพิ่มอัตราภาษีสินค้าฟุ่มเฟือย

        (5)  ขาดดุล และลดอัตราภาษีสิ้นค้าฟุ่มเฟือย

        ตอบ  4

98.  สถาบันที่ทำหน้าที่ “เบิกจ่ายเงินตามงบประมาณให้กับส่วนราชการต่างๆ”

        (1)  กรมบัญชีกลาง                                     (2)  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน                                      (3)  สำนักงบประมาณ

        (4)  ธนาคารแห่งประเทศไทย                  (5)  ไม่มีข้อถูก

        ตอบ  1

99.  สถาบันที่ทำหน้าที่ “ตรวจสอบความถูกต้องในการใช้จ่ายในการใช้จ่าย”

        (1)  กรมบัญชีกลาง                                     (2)  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน                                      (3)  สำนักงบประมาณ

        (4)  ธนาคารแห่งประเทศไทย                  (5)  ไม่มีข้อใดถูก

        ตอบ  2

100. “ความพยายามที่จะเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนในการดำเนินงาน และผลงานที่ได้รับ”

        (1)  การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์         (2)  การวิเคราะห์ทางการบริหาร

        (3)  การวิเคราะห์ทางการเมือง                 (4)  การวิเคราะห์ทางสังคม                              (5)  ไม่มีข้อใดถูก

        ตอบ  1
101.    flat rate หมายถึงอะไร                         (1)  ภาษีอาคารสูง                               (2)  ภาษีแบบสัดส่วน                                         (3)  ภาษีสนามบิน                                              (4)  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา          (5)  ภาษีอาคารที่พักอาศัย

        ตอบ  1

102.    งบประมาณฐานศูนย์มีลักษณะอย่างไร                  (1)  งบประมาณที่เริ่มจากรายได้เป็นศูนย์

        (2)  งบประมาณที่มีรายจ่ายเป็นศูนย์                       (3)  งบประมาณที่มีรายได้ลบรายจ่ายเป็นศูนย์

        (4)  งบประมาณที่มีรายจ่ายลบรายได้เป็นศูนย์      (5)  งบประมาณที่วางแผนจากล่างสู่บน

        ตอบ  5

103.    ข้อใดเป็น capital in flow                     (1)  เงินที่ไทยไปลงทุนต่างประเทศ                (2)  เงินลงทุนของภาคเอกชน

        (3)  งบประมาณแผ่นดิน                            (4)  หนี้ต่างประเทศ                                            (5)  ภาษีอากร

        ตอบ  4

104.    การลดค่าเงินบาทจะมีผลกระทบอย่างไร

        (1)  ภาวะการขาดดุลการค้าดีขึ้น                              (2)  ภาวะเงินเฟ้อดีขึ้น                       (3)  การส่งสินออกลดลง

        (4)  หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น                                          (5)  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น

        ตอบ  1

105.    ระบบที่เศรษฐกิจที่มีการว่างงานเต็มที่หมายถึงอะไร

        (1)  ระบบเศรษฐกิจที่มีรายได้สูง                             (2)  ระบบเศรษฐกิจที่คนมีงานทำ ไม่ว่างงาน

        (3)  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม                             (4)  ระบบเศรษฐกิจแบบประชานิยม

        (5)  ระบบเศรษฐกิจแบบก้าวหน้า

        ตอบ  2

106.    ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการคลัง  (1)  privatization                           (2)  nationalization

        (3)  hybrid financing                                            (4)  reengineering                          (5)  contracing out

        ตอบ  2

107.    ในภาวะเงินฝืดควรใช้นโยบายการคลังแบบใด

        (1)  เพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้                                                (2)  ลดดอกเบี้ยเงินฝาก                      (3)  ขาดดุล

        (4)  เกินดุล                                                    (5)  ก้าวหน้า

        ตอบ  3

108.    ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องที่สุด

        (1)  งบประมาณฐานศูนย์เป็นงบประมาณที่วางแผนมาจากสำนักงบประมาณ

        (2)  การขายพันธบัตรของรัฐบาลเป็นการเพิ่มปริมาณเงินหมุนเวียนในมือประชาชน

        (3)  ในการแก้ปัญหาเงินเฟ้อ รัฐควรให้ธนาคารพาณิชย์เพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้

        (4)  การเก็บอากรสินค้าเข้า อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพากร

        (5)  การเสียภาษีอากรให้แก่ประเทศใด ผู้เสียภาษีจะต้องอยู่ในประเทศนั้นนานอย่างน้อย 130 วัน

        ตอบ  3

109.    การศึกษาการบริหารการคลังแนวใดที่เน้นทฤษฎีการคลัง

        (1)  รัฐประศาสนศาสตร์                            (2)  รัฐศาสตร์                       (3)  เศรษฐศาสตร์                

        (4)  สังคมศาสตร์                                         (5)  วิทยาศาสตร์                  

        ตอบ  3

110.  “พระคลังข้างที่” เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลังเรื่องใด

        (1)  การบริหารพัสดุ                   (2)  การบริหารกระทรวงการคลัง                    (3)  การบริหารที่ราชพัสดุ

        (4)  การบริหารทรัพย์ส่วนพระมหากษัตริย์                                                           (5)  การบริหารงบประมาณแผ่ดิน

        ตอบ  4

111.  นโยบายการเงินแบบใดจะช่วยแก้ปัญหาการขาดดุลการค้า

        (1)  เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้                       (2)  ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้                 (3)  ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

        (4)  เพิ่มหนี้สาธารณะ                                (5)  ลดอากรขาเข้า

        ตอบ  1

112.  การแก้ปัญหาเงินเฟ้อควรใช้นโยบายการคลังแบบใด

        (1)  นโยบายการคลังแบบขาดดุล             (2)  นโยบายการคลังแบบสมดุล      (3)  นโยบายการคลังแบบเกินดุล

        (4)  นโยบายลดอัตราภาษีอากร                (5)  นโยบายเพิ่มปริมาณเงิน

        ตอบ  3

113.  นโยบายใดที่ถูกวิจารณ์ว่าก่อให้เกิดหนี้ในครัวเรือนมากขึ้น

        (1)  ขายพันธบัตร                                        (2)  กู้เงินต่างประเทศ                         (3)  กองทุนหมู่บ้าน

        (4)  ประกันสุขภาพ                                    (5)  ขาดดุล

        ตอบ  3

114ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำควรใช้นโยบายแบบใด

        (1)  เกินดุล                    (2)  ขาดดุล            (3)  เพิ่มค่าจ้าง     (4)  เพิ่มอัตราภาษี               (5)  ขายพันธบัตร                                ตอบ  2

115.  อัตราเงินสดสำรองหมายถึงอะไร

        (1)  เงินที่ประชาชนเก็บสำรองไว้ใช้เดือนต่อไป

        (2)  เงินที่ธนาคารพาณิชย์หักจากธนาคารชาติคิดเป็นร้อยละ

        (3)  เงินที่ธนาคารชาติหักจากธนาคารพาณิชย์คิดเป็นร้อยละ

        (4)  เงินที่ธนาคารพาณิชย์หักจากประชาชนคิดเป็นร้อยละ

        (5)  เงินที่ธนาคารชาติหักจากประชาชนคิดเป็นร้อยละ

        ตอบ  3

116.  หนี้สาธารณะหมายถึงอะไร                                                     (1)  หนี้ที่ประชาชนก่อหนี้เพื่อใช้กับงานสาธารณะ

        (2)  หนี้ที่รัฐก่อขึ้นเพื่อให้ประชาชนนำมาใช้                       (3)  หนี้ที่รัฐก่อขึ้นเพื่อนำมาใช้กับงานสาธารณะ

        (4)  หนี้ที่ประชาชนยืมจากคนอื่นมาใช้หนี้รัฐ                     (5)  หนี้ที่รัฐกู้จากต่างประเทศ

        ตอบ  3

117.  ข้อใดเป็นความหมายของเงินคงคลัง                                      (1)  เงินคงคลังเหลือให้ประชาชนกู้

        (2)  เงินที่เหลือจ่ายสะสมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ                    (3)  เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน

        (4)  เงินกู้นอกระบบ                                                                   (5)  เงินรายจ่ายสุทธิสิ้นปี

        ตอบ  2

118.  การผลักภาระภาษีหมายถึงอะไร             (1)  การคิดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

        (2)  การหักภาษี ณ ที่จ่าย                            (3)  การนำภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนที่ตนต้องจ่ายไปให้คนอื่นจ่ายแทน

         (4)  การเพิ่มอัตราภาษี                               (5)  การลดภาษี

        ตอบ  3

119.  ภาษีทางอ้อมหมายถึงอะไร                                                                      

        (1)  ภาษีที่มีการผลักภาระภาษีไม่ได้                                       (2)  ภาษีที่มีการผลักภาระภาษีได้

        (3)  ภาษีที่มาจากเงินนอกงบประมาณ                                    (4)  ภาษีที่มาจากเงินงบประมาณ

        (5)  ภาษีที่คิดแบบอ้อมๆ

        ตอบ  2

120.  ข้อใดเป็นเงินนอกงบประมาณ (1)  เงินหักค่าหน่วยกิจ                      (2)  เงินภาษี

        (3)  เงินงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก                                                         (4)  เงินงบประมาณพิเศษ

        (5)  เงินงบประมาณภายนอก

        ตอบ  1

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


admin 2011-06-09 02:39

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร .. ที่ใช้สอบทั่วประเทศ

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

 

หลายตำแหน่งเช่น  ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ    ผู้ช่วยพนักงานด้านการเงิน 
แนวข้อสอบภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ข้อสอบมากกว่า 1000  ข้อ (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
และภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง การเงิน การบัญชี คอมพิวเตอร์
ข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
แนวข้อสอบความรอบรู้และเหตุการณ์ปัจจุบัน
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
เวอร์ชันเต็ม: [-- เเนวข้อสอบ ธกส.ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.020898 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us