เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุด --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> ขอข้อสอบ-แจกข้อสอบ-สอบถามแนวข้อสอบที่กำลังเปิดสอบ -> แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุด [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-07-23 19:25

แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุด

1. การระดมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆที่เป็นอิสระแล้วนำความมากำหนดในการวางแผนเรียกว่าอะไร 

ก. Brain Storming

ข. Delphi 

ค.  Planning

ง. Analysis

2. การกำหนดการปฏิบัติงานในระยะสั้น ระยะยาว ในการจัดเก็บภาษีอากร

ก. การวางแผนภาษีอาการ ( Tax Planning)

ข. นโยบายภาษีอากร 

ค. ปฏิบัติการภาษี 

ง. นโยบายการปฏิการ 

3. ถ้าคุณสอบบรรจุเป็นข้าราชการสรรพกรต้องมีบัตรประจำตัวเสียภาษีในระยะเวลาเท่าใด 

 ก. ภายใน 60 วัน นับตี่วันที่ทำงาน 

 ข. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีเงินได้ 

 ค. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ทำงาน 

 ง. ภายใน 30 วัน นับแต่วันมีเงินได้ 

4. เด็กชายทักษิณได้รับเงินจากการชิงโชค 50,000 บาท และจับสลากได้ของเล่นเป็นจักรยานมูลค่า 10,000 บาท เด็กชายทักษิณต้องเสียภาษีหรือไม่เท่าใด 

 ก. เสียภาษีเฉพาะรางวัล เป็นเงินสด 

 ข. ไม่ต้องเสียภาษีเนื่องจากได้รับการยกเว้น 

 ค. เสียภาษีเงินได้เนื่องจากเป็นรายได้ตาม มาตรา 40(8) 

 ง. เสียภาษีจากเงินได้ 50,000 บาท และ 10,000 บาทโดยบิดาเป็นผู้ยื่นแทน 

5. สามีมีเงินได้จากเงินเดือนประจำ ภรรยามีเงินได้จากค่านายหน้า และเงินปันผล มีวิธีอื่นแสดงภาษีอย่างไร 

 ก. ยื่นแยกระหว่าง สามีและภรรยา 

 ข. รวมกันยื่น 

 ค. แยกยื่นโดยนำเฉพาะรายได้จากค่านายหน้ามารวมกันสามี ภรรยา ยื่นส่วนที่เหลือ 

 ง. ร่วมกันยื่น หรือแยกยื่นก็ได้ 

6. บริษัทปลูกต้นยูคาลิปต์ ให้กับผู้รับซื้อทั่วไป คุณจะแนะนำให้เขาเสียภาษีโดยวิธีใด 

 ก. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 ข. ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

 ค. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 ง. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ 

7. การตรวจสอบภาษีมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร 

 ก. เพื่อแนะนำการเสียภาษีให้แก่ผู้ประเมินตนไม่ถูกต้อง 

 ข. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการเสียภาษี 

 ค. เพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดเก็บภาษี 

 ง. เพื่อป้อมปราบการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี 

8. กรมสรรพากรมีวิธีการค้นหาแหล่งภาษีใหม่ๆ จากแหล่งใด 

 ก. ทางหนังสือพิมพ์ 

 ข. ทางสื่อโฆษณา 

 ค. ทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 ง. ส่งเจ้าหน้าที่สรรพากรออกสำรวจ 

9. หากไม่พอใจการประเมินภาษีของเจ้าพนักงาน สามารถยื่นอุทธรณ์ไปที่ใด 

 ก. ศาลอุทธรณ์ 

 ข. คณะกรรมการการอุทธรณ์ 

 ค. คณะกรรมการการร้องทุกข์ 

 ง. อธิบดีกรมสรรพากร

10.กรมสรรพกรมีนโยบายจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่การส่งเสริมการท่องเที่ยวข้อใด 

 ก. นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วซื้อสินค้ากลับออกไปนอกประเทศจะได้คืนภาษี 

 ข. นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าจะได้รับภาษี 

 ค. นักท่องเที่ยวทุกคนจะได้รับคืนภาษี 

 ง. นักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียภาษี 

11. การบริจาคที่ใดต่อไปนี้ที่สามารถนำไปลดหย่อนได้ 

 ก. การบริจาคที่ดินให้สำนักงานตำรวจ 

 ข. การบริจาคเงินช่วยชาติหลวงตาบัว 

 ค. การบริจาคให้สภากาชาด 

 ง. การบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาล 

12. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องมีรายได้เท่าใด 

 ก. 40,000 บาทขึ้นไป 

 ข. 50,000 บาทขึ้นไป 

 ค. 1,200,000 บาทขึ้นไป 

 ง. 1,800,000 บาทขึ้นไป 

13. เลยเวลามาสามเดือน นาย ก. นึกได้ว่าไม่ได้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นาย ก. รับโทษใด 

 ก. ค่าปรับ 1 เท่า เงินเพิ่มร้อยละ 1.5 

 ข. ค่าปรับ 2 เท่า เงินเพิ่มร้อยละ 1.5 

 ค. ค่าปรับ 2,000 บาท จำคุก 2 เดือน 

 ง. เงินเพิ่มร้อยละ 1.5

14. การขอเงินชำระภาษีที่เกินไว้ต้องขอคืนภายในระยะเวลา

 ก. ภายใน 3 ปี นับจากวันที่สิ้นสุดการชำระภาษี 

 ข. ภายใน 3 ปี นับจากวันยื่นภาษี 

 ค. ภายใน 10 ปี นับจากวันสิ้นสุดการชำระภาษี 

 ง. ภายใน 10 ปี นับจากวันยื่นภาษี 

15. นาย ก. มีเงินได้จากค่าเช่าอาคารระหว่างปี นาย ก. เสียชีวิต นาย ก. ต้องยื่นภาษีในปีนั้นหรือไม่ 

 ก. นาย ก. ไม่ต้องยื่นภาษี 

 ข. ทายาทหรือผู้จัดการมรดกของนาย ก. ต้องยื่นเสียภาษีในนามมรดกของนาย ก. 

 ค. ทายาทหรือผู้จัดการมรดกของนาย ก. ต้องยื่นเสียภาษีในนามของ นาย ก. ระหว่างเดือนที่มีชีวิตอยู่ 

 ง. ยื่นเฉพาะขณะที่มีชีวิตอยู่ 

16. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางภาษีอากร 

 ก. การขยายฐานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้กว้างขึ้น 

 ข. เปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้ 

 ค. การเก็บภาษีมรดก 

 ง. ถูกทุกข้อ 

17. ที่ตั้งหน่วยงานจัดเก็บภาษีควรมีลักษณะ

 ก. มีความสะอาด 

 ข. มีความสะอาด รวดเร็ว กว้างขวาง 

 ค. ความหนาแน่นของประชากร และแหล่งภาษี 

 ง. อยู่ใกล้ชุมชนธุรกิจ 

18. หลักความประหยัดในการจัดเก็บภาษีในแง่ใด

 ก. ผู้เสียภาษีประหยัด 

 ข. ผู้จัดเก็บภาษีประหยัด 

 ค. ผู้เสียภาษี และผู้จัดเก็บภาษีประหยัด 

 ง. ประหยัดโดยการเสียภาษีน้อยที่สุด 

19. ภาษีเงินได้นิติบุคคลเก็บฐานภาษีในเกณฑ์ใด 

 ก. เกณฑ์กำไรสุทธิ 

 ข. เกณฑ์สิทธิ์ 

 ค. เกณฑ์รายได้ 

 ง. เกณฑ์รายได้หักด้วยค่าใช้จ่าย 

20. บุคคลธรรมดาเสียภาษีกรณีแหล่งเงินได้จากต่างประเทศ 

 ก. การนำเงินได้ในปีภาษีจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศในปีภาษีนั้น 

 ข. การนำเงินได้ในปีภาษีจากต่างประเทศ เข้ามาในประเทศ 

 ค. ทันทีที่มีเงินได้จากต่างประเทศ 

 ง. ได้รับการยกเว้น 


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร  ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร 
แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
- ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับภาษีอากร ชุดที่  1
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับภาษีอากร ชุดที่  2
- แนวข้อสอบเก่า กรมสรรพากร
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
- สรุประเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724   Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 

โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com


decho 2013-07-29 20:59
กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๕๘ อัตรา (แบ่งเป็นคนพิการ ๓๑ อัตรา) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗
กรม สรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๕๘ อัตรา (แบ่งเป็นคนพิการ ๓๑ อัตรา) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗
๑. พนักงานภาษีสรรพากร ๒๗ อัตรา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
รายละเอียดคลิกที่นี่
๒. พนักงานภาษีสรรพากร (คนพิการ) ๓๑ อัตรา
- ปวช.
- ปวท.
- ปวส.
ปฏิบัติ งานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายรายละเอียดคลิกที่นี่
เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์ http://job.rd.go.th/

decho 2013-07-29 21:49
21. จุดประสงค์ของการหักภาษี ณ ที่จ่าย
                ก. เป็นการนำรายได้เข้ารัฐอย่างสม่ำเสมอ
                ข.  เป็นการป้องกันการโกงภาษี
                ค.  เป็นการป้องกันหลีกเลี่ยงภาษี
                ง. เป็นการบรรเทาภาระภาษีแก่ผู้จ่าย
22.  นาย เอ ได้รับที่ดินจำนวน 5 ไร่ ในเขตกรุงเทพฯ จะต้องครอบครองนานเท่าไร จึงได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
                ก.  2  ปี
                ข.  3 ปี
                ค.  4 ปี
                ง.  5 ปี
23.นางกรรณิกามีอาคารห้องพักพร้อมเฟอร์นิเจอร์และที่จอดรถให้เช้าจะต้องนำรายได้ใดมาเสียภาษี
                ก. เสียภาษีรายได้ค่าเช่าห้องพัก
                ข. เสียภาษีรายได้ค่าเช่าห้องพัก ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์
                ค.  เสียภาษีรายได้ค่าเช่าห้องพัก ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ ค่าเช่าที่จอดรถ
                ง.เสียภาษีรายได้ค่าเช่าห้องพัก ค่าเช่าที่จอดรถ
24. เดือนที่เราไม่มีรายการภาษีขาย เราจะยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีหรือไม่
                ก. ไม่ต้องยาน เนื่องจากไม่มีรายได้
                ข. ไม่ต้องยื่น เนื่องจากจะยื่นในกรณีที่มีรายการภาษีขายเท่านั้น
                ค.  ต้องยื่นแบบแสดงรายการทุกเดือน
                ง. ยื่น หรือ ไม่ยื่นก็ได้
25.  ภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย เราสามารถได้รับภาษีคือแบบใด
                ก.  คืนเป็นเงินสด
                ข.  คืนโดยการนำไปหักภาษีเดือนถัดไป
                ค. ไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
                ง.  ถูกทั้ง 1 และ 2
26. ข้อใดเป็นเครื่องมือใช้ในการวางแผน
                ก.  CPM
                ข.  PERT
                ค.  Grant  Chart
                ง.  ถูกทุกข้อ
27. ข้อใดต่อไปนี้เป็นลำดับขั้นของการวางแผน
                ก. การวางแผน การปฏิบัติ การควบคุม
                ข. การปฏิบัติ  การประเมินผล  การควบคุม
                ค.  การวางแผน  การปฏิบัติ  การประเมินผล
                ง.  การวางแผน การประเมินผล การควบคุม
28. หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการจัดเก็บอากรแสตมป์
                ก.  กรมสรรพาสามิต
                ข.  . กรมศุลกากร
                ค. กรมสรรพากร
                ง.  ถูกทุกข้อ
29. หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการจัดเก็บอากรแสตมป์
                ก. กรมสรรพาสามิต
                ข.  กรมศุลกากร
                ค.  กรมสรรพากร
                ง.  ถูกทุกข้อ
30.  ท่านสามารถยื่นชำระภาษีได้ที่หน่วยงานใดต่อไปนี้
                ก.  สรรพากรภาค
                ข.   สรรพากรพื้นที่ (เดิมมีเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร)
                ค.  สรรพากรเขต  (ปัจจุบัน “สรรพากรพื้นที่สาขา”)
                ง.  สรรพกรจังหวัด ( ปัจจุบันเรียก “สรรพากรพื้นที่”) ด้วย
31. ภงด. 94 ใช้กับผู้มีเงินได้ประเภทใด
                ก.  ผู้มีเงินได้พึงประเมินประเภทที่ (1) และ (2)
                ข.  ผู้มีเงินได้พึงประเมินประเภทที่ (5) (6) (7) และ (8)
                ค. ผู้มีเงินได้พึงประเมินประเภทที่ (4) (5) (6) (7) และ (8)
                ง.  ผู้มีเงินได้ทุกประเภท
32. ธนาคารพาณิชย์ต้องเสียภาษีใดบ้าง
                ก.  ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
                ข.  ภาษีเงินมูลค่าเพิ่ม  และภาษีได้นิติบุคคล
                ค. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ
                ง.  ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะ
33.  การหาแหล่งภาษีใหม่และรักษาไว้ให้นานตามนโยบายควรสนับสนุนธุรกิจใด ต่อไปนี้
                ก.  ธุรกิจชนบท
                ข.  ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม
                ค.  ธุรกิจใหม่ๆ
                ง.  ถูกทุกข้อ
34.  เหตุการณ์ใดต่อไปนี้อาจส่งผลกระทบให้การจัดเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
                ก.  การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
                ข.  การที่ภาวะเงินเฟ้อในภาคธุรกิจ
                ค.  การที่น้ำมันขึ้นราคามีแนวโน้มให้เศรษฐกิจชะลอตัว
                ง.  การที่มีอุปสงค์ชะลอตัวและขายหยุดชะงัก
35. การยื่นอุทธรณ์ต้องยื่นภายในกี่วัน
                ก. 30 วัน นับจากวันที่ยื่นเสียภาษี
                ข. 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดการเสียภาษี
                ค.  30 วัน นับจากวันได้รับแจ้งการเสียภาษี
                ง. 30 วัน  นับจากวันที่เจ้าพนักงานประเมินภาษี
36.  ภาษีชนิดใดที่กรรมสรรพากรไม่จัดเก็บ
                ก.  ภาษีธุรกิจเฉพาะ
                ข.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
                ค.  อากรแสตมป์
                ง.  ภาษีบำรุงท้องถิ่น
37.  บุคคลใดต่อไปนี้ไม่มีหน้าที่เสียภาษี
                ก.  มูลนิธิ
                ข.  พระสงฆ์
                ค.  คนวิกลจริต
                ง.  ไม่มีข้อถูก
38.  ข้อใดเป็นการลงโทษตามประมวลรัษฎากร
                ก.  ค่าปรับ
                ข.  เงินเพิ่ม
                ค.  จำคุก
                ง.  ถูกทุกข้อ
39.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นส่วนสำคัญในการวางแผนกำหนดเป้าหมาย
                ก.  โครงสร้างขององค์กร
                ข.  บุคลากรขององค์กร
                ค.  คุณภาพของผลผลิต
                ง.  สิ่งแวดล้อมต่างๆ ขององค์กร
40.  กิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
                ก. รับจำนองที่ดิน
                ข. ธนาคาร
                ค.  รับจำนำสังหาริมทรัพย์
                ง.  การรับประกันชีวิต

decho 2013-12-04 06:50
1111111111111111111111

decho 2014-04-07 21:53
11111111111111


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร ใหม่ล่าสุด --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.071933 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us