เวอร์ชันเต็ม: [-- ขอเฉลยแนวขอสอบกรมพัฒนาชุมชน 109  ข้อด้วยคะ --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> ดาวน์โหลดสำหรับสมาชิก -> ขอเฉลยแนวขอสอบกรมพัฒนาชุมชน 109  ข้อด้วยคะ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

อี๊ด 2011-07-07 21:49

ขอเฉลยแนวขอสอบกรมพัฒนาชุมชน 109  ข้อด้วยคะ

แนวข้อสอบความหมายและลักษณะของการพัฒนาชุมชน

1. การพัฒนาชุมชน ถูกนำมาใช้ครั้งแรกที่ประเทศใด
ก. สหรัฐอเมริกา ข. อังกฤษ
ค. ฝรั่งเศส ง. สวีเดน
คำตอบ ข. การพัฒนาชุมชน มีที่มาจากคำว่า
การศึกษามวลชน (Mass Education) โดยถูกนำ มาใช้ครั้งแรกในประเทศอังกฤษ

2. การพัฒนาชุมชน มีทรัพยากรที่สำคัญสุด คือ
ก. คนในสังคม ข. นายกรัฐมนตรี
ค. กำนัน ง. ผู้ใหญ่บ้าน
คำตอบ ก. ปรัชญาในการพัฒนาชุมชนเชื่อมั่นในความสามารถของคน การดำรงอยู่หรือล่มสลายของสังคม การพัฒนาหรือเสี่ยมถอยของสังคม ขึ้นอยู่กับคนในสังคมเป็นสำคัญ

3. 
ใครเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน
ก. นายอำเภอ ข. ปลัดอำเภอ
ค. กำนันผู้ใหญ่บ้าน ง. คนในชุมชน
คำตอบ ง. การพัฒนาชุมชนต้องใช้คนในสังคมเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา คือพัฒนาให้มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและชุมชนให้มีมาตรฐานในการดำรงชีพ มีคุณภาพที่ดี มีความพร้อมที่จะพัฒนาชุมชนของตนเอง

4. 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาคิด ร่วมปฏิบัติ และรับผิดชอบในทุกขั้นตอนเป็นแนวคิดความเรื่องใดในการพัฒนาชุมชน
ก. การมีส่วนร่วมของประชาชน ข. การใช้ทรัพยากรในชุมชน
ค. การร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชน ง. การริเริ่มของประชาชนในชุมชน
คำตอบ ก. แนวความคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาคิด ร่วมปฏิบัติ และรับผิดชอบในทุกขั้นตอน เป็นแนวคิดความคิดในการพัฒนาชุมชน

5. แนวคิดของการพัฒนาชุมชนข้อใด ที่นำไปสู่การพัฒนาคนโดยการให้การศึกษา
ก. ความต้องการของชุมชน ข. การช่วยเหลือตนเอง
ค. การศึกษาภาคชีวิต ง. การริเริ่มของประชาชน
คำตอบ ค. การศึกษาภาคชีวิต 
(Life-Long Education) เป็นงานพัฒนาชุมชนซึ่งถือเป็นกระบวนการให้การศึกษาภาคชีวิตแก่ประชาชน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคน การให้การศึกษาต้องให้อย่างต่อเนื่องกันไป ตราบเท่าที่ยังดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
6. 
การพัฒนาชุมชนที่มีลักษณะเป็นประชาธิปไตยประชาชนในชุมชนจะมีลักษณะอย่างไร
ก. มีสิทธิและเสรีภาพ ข. มีอิสรภาพ
ค. ความเสมอภาค ง. ถูกทุกข้อ
คำตอบ ง. การพัฒนาชุมชน ต้องมีลักษณะเป็นประชาธิปไตย เป็นการใช้สิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพแก่คนในชุมชน ตามระบอบประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเป็นผู้กำหนดวิถีดำรงชีวิตของตนและชุมชนด้วยตนเอง

7. 
ข้อใด มิใช่ แนวความคิดของกรมพัฒนาชุมชน
ก. มนุษย์ทุกคนมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นคน
ข. มนุษย์ทุกคนมีความสามารถหรือศักยภาพ
ค. ความสามารถของมนุษย์ทุกคนพัฒนาได้ถ้ามีโอกาส
ง. มนุษย์ทุกคนต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐ จึงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้
คำตอบ ง. กรมพัฒนาชุมชน มีความเชื่อเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนว่า
1. มนุษย์ทุกคนมีเกรียติและศักดิ์ศรีของความเป็นคน
2. 
มนุษย์ทุกคนมีความสามารถหรือศักยภาพ
3. ความสามารถของมนุษย์ทุกคนพัฒนาได้ถ้ามีโอกาส
8. 
การพัฒนาชุมชนในเรื่องความร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาล เป็นการนำเอาเรื่องใดมาผนวกเข้าด้วยกันเพื่อยกระดับคุณภาพของประชาชนให้ดีขึ้น
ก. บริการของรัฐกับความต้องการของประชาชน
ข. นโยบายระหว่างประเทศกับนโยบายของรัฐ
ค. นโยบายทางเศรษฐกิจกับความต้องการของประชาชน
ง. นโยบายสาธารณะกับความต้องการของปัจเจกชน
คำตอบ ก. การพัฒนาชุมชน เป็นการร่วมมือกันระหว่างประชาชนกับรัฐบาลเป็นวิถีที่นำเอาบริการของรัฐบาลกับความต้องการของประชาชนมาผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

9. 
ข้อใด มิใช่ พื้นฐานสำคัญของการที่จะสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาต่อไป
ก. การทำให้คนมีคุณภาพ ข. การทำให้คนมีคุณธรรม
ค. การทำให้คนมีความสุข ง. การทำให้คนมีความมั่งคั่ง
คำตอบ ง. การทำให้คนมีคุณธรรม คุณภาพ และมีความสุข เป็นพื้นฐานสำคัญของการที่จะสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาในลำดับต่อไป

10. 
การที่สมาชิกสำนึกในตนเองว่าเป็นเจ้าของชุมชน มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมรับผิดชอบปัญหาต่างๆร่วมกับคนอื่น อย่างเท่าเทียมกันและมีมิตรภาพเป็นสามัญสำนึกในเรื่องใด
ก. การมีจิตสำนึกชุมชน ข. การมีจิตวิญญาณชุมชน
ค. การจัดการชุมชนที่ดี ง. การมีภาวะผู้นำชุมชน
คำตอบ ก. การมีจิตสำนึกชุมชน เป็นการสำนึกว่าตนเองเป็นเจ้าของชุมชน มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมรับผิดชอบปัญหาต่างๆร่วมกับคนอื่น มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาชุมชน

11. 
การที่สมาชิกมีความจงรักภักดีต่อชุมชน เสียสละ และหวงแหนชุมชน เป็นสามัญสำนึกในเรื่องใด
ก. การมีจิตสำนึกชุมชน ข. การมีจิตวิญญาณชุมชน
ค. การจัดการชุมชนที่ดี ง. การมีภาวะผู้นำชุมชน
คำตอบ ข. การมีจิตวิญญาณชุมชน เป็นการที่สมาชิกมีความจงรักภักดีต่อชุมชน เสียสละทำงานเพื่อชุมชน หวงแหนชุมชน และมีสิ่งยึดเหนี่ยวร่วมกัน

12. 
ข้อใดมิใช่องค์ประกอบของการพัฒนาชุมชน
ก. คนในชุมชน ข. สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ค. นักพัฒนาชุมชน ง. เทคโนโลยี
คำตอบ ง. การพัฒนาชุมชนนั้น มีองค์ประกอบที่สำคัญคือ คนในชุมชน สิ่งแวดล้อมในชุมชน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ กลวิธีในการพัฒนา กระบวนการพัฒนา การสนับสนุนช่วยเหลือจากภาครัฐ การบริหารและการจัดการ นักพัฒนาชุมชน การประสานงานและผลงานที่เกิดขึ้น

13. 
ข้อใดมิใช่เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาชุมชน
ก. การทำให้คนมีคุณภาพ ข. การทำให้คนมีความมั่งคั่ง
ค. การทำให้คนมีคุณธรรม ง. การทำให้คนมีความสุข
คำตอบ ข. 
เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาชุมชนนั้น ถ้าหากทำให้คนมีคุณภาพ มีคุณธรรมและมีความสุขแล้ว ชุมชนเข้มแข็ง ก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน และสามารถที่จะทำให้คนมีความพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาในด้านอื่นๆได้
แนวข้อสอบหลักการและวิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน

14. การพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ หมายถึงข้อใด
ก. การจัดการเรื่องใดหรือกิจกรรมใดให้เสร็จสิ้นไปทีเดียว
ข. การดำเนินงานการวางแผนโครงการโดยเร็ว
ค. การพัฒนาโดยดำเนินการพร้อมกันไปในหลายๆด้าน
ง. การดำเนินการโดยได้รับการพัฒนาจากภาครัฐทุกด้าน
คำตอบ ค. การพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ เป็นการดำเนินการพัฒนาชุมชนในทุกๆด้านไปพร้อมกันโดยไม่มุ่งเรื่องหนึ่งเพราะชุมชนมีหลายกิจกรรมที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกันไป

15. 
ข้อใดมิใช่พื้นฐานของการพัฒนา
ก. การสนับสนุนช่วยเหลือจากภาครัฐ ข. ขนบธรรมเนียมประเพณี
ค. ทรัพยากรธรรมชาติ ง. ทรัพยากรในชุมชน
คำตอบ ก. การสนับสนุนช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือภาคเอกชน ไม่ใช่ความจำเป็นพื้นฐานในการพัฒนา เพราะทำได้แต่เฉพาะในสิ่งที่จำเป็นหรือเกินขีดความสามารถของชุมชนเท่านั้น

16. 
กระบวนการที่ประชาชนได้เข้าร่วมกันในการพัฒนาชุมชนทุกขั้นตอน เป็นหลักการพัฒนาชุมชนในเรื่องใด
ก. การมีส่วนร่วมของประชาชน
ข. การพึ่งพาตนเองของชุมชน
ค. การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
ง. การประสานงาน
คำตอบ ก. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนทุกด้าน คือ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมงานแผน แก้ไขปัญหา รับผิดชอบอย่างแท้จริงและสมัครใจ ไม่ใช่เพราะความเกรงใจหรือถูกบังคับ

17. 
จุดมุ่งหมายสูงสุดของหลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนคือข้อใด
ก. ความมั่งมีของประชาชนในชุมชน ข. การพึ่งตนเองของประชาชนในชุมชน
ค. การได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ ง. การดำรงตนอย่างมีความสุขในชุมชน
คำตอบ ข. หลักการพึ่งตนเองของชุมชน เป็นหลักการที่มีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือ การพึ่งตนเองของประชาชนในชุมชน ตามศักยภาพหรือกำลังความสามารถที่มีในชุมชน

18. 
สังคมหรือชุมชน จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาจะต้องมีการค้นหาสิ่งใดก่อน
ก. ปัญหาและอุปสรรค ข. ผู้นำ
ค. การกำหนดนโยบาย ง. การวางแผน
คำตอบ ก. สังคมหรือชุมชนจะต้องทราบปัญหาภายในของตนก่อนแล้วจึงดิ้นรนหาลู่ทางพัฒนาหรือแก้ไขให้หมดสิ้นไป

19. 
ตามหลักการพึ่งพาตนเองของสังคม ชุมชนจะขอการสนับสนุนหรือช่วยเหลือจากภายนอกเมื่อใด
ก. เมื่อกิจกรรมหรือการแก้ไขนั้นเกิดขีดความสามารถของชุมชน
ข. เมื่อต้องการให้ภายนอกเข้ามาแก้ไขปัญหาชุมชนให้
ค. เมื่อมีความต้องการให้งานที่กำลังทำอยู่นั้นสำเร็จไปโดยเร็ว
ง. เมื่อชุมชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาปัญหาได้แล้ว
คำตอบ ก. จากปรัชญาความเชื่อในเรื่องศักยภาพและพลังชุมชน การพัฒนาชุมชนเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถให้ชุมชนในการพัฒนาตนเอง การขอความช่วยเหลือจากภายนอกชุมชนต้องเป็นเรื่องกิจกรรมหรือการแก้ไขนั้นเกินขีดความสามารถของชุมชน

20. 
การกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินการพัฒนาชุมชน จะต้องสอดคล้องกับเรื่องใด
ก. แนวพื้นฐานนโยบายของรัฐบาล
ข. ความต้องการของประชาชนในชุมชน
ค. ความเหมาะสมกับสภาพพื้นฐานของชุมชน
ง. ถูกทุกข้อ
คำตอบ ง. การพัฒนาชุมชนเป็นวิธี (Mothod) ที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ จึงต้องกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินการพัฒนาชุมชนให้ชัดเจนและสอดคล้องกับแนวพื้นฐานนโยบายของรัฐบาล ความต้องการของประชาชนในชุมชน ความเหมาะสมกับสภาพพื้นฐานของชุมชน

21. การพัฒนาชุมชนโดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจะใช้วิธีใด
ก. หลักการมีสิ่งตอบแทน ข. หลักการแรงจูงใจ
ค. หลักการความเชื่อค่านิยม ง. หลักการบังคับ
คำตอบ ข. การพัฒนาชุมชน จะต้องใช้แรงจูงใจกระตุ้นให้ประชาชนมีความตื่นตัวเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
 เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
22. 
กลวิธีหรือการพัฒนาข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. การให้การศึกษาอบรม ข. การจัดระเบียบชุมชน
ค. การสร้างผู้นำ ง. การพัฒนารายบุคคล
คำตอบ ง. กลวิธีหรือวิธีการพัฒนาชุมชนมีหลายวิธี อาทิ การให้การศึกษาอบรม การจัดระเบียบชุมชน การสร้างผู้นำ การสร้างกลุ่มและองค์การ การวางแผนและโครงการการผสานงาน เป็นต้น

23. 
ข้อใดแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน
ก. สหกรณ์ชุมชน ข. กลุ่มเครื่องทอจัดสาน
ค. กิจกรรมชุมชน ง. ถูกทุกข้อ

คำตอบ ง. การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนจะแสดงออกในรูปแบบของกลุ่มทางกิจกรรมต่างๆ สหกรณ์ชุมชน กลุ่มพัฒนาการเกษตร ฯลฯ
24. 
ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบทางสังคม
ก. บุคลากรในชุมชน ข. ทรัพยากรต่างๆ
ค. สิ่งแวดล้อมชุมชน ง.  งบประมาณ
คำตอบ ง. ชุมชนจะประกอบไปด้วยบุคลากรในชุมชน ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน แต่ละที่ และเจตนาร่วมกันที่จะพัฒนาชุมชน

25. 
ข้อใดไม่ใช่ปรัชญาหรือแนวคิดของการพัฒนาชุมชน
ก. การจัดหางานให้ชุมชน ข. การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
ค. การร่วมมือร่วมใจของชุมชน ง. การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ
คำตอบ ก. ปรัชญาหรือแนวคิดของพัฒนาชุมชนมีหลายประการ อาทิ การพัฒนาคนในชุมชน ความร่วมมือของประชาชน การสนับสนุนจากรัฐ เป็นต้น

26. 
หลักในการในการศึกษาชุมชนไม่ควรยึดหลักการใด
ก. การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ข. ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์
ค. ใช้งบประมาณในการศึกษาอย่างจำกัด
ง. นำไปใช้พัฒนาชุมชนให้ได้มากที่สุด

คำตอบ ค. การศึกษาชุมชน เป็นการศึกษาเพื่อค้นหาปัญหาและอุปสรรค แล้วนำไปพัฒนาชุมชนต่อไป ดังนั้นการศึกษาชุมชนจึงควร ศึกษาอย่างต่อเนื่อง ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และนำไปใช้พัฒนาชุมชนให้ได้มากที่สุด
27. 
 การพัฒนาสังคม คือความศรัทธาในเรื่องความยุติธรรมของสังคมและมุ่งขจัดเรื่องใด
ก. ปัญหาความยากจน ข. ปัญหาเศรษฐกิจ
ค. ความขัดแย้งของและความเหลื่อมล้ำ ง. ความด้อยโอกาสทางการศึกษา
คำตอบ ค. การพัฒนาชุมชน คือความศรัทธาในเรื่องความยุติธรรมของสังคมและมุ่งขจัดความขัดแย้งและความเหลื่อมล้ำต่ำสูงที่เห็นได้ชัดในหมู่มวลชน ซึ่งเป็นเรื่องที่อารยะธรรมทางสังคมพึงยึดมั่น

28. 
การพัฒนาสังคม เป็นการพัฒนาซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานใด
ก. พื้นฐานของการเป็นนักพัฒนา ข. พื้นฐานของความต้องการชุมชน
ค. พื้นฐานของความพอเพียง ง. พื้นฐานของผลประโยชน์
คำตอบ ข. การพัฒนาสังคมให้ประชาชน และองค์กรประชาชนคิดตัดสินใจบนพื้นฐานของความต้องการชุมชนเอง เพื่อให้เกิดความคิดที่ว่าสังคมเป็นของประชาชนและช่วยกันดูแลรักษา

29. ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชนจะมีบทบาทอย่างไรในการพัฒนา
ก. เป็นผู้ดำเนินการพัฒนา ข. เป็นผู้ปฏิบัติงานทางวิชาการ
ค. เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน ง. ข้อ ข. และ ข้อ ค. ถูก
คำตอบ ง. ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนตามแผนและโครงการนั้น รัฐและนักพัฒนาชุมชนจะมีบทบาท คือ เป็นผู้ปฏิบัติงานทางวิชาการ เช่น การให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานหรือเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนชาวบ้านให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

30. 
การมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถแสดงออกได้ด้วยวิธีใด
ก. การคิดวิธีที่จะพัฒนาชุมชน ข. การวางแผนพัฒนาชุมชน
ค. การดำเนินงานพัฒนาชุมชน ง. ถูกทุกข้อ
คำตอบ ง. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน เป็นการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกขั้นตอนของการดำเนินการพัฒนา


ดาวโหลดที่นี่


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


natt226 2011-07-08 18:04
ขอบคุณครับ

nong_a 2011-07-08 22:22
ขอบคุณค่ะ

บุ๋ม 2011-07-08 22:37
ขอเฉลยแนวข้อสอบด้วยค่ะ

jarune 2011-07-09 09:18
อยากได้เฉลยแนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนทั้ง 4 ชุด ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้า

justinb 2011-07-09 14:09
อยากได้ด้วยครับ ส่งที่กล่องข้อความ หรือ เมล น่ะครับ
จะสอบแล้ว justin_bua@hot

panatda 2011-07-09 14:28
ขอเฉลยพัฒนาชุมชนทั้ง 4 ชุดด้วยค่ะ  ขอบคุณค่ะ

sewaturindu 2011-07-09 17:25
ใครได้เฉลยข้อสอบทั้ง  4 มั้ง   รบกวนเผื่อแผ่มาด้วยได้ไหมค่ะ   ที่  sewaturindu@hotmail.com  ค่ะ

sirijin 2011-07-28 21:52
ขอด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

kalagansweet 2011-07-30 09:48
อยากได้ไว้อ่านล่วงหน้า

kalagansweet 2011-07-30 09:49
kalagansweetmore@gmail.com ขอด้วยค่ะ

dreamland 2011-08-07 12:11
ขอด้วยคนค่ะ ขอบคุณค่ะ

jib999 2011-08-08 14:29
ขอบคุง


เวอร์ชันเต็ม: [-- ขอเฉลยแนวขอสอบกรมพัฒนาชุมชน 109  ข้อด้วยคะ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.016542 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us