เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ กฎหมายมหาชน --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ กฎหมาย พรบ.ต่างๆ -> แนวข้อสอบ กฎหมายมหาชน [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-07-02 23:38

แนวข้อสอบ กฎหมายมหาชน

1.อัลเบียนมีบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนากฎหมายมหาชนอย่างไร
คำตอบ เป็นผู้อธิบายลักษณะความแตกต่างระหว่างกฏหมายเอกชนกับกฏหมายมหาชนไว้อย่างชัดเจน
2.กฏหมายมหาชนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในยุคคลาสสิคและเสื่อมลงเมื่อสิ้นสมัยพระเจ้าจักรพรรดิจัสติเนียนต่อมากฏหมายมหาชนกลับไปเจริญรุ่งเรืองมากในฝรั่งเศสเนื่องมาจากสาเหตุใด
คำตอบ อิทธิพลของกฎหมายโรมันแพร่หลายเข้าไปในการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัย
3.เพราะเหตุใดประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์จึงพัฒนากฏหมายมหาชนให้ก้าวหน้าไปช้ากว่าที่ควร
คำตอบ ไดชีย์นักปราชญ์ชาวอังกฤษได้วิจารณ์โจมตีการแบ่งสาขากฏหมายในฝรั่งเศสและคัดค้านการจัดตั้งศาลปกครองในอังกฤษอย่างรุนแรง
4.การพัฒนากฏหมายมหาชนของไทยก้าวหน้าไปช้ากว่าประเทศอื่นเนื่องมาจากสาเหตุใด
คำตอบ อิทธิของกฎหมายคอมมอนลอว์ที่นักกฎหมายไทยได้ศึกษามา ทำให้ไม่เห็นความจำเป็นของการแบ่ง แยกกฎหมาย
5.กฎหมายมหาชนมีลักษณะพิเศษที่เห็นได้ชัดคือ
คำตอบ มีบทบัญญัติที่เคร่งครัดเป็นการบังคับจะหลีกเลี่ยงหรือยกเว้นได้ยากหรือยกเว้นไม่ได้เลย
6.กฏหมายใดมีลักษณะเป็นกฏหมายมหาชนโดยแท้ตามความหมายที่ถือกันมาแต่ดั้งเดิม
คำตอบ กฎหมายมหาชน
7.แหล่งใดที่ไม่ใช่บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน
คำตอบ ทฤษฎีการเมือง ( แหล่งที่เป็นบ่อเกิด ได้แก่ กฎหมายลายลักษณ์อักษร จารีตประเพณี คำพิพากษาของศาล หลักกฎหมายทั่วไป)
8.กฎหมายมหาชนแตกต่างกับกฎหมายเอกชนอย่างไร
คำตอบ ยึดถือหลักที่ว่ารัฐมีฐานะสูงกว่าเอกชนเพราะรัฐเป็นที่รวมของเอกชน
9.นักปรัชญามีบทบาทต่อการพัฒนากฎหมายมหาชนอย่างไร
คำตอบ กฎหมายมหาชนไม่ได้เกิดจากตัวบทกฎหมายใดโดยเฉพาะ
หากแต่พัฒนาไปตามความคิดของนักปรัชญากฎหมายในแต่ละสมัย
10.
เมื่อใดที่อำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารรวมอยู่ที่คนคนเดียวหรือองค์กรหรือเจ้าหน้าทีเดียว อิสรภาพย่อมไม่อาจมีได้เพราะจะเกิดความหวาดกลัว เนื่องจากกษัตริย์หรือสภาเดียวนั้นอาจออกกฏหมายมากดขี่ข่มเหงราษฎรได้
แนวคิดนี้เป็นของใคร
คำตอบ มองเตสกิเออ

11.อริสโตเติ้ลได้สร้างปรัชญาว่าด้วยกำเนิดของรัฐจนเป็นที่ยอมรับในปัจจุบันถือว่ารัฐเกิดจากแหล่งใด
คำตอบ วิวัฒนาการทางการเมืองของมนุษย์
12.คำที่มีความหมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทางวัฒนธรรมมีความผูกพันกันทางสายโลหิต เผ่าพันธุ์ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ตลอดจนการมีประสบการณ์ร่วมกันทางประวัติศาสตร์หรือมีวิวัฒนาการทางการเมืองร่วมกัน คือ
คำตอบ ชาติ
13.การดำรงอยู่หรือสิ้นไปของรัฐขึ้นอยู่กับสิ่งใด
คำตอบ อำนาจอธิปไตย
14.ความหมายของ นิติรัฐคือ อะไร
คำตอบ รัฐที่ยอมเคารพกฎหมายและถือว่ากฎหมายมีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด
15.แม้ว่าบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญไทยจะไม่กำหนดว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของผู้ใดแต่ก็เข้าใจกันดีว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเพระาเหตุใด
คำตอบ ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
16.ในปัจจุบันการแบ่งแยกอำนาจไม่มีลักษณะเด็ดขาดในทางปฏิบัติแต่ได้ยึดถือหลักการอย่างไร
คำตอบ การแบ่งอำนาจอธิปไตยออกเป็นส่วนๆเพื่อใช้ในการปกครอง
17.กฏหมายที่กำหนดกฏเกณฑ์ในการปกครองประเทศและการใช้อำนาจอธิปไตยเรียกชื่ออย่างไร
คำตอบ รัฐธรรมนูญ
18.รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรที่เป็นแม่แบบรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยซึ่งประเทศประชาธิปไตยถือเป็นตัวอย่างในการร่างรัฐธรรมนูญได้แก่รัฐธรรมนูญของประเทศอะไร
คำตอบ สหรัฐอเมริกา
19.ประเทศทั้งหลายจำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญสำหรับปกครองประเทศเนื่องจากสาเหตุใด
คำตอบ การเป็นที่ยอมรับในสังคมนานาชาติ
20.ข้อความที่ว่า คณะปฏิวัติจัดให้มีการร่างรัฐธรรมนูญของประเทศไทยสมัยปัจจุบันนั้นถูกต้องหรือไม่
คำตอบ ไม่ถูกต้อง
21.รัฐธรรมนูญชั่วคราวมักมีชื่อเรียกอย่างไร
คำตอบ ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
22.ข้อความที่นำหน้าบทบัญญัติมาตราต่างๆในรัฐธรรมนูญเรียกชื่อว่าอะไร
คำตอบ คำปรารภ
23.ประเทศที่เป็นรัฐเดี่ยวได้แก่
คำตอบ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์
24.การสืบราชสมบัติของพระมหากษัตริย์ไทยต้องเป็นไปตามกฎหมายใด
คำตอบ รัฐธรรมนูญและกฎมณเฑียรบาล
25.การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีกำเนิดในนครรัฐเอเธนส์แห่งกรีกโบราณแต่ได้ขยายทั่วไปต่อมาในศตวรรษที่14
ได้ไปเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกในอังกฤษ เนื่องมาจากสาเหตุใด
คำตอบ พวกขุนนางเจ้าของที่ดินต้องการมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอย่างรวดเร็ว
26.ความหมายของการปกครองระบอบประชาธิปไตยคืออะไร
คำตอบ ระบอบการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอธิปไตยและมีสิทธิเสรีภาพโดยอาศัยหลักการแบ่งแยกอำนาจและหลักความถูกต้องแห่งกฏหมาย
27.การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและการเลือกตั้งแบบรวมเขตสำหรับประชาชนในเขตจังหวัดหนึ่งมีความแตกต่างกันมากที่สุดในเรื่องใด
คำตอบ จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีได้สำหรับในจังหวัด
28.ลักษณะสำคัญประการหนึ่งของรูปแบบรัฐบาลในระบอบประธานาธิบดีได้แก่
คำตอบ ประชาชนมีสิทธิถอดถอนรัฐบาลได้
29. ระบอบปกครองแบบเผด็จการหมายความอย่างไร
คำตอบ ระบอบการปกครองที่อำนาจการปกครองของรัฐบาลมิได้มาจากการเลือกตั้ง
30.การกำหนดโครงสร้างในการผลิตอันเป็นพื้นฐานทางสังคมนิยมให้เครื่องมือในการผลิตเป็นของส่วนรวมเป็นระบอบการปกครองใด
31.ฝ่ายบริหารจะทำให้ประชาชนยอมรับระบบการปกครองแบบเผด็จการได้ด้วยวิธีการใด
คำตอบ การให้อำนาจเด็ดขาดแก่ตำรวจลับในการจับกุมคุมขังและการทรมาน ตลอดจนการประหารชีวิต
32.รัฐธรรมนูญของประเทศเผด็จการสังคมนิยมมีลักษณะสำคัญอย่างไร
คำตอบ การรวมอำนาจการปกครองไว้ที่ศูนย์กลาง
33.ข้อใดเป็นแหล่งกำเนิดขององค์กรนิติบัญญัติหรือรัฐสภาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
คำตอบ วิวัฒนาการการปกครองของประเทศอังกฤษ
34.ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไทยมีความใกล้เคียงกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาของประเทศใดมากที่สุด
คำตอบ แคนาดา
35.ระบบสองสภามักจะเกิดขึ้นในประเทศที่มีการปกครองรูปแบบใด
คำตอบ การปกครองแบบรัฐเดี่ยวและการปกครองแบบสหพันธ์ทั้งสองแบบ
36.รัฐสภาประกอบด้วยองค์กรใดบ้าง
คำตอบ มวลสมาชิกของรัฐสภาซึ่งมีที่มาแตกต่างกันประกอบกันเป็นรัฐสภา
37.รัฐสภามีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำกฎหมายในกรณีใด
คำตอบ การตราพระราชบัญญัติ การพิจารณาอนุมัติพระราชกำหนด และการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
38.รัฐสภามีอำนาจควบคุมองค์กรบริหารด้วยวิธีการอย่างไร
คำตอบ การตั้งกระทู้ถามในรัฐสภาโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการเสนอขอเปิดปภิปรายทั่วไปไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีทั้งคณะหรือรายตัว
39.การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตตามหลักสากลหมายถึง
คำตอบ การแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นเขตย่อยๆทั่วประเทศแต่ละเขตมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เพียงคนเดียว
40.พรรคการเมืองในรัฐสภามีบทบาทอย่างไร
คำตอบ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านรัฐบาล

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comเวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ กฎหมายมหาชน --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.023860 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us