เวอร์ชันเต็ม: [-- ฝึกทำแนวข้อสอบ ธกส. --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ ธกส. และนายธนาคารอื่นๆ -> ฝึกทำแนวข้อสอบ ธกส. [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2010-09-17 08:57

ฝึกทำแนวข้อสอบ ธกส.

แนวข้อสอบเก่า

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปตอนที่ 1 ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล (50 ข้อ)1. ให้หาตัวเลขถัดไปจากที่กำหนดให้

49 7 81 9 121 11 169 ....

ก. 12 ข. 13 ค. 14 ง. 15 จ. 16

2. ให้หาตัวเลขถัดไปจากที่กำหนดให้

3 4 7 5 6 11 7 8 ......

ก. 9 ข. 12 ค. 13 ง. 14 จ. 15

3. ให้หาจำนวนตัวเลขที่เรียงผิดอันดับจากที่กำหนดให้

3 9 13 22 35 37

ก. 9 ข. 13 ค. 22 ง. 35 จ. 57

4. ให้หาจำนวนตัวเลขที่เรียงผิดอันดับจากที่กำหนดให้

27 9 3 1 0 1/3

ก. 9 ข. 3 ค. 1 ง. 0 จ. 1-3

5. จงหาอนุกรมต่อไปนี้

4 11 30 67 128 .....

ก. 184 ข. 219 ค. 230 ง. 267 จ. 311

6. ฟ้าร้อง : ฟ้าแลบ ? : ?

ก. โทรศัพท์ : ไฟฉาย ข. โทรศัพท์ : แผ่นเสียง

ค. วิทยุ : จดหมาย ง. ฟ้าผ่า : ไฟไหม้

จ. โทรทัศน์ : วิทยุ

7. ปลา : นก ? : ?

ก. ท้องทะเล : ต้นไม้ ข. เรือดำน้ำ : เครื่องบิน

ค. แพ : เครื่องร่อน ง. ปืน : รถ

ง. เรือ : รถไฟ

8. จังหวัด : อำเภอ ? : ?

ก. เทศบาล : สุขาภิบาล ข. นายอำเภอ : ผู้ว่าราชการจังหวัด

ค. กรุงเทพฯ : พัทยา ง. กระทรวง : พัทยา

จ. กรม : สำนักงาน9. โอ่ง : ขัน ? : ?

ก. แคลาย : คอก ข. ขวด : แก้ว

ค. เหล้า : บุหรี่ ง. หม้อข้าว : ทัพพี

จ. ข้าว : นา

10. ไก่ : ไข่ ? : ?

ก. น้ำ : ปลา ข. รก : หนอน

ค. นา : ข้าว ง. ฝน : แม่น้ำ

จ. ต้นไม้ : ผลไม้

11. นโยบาย : แผน ? : ?

ก. พระ : ศีล ข. กองทัพ : ทหาร

ค. การศึกษา : ความรู้ ง. การสอน : การสอบ

จ. นิติบัญญัติ : กฎหมาย

12. สังคม : กฎหมาย ? : ?

ก. คนดี : ศีลธรรม ข. ผู้ร้าย : ตำรวจ

ค. ประชาชน : บรรทัดฐาน ง. ครู : นักเรียน

จ. นิติบัญญัติ : บริหาร

13. รัฐมนตรี : ปลัดกระทรวง ? : ?

ก. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : สมาชิกวุฒิสภา

ข. การบ้าน : การเมือง ค. นโยบาย : ปฏิบัติ

ง. อาจารย์ใหญ่ : ครู จ. กฎหมาย : อำนาจ

14. กรม : กอง ? : ?

ก. กระทรวง : ทบวง ข. แผนก : ฝ่าย

ค. พระ : วัด ง. มหาวิทยาลัย : คณะ

จ. รัฐสภา : นิติบัญญัติ

15. จำเลย : คดี ? : ?

ก. อัยการ : โจทก์ ข. เชลย : สงคราม

ค. ครู : โรงเรียน ง. ศาล : อัยการ

จ. นักเรียน : ครู

16. โลกาภิวัฒน์ (GLOBALIZATION) มีความหมายตรงกับข้อใด

ก. สังคมที่ทันสมัยแบบตะวันตก ข. สังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค. สังคมแห่งการแข่งขัน ง. สังคมคลื่นลูกใหม่

จ. สังคมแพร่กระจาย เข้าถึง และไร้พรมแดน

17. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 เน้นเรื่องใดเป็นสำคัญในการพัฒนาประเทศ

ก. ประชาธิปไตย ข. เศรษฐกิจ ค. สิทธิเสรีภาพ

ง. ทรัพยากรมนุษย์ จ. โครงสร้างพื้นฐาน

18. สภาร่างรัฐธรรมนูญต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในกำห นด 240 วัน นับตั้งแต่เมื่อใด

ก. วันที่เปิดประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญครั้งแรก

ข. วันที่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตน

ค. วันที่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญครบจำนวนตามองค์ประกอบที่กำหนด

ง. วันที่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญรายงานต่อตัวรัฐสภา

จ. วันที่ประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษา

19. การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภาแล้วประธานรัฐสภา

ต้องนำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยภายในกี่วัน

ก. 7 วัน ข. 10 วัน ค. 30 วัน ง. 60 วัน จ. 90 วัน

20. ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจเป็นแบบใด

ก. เสรีนิยม (Laisser Faire) ข. ทุนนิยม (Capitalism)

ค. สังคมนิยม (Socialist Economy) ง. พาณิชนิยม (Mercantilism)

จ. ผสม (Mixed Economy)

21. พี่น้อง 3 คน อายุรวมกันได้ 50 ปี คนสุดท้องอ่อนกว่าคนกลาง 2 ปี คนโตแก่กว่าคนกลาง 4 ปี

อยากทราบว่าคนสุดท้องอายุเท่าไร

ก. 12 ปี ข. 14 ปี ค. 18 ปี ง. 20 ปี จ. 22 ปี

22. สภาตำบลโสนงามมีรายได้ปีละ 180,000 บาท สภาตำบลลำลูกเสือมีรายได้ปีละ 300,000 บาท

จงหาอัตราส่วนรายได้ของสภาตำบลโสนงามกับสภาตำบลลำลูกเสือ

ก. 3a : 5b ข. 3a : 4b ค. 4a : 6b ง. 4a : 5b จ. 3a : 6b

23. ถ้าความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมวงหนึ่งเท่ากับ 10 เซนติเมตร วงกลมนี้จะมีพื้นที่เท่าไร

ก. 15.7 ตร.ซม. ข. 31.4 ตร.ซม. ค. 50.3 ตร.ซม.

ง. 78.6 ตร.ซม. จ. 314.3 ตร.ซม.

24. ลูกเต๋าลูกหนึ่งมีพื้นที่ทุกด้านรวมกัน 96 ตารางเซนติเมตร อยากทราบว่าลูกเต๋านั้นมีปริมาตรเท่าไร

ก. 16 ลบ.ซม. ข. 27 ลบ.ซม. ค. 48 ลบ.ซม.

ง. 64 ลบ.ซม. จ. 76 ลบ.ซม.จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 25 ถึงข้อ 27

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนุนในปี พ.ศ. 2540 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000,000 บาท จำแนกประเภทรายจ่ายได้ดังนี้


25. ค่าใช้จ่ายสองประเภทใด ที่รวมกันแล้วเท่ากับครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ก. ค่าจ้างพนักงานและค่าประชุมสัมมนา

ข. ค่าจ้างพนักงานและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตำบล

ค. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตำบลและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ง. ค่าประชุมสัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

จ. ค่าจ้างพนักงานและค่าใช้จ่ายอื่น

26. ค่าใช้จ่ายด้านใดที่มากที่สุดมากกว่าด้านที่น้อยที่สุดอยู่เท่า ใด

ก. 400,000 บาท ข. 680,000 บาท ค. 1,080,000 บาท

ง. 1,280,000 บาท จ. 1,360,000 บาท

27. มุมที่จุดศูนย์กลางของส่วนค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าประชุมสัมมนา โตเป็นกี่เท่าของส่วนที่เป็นค่าตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ

ก. 1.7 ข. 2.8 ค. 3.1 ง. 4.2 จ. 5.2
จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 28 ถึง 30

อำเภอตาลโตนดมีประชากรชายและหญิงในปี 2535 - 2537 ดังนี้

ปี

ชาย

หญิง

รวม

2535

5,040

6,960

12,000

2536

5,500

7,000

12,500

2537

5,760

7,040

12,80028. จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรหญิงระหว่างปี 2535 และปี 2536

ก. 0.6 ข. 1.1 ค. 4.7 ง. 9.1 จ. 14.3

29. ประชากรชายเป็นร้อยละเท่าไรของประชากรทั้งหมดในปี 2536

ก. 42 ข. 44 ค. 45 ง. 55 จ. 56

30. ถ้าอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรในอำเภอตาลโตนดในปี 2538 เท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลง

จากปี 2536 ถึง ปี 2537 จงหาจำนวนประชากรชายและหญิงในปี 2538

ก. 5,898 และ 7,209 คน ข. 5,962 และ 7,286 คน ค. 5,996 และ 7,329 คน

ง. 6,048 และ 7,392 คน จ. 6,140 และ 7,505 คน

31. ตัวเลขจำนวนใดที่นำมาเติมแทนเครื่องหมาย ? แล้วจะทำให้อนุกรมของตัวเลขชุดนี้สมบูรณ์

2, 3, 4, 6, 8, 12, ?, ?, 32, 48, 72, 96,.....

ก. 15,22 ข. 16,23 ค. 18, 24 ง. 19, 25 จ. 20,26

32. เลขอนุกรมในลำดับที่ 5,6,7 เป็นเท่าไร

ก. 3,6,10,?,?,? ข. 12, 15, 21 ค. 21, 32, 64

ง. 6, 3, 1 จ. 5, 3,


33. ภาพข้างล่างนี้มีสี่เหลี่ยมจัตุรัสกี่รูป


ก. 9 รูป ข. 10 รูป ค. 11 รูป ง. 14 รูป จ. 21 รูป

34. ตัวเลขจำนวนใดเมื่อนำมาใส่แทน ? ในตำแหน่งที่ (1,3), (2,3) และ (3,2) ของจตุรัสสกลนี้แล้วจะทำ

ให้ผลรวมของตัวเลขในจัตุรัสกลในแต่ละแถว (row) ในแต่ละสถมภ์ (column) และในแต่ละด้านทแยงมุมของจัตุรัสกลมีค่าเท่ากัน

13


??

8

?


ก. , , ข. , , ค. , ,

ง. , , จ. 7, 12 ,

35. ตัวเลขจำนวนใดที่เมื่อนำมาเติมแทนเครื่องหมาย ? ในตำแหน่งที่ (1,1), (2,1) และ (3,5) แล้วจะทำ

ให้ตัวเลขในตารางสมบูรณ์และมีความหมาย

?

7

9

3

7

?

2

2

1

2

8

3

4

5

?

9

1

7

8

2

4

5

8

1

9
ก. 7, 1, 6 ข. 1, 7,2 ค. 2, 2, 9 ง. 7, 8, 3 จ. 4, 2, 7

36. X มีค่าเท่าไร

ก. 4 ข. 5 ค. 6 ง. 7 จ. 8

37. X และ Y มีค่าเป็นเท่าไร
16 24 40 44 8 20 32 92
7 5 12 11 6 3 X Y

ก. 11, 9 ข. 24, 9 ค. 24, 80 ง. 23, 29 จ. 30, 19


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
sukanya 2010-09-17 16:12

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบผู้ช่วยการเงิน ธ.ก.ส. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวม 280 หน้า

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส.

- ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.

การใช้ภาษา_แนวข้อสอบ
ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ

ความสามารถการวิเคราะห์ปัญหาและการสรุปเหตุผล_แนวข้อสอบ

ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ_แนวข้อสอบ

- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม

- แนวข้อสอบการเงินการธนาคาร

- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี เฉลยละเอียด

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง

- หลักการบัญชีเบื้องต้น

- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


wannee14 2010-09-23 09:55

ดาวโหลดตามนี้คับ 
http://www.4shared.com/get/-obx7U7F/01__94__.html

" border="0" /> 

รวมข้อสอบ 500 ข้อ ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธ.ก.ส.) ไม่ต้องซื้อให้เปลืองเงิน 
ส่วนที่ 1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 
- แนวข้อสอบอนุกรม 
- แนวข้อสอบโจทย์คณิตศาสตร์ 
- แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟ ตาราง 
- แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษา 
- แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย 
- แนวข้อสอบการสรุปความ 
- แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ 
- แนวข้อสอบการหาตัวร่วม 
- แนวข้อสอบการหาตัวต่าง 
- แนวข้อสอบการหาคำเข้าพวก 
- แนวข้อสอบการหาคำไม่เข้าพวก 
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 
ส่วนที่ 2 วิชาความละเอียดแม่นยำ 
- แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข 
- แนวข้อสอบแบบซ้อนภาพ 
- แนวข้อสอบแบบซ่อนภาพ 
- แนวข้อสอบแบบตัดรูป 
- แนวข้อสอบแบบต่อรูป 
- แนวข้อสอบแบบหมุนรูป 
- แนวข้อสอบแบบพับกล่อง 
- แนวข้อสอบแบบรูปภาพที่ไม่มีความหมาย 
- แนวข้อสอบแบบรูปภาพที่มีความหมาย


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

 


pucca_maru 2010-09-23 10:40
thankyou

kikuann 2010-09-25 14:27
ใจคับ

jupiter1981 2010-09-30 11:23
thank you

yayah 2010-10-01 22:11
thx ka

ku_ang 2010-10-02 11:22
thx a lot

oasis 2010-10-02 23:06
ขอบคุณครับ

oapka 2010-10-04 14:05
thankkkkkkkkkkkkkk

tanyakan 2010-10-04 16:39
ขอบคุณค่า

laon 2010-10-06 11:27
ขอบคุณครับ

jupiter1981 2010-10-07 09:34
ขอบคุณค่ะ

promputta 2010-10-07 09:34
เข้าไม่ได้ค่ะ

yayah 2010-10-10 10:17
thx ka

่jaohza 2010-10-11 18:56
ข้อด้วย...

somphongsak 2010-10-11 20:17
ทำไง

eveko 2010-10-12 10:50
 

orchid 2010-10-12 14:06
thanks

pntmember 2010-10-13 09:27
โหลดไม่ได้ครับ

pooay 2010-10-13 20:26
thank you kha

noomniim 2010-10-13 21:30
thank ka

gift 2010-10-14 22:58
ขอบคุณ

innocentnan 2010-10-17 23:11
thankyou

pon 2010-10-17 23:28
Thank You

jobtor 2010-10-18 11:56


nungna 2010-10-18 15:24
ขอบคุณครับ

neunggb 2010-10-18 21:29
ขอบคุงครับ

mongkorn01 2010-10-19 11:02
ขอบคุณครับ


gubgift 2010-10-19 21:03
ขอบคุณค่ะ

miniiz 2010-10-19 21:55
ขอดูหน่อยนะค่ะ

panicha 2010-10-20 15:05
ดูไม่ได้ง่ะ ทำไงถึงดูได้กรุณาบอกหน่อย

toon 2010-10-20 17:08
ขอบคุณนะค่ะ

toon 2010-10-20 17:10
ขอบคุณมากนะค่ะ

yufreedom 2010-10-21 03:39
ขอบคุณค่ะ

tpb 2010-10-21 15:18
ขอบคุณ

juijong 2010-10-26 15:58
ขอบคุณค่ะ

missyou007_1 2010-10-28 17:21
ขอเฉลยด้วยค่ะ

one_m78@hotm 2011-05-27 12:58
ขอบคุณค่ะ

cai.darunee 2011-12-07 22:34
ขออข้อสอบค่ะ

cai.darunee 2011-12-07 22:35
ขอแนวข้อสอบค่ะ

cai.darunee 2011-12-07 22:53
yy

331241 2012-02-29 17:56
thanks,


เวอร์ชันเต็ม: [-- ฝึกทำแนวข้อสอบ ธกส. --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.026621 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us