เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> ขอข้อสอบ-แจกข้อสอบ-สอบถามแนวข้อสอบที่กำลังเปิดสอบ -> แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

kwun 2011-06-12 19:33

แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แนวข้อสอบ

พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.. ๒๕๕๓

 

1. พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด

ก.   ฉบับที่  3                                    ค.  ฉบับที่   4

ข.   ฉบับที่  5                                    ง.   ฉบับที่  2

ตอบ   ค.   ฉบับที่  4    มาตรา  3  ให้ยกเลิก

ฉบับที่  1  พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.. 2534

ฉบับที่  2  พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.. 2543

ฉบับที่  3  พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.. 2548

 

2. “เด็ก”  ตามพ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว หมายถึง

ก. บุคคลอายุยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์                        ค. บุคคลอายุยังไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์

ข. บุคคลอายุน้อยกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์                          ง. บุคคลอายุยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์

ตอบ  ก. บุคคลอายุยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์

 

3. เยาวชน ตามพ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว หมายถึง

ก. บุคคลอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์

ข.  บุคคลอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์

ค.  บุคคลอายุเกินสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์

ง. บุคคลอายุเกินสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงยี่สิบห้าปีบริบูรณ์

ตอบ    ข.  บุคคลอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์

 

4. ข้อใด  คือ การแก้ไขบำบัดฟื้นฟู

ก. การรับคำปรึกษาแนะนำ                            ค. การเข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมบำบัด

ข. การฝึกอาชีพ                                               ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง.  ถูกทุกข้อ              “การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหมายความว่า มาตรการที่กำหนดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสนับสนุนเด็กหรือเยาวชนให้สามารถอยู่กับครอบครัวและชุมชนได้โดยปกติสุข เช่น การรับคำปรึกษาแนะนำ         

            การเข้าร่วมกิจกรรมบำบัด  การเข้าร่วมกิจกรรมทางเลือก การศึกษา  หรือการฝึกอาชีพหรือวิชาชีพ

 

5. ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีใดบ้าง

ก. คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด

ข. คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ

ค. คดีครอบครัว

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง.  ถูกทุกข้อ มาตรา ๑๐ ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดี

            ดังต่อไปนี้

(1) คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด

(2) คดีอาญาที่ศาลซึ่งมีอำนาจพิจารณาคดีธรรมดาได้โอนมาตามมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง

(3) คดีครอบครัว

(4) คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ

(5) คดีอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัว

 

6. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางประกอบด้วยใครบ้าง

ก. อธิบดีผู้พิพากษา                                                         ค.  เลขานุการ

ข. รองอธิบดีผู้พิพากษา                                                 ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง.  ถูกทุกข้อ     มาตรา ๑๗ ในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้มีอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางหนึ่งคน รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางสองคน และเลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลางหนึ่งคนซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในทางราชการคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมโดยความเห็นชอบของประธานศาลฎีกาจะกำหนดให้มีรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนก็ได้

 

7. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกี่คน

ก.  1  คน                                                                            ค.  3  คน

ข. 2  คน                                                                             ง.  4   คน

ตอบ   2  คน  

 

8. เมื่อตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางว่างลงใครเป็นผู้ทำการแทน

ก.  รองอธิบดีผู้พิพากษา                                                 ค.  เลขานุการ

ข. ผู้พิพากษาผู้มีอาวุโสสูงสุดในศาล                           ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ก. รองอธิบดีผู้พิพากษา     มาตรา ๑๘ เมื่อตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางว่างลงหรือผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นผู้ทำการแทน ถ้ามีผู้ดำรงตำแหน่งนั้นมากกว่าหนึ่งคน ให้ผู้มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้ทำการแทน ถ้าผู้มีอาวุโสสูงสุดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้มีอาวุโสถัดลงมาตามลำดับเป็นผู้ทำการแทน

 

9. เมื่อตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดว่างลงใครเป็นผู้ทำการแทน

ก. รองอธิบดีผู้พิพากษา                                                   ค.  เลขานุการ

ข. ผู้พิพากษาผู้มีอาวุโสสูงสุดในศาล                           ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ    ข. ผู้พิพากษาผู้มีอาวุโสสูงสุดในศาล

เมื่อตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวว่างลง หรือผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้พิพากษาผู้มีอาวุโสสูงสุดในศาลหรือแผนกนั้นเป็นผู้ทำการแทน ถ้าผู้พิพากษาผู้มีอาวุโสสูงสุดในศาลหรือแผนกนั้นไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้พิพากษาผู้มีอาวุโสถัดลงมาตามลำดับเป็นผู้ทำการแทน

 

10. ใครเป็นผู้รับผิดชอบงานของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร

ก. อธิบดีผู้พิพากษา                                                         ค.  เลขานุการ

ข. รองอธิบดีผู้พิพากษา                                                 ง.  ผู้พิพากษาผู้มีอาวุโสสูงสุดในศาล

ตอบ    ก. อธิบดีผู้พิพากษา           

มาตรา ๑๙ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นผู้รับผิดชอบงานของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร โดยให้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นและอธิบดีผู้พิพากษาภาคตามที่บัญญัติไว้ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

- ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- แนวข้อสอบข่าว สังคม การเมือง เศรษฐกิจและเหตุการณ์ปัจจุบัน 

- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

- ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 2553

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไข 2550

- แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

- แนวข้อสอบกฎหมาย  พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

- แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ. ๒๕๕๐

- แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

- แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com


visitta 2011-06-14 18:11

แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครพนม 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองคาย 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอำนาจเจริญ 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์ 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด-เชียงราย 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่ 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครสวรรค์ 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอยุธยา 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบุรี 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่ 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต 
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสงขลา


cha-aem 2011-06-17 19:30
ไม่มีเฉลยด้วยเหรอคะ..อิอิ

gross 2011-06-17 19:38
อยากได้เฉลยบ้างอ่ะ

ontant 2011-06-19 06:57

ontant 2011-06-19 09:02
ส่งสรุปให้ด้วยก็ดีนะค่ะ

decho 2013-10-22 15:00
11111111


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.017207 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us