เวอร์ชันเต็ม: [-- เคยไปสอบมาเท่าที่จำได้นะค่ะ --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ ธกส. และนายธนาคารอื่นๆ -> เคยไปสอบมาเท่าที่จำได้นะค่ะ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-06-08 23:43

เคยไปสอบมาเท่าที่จำได้นะค่ะ

การสอบเข้าธนาคารกสิกรไทย

จะทดสอบเกี่ยวกับต่อไปนี้

แบบทดสอบลักษณะนิสัย(Psychometric Test )

ภาษาอังกฤษ

การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงานความถนัดภาษาไทย

แนวข้อสอบความถนัดภาษาไทย

แนวข้อสอบความสามารถในการเรียนรู้

แนวข้อสอบความถนัดคิดวิเคราะห์

แนวข้อสอบความถนัดเชิงเหตุผล

แนวข้อสอบความถนัดตัวเลข


เอาทำที่จำได้นะค่ะ

1.   ข้อใดประกอบด้วยความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันมากที่สุด
ก. อลงกรณ์ ของสูง                                                      ข.อนาทร   เอื้ออาทร                    
ก. อารักษ์  มหาดเล็ก                                               ง.อาภรณ์   เครื่องประดับ                               
ก. อลงกต  ดอกบัว

2.   ข้อใดประกอบด้วยความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันมากที่สุด
ก. ตระหนัก หยั่งรู้                                                ข. บริบท  บทนำ
ข. พรหมวิหาร ศาลพระพรม                                       ง.สำนึก  รู้สึกตัว                     
จ.    สำนึก สารภาพ

3.   ข้อใดประกอบด้วยความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันมากที่สุด
ก. หลักเกณฑ์ ศักยภาพ                                                    ข. ศักยภาพ ความสามารถ          
ค. นโยบาย แผนงาน                                                     ง.กลยุทธ์ กรรมวิธี                                          
ข. ทัศนวิสัย มองการณ์ ไกล

4.   ข้อใดประกอบด้วยความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันมากที่สุด
ก. ปวารณา ปรารถนา                                                       ข.สหการ พร้อมกัน                             
ค. เย่อหยิ่ง จองหอง                                                              ง. เลียบคาย เลียบเคียง                                  
ง. งุ่นง่าน งกเงิ่น

5.   ข้อใดประกอบด้วยความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันมากที่สุด
ก. อุปโภค บริโภค                                                           ข. ราคะกําหนัด                                  
ค.   บริบท ปริมณฑล                                                ง. วิเคราะห์ วิจัย                                     
จ. สังเคราะห์ สร้างสรรค์

6.   ข้อใดประกอบด้วยความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันมากที่สุด
ก. งกเงิ่น ง่อนแง่                                                           ข. ละมุนละม่อมแช่มช้อย                    
ค.   ตะแบง ดึงเกม                                                    ง.อลวน กะลาวน                                     
จ.    กระเง้ากระงอด อ้อนแอ้น

7.   ข้อใดมีความหมายแตกต่างไปจากพวก
ก. กระอักกระอวล                                                              ข.ดะลิดาลาน                                     
ค.    กระสับกระส่าย                                                   ง.รีบร้อนลนลาน                                          จ.  ลุกลี้ลุกลน

8.   ข้อใดมีความหมายแตกต่างไปจากพวก
ก. คีรี                                                                                    ข.บรรพต                                          
ค.    ภูเขา                                                                  ง.สินธพ                                                
จ. พนม    

9.ข้อใดมีความหมายแตกต่างไปจากพวก
ก. น้ำขึ้นรีบตัก                                                                  ข.เข้าไต้เข้าไฟ                                  
ค.    เข้าพระเข้านาง                                                   ง. เข้าด้ายเข้าเข็ม                                          
จ. หัวเลี้ยวหัวต่อ

10.   ข้อใดมีความหมายแตกต่างไปจากพวก
ก. ฝนทั่งให้เป็นเข็ม                                                          ข.ฆ่าช้างเอางา                    
ค.   เอาพิมเสนไปแลกับเกลือ                                      ง. ขี่ช้างจับตั๊กแตน                                          
จ.    ได้ไม่คุ้มเสียเวอร์ชันเต็ม: [-- เคยไปสอบมาเท่าที่จำได้นะค่ะ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.021322 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us