เวอร์ชันเต็ม: [-- แจกแนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ กฎหมาย พรบ.ต่างๆ -> แจกแนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

tunooedum 2011-06-06 12:07

แจกแนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

1.    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันฉบับที่
?
ก. ฉบับที่
5
ข. ฉบับที่
6
ค. ฉบับที่
7*
ง. ฉบับที่
8
2. ผู้รักษาการตามระเบียบนี้ คือ

ก. ปลัดกระทรวงการคลัง*

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ค. นายกรัฐมนตรี

ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

3. การพัสดุ ตามระเบียบฯ หมายความว่า

ก. การจัดทำเอง

ข. การซื้อ

ค. การจ้างที่ปรึกษา

ง. ถูกทุกข้อ*

4. ข้อใดไม่ได้หมายถึงการจ้างตามระเบียบนี้

ก. จ้างทำของ

ข. จ้างเหมาบริการ

ค. จ้างลูกจ้างของส่วนราชการ*

ง. การรับขน

5. เงินงบประมาณ หมายความว่า

ก. งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ค. เงินคงเหลือจ่ายข้ามปี

ง. ถูกทุกข้อ*

6. ตามระเบียบฯ อาคาร หมายความว่า

ก. อาคารที่ทำการ

ข. โรงเรียน

ค. สนามกีฬา

ง. ถูกทุกข้อ*

7. คำว่า ส่วนราชการ ตามระเบียบฯ หมายความว่า

ก. กระทรวง

ข. กรม

ค. สำนักงาน

ง. ถูกทุกข้อ*
 
8. หัวหน้าส่วนราชการ คือ

ก. อธิบดี

ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ค. เลขาธิการ ก.พ.

ง. ถูกทุกข้อ*
 
9. ใครคือ เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตำแหน่ง

ก. หัวหน้าหน่วยงานระดับกอง*

ข. เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้ง

ค. เลขานุการสำนักงาน ซึ่งได้รับแต่งตั้ง

ง. ถูกทุกข้อ

10. คำว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จะต้องถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ.....

ก.
25*
ข.
30
ค.
40
ง.
50
11. การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หมายความว่า

ก. การสมยอม

ข. การรับว่าจะให้

ค. การใช้กำลังประทุษร้าย

ง. ถูกทุกข้อ* 
12. ข้อใดหมายถึง งานก่อสร้างสาธารณูปโภค

ก. การประปา

ข. การโทรคมนาคม

ค. การระบายน้ำ

ง. ถูกทุกข้อ*

13. ระเบียบนี้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุโดย

ก. เงินงบประมาณ

ข. เงิน

ค. เงินช่วยเหลือ

ง. ถูกทุกข้อ*

14. การมอบอำนาจตามระเบียบนี้ ให้ผู้มอบอำนาจส่งสำเนาหลักฐานการมอบอำนาจให้กับ

ก. กรมสรรพกร

ข. สตง.*

ค. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ง. ถูกทุกข้อ

15. ถ้าการกระทำที่มีเจตนาทุจริต หรือเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง การดำเนินการลงโทษอย่างต่ำ คือ

ก. ปลดออก*

ข. ไล่ออก

ค. ตัดเงินเดือน

ง. ตักเตือน

16. ถ้าการกระทำเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษอย่างต่ำ คือ

ก. ปลดออก

ข. ไล่ออก

ค. ตัดเงินเดือน*

ง. ตักเตือน

17. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ประกอบด้วย

ก. ปลัดกระทรวงการคลัง ประธาน*

ข. อธิบดีกรมบัญชีกลาง ประธาน

ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประธาน

ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธาน

18. ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จะอุธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อใคร

ก. ปลัดกระทรวงคมนาคม*

ข. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ค. เจ้าหน้าที่พัสดุ

ง. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

19. ถ้ามีผู้เสนอราคาพัสดุที่อยู่ระหว่างขอการรับรองระบบคุณภาพให้ถือเสมือนเป็นผู้เสนอราคาพัสดุที่ได้รับรองคุณภาพซึ่งได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมภายในกี่วัน

ก.
10 *
ข.
15
ค.
20
ง.
30
20. วิธีซื้อและวิธีจ้างตามระเบียบพัสดุกระทำได้กี่วิธี

ก.
4
ข.
5
ค.
6*
ง.
7
21. การซื้อโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน
ก.
50,000
ข.
60,000
ค.
100,000*
ง.
10,000
22. การจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน

ก.
50,000
ข.
60,000
ค.
100,000*
ง.
10,000
23. การซื้อโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน

ก.
200,000
ข.
2,000,000
ค.
100,000*
ง.
10,000
24. การจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน

ก.
200,000
ข.
2,000,000
ค.
100,000*
ง.
10,000
25. การซื้อโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน

ก.
200,000
ข.
2,000,000*
ค.
100,000
ง.
10,000
26. การซื้อโดยวิธีพิเศษ ได้แก่

ก. การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท

ข. เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจเสียหายแก่ทางราชการ

ค. เป็นพัสดุที่ต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ

ง. ถูกทุกข้อ*

27. การซื้อรถประจำตำแหน่งสามารถซื้อได้ในกรณีใด

ก. ตกลงราคา

ข. สอบราคา

ค. ประกวดราคา

ง. วิธีพิเศษ*

28. การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่

ก. เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษ

ข. การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท

ค. เป็นงานจ้างที่ต้องกระทำโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจเสียหายแก่ทางราชการ

ง. ถูกทุกข้อ*

29. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ได้แก่ การซื้อการจ้างจากแหล่งใด

ก. จากส่วนราชการ

ข. จากรัฐวิสาหกิจ

ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.*

ง. ผิดทุกข้อ

30. รายงานขอซื้อขอจ้าง ระบุตามระเบียบพัสดุข้อที่เท่าใด

ก.
24
ข.
25
ค.
26
ง.
27*
ดาวโหลดที่นี่

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

deepassdok 2011-08-06 15:32
ขอแนวขอสอบดัวย มีขายไมครับ

kamikaze-g 2011-08-22 15:15
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ
คำสั่ง  จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1.       การพัสดุ หมายถึงความว่าอย่างไร? 
ก.  การซื้อ การจ้าง                                                                   ข. การจ้างที่ปรึกษา 
ค.  การจ้างออกแบบ                                                                ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ 
2.       ข้อใดไม่ใช่ การจ้างตามระเบียบพัสดุ? 
ก.  การจ้างทำของ                                                                    ข.  การรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
ค.  การจ้างแรงงาน                                                                  ง.  การจ้างเหมาบริการ 
ตอบ  ค.  การจ้างแรงงาน 
3.       เงินงบประมาณ หมายความถึงข้อใด? 
ก.  เงินงบประมาณประจำปี 
ข.  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
ค.  เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศ 
ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข. 
ตอบ  ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข. 
4.       ตามระเบียบพัสดุ “อาคาร”  หมายความถึงข้อใด? 
ก.  โรงเรือน                                                                              ข.  สนามกีฬา 
ค.  หอถังน้ำ                                                                              ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ 
5.       ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการตามความหมายในระเบียบพัสดุ? 
ก.  กระทรวง                                                                             ข.  รัฐวิสาหกิจ 
ค.  จังหวัด                                                                                 ง.  กรม 
ตอบ  ข.  รัฐวิสาหกิจ 
6.       ตามระเบียบพัสดุคำว่าหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหมายถึงหัวหน้าหน่วยงานระดับใด? 
ก.  กรม                                                                                       ข.  กอง 
ค.  แผนก                                                                                   ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบ  ข.  กอง 
7.       โรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ หมายความว่าอย่างไร? 
ก.  โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน เลขที่ มอก. 9001 
ข.  โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน เลขที่ มอก. 9002 
ค.  โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน เลขที่ ไอ เอส ไอ 
ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ 
8.       การมีส่วนได้เสีย ในกรณีผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หมายถึงอย่างไร? 
ก.  การมีความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร                                   ข.  การมีความสัมพันธ์ในเชิงทุน 
ค.  การมีความสัมพันธ์ในลักษณะไขว้กัน                          ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ 
9.       ข้อใดเป็นงานก่อสร้างสาธารณูปโภค? 
ก.  การสร้างถนน                                                                    ข.  งานซ่อมแซมถนน 
ค.  งานซ่อมแซมระบบสื่อสาร                                              ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบ  ค.  งานซ่อมแซมระบบสื่อสาร 
10.    โทษขั้นต่ำสำหรับความผิดทางวินัยกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ และการกระทำเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง คือข้อใด? 
ก.  ภาคทัณฑ์                                                                            ข.  ตัดเงินเดือน 
ค.  ลดขั้นเงินเดือน                                                                  ง.  ให้ออก 
ตอบ  ข.  ตัดเงินเดือน 
11.    “กวพ.” หมายความถึงข้อใด? 
ก.  คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุ 
ข.  คณะกรรมการควบคุมผู้ประกอบการวิชาชีพ 
ค.  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการพัสดุ 
ง.  คณะกรรมการว่าด้วยการประกอบวิชาชีพ 
ตอบ  ก.  คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุ 
12.    ข้อใดไม่ใช่หลักในการจัดหาพัสดุ? 
ก.  จัดหาให้ได้ราคาที่ถูกที่สุด                                               ข.  เปิดเผย 
ค.  โปร่งใส                                                                               ง.  ให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม 
ตอบ  ก.  จัดหาให้ได้ราคาที่ถูกที่สุด 
13.    ข้อใดไม่ใช่เอกสารที่กำหนดเป็นอย่างน้อยซึ่งให้ต้องยื่น ในกรณีการยื่นเสนอราคาของนิติบุคคล? 
ก.  การบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่                                   ข.  หนังสือบริคณห์สนธิ 
ค.  หนังสือรับรองผลงาน                                                      ง.  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
ตอบ  ค.  หนังสือรับรองผลงาน 
14.    กรณีผู้เสนอราคาถูกตัดรายชื่อจากการเป็นผู้เสนอเพราะเหตุที่มีผลประโยชน์ร่วมกันมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อใคร? 
ก.  ปลัดกระทรวง 
ข.  หัวหน้าส่วนราชการที่ซื้อหรือจ้างนั้น 
ค.  ประธานกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างในการซื้อการจ้างคราวนั้น 
ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบ  ก.  ปลัดกระทรวง 
15.    กรณีมีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา ปรากฏขึ้นก่อนหรือขณะเปิดซองให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างไร? 
ก.  ตัดรายชื่อผู้เสนอราคานั้น 
ข.  ยกเลิกการเปิกซองสอบราคา 
ค.  แจ้งเวียนชื่อผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบ  ก.  ตัดรายชื่อผู้เสนอราคานั้น 
16.    กรณีที่ผู้เสนอราคาอยู่ระหว่างการรับรองระบบคุณภาพ ได้ยื่นเสนอราคา ผู้เสนอราคานั้นต้องได้รับการรับรองภายในกี่วัน  นับจากวันถัดจากวันเสนอราคาจึงจะถือเป็นอันใช้ได้? 
ก.  10  วัน                                                                                  ข. 15 วัน 
ค.  30 วัน                                                                                   ง.  ไม่มีสิทธิยื่นเสนอราคา 
ตอบ  ก.  10  วัน 
17.    การซื้อตามระเบียบพัสดุมีกี่วิธี? 
ก.  3  วิธี                                                                                     ข.  4  วิธี 
ค.  5  วิธี                                                                                     ง.  6 วิธี 
ตอบ  ง.  6 วิธี 
18.    การซื้อโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งราคาไม่เกินวงเงินเท่าไร? 
ก.  5,000 บาท                                                                           ข.  50,000 บาท 
ค.  70,000 บาท                                                                         ง.  100,000 บาท 
ตอบ  ง.  100,000 บาท 
19.    กรณีจำเป็นเร่งด่วนที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะดำเนินการซื้อไปก่อนอนุมัติ วงเงินในการซื้อครั้งนั้นต้องไม่เกินเท่าไร? 
ก.  500 บาท                                                                              ข.  1,000  บาท 
ค.  5,000 บาท                                                                           ง.  10,000 บาท 
ตอบ  ง.  10,000 บาท 
20.    การทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างของส่วนราชการอย่างน้อยต้องกระทำทุกรอบระยะเวลากี่ปี? 
ก.  1 ปี                                                                                        ข.  2 ปี 
ค.  3 ปี                                                                                        ง.  5 ปี 
ตอบ  ค.  3 ปี 
21.    ข้อใดถูกสำหรับแบบความตกลงระหว่างส่วนราชการกับผู้ขายในการจัดหาโดยวิธีตกลงราคา? 
ก.  ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ                                                   ข.  ทำเป็นแบบสัญญา 
ค.  ออกใบสั่งซื้อ                                                                      ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ 
22.    การจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งมีราคาไม่เกินวงเงินเท่าไร? 
ก.  100,000 บาท                                                                      ข.  200,000 บาท 
ค.  1,000,000 บาท                                                                   ง.  2,000,000 บาท 
ตอบ  ง.  2,000,000 บาท 
23.    การเผยแพร่ประกาศสอบราคาในประเทศต้องกระทำไม่น้อยกว่ากี่วันก่อนวันเปิดซอง? 
ก.  10  วัน                                                                                  ข.  20 วัน 
ค.  30 วัน                                                                                   ง.  45 วัน 
ตอบ  ก.  10  วัน 
24.    ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา? 
ก.  ชี้แจงรายละเอียดของงานเพิ่มเติม                                  ข.  เปิดซองใบเสนอราคา 
ค.  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา                             ง.  พิจารณาคัดเลือก 
ตอบ  ก.  ชี้แจงรายละเอียดของงานเพิ่มเติม                     
25.    กรณีจัดหาที่ผู้เสนอราคารายต่ำสุดเสนอเกินวงเงินงบประมาณ จำนวนเงินที่เกินนั้นต้องไม่เกินร้อยละเท่าใดของวงเงินงบประมาณ ถึงดำเนินการต่อไปนี้ได้? 
ก.  ร้อยละ 10                                                                            ข.  ร้อยละ 15 
ค.  ร้อยละ  20                                                                           ง.  ร้อยละ 25 
ตอบ  ก.  ร้อยละ 10 
26.    การจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งมีราคาเกินกว่าเท่าไร? 
ก.  100,000 บาท                                                                      ข.  200,000 บาท 
ค.  1,000,000 บาท                                                                   ง.  2,000,000 บาท 
ตอบ  ง.  2,000,000 บาท 
27.    ข้อใดมิใช่รายการที่กำหนดให้ลงไว้ในประกาศราคา? 
ก.  รายการพัสดุที่จะซื้อ                                                          ข.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา 
ค.  ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ                                             ง.  รายชื่อเจ้าหน้าที่รับซอง 
ตอบ  ง.  รายชื่อเจ้าหน้าที่รับซอง 
28.    การประกาศประกวดราคาให้กระทำก่อนขายเอกสารไม่น้อยกว่ากี่วัน? 
ก.  7 วัน                                                                                     ข. 10 วัน 
ค.  15 วัน                                                                                   ง.  20 วัน 
ตอบ  ก.  7 วัน 
29.    ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา? 
ก.  ตรวจสอบหลักประกันซอง 
ข.  รับเอกสารหลักฐานตามบัญชีรายการเอกสาร 
ค.  เปิดซองใบเสนอราคา 
ง.  พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา 
ตอบ  ง.  พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา 
30.    การดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาในข้อใดไม่ถูกต้อง? 
ก.  พิจารณาผ่อนปรนให้ผู้เสนอราคารายที่เสนอรายละเอียดผิดพลาดเล็กน้อย 
ข.  ให้ผู้เสนอราคาเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญให้ตรงกับประกาศประกวดราคา 
ค.  ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาที่เสนอรายละเอียดต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนด 
ง.  ตัดให้มีการเสนอราคาใหม่เนื่องจากผู้เสนอราคาต่ำเสนอราคาเท่ากัน 
ตอบ  ข.  ให้ผู้เสนอราคาเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญให้ตรงกับประกาศประกวดราคา
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

bee-pheung 2011-08-24 19:19
26. บุคคลตามข้อใดเป็นผู้รักษาการณ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
ก. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
27. คณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้างที่หัวหน้าส่วนราชการตั้งตามระเบียบนี้ข้อ 34 เป็นคณะกรรมการตามข้อใด
ก. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
ข. คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
ค. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ง. ถูกทุกข้อ
28. การแปลาสภาพหรือทำลายพัสดุที่ใช้ ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากจะต้องดำเนินการตามข้อใด
ก. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้
ข. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการส่วนที่ราชการกำหนด
ค. หัวหน้าส่วนราชการของอนุมัติ ปลัดกระทรวงการคลัง
ง. ถูกทุกข้อ
29. กรรมการประกวดราคาจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์มีบุคคลตามข้อใด เป็นกรรมการและเลขานุการ
ก. บุคคคลในหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ
ข. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานนั่น
ค. หัวหน้าหน่วยงาน
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
30. เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบการรับการจ่ายพัสดุประจำปีของส่วนราชการนั้นแล้วจะต้องดำเนินการตามข้อใด
ก. ส่งรายงานเสนอตามลำดังชั้นถึงหัวหน้าส่วนราชการ 2ชุด
ข. ส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1ชุด
ค. ส่งสำเนารายงานไปยังอธิบดีผู้บังคับบัญชา 1 ชุด
ง. ส่งสำเนารายงานไปยัง กวพ. จำนวน 1 ชุด
31. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ จะต้องตรวจสอบตามข้อใด
ก. ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมปีก่อน จนถึง วันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน
ข. ตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น
ค. ตรวจนับพัสดุประเภทที่จ่ายในงวดนี้
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข
32. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 บัญญัติให้อำนาจหน้าที่ของอธิบดีกลางจะมอบอำนาจได้จะต้องให้เป็นไปตามข้อใด
ก. ตามที่ระเบียบนี้กำหนดให้อำนาจไว้ให้มีการของอำนาจได้
ข. ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้มีการมอบอำนาจได้
ค. ตามที่คณะกรรมว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีมติให้มีการมอบอำนาจได้
ง. ไม่มีข้อใดถูก
33. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้วต้องดำเนินการตามข้อใด
ก. ให้รับไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วน
ข. ส่งมองพัสดุให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับทำใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับและเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ
ค. ดำเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการจะกำหนดเป็นราย ๆ ไป
ง. ดำเนินการตามข้อ ก และ ข
34. การจ้างที่ปรึกษากระทำได้ตามข้อใด
ก. วิธีตกลง
ข. วิธีคัดเลือก
ค. วิธีว่าจ้าง
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข
35. คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก. พิจารณาอนุญาตให้ส่วนราชการจัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข. พิจารณาคัดเลือกและจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ค. ประกาศกำหนดคุณสมบัติของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ง. ถูกทุกข้อ
36. ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกันหรือใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากผู้ค้ำประกันได้ตามกรณีใด
ก. ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทำสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด
ข. ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้มาทำสัญญาได้เนื่องจากผู้รับจ้างเลิกหรือหยุดกิจการ
ค. ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว
ง. ถูกทุกข้อ
37. การยืมพัสดุประเภทคงรูปไปใช้ในราชการนอกสถานที่ราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ใด
ก. หัวหน้าส่วนราชการ
ข. หัวหน้ากองหรือผู้ทำหน้าที่แทนผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการนั้น
ค. อธิบดีหรือผู้ทำการแทนผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการนั้น
ง. ไม่มีข้อใดถูก
38. การจัดหาในกรณีใด จะทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันโดยไม้ต้องทำเป็นสัญญาก็ได้
ก. การซื้อการจ้างโดยวิธีตกลงราคาที่วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
ข. การจัดหาที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุให้ครบถ้วนภายในห้าวันทำการของทางราชการ
ค. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษหรือเป็นการเช่า 
ง. ถูกทุกข้อ
39. หลักประกันของหรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างไร
ก. เงินสอด เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย
ข. หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่ กวพ. กำหนด พันธบัตรรัฐบาลไทย
ค. หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ง. ถูกทุกข้อ 
40. คณะกรรมการประกวดราคาจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์จะต้องนำสาระสำคัญของเอกสารประกาศเชิญชวน เอกสารการประกวดราคาและเอกสารเบื้องต้นอื่นๆ ลงประกาศทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน และกรมบัญชีกลางเป็นเวลานานเท่าใด
ก. ไม่น้อยกว่าสามวัน
ข. ไม่เกินสามวันทำการ
ค. ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการ
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
41. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เรียกชื่อย่อตามข้อใด
ก. กว.พ.อ.
ข. ก.ว.พ.อ.
ค. กวพ.อ.
ง. ไมมีข้อใดถูกต้อง
42. ในกรณีตามข้อใดเป็นคู่สัญญากับราชการแล้วไม่ต้องงหลักประกัน
ก. ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ข. ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่เป็นนิติบุคคล
ค. บริษัท จำกัด
ง. บริษัทมหาชนจำกัด 
43. ส่วนราชการคืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคา คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันตามหลักเกณฑ์อย่างไร
ก. หลักประกันองให้คืนแก่ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับพิจารณาในเบื้อต้นเรียบร้อยแล้ว
ข. หลักประกันสัญญาให้คืนแก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน
นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ไม่มีข้อใดถูก
44. คณะกรรมการประกดราคาจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์แจ้งราคาสูงสุดให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบล่วงหน้าก่อนเสนอราคา เพื่อประสงค์ตามข้อใด
ก. เพื่อให้เป็นฐานในการเสนอราคา
ข. เพื่อให้ผู้เสนอราคาทราบก่อนเสนอราคา
ค. เพื่อให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาต่ำกว่าราคาสูงสุด
ง. ไม่มีข้อใดถูก
45. ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ยอมเข้าทำสัญญา หรือข้อตกลงกับส่วนราชการในเวลาที่กำหนด คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะต้องดำเนินการตามข้อใด
ก. ยกเลิกการประกวดราคา
ข. รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการ
ค. รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาสั่งการ
ง. พิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไป
46. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลว่ามีผลประโยชน์ร่วมกับผู้อื่นหรือไม่จะต้องให้นิติบุคคลนั้นดำเนินการตามข้อใด
ก. ให้ยืนสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ข. ให้ยื่นสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
ค. ให้ยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
ง. ถูกทุกข้อ
47. ข้อใดดำเนินการไม่ถูกต้อง กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแล้ว
เห็นว่ามีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ก. แจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นทราบ
ข. ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานไว้ในที่เปิดเผย
ค. เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ
ง. ทุกข้อไม่ถูกต้อง
48. ถึงกำหนดเวลารับซองประกดราคาซื้อหรือจ้างแล้วประธานกรรมการยังไม่มาปฏิบัติหน้าที จะต้องดำเนินการตามข้อใด
ก. ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธาน
ข. ให้หยุดการับซองประกวดราคาไว้ก่อนจนกว่าประธานกรรมการจะมาปฏิบัติหน้าที่
ค. ให้กรรมการรายงานให้ผู้แต่งตั้งกรรมการทราบ
ง. ผิดทุกข้อ
49. บุคคลตามข้อใดเป็นเลขานุการ คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริกาตลาดกลางอิเลคทรอนิกส์
ก. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง
ข. ผู้อำนวยการพัฒนาธุริจการค้า กรมการค้า
ค. ผู้อำนวยการสารสนเทศและการสื่อสาร
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
50. ก่อนสิ้นเดือนอะไรของทุกปีให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีพัสดุไว้จ่ายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อตรวจสองการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีก่อนจนถึงวันที่ 30 กันยายนปีปัจจุบัน
ก. กรกฎาคม
ข. สิงหาคม
ค. กันยายน
ง. ตุลาคม 
เฉลยข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ค่ะ
26.         ง                                        

27          ง                                         
28.         ข                                         
29.         ข                                        
30.        ข                                          
31.         ง
32.         ข
33.         ง
34.         ง
35.         ง
36.         ง
37.         ก
38.         ง
39.         ง
40.         ก. 
41.         ก

42.         ก
43.         ค             
44.         ก
45.         ง
46.         ง 
47.         ค 
48.         ก 
49.         ก 
50.         ค
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

karuya 2011-08-29 19:59
อยากได้บ้าง

admin 2013-02-13 13:56
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
29. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
    “การพัสดุ” หมายความว่า การจัดทำเอง การซื้อ การจ้าง การจ้าที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน 
                 การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจำหน่าย การดำเนินการอื่นที่กำหนดไว้ในระเบียบ
30. “พัสดุ” หมายความ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
31. “หัวหน้าส่วนราชการ” หมายถึง
    - สำหรับราชการบริหารส่วนกลาง หมายถึง อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและ
                  มีฐานะเป็นนิติบุคคล
    - สำหรับราชการส่วนภูมิภาค หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด
32. “หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ” หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือที่มีฐานะเทียบเท่ากอง 
        ซึ่งปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวกับพัสดุ ตามองค์กรกลางบริหารงานบุคคลกำหนด หรือข้าราชการอื่น
         ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ แล้วแต่กรณี
33. “เจ้าหน้าที่พัสดุ” หมายถึง เจ้าหน้าที่ซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ หรือผู้ได้รับ
         แต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
34. การซื้อหรือการจ้างกระทำได้ 6 วิธี คือ
    1) วิธีตกลงราคา คือการซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท
    2) วิธีสอบราคา คือการซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 
                  2,000,000 บาท
    3) วิธีประกวดราคา คือการซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท
    4) วิธีพิเศษ
    5) วิธีกรณีพิเศษ
    6) วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
35.   คณะกรรมการที่ดำเนินการตามระเบียบฯ ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และ
          กรรมการอย่างน้อย 2 คน  โดยปกติเดิมให้แต่งตั้งจากข้าราชการระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในกรณี
          จำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จะแต่งตั้งบุคคลที่มิใช่ข้าราชการร่วมเป็นกรรมการก็ได้
36. การซื้อหรือการจ้างในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท จะแต่งตั้งข้าราชการหรือลูกจ้างประจำคนหนึ่ง
         ซึ่งไม่ใช่ผู้จัดซื้อหรือจัดจ้างเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับ
         คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
37. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ในกรณีจำเป็นและเร่งด่วนถ้าเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้
         ก่อนและไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ
         ราชการนั้นดำเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานของความเป็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ และเมื่อ
         หัวหน้าส่วนราชการให้ความเป็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดย
         อนุโลม
38. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน สำหรับการสอบ
         ราคาในประเทศ หรือไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน สำหรับการสอบราคานานาชาติ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่ง
          ประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทำงานนั้น
         โดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้กับปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย 
         ณ ส่วนราชการนั้น
39. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ 6  พ.ศ. 2544
40. ผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535คือ  ปลัดกระทรวงการคลัง
41. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งในระดับภูมิภาค
42. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.)  ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ
        ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 5 คน มีวาระคราวละ 2 ปี
43. การตรวจสอบพัสดุประจำปี  ดำเนินการ  ก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปี  ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุคนหนึ่ง หรือหลายคนตามความจำเป็น  เพื่อตรวจสอบการจ่ายพัสดุ  งวดตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม ปีก่อน จนถึงวันที่  30 กันยายน ปีปัจจุบัน
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

admin 2013-02-17 08:54
ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ข้อ ก. เลือกวงกลมรอบคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1.    ผู้มีอำนาจอนุมัติให้งด หรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา คือใคร
ก.    หัวหน้าส่วนราชการ
ข.    ปลัดกระทรวง กรณีสำนักงานปลัดกระทรวง
ค.    หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดกระทรวง หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอำนาจในการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างในครั้งนั้น
ง.    ถูกทั้ง ข้อ ก. และข้อ ข
2.    ในการนัดประชุมตรวจรับพัสดุ ที่จะมีในวันรุ่งขึ้น ปรากฏว่าประธานกรรมการไปราชการต่างจังหวัด วิธีปฏิบัติที่อาจทำได้ คือ
ก.    ในวันประชุมตรวจรับให้กรรมการในที่ประชุมเลือกประธานขึ้นมาเพื่อดำเนินการประชุมในการตรวจรับพัสดุต่อไป
ข.    เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งประธานกรรมการขึ้นแทนประธานกรรมการคนเดิม
ค.    เลื่อนการประชุมหากมิใช่เรื่องด่วน
ง.    กระทำได้ทั้ง ข้อ ข และ ข้อ ค
3.    ในคราวประชุมตรวจรับพัสดุครั้งหนึ่ง มีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งประกอบด้วยประธานและกรรมการอีก 4 คน รวมเป็น 5 คน ดังนั้น ในการประชุมแต่ละครั้งที่จะถือว่าประชุมครบองค์ประชุมจะต้องมีผู้มาประชุมดังนี้
ก.    กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ข.    ประธานและกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ค.    ประธานและกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ง.    ประธานและกรรมการต้องมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
4.    หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุมีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างได้ในกรณีใดบ้าง
ก.    การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการตามข้อ 29
ข.    การซื้อหรือจ้างโดยวีกรณีพิเศษ ครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการตามข้อ 29
ค.    การซื้อหรือจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการตามข้อ 29
    ง.         ถูกทั้ง ข้อ ก และข้อ ข
5.    การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งได้ดำเนินการโดยวิธีการประกวดราคาแล้วในวงเงิน 50,000,000 บาท  ผู้ที่มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้างในครั้งนี้ได้แก่
ก.    รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
ข.    ปลัดกระทรวง
ค.    หัวหน้าส่วนราชการ
ง.    ถูกทุกข้อ
6.    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นระเบียบที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ก.    กระทรวง ทบวง กรม
ข.    จังหวัดต่างๆ ซึ่งเป็นราชการส่วนภูมิภาค
ค.    หน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ
ง.    ถูกหมดทุกข้อ
7.    การซื้อหรือจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีกี่วิธี
ก.    4  วิธี
ข.    5  วิธี
ค.    6  วิธี
ง.    7  วิธี
8.    การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวดราคาหมายถึง
ก.    การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีราคาไม่เกิน 2,000,000 บาท
ข.    การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท
ค.    การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 2,000,000 บาท ขึ้นไป
ง.    การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกินกว่า 200,000 บาท
9.    หลักประกันสัญญาชนิดใดที่ใช้เป็นหลักประกันตามระเบียบฯ มิได้
ก.    เงินสด
ข.    เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คที่ลงวันที่ที่ใช้ในเช็คนั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ
ค.    หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่ กวพ. กำหนด
ง.    เช็คเงินสดของนิติบุคคลผู้เสนอราคาซึ่งธนาคารรับรองแล้ว
10.    เหตุที่จะนำมาขยายเวลาทำการตามสัญญา หรืองด หรือลดค่าปรับได้นั้น มีอะไรบ้าง
ก.    เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของส่วนราชการ
ข.    เหตุสุดวิสัย
ค.    เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
ง.    ถูกหมดทุกข้อ
11.    คำว่า “พัสดุ” ตามความหมายของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หมายถึง
ก.    การซื้อ การจ้าง
ข.    การจัดทำเอง
ค.    การเช่า
ง.    ถูกหมดทุกข้อ
จ.    
12.    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  มีข้อบังคับเด็ดขาด มิให้แต่งตั้งบุคคลเดียวกันเป็นกรรมการสองคณะในการซื้อ/จ้างในครั้งเดียวกัน
ก.    คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
ข.    คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ค.    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ง.    คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
13.    ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่ง ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าวได้ต่อใคร
ก.    ปลัดกระทรวง
ข.    อธิบดี
ค.    เจ้าหน้าที่พัสดุ
ง.    คณะกรรมการผู้ตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าว
14.    ในกรณีที่ส่วนราชการมีความประสงค์จะจ้างเอกชนมาทำการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ต่างประเทศ กรณีนี้จะต้องดำเนินการจ้างประเภทใด
ก.    ลูกจ้างทั่วไป
ข.    จ้างที่ปรึกษา
ค.    การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
ง.    ถูกหมดทุกข้อ
15.    ในการจัดซ่อมรถยนต์ตามระเบียบฯ จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการใดขึ้นทำหน้าที่ตรวจรับงาน
ก.    คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ข.    คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ค.    คณะกรรมการตรวจการซ่อม
ง.    ถูกหมดทุกข้อ
16.    ข้อใดมิใช่หน้าที่ของคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา
ก.    ตรวจคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ข.    ตรวจสอบหลักประกันซอง หากไม่ถูกต้องให้ตัดผู้เสนอราคาออกไป
ค.    รับเอกสารหลักฐาน
ง.    ถูกทั้ง ข้อ ก. และ ข้อ ข.
17.    มติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ถืออย่างไร
ก.    มติเอกฉันท์ของคณะกรรมการทั้งหมด
ข.    มติเอกฉันท์ของคณะกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม
ค.    มติเสียงส่วนใหญ่
ง.    มติเสียงข้างมาก
18.    ผู้มีหน้าที่จัดทำเอกสารสอบราคา คือ
ก.    เจ้าหน้าที่พัสดุ
ข.    หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ค.    เจ้าหน้าที่การเงิน
ง.    ผิดหมดทุกข้อ
19.    การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือเสนองานว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาหรือเสนองานรายอื่นหรือไม่ นั้น ถือเกณฑ์การพิจารณาการมีผลประโยชน์ร่วมกัน ณ วันใด
ก.    วันเสนอราคา
ข.    วันประกาศประกวดราคา หรือประกาศสอบราคา
ค.    วันเปิดซอง
ง.    วันใดแล้วแต่จะกำหนด
20.    การสอบราคาซื้อพัสดุภายในประเทศ นั้น ตามประกาศสอบราคาจะต้องกำหนดวันปิดการรับซองให้ห่างจากวันเริ่มต้นการรับซองไม่น้อยกว่ากี่วัน
ก.    7  วันทำการ
ข.    7  วัน
ค.    10  วันทำการ
ง.    10  วัน
21.    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินดำเนินการครั้งหนึ่งจำนวนเท่าใด
    ก. เกินกว่า 200,000 บาท
    ข. ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป
    ค. เกินกว่า 2,000,000 บาทขึ้นไป
    ง. ตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป
22.    ผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ได้แก่
    ก. นายกรัฐมนตรี
    ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
    ค. ปลัดกระทรวงการคลัง
    ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
23.    กรณีต่อไปนี้คู่สัญญาอาจยกขื้นเป็นข้อกล่าวอ้างในการของดหรือลดค่าปรับหรือขอขยายเวลาทำการตามสัญญาได้
    ก. เหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นหลังจากที่สัญญาสิ้นสุดแล้ว
    ข. เหตุที่ทางราชการจ่ายเงินล่าช้า
    ค. เหตุที่ทางราชการสั่งหยุดงานหลังจากสิ้นสุดสัญญาแล้ว
ง. เหตุเนื่องจากวัสดุก่อสร้างปรับราคาสูงขึ้น
ข้อ ข. จงทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่เห็นว่าถูกและทำเครื่องหมายผิดหน้าข้อที่เห็นว่าผิด
..........1.    ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการที่ใช้กับราชการส่วนกลาง ได้แก่
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
..........2.    ผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ได้แก่
ปลัดกระทรวงการคลัง
..........3.    การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา กรณีเร่งด่วน จะไม่ทำเป็นสัญญา หรือข้อตกลงเป็น
หนังสือไว้ต่อกันก็ได้
..........4.    การจัดซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท จะแต่งตั้งข้าราชการหรือลูกจ้าง
ประจำคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่ผู้จัดซื้อหรือจัดจ้างเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างก็ได้
..........5.    คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าที่ตรวจรับเฉพาะงานจ้างก่อสร้างเท่านั้น
..........6.    การจ้างที่ปรึกษาเป็นข้อยกเว้นไม่ต้องประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
..........7.    การจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะที่มีวงเงินเกินกว่า 2 ล้านบาทเท่านั้นที่ไม่ต้องประกวดราคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
..........8.    การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
..........9.    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
เปิดโอกาสให้ผู้เสนอราคาใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ 2 กรณี คือ การอุทธรณ์ผลการพิจารณา
ทางเทคนิค และอุทธรณ์ผลการพิจารณาราคา
..........10.    คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ) มีอำนาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดำเนินการตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 กำหนด
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


เวอร์ชันเต็ม: [-- แจกแนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.029081 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us