เวอร์ชันเต็ม: [-- เตรียมตัวสอบ ธ.ก.ส.กำลังจะเปิดสอบเตรีบมตัวนะ --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ ธกส. และนายธนาคารอื่นๆ -> เตรียมตัวสอบ ธ.ก.ส.กำลังจะเปิดสอบเตรีบมตัวนะ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

donus 2011-05-25 23:51

เตรียมตัวสอบ ธ.ก.ส.กำลังจะเปิดสอบเตรีบมตัวนะ


ธ.ก.ส. กำลังจะเปิดสอบคัดเลือกพนักงานทั้งชายและหญิง
พวกเราคงสอบตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ
ปริญญาเงินเดือนเร่ิมที่ 9,600 บาท
มีค่าครองชีพและเบี้ยเลี้ยงอีกพอสมควร
เพื่อนๆคนใหนสนใจเตรียมตัวได้เลย ใกล้เปิดรับสมัครแล้ว
จะสอบประมาณปลายเดือนตุลา นี้ พนักงานสินเชื่อ
รับป.ตรี
วิทยาศาสตร
เกษตร
เศรฐศาสตร
คอม
บริหาร
การเงิน บัญชี
กฎหมาย
ประมาณนี้ค้าบบบ

ฝ่ายกานเงิน
รับป.ตรี
การเงิน การธนาคาร
บัญชี

ป.ตรี เริ่มที่ 9600
ป.โท เริ่มที่ 12000

การเตรียมตัวก็เหมือนสอบ กพ.
ข้อสอบเหมือนๆกัน
ของ ธกส.จะจำกัดเวลาการสอบมากกว่า

สอบผ่าน ประมาณ พ.ย.ประกาศผล
ประมาณ ธ.ค.หรือ ม.ค. สอบสัมภาษ
และเรียกตัวเลยเพราะบัญชีเก่ารู้สึกจะเรียกหมดแล้ว
จะช้าหรือเร็วขึ้นอยูกับลำดับคะแนน

ผมขอยืนยัน ธกส.ไม่มีเด็กใคร
ไม่มีเรียกร้องค่าใดๆ
คะแนนสอบล้วนๆ
รับรองได้

แนวข้อสอบหลักการบริหารเบื้องต้น

1. นักบริหาร หมายถึง

. ผู้ปฏิบัติงานให้สำเร็จ  

.   ผู้รับผิดชอบต่อส่วนรวม

.  ผู้เป็นเจ้าของกิจการและการดำเนินกิจการเอง 

.  ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ  ค. นักบริหาร หมายถึง

 - ผู้เป็นเจ้าของกิจการและการดำเนินกิจการเอง

 - ผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินการ

 - ผู้วินิจฉัยชี้ขาดและสั่งการ

 - ผู้กำหนดแนวทางการปฏิบัติขององค์กร

2. ผู้บังคับบัญชาแบบใดที่มีลักษณะฟังความคิดเห็นของกลุ่ม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีโอกาสก้าวหน้าในการดำเนินงาน

. แบบเผด็จการ  .  ผู้นำแบบประชาธิปไตย

. ผู้นำแบบอัตถนิยม  .  ผู้นำแบบกึ่งเผด็จการและประชาธิปไตย

ตอบข้อ ข. ผู้นำแบบประชาธิปไตย

3.  Span of Control

. รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งต่างๆและผู้ดำรงตำแหน่งนั้น 

.  จำนวนของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่ต้องการรายงานหรือขึ้นโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาคนใดคนหนึ่ง

. การกำหนดหน้าที่ 

.  การจัดแผนกงาน

ตอบข้อ ข. Span of Control หมายถึง จำนวนของผุ้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่ต้องการรายงานหรือขึ้นโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาคนใดคนหนึ่ง

4. รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งต่างๆ และผู้ดำรงตำแหน่งนั้นๆ คือ นิยามของ

. สายการบังคับบัญชา  .  โครงสร้างขององค์การ

. การจัดแผนกงาน  . ช่วงการควบคุม

ตอบข้อ  ก. สายการบังคับบัญชา คือ รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งต่างๆและผู้ดำรงตำแหน่งนั้นๆตามลำดับขั้น

5. ข้อใด มิใช่ หลักการบริหารการพัฒนา

. การพัฒนากระบวนการ .  การพัฒนาเทคโนโลยี

. การพัฒนาโครงสร้างองค์การ .  การพัฒนาผู้บริหาร

ตอบข้อ  ง. การพัฒนาผู้บริหาร ( Administrative of Development) คือการพัฒนาโครงสร้าง กระบวนการ เทคโนโลยี พฤติกรรม และโครงการพัฒนา

6.  กระบวนการหรือวิธีการในการวิเคราะห์พยากรณ์ความต้องการ และการตอบสนองด้านกำลังคนเพื่อกำหนดจำนวนและคุณสมบัติของบุคลากรให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะปฏิบัติงาน หมายถึงข้อใด

. การวางแผนกำลังคน  .  การบรรจุ

. การประเมินผลงาน  .  การรับสมัครงาน

ตอบข้อ  ก. การวางแผนกำลังคน ( Manpower Planning ) หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการในการวิเคราะห์ และพยากรณ์ความต้องการ ( demand ) และการตอบสนอง ( Supply ) ด้านกำลังคนเพื่อกำหนดจำนวนและคุณสมบัติของบุคลากรให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีการวางแผน การใช้และพัฒนากำลังคนเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดจนธำรงรักษากำลังคนที่เหมาะสมไว้ในองค์การตลอดไป เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การที่กำหนดไว้

7. กรณีที่ความต้องการกำลังคนมีมากกว่าการตอบสนองแรงงาน องค์กรต้องดำเนินการอย่างไร

. ให้ทำงานล่วงเวลา  .  ให้ค่าตอบแทนพิเศษ

. ให้หยุดงานชั่วคราว  . ให้เกษียณอายุก่อนเวลา

ตอบข้อ  ก. การตัดสินใจดำเนินการในกรณีที่ความต้องการกำลังคนมีมากกว่าการตอบสนองแรงงาน ( การขาดแคลนพนักงาน ) องค์การสามารถดำเนินการได้ดังนี้

 1. ถ้าขาดแคลนพนักงานมีน้อยอาจใช้พนักงานปัจจุบันแทนได้ โดยการทำงานล่วงเวลา

 2.  ถ้าขาดแคลนพนักงานมีมากอาจใช้วิธีการฝึกอบรม และการเลื่อนตำแหน่งพนักงานปัจจุบันขึ้นมาทดแทน และสรรหาพนักงานที่มีทักษะน้อยเข้ามาเพิ่มหรืออาจใช้การจ้างพนักงานที่ทำงานบางเวลา ( Part – time workers) พนักงานที่ทำสัญญาเป็นช่วง ( subcontractors) หรือสรรหาพนักงานที่ทำงานใหม่ในตำแหน่งที่ว่าง

8. ข้อใด มิใช่ ปัจจัยในการบริหาร

. คน  .  เงิน

. ความซื่อสัตย์  . วัสดุสิ่งของ

ตอบข้อ  ค. การบริหาร หมายถึง การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ อันได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของ และวิธีการปฏิบัติงาน เป็นอุปกรณ์ในการดำเนินงาน

9. กรณีที่การตอบสนองแรงงานมีมากกว่าความต้องการกำลังคน องค์กรสามารถดำเนินการอย่างใด

. การโยกย้ายงาน  .   การหยุดงานชั่วคราว

. การงดจ้างทดแทน   .  ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ  ง. การตัดสินใจดำเนินการในกรณีที่การตอบสนองแรงงานมีมากกว่าความต้องการกำลังคน ( คนล้นงาน) องค์การสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

 1. การงดจ้างทดแทน ( Employment Freeze) เป็นวิธีที่กระทบกระเทือนพนักงานเดิมที่มีอยู่แล้วน้อยที่สุด กล่าวคือ หากมีพนักงานออกจากงานด้วยสาเหตุใดๆก็ตามจะไม่จ้างพนักงานใหม่มาทดแทน

 2. การโยกย้ายงาน ( Job Rotation) หากองค์การมีบางหน่วยงานที่มีพนักงานล้นงานและบางหน่วยงานมีพนักงานน้อยกว่างานหรือมีการขายงาน อาจใช้วิธีที่การโยกย้ายพนักงานจากหน่วยงานที่มีพนักงานล้นงานไปยังหน่วยงานที่ต้องการกำลังคนเพิ่ม

 3. การหยุดงานชั่วคราว ( Layoff ) หรือการเลิกจ้าง ( Terminations) ซึ่งควรดำเนินการเป็นมาตรการสุดท้ายหรือมีเหตุอันจำเป็นเพื่อความอยู่รอดขององค์การเท่านั้น

10. การบริหารงานตามวัตถุประสงค์เป็นแนวทางการบริหารที่คำนึงถึงสิ่งใด

. วัตถุประสงค์หรือขั้นตอนในการทำงาน 

.  วัตถุประสงค์หรือผลงาน

. ผลงานหรือผลตอบแทน

. ผลงานหรือขั้นตอนในการทำงาน

ตอบข้อ ข. การบริหารงานตามวัตถุประสงค์ ( Management by Objective) เป็นแนวทางการบริหารงานที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ (Objective) หรือผลงาน ( Result) เป็นหลัก การบริหารงานตามวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นระบบการบริหารงานระบบหนึ่งที่จะช่วยให้นักบริหารสามารถเชื่อมโยงเครื่องมือและวิธีการทำงานให้สอดคล้องเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับวัตถุประสงค์ของงาน

11. “ การค้นหาและจูงใจผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถมาสมัครงานในตำแหน่งที่องค์การเปิดรับ หมายถึงอะไร

. การวางแผนอัตรากำลัง  .  การสรรหาบุคลากร

. การว่าจ้างงาน  . การประเมินผลงาน

ตอบข้อ ข. การสรรหา ( Recruitment ) หมายถึงการค้นหาและจูงใจผู้สมัครที่มีความสามารถมาสมัครงานในตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร โดยมีหลักการของการสรรหา ได้แก่ ก่อนการสรรหาต้องทราบตำแหน่งงานที่จะเปิดรับสมัคร ต้องคำนึงถึงคุณภาพมิใช่ปริมาณของผู้สมัคร องค์การต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงเกี่ยวกับงานแก่ผู้สมัคร ต้องปรับวิธีการสรรหาให้เหมาะสมกับประเภทของงานและตำแหน่งงานและควรเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมกันให้แก่ผู้สมัครทุกคน

12. การกำหนดภารกิจขององค์กรไม่ต้องเกี่ยวข้องกับคำถามในข้อใด

. บริหารอะไร  .  เพื่อใคร

. ระยะเวลาเท่าใด  . ควรมีรายได้เพื่อให้พนักงานมีความมั่นคงหรือไม่

ตอบข้อ ค. การกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การ และกำหนดภารกิจ

 วิสัยทัศน์ หมายถึง เป้าหมายที่มีลักษณะกว้างขวางซึ่งเป็นความต้องการในอนาคตโดยไม่ได้กำหนดวิธีการไว้

 ภารกิจ เป็นลักษณะงานและกิจกรรมขององค์การ การกำหนดภารกิจ จะเกี่ยวข้องกับคำถามดังนี้ (1) บริหารอะไร ( 2 ) เพื่อใคร ( 3) ควรจะต้องทำกำไรให้มากที่สุดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลสูงขึ้นหรือไม่ ( 4) บริษัทควรมีรายไดเพื่อให้พนักงานมีความมั่นคงหรือไม่

13. การระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์ในการรายงาน สภาพการทำงาน และความรับผิดชอบในการบังคับบัญชาของงานใดงานหนึ่ง  คืออะไร

. Job analysis   .  การบรรยายลักษณะ

. การวิเคราะห์งาน  . การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ตอบข้อ  . การบรรยายลักษณะของงาน เป็นการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์ในการรายงาน สภาพการทำงาน และความรับผิดชอบในการบังคับบัญชาของงานใดงานหนึ่ง หรือเป็นวิธีการอธิบายรายละเอียดของงานว่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไรบ้าง โดยระบุชื่อ ตำแหน่งงาน คำสรุปเกี่ยวกับงาน หน้าที่งานหลัก หน้าที่งานรอง และความสัมพันธ์กับงานอื่นๆ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานธุรกิจธนาคารชุมชน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ใหม่ล่าสุด

 รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
 รายละเอียดประกอบด้วย

ข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร _ภาค ก_ ความรู้ความสามารถทั่วไป

แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย

แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำ

ความรู้ในการปฎิบัติงาน

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส. (พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง   (พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบการพัฒนาชนบท  ชุมชน (พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบการตลาดเศรษฐศาสตร์และการจัดการสมัยใหม่ (พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบการให้บริการที่ดี (พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบหลักการบริหารเบื้องต้น (พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ (พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น (พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบจริยธรรม  จรรยาบรรณ (พร้อมเฉลยละเอียด)

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724  

- ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ และการเขียนแบบ
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


admin 2011-06-09 02:38

1. ข้อใด คือวิสัยทัศน์ของ ธ. . .

. เป็นธนาคารของชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย 

.  เป็นธนาคารพัฒนาชุมชนเกษตรกรไทยอย่างถาวรและยั่งยืน

. เป็นธนาคารเพื่อการเกษตรที่พัฒนาสู่ระดับสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรรายย่อย

. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย

ตอบข้อ ง. วิสัยทัศน์ของ ธ. . . คือ เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย ”

2. Payment Function คืออะไร

. หน้าที่รับฝากเงิน  .  หน้าที่จ่ายเงิน

. หน้าที่ให้กู้ยืม  . หน้าที่ทั่วไปเกี่ยวกับการเงิน

ตอบข้อ ข. หน้าที่จ่ายเงิน (Payment Function) หมายถึง การจ่ายคืนเงินแก่ผู้ฝาก ธนาคารพาณิชย์ที่รับฝากจากลูกค้าจะต้องเตรียมเงินส่วนหนึ่งไว้เพื่อการถอนคืนทุกขณะที่ลูกค้าต้องการด้วยการดำรงเงินสดสำรองไว้ ธนาคารพาณิชย์ที่สามารถจ่ายเงินคืนผู้คืนผู้ฝากได้ทุกครั้งนำมาซึ่งความเชื่อถือของผู้ฝากเงินซึ่งหมายถึงความไว้วางใจนำเงินฝากที่ธนาคารในอนาคต เพราะว่าธนาคารจะใหญ่ขึ้นหรือมีรายได้มากขึ้นเมื่อมีเงินฝากเพิ่มขึ้น เงินฝากจะเพิ่มขึ้นเมื่อธนาคารสามารถสร้างความเชื่อถือให้แก่ลูกค้าได้มากขึ้น ลูกค้าจะเชื่อถือธนาคารมากขึ้นเมื่อธนาคารมีหน้าที่การจ่ายคืนเงินฝากที่ดี ดังนั้น หน้าที่การจ่ายเงินที่ดีจะนำไปสู่ความมั่งคั่งแก่ธนาคารนั่นเอง

3. ข้อใด ไม่ใช่ ความหมายของ ธนาคารพาณิชย์

. ธนาคารพาณิชย์ไทยที่ขึ้นตรงกับธนาคารแห่งประเทศไทย

. บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์

. สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

. ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย

ตอบข้อ ก. ธนาคารพาณิชย์ หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และให้ความหมายรวมถึงธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ และสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์

4. ข้อใด มิใช่ หน้าที่ของธนาคารพาณิชย์

. รับฝากเงิน  .  หน้าที่จ่ายเงิน

. หน้าที่ให้กู้ยืมเงิน  . หน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการเงิน

ตอบข้อ ง. หน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ 1. หน้าที่รับฝากเงิน 2. หน้าที่จ่ายเงิน 3. หน้าที่ให้กู้ยืมเงิน 4. หน้าที่ทั่วไปเกี่ยวกับการเงิน

5. การฝากเงินประเภทกระแสรายวัน มีวัตถุประสงค์ตามข้อใด

. เพื่อความปลอดภัยในเงินฝาก 

.  เพื่อความสะดวกแก่ผู้ฝากเงินเมื่อต้องการจ่ายเงิน

. เพื่อก่อเกิดรายได้จากการรำเงินมาฝาก

. เพื่อช่วยให้การกู้ยืมเงินธนาคารง่ายขึ้น

ตอบข้อ ข. เพื่อสะดวกแก่ผู้ฝากเงินเมื่อต้องการจ่ายเงิน ผู้นำเงินฝากด้วยวัตถุประสงค์นี้มักฝากเงินประเภทกระแสรายวันที่จ่ายคืนด้วยเช็ค

6. ธนาคารพาณิชย์มีแหล่งเงินได้กี่แหล่ง

. 2 แหล่ง  .  3 แหล่ง

. 4 แหล่ง .  5 แหล่ง

ตอบข้อ  . ธนาคารพาณิชย์มีแหล่งที่ได้มาของเงินใหญ่ๆ 2 แหล่ง คือ 1. ขากแหล่งเจ้าของ และ 2. จากแหล่งเจ้าหนี้ เงินที่ธนาคารพาณิชย์นำไปให้กู้ยืมหรือลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่ธนาคารส่วนใหญ่มาจากเงินฝาก เมือเงินฝากมีมากขึ้น ธนาคารสามารถนำไปหาผลประโยชน์ได้มากขึ้น ดังนั้น ธนาคารจะใหญ่ขึ้นเรื่องๆ เมื่อมีเงินฝากเพิ่มขึ้น

7. ข้อใด มิใช่ เหตุผลในการฝากเงินไว้กับธนาคาร

. เพื่อความสะดวกในการจ่ายเงิน 

.  เพื่อความปลอดภัยในเงินฝาก

. ใช้รายการบัญชีเงินฝากเป็นสถิติการรับ – จ่ายเงินของเจ้าของบัญชี 

. ใช้รายการบัญชีเงินฝากเป็นหลักฐานเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ

ตอบข้อ ง. เหตุผลในการฝากเงินไว้กับธนาคาร

1. เพื่อความสะดวกแก่ผู้ฝากในการจ่ายเงิน 

2.  เพื่อความปลอดภัยในเงินฝาก

3. เพื่อก่อให้เกิดรายได้จากการนำฝาก

4. เพื่อช่วยให้การกู้ยืมง่ายขึ้น

5. เพื่อใช้เป็นสถิติการรับ – จ่ายเงินของเจ้าของบัญชี

8. ข้อใด คือ เหตุผลในการฝากเงินประเภทเงินฝากประจำ

. เพื่อความปลอดภัยในเงินฝาก และความสะดวกในการจ่ายเงิน  

.  เพื่อก่อให้เกิดรายได้จากการนำฝาก และใช้เป็นสถิติการรับ – จ่ายเงิน

. เพื่อช่วยให้การกู้ยืมง่ายขึ้น และความสะดวกในการจ่ายเงิน 

. เพื่อก่อให้เกิดรายได้ และความปลอดภัยในเงินฝาก

ตอบข้อ ง. ผู้ฝากเงินประเภทประจำ และออมทรัพย์จะได้รับประโยชน์จากธนาคารในด้านความปลอดภัยของเงินฝากควบคู่ไปกับการได้รายได้จากเงินฝากนั้น

9. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ. . .) มีระบบการธนาคารเป็นแบบใด

. ระบบธนาคารเดี่ยว .  ระบบธนาคารสาขา

. ระบบธนาคารกลุ่ม  . ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.

ตอบข้อ ข. ระบบธนาคารสาขา คือ ระบบของธนาคารที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่หนึ่ง มีสามขากระจายอยู่ในท้องถิ่นต่างๆ หรือในท้องถิ่นเดียวอาจมีสามขาของธนาคารมากกว่าหนึ่งแห่งก็ได้

10. ใครเป็นผู้มีอำนาจกำหนดอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร

. รัฐบาล  

.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

.  นายยกรัฐมนตรีโดยอิงอัตราในตลาดต่างประเทศ

ตอบข้อ ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย มีอำนาจกำหนดอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

11. ข้อใด มิใช่ ข้อเสียของระบบธนาคารสาขา

. มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีสาขาหลายแห่ง 

.  ก่อให้เกิดอิทธิพลผู้ขาดทางการเงิน

. การดำเนินงานเกิดความล่าช้าในเรื่องการสั่งการ

. ขาดการแข่งขัน

ตอบข้อ ก. ข้อเสียของระบบธนาคารสาขา

12. ธนาคารแห่งแรกที่มีขึ้นในประเทศไทย คือ ธนาคารใด

. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ .  ธนาคารออมสิน

. ธนาคารสแตนดาร์ดชาเตอร์  . ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ตอบข้อ ก. ประวัติของธนาคารพาณิชย์เริ่มขึ้นในประเทศอังกฤษ โดยชาวอิตาเลี่ยนทำหน้าที่เป็นนายธนาคาร สำหรับในประเทศไทย ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกแต่เป็นธนาคารสาขาของธนาคารต่างประเทศ

13. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ . . . ) ตั้งขึ้นในปีใด

. . . 2490 .  . . 2509

. . . 2500 . . . 2519 

ตอบข้อ ข. รัฐบาลได้จัดตั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร( ธ . . . ) ตั้งขึ้นเมื่อปี พ. . 2509 โดยให้เป็นสถาบันระดับชาติ ที่มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่อำนวยสินเชื่อให้เกษตรกรอย่างกว้างขวางทั้งในด้านเกษตรโดยตรง และสถาบันเกษตรกร

14. ธนาคารพาณิชย์ของคนไทยแห่งแรก คือ

. ธนาคารกรุงไทย  .  ธนาคารออมสิน

. ธนาคารไทยพาณิชย์  .  ธนาคารนครหลวงไทย

ตอบข้อ ค. ธนาคารพาณิชย์ของคนไทยแห่งแรก คือธนาคารไทยพาณิชย์

15. ปัจจุบัน ธ . . . มีสาขาทั้งสิ้นกี่สาขา

. 495 สาขา .  595 สาขา

. 695 สาขา . 795 สาขา

ตอบข้อ ข. ปัจจุบัน ธ . . . มีสาขาทั้งสิ้น 595สาขา

16. โครงการฟื้นฟูและหักหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจน มีระยะเวลาดำเนินการตามข้อใด

. 1 เมษายน 2550 – 31 มีนาคม 2552 

.  1 เมษายน 2551 – 31 มีนาคม 2553

. 1 เมษายน 2551 – 31 มีนาคม 2554 

.  1 เมษายน 2552 – 31 มีนาคม 2554 

ตอบข้อ ข.โครงการฟื้นฟูและหักหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจน มีระยะเวลาดำเนินการเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 – 31 มีนาคม 2553 รวม 2 ปี

17. เกษตรกรรายย่อย คือ เกษตรกรลูกค้าที่มีหนี้เงินต้นไม่เกินเท่าใด

. 50,000 บาท .  100,000 บาท

. 150,000 บาท . 200,000 บาท

ตอบข้อ ข. เกษตรกรรายย่อย หมายถึง เกษตรกรลูกค้าที่มีหนี้ต้นเงินกู้คงเหลือรวมกันทุกสัญญา ไม่เกิน 100,000 บาท

18. ข้อใด จัดเป็น สถาบันการเงินของรัฐ

. ธนาคารไทยพาณิชย์  .  ธนาคารกรุงไทย

. ธนาคารนครหลวงไทย . ธนาคารกสิกรไทย

ตอบข้อ ข. สถาบันการเงินของรัฐ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน ) เป็นต้น

19. ผู้ที่จะขอขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบจะต้องเป็นหนี้ไม่เกินเท่าไหร่

. 150,000 บาท .  200,000 บาท

. 250,000 บาท  .  300,000 บาท

ตอบข้อ ข. ผู้ที่จะขอขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบจะต้องเป็นหนี้ไม่เกิน 200,000 บาท

20. ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ระบบอิสลาม ข้อใด มิใช่ พื้นที่เป้าหมายในมาตรการนี้ของ ธ. . .

. สตูล  .  ปัตตานี

. ยะลา  . นราธิวาส

ตอบข้อ ก. พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

2. แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

21. ข้อใด มิได้ อยู่ในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของรัฐบาล

. ภาคเกษตร  .   ภาคอุตสาหกรรม

. ภาคการท่องเที่ยว  .  ภาคการขนส่ง

ตอบข้อ ง. รัฐบาลมรนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ดังนี้

 1. ภาคเกษตร  2.   ภาคอุตสาหกรรม

 3. ภาคการท่องเที่ยว 4. ภาคการตลาด การค้าและการลงทุน

22. เมื่อรัฐบาลประกาศควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อมิให้ประชาชนต้องซื้อของแพง รัฐบาลต้องใช้มาตรการเสริมข้อใด จึงจะได้ผลตามที่ต้องการ

. ลดอุปสงค์ของผู้บริโภคให้ต่ำลง 

. ลดการผลิตสินค้าให้ต่ำกว่าปริมาณดุลยภาพ

. เพิ่มปริมาณการส่งออกสินค้าชนิดนั้นให้มากขึ้น

. เพิ่มปริมาณสินค้าให้เพียงพอกับอุปสงค์ของผู้บริโภค

ตอบข้อ ง. เมื่อรัฐบาลประกาศควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อมิให้ประชาชนต้องซื้อของแพง รัฐบาลต้องใช้มาตรการเสริม 2 ประการ คือ กำหนดบทลงโทษพ่อค้าที่ขายสินค้าในราคาสูงเกินราคาที่รัฐบาลกำหนด (ขายสินค้าเกินราคา) และเพิ่มปริมาณสินค้าชนิดนั้นๆ ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค แต่ถ้าไม่มีมาตรการเสริมดังกล่าว อาจจะทำให้เกิดปัญหา ตลาดมืด ได้ เนื่องจากพ่อค้าจะกักตุนสินค้าไว้ขายหลังร้านในราคาสูงเกินกว่าที่กำหนด

23. การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ ผู้ปฏิบัติจะต้องมีจิตสำนึกข้อใดก่อนเป็นอันดับแรก

. การพึ่งพาตนเองเป็นหลัก 

.   ความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น

. ความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

. การร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ตอบข้อ ก. การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ ผู้ปฏิบัติจะต้องมีจิตสำนึกในการพึ่งพาตนเองเป็นอันดับแรก

24. ภาวะที่พ่อค้ากำหนดราคาขายสอนค้าสูงกว่าราคาดุลยภาพ ทำให้ผู้บริโภคซื้อลดน้อยลง สินค้าจึงเหลือและขายไม่หมด เรียกว่าอย่างไร

. อุปสงค์ส่วนเกิน  .  อุปทานส่วนเกิน

. กลไกตาด  . อุปทานตลาด

ตอบข้อ ข. อุปทานส่วนเกิน คือ ผู้ขายนำสินค้ามาขายมากเกินความต้องการของผู้ซื้อ ทำให้สินค้าล้นตลาด ขายไม่หมด

 อุปสงค์ส่วนเกิน คือ ผู้ซื้อมีความต้องการจะซื้อสินค้ามากกว่าปริมาณสิค้าจริงที่วางจำหน่ายในตลาด ทำให้สินค้าขาดตลาด ไม่พอขาย 

25. ข้อใดจัดเป็นการกระจายรายได้ตามหลักเศรษฐศาสตร์

. รัฐส่งเสริมกิจการท่องเที่ยวในทุกจังหวัด 

.  รัฐสนับสนุนสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล

. ลูกจ้างได้รับค่าแรงขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่รัฐกำหนด

. พนักงานเดินเก็บเงินค่าไฟฟ้าตามบ้าน

ตอบข้อ ค. ในทางเศรษฐศาสตร์การกระจายรายได้แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1. การกระจายสินค้าและบริการ เป็นการกระจายผลผลิตทั้งในด้านสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น ชาวสวนปลูกผักคะน้าส่งขายให้ผู้บริโภค โรงงานผลิตรองเท้าฟองน้ำส่งสินค้าเข้าสู่ตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคได้ซื้อใช้ และช่างตัดผลให้บริการแก่ลุกค้า เป็นต้น

 2. การกระจายรายได้ เป็นการแบ่งปันรายได้หรือตอบแทนให้แก่เจ้าของปัจจัยการผลิตต่างๆ ซึ่งมีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าและบริการนั้นๆ ดังตัวอย่าง เจ้าของโรงงานทำน้ำดื่มบรรจุขวดแห่งหนึ่ง ( เรียกว่า ผู้ประกอบการ ) จะแจกจ่ายรายได้จากการผลิตสินค้าให้แก่เจ้าของการผลิต ดังนี้

 ที่ดิน (ที่ตั้งโรงงาน)  ผลตอบแทนที่ได้รับ คือ ค่าเช่า 

 แรงงาน ผลตอบแทนที่ได้รับ คือ ค่าจ้าง 

 ทุน ผลตอบแทนที่ได้รับ คือ ดอกเบี้ย 

 ผู้ประกอบการ ผลตอบแทนที่ได้รับ คือ กำไร 

26. การพัฒนาและบริหารประเทศของรัฐบาลให้ดำเนินไปในทางสายกลาง ตามพระราชบัญญัติเศรษฐกิจพอเพียงหมายความว่าอย่างไร

. ไม่พึ่งต่างประเทศ 

.  ค่อยเป็นค่อยไป ตามพึ่งตนเองให้มากขึ้น

. ความไม่ประมาท และพึ่งตนเองให้มากขึ้น

.  รู้จักประมาณตน และมีเหตุผล

ตอบข้อ ค. การพัฒนาและบริหารประเทศของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติเศรษฐกิจพอเพียงสรุปได้ 5 ประการดังนี้

 1. ทางสายกลาง คือ ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท พึ่งตนเองให้มากขึ้น

 2. ความสมดุลและความยั่งยืน คือ เน้นพัฒนาในลักษณะองค์รวม มีความพอดี มีความหลากหลายและกลมกลืนและเกิดผลยั่งยืน

 3. ความพอประมาณอย่างมีเหตุผล คือ ไม่โลภ ไม่ฟุ้งเฟ้อ รู้จักพอ และมีเหตุผล

 4. ภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันโลก คือ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถป้องกันหรือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้

 5. เสริมสร้างคุณภาพคน คือ มีจิตสำนึกในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีไมตรีจิตเอื้ออาทรต่อกัน ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน มีวินัย มีความพากเพียร พัฒนาความรู้และปัญญาอย่างต่อเนื่อง

27. ข้อใด มิใช่ พื้นฐาน เศรษฐกิจพอเพียง

. ทางสายกลาง  .  ความพอประมาณ

. ประหยัด  . ความมีเหตุผล

ตอบข้อ ค. เศรษฐกิจพอเพียง ( Sufficiency Economy ) เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาตลอดรวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำโดยมีคุณลักษณะที่สำคัญ คือ สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ตลอดจนได้อธิบายคำนิยามของความพอเพียง ที่ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ภายใต้เงื่อนไขของการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมที่ต้องอาศัยเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม

28. การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ควรปฏิบัติข้อใดก่อน จึงจะสอดคล้องกับปรัชญาข้อนี้

. การประกอบสัมมาอาชีวะ 

.  การไม่แก่งแย่งผลประโยชน์กับผู้อื่น

. การละเว้นไม่กระทำความชั่วทั้งปวง 

. การประหยัดและหารายได้ระหว่างศึกษา

ตอบข้อ ง. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปรัชญาในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติตนในแนวทางสายกลาง การประหยัดและหารายได้ระหว่างที่ศึกษาอยู่นั้น ถือเป็นการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแนวทางที่ถูกต้อง 

29. เมื่อรัฐบาลเข้าแทรกแซงตลาดเพื่อควบคุมราคาสินค้า จะเกิดผลอย่างไรต่อ กลไกราคา

. เป็นการยกเลิกกลไกราคาโดยสิ้นเชิง 

.  การทำหน้าที่ของกลไกราคาไม่เป็นอิสระตามทฤษฎี

. ปล่อยให้กลไกราคาทำหน้าที่อย่างเสรีตามธรรมชาติ

. จะเกิดราคาดุลยภาพตายตัวตามที่รัฐบาลกำหนด

ตอบข้อ ข. มีบางกรณีที่รัฐไม่อาจปล่อยราคาสินค้าเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกของราคาตามธรรมชาติได้ เพราะจะทำให้ผู้ผลิตได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณีที่ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณล้นตลาดทำให้ราคาสินค้าตกต่ำ เช่น ยางพารา ทุเรียน ลำไย เป็นต้น รัฐบาลจึงต้องเข้าแทรกแซงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิต ซึ่งเป็นผลให้กลไกราคาไม่อาจทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามทฤษฎีได้

30. ข้อใด คือ การประกันราคาขั้นต่ำ ของทางราชการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร

. กำหนดราคาขายข้าวสารหอมมะลิสูงสุดถังละ 350 บาท 

.  กำหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำเกวียนละ 6,000 บาท

. กำหนดราคาส่งออกข้าวสารหอมมะลิตันละ 5,000 บาท

. การจัดตั้งโรงสีข้าวประจำตำบลรับจำนำข้าวเปลือกจากชาวนา

ตอบข้อ ข. การประกันราคาขั้นต่ำ คือ การกำหนดราคารับซื้อขั้นต่ำที่รัฐจะรับซื้อเพื่อช่วยพยุงราคาสินค้ามิให้ตกต่ำ

31.  ที่กล่าวว่า สังคมไทย เป็นสังคมที่มีโครงสร้างแบบหลวมๆ หมายถึงข้อใด

. เป็นสังคมที่ไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์ 

.  เป็นสังคมที่ไม่มีชนชั้น

. ไม่ยึดระเบียบกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัว 

. มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ตอบข้อ  . สังคมไทยที่มีโครงสร้างแบบหลวมๆ คือ สังคมไม่ยึดระเบียบกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัว

32. บุคคลที่มีสถานภาพหลายๆอย่างพร้องกัน จะเกิดปัญหาบทบาทขัดกัน หมายถึงข้อใดต่อไปนี้

. เป็นแม่ครัวภัตตาคาร แต่ต้องทำอาหารเช้าให้ลูกๆทุกเช้า 

.  เป็นตำรวจจราจร แต่ต้องคอยรับส่งลูกไปโรงเรียนทุกวัน

. เป็นสมาชิกสภาเทศบาล และเปิดบ่อนการพนันในตลาด 

. กลางวันทำงานราชการ กลางคืนขับรถแท็กซี่หารายได้เสริม

ตอบข้อ ค. บทบาทขัดกัน เกิดจากบุคคลบางคนมีสถานภาพหลายสถานภาพซ้อนกันในเวลาเดียวกันทำให้บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามสถานภาพของตนต้องขัดแย้งกัน ตัวอย่างเช่น นายประชาเป็นครูและเป็นพ่อค้าเปิดร้านขายของชำ ได้จำหน่ายบุหรี่และสุราให้นักเรียนและนักศึกษาเป็นปกติเสมอๆ ดังนั้น การมีสถานภาพ 2 สถานภาพซ้อนกันของนายปรีชา จึงทำให้บทบาทขัดแย้งกัน และมีผลกระทบต่อการจัดระเบียบทางสังคม จึงควรเลือกสถานภาพที่ไม่ต้องทำให้เกิดปัญหาบทบาทขัดกัน

33. ข้อใดเป็นการขัดเกลาทางสังคมโดยอ้อม

. พี่สอนน้องให้รู้จักเลือกคบเพื่อนที่ดี 

.  ครูแนะวิธีให้นักเรียนเป็นคนดี

. แม่ดุว่ารุนแรงเมื่อรู้ว่าลูกหัดสูบบุหรี่ 

. ชมละครโทรทัศน์ส่งเสริมศีลธรรม

ตอบข้อ ง. การขัดเกลาสังคมโดยอ้อม เป็นการขัดเกลาทางอ้อมที่ผู้รับเกิดการเรียนรู้โดยไม่ได้ตั้งใจ เกิดความซึมซับสิ่งที่ดีงามเข้าไปในจิตใจของตนและกลายเป็นค่านิยมที่ดีและพึงประสงค์ เช่น ได้เห็นแบบอย่างการทำความดีของตัวละคร หรือนักร้อง นักแสดงที่ได้รับรางวัล ลูกกตัญญู เป็นต้น

 ทั้งนี้สื่อที่ช่วยให้เกิดการขัดเกลาทางสังคมโดยอ้อม ได้แก่ ข่าวและละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์ หนังสือนวนิยาย และรายการวิทยุ รวมทั้งการเข้ากลุ่มกับเพื่อนๆ ที่มีแบบอย่างพฤติกรรมที่ดีงาม 

34. เมื่อสมาชิกของสังคมคนหนึ่ง ได้รับ สถานภาพ อย่างหนึ่ง สิ่งที่เขาจะได้รับตามมาคือข้อใด

. การยอมรับจากสังคม  .  กฎระเบียบของสถาบันสังคม

. สิทธิ หน้าที่ และบทบาท . สิทธิประโยชน์จากสังคม

ตอบข้อ ค. สถานภาพทางสังคม ( Social Status) หมายถึง ตำแหน่งของบุคคลในสังคมซึ่งได้มาจากการเป็นสมาชิกของสังคม สถานภาพจะทำให้บุคคลมีสิทธิและหน้าที่ตามบทบาทของตำแหน่งนั้นๆ บุคคลหนึ่งอาจจะมีหลายสถานภาพก็ได้ เช่น นายทองแดง มีสถานภาพเป็นพ่อ เป็นนักการภารโรง และเป็นผู้ปกครองนักเรียน จึงมีสิทธิและหน้าที่คลอบคลุมทั้ง 3 สถานภาพที่ยกตัวอย่างมานี้

35. โทษที่ได้รับจากการกระทำผิดจารีตประเพณี คือข้อใด

. ถูกล้อเลียนจากเด็ก และถูกต่อว่าจากผู้ใหญ่ 

.  ถูกตำหนิต่อหน้า และถูกนินทาลับหลัง

. เป็นที่ขบขันของผู้ได้พบเห็น 

. ถูกต่อต้านไม่คบหาสมาคมด้วย

ตอบข้อ ง. โทษที่ได้รับจากการกระทำผิดจารีตประเพณี จะได้รับการลงโทษจากสังคมอย่างรุนแรง เช่น ถูกรังเกียจเหยียดหยาม ถูกต่อต้านจากผู้คนในชุมชน ไม่คบค้าสมาคมด้วยเป็นต้น

36. เพราะเหตุใด การกระทำผิดจารีตประเพณี จึงถือเป็นความผิดที่รุนแรงกว่าวิถีชาวบ้าน

. เพราะเป็นการกระทำผิดต่อสถาบันครอบครัว 

.  เพราะมีผู้เสียหายเป็นสตรีและคนชรา

. เพราะเป็นการทำผิดศีลธรรมและจรรยา

. เพราะขัดต่อขนบประเพณีสมัยโบราณ

ตอบข้อ ค. การทำผิดจารีตประเพณีเป็นการทำผิดศีลธรรมจรรยา ส่วนการทำผิดวิถีชาวบ้านเป็นเพียงการไม่ประพฤติปฏิบัติตามแบบแผนที่สมาชิกในสังคมปฏิบัติเท่านั้น 

37. นายจ้างที่ทุบตีทำทารุณกับลูกจ้างจนได้รับบาดเจ็บ ถือว่ากระทำผิดบรรทัดฐานทางสังคมข้อใด

. วิถีประชา .  จารีต หรือกฎศีลธรรม

. กฎหมาย  . จารีต ปละกฎหมาย

ตอบข้อ ง. โดยทั่วไปกฎหมายจะมีแนวทางความประพฤติที่สอดคล้องกับจารีต เพราะการตรากฎหมายใดๆขึ้นใช้บังคับมกจะมีพื้นฐานมาจากจารีต การทำผิดจารีตจึงมักเป็นการทำผิดกฎหมายด้วย เช่น ชายที่ล่อลวงเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี ไปข่มขืนฉุดคร่าอนาจาร หรือล่วงละเมิดทางเพศ ย่อมเป็นความผิดทั้งจารีตประเพณีและกฎหมายอาญา

38. การพูดคุยในขณะเคี้ยวอาหารในปาก และซดน้ำแกงเสียงดัง ถือว่าผิดบรรทัดฐานทางสังคมข้อใด

. วิถีชาวบ้าน  .  จารีตประเพณี

. กฎศีลธรรม  .  ค่านิยม

ตอบข้อ ก. การฝ่าฝืนวิถีชาวบ้าน ไม่มีบทลงโทษอย่างรุนแรงหรืออย่างเป็นทางการแต่อย่างใด ผู้ละเลยไม่ปฏิบัติตามอาจจะเพียงถูกผู้อื่นตำหนิติเตียน เยาะเย้ยถากถาง หรือนินทาว่าร้ายเท่านั้น วิถีประชาเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายตามยุคสมัย เช่น ผู้หญิงใส่กางเกงขายาวไปทำงานได้ เป็นต้น

39. ข้อใดจำแนกองค์ประกอบของ บรรทัดฐานทางสังคม ได้ถูกต้อง

. จารีตประเพณี วิถีประชา และค่านิยม 

. จารีตประเพณี วิถีชาวบ้าน และ กฎหมาย

. จารีตประเพณี กฎศีลธรรม และ กฎหมาย 

. วิถีประชา ค่านิยม และกฎหมาย

ตอบข้อ ข. บรรทัดฐานทางสังคม จำแนกเป็น 3 ประการ คือ

 1. วิถีประชา หรือวิถีชาวบ้าน ( Folkways) บางตำราอาจเรียกว่า ธรรมเนียม หมายถึง แบบแผนความประพฤติที่สมาชิกในสังคมปฏิบัติตามความเคยชิน เช่น มรรยาทในการแต่งกาย มารยาทในการรับประทานอาหาร และมารยาททางสังคมในโอกาสต่างๆ

 2. จารีต ( Mores ) บางตำราเรียกว่า กฎศีลธรรม หรือ จารีตประเพณี เป็นแบบแผนความประพฤติที่สมาชิกในสังคมจะต้องยึดถือปฏิบัติในสถานการณ์ต่างๆโดยเคร่งครัด เพราะมีพื้นฐานมาจากหลักคำสอนของศาสนาหรือศีลธรรมจรรยา และมีความผิดชอบชั่วดีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

 3. กฎหมาย ( Laws) หมายถึง กฎเกณฑ์ความประพฤติที่สร้างขึ้นโดยองค์กรทางการเมืองการปกครอง (รัฐสภา และคณะรัฐมนตรี ) และส่วนใหญ่มักเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

40. ประชาชนมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างไร

. ชุมนุมเป็นจำนวนมาก  .  ชุมนุมร่วมกันในหลายอาชีพ

. ชุมนุมต่อต้านรัฐบาล  . ชุมนุมโดยปราศจากอาวุธ

ตอบข้อ ง. บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

ดาวน์โหลดที่   http://www.testthai1.com

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร .. ที่ใช้สอบทั่วประเทศ

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

 

หลายตำแหน่งเช่น  ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ    ผู้ช่วยพนักงานด้านการเงิน 
แนวข้อสอบภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ข้อสอบมากกว่า 1000  ข้อ (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
และภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง การเงิน การบัญชี คอมพิวเตอร์
ข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
แนวข้อสอบความรอบรู้และเหตุการณ์ปัจจุบัน
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
เวอร์ชันเต็ม: [-- เตรียมตัวสอบ ธ.ก.ส.กำลังจะเปิดสอบเตรีบมตัวนะ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.021190 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us