เวอร์ชันเต็ม: [-- ขอแนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ของกรมการพัฒนาชุมชนค่ะ --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> ขอข้อสอบ-แจกข้อสอบ-สอบถามแนวข้อสอบที่กำลังเปิดสอบ -> ขอแนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ของกรมการพัฒนาชุมชนค่ะ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

tongmuan 2011-05-21 15:46

ขอแนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ของกรมการพัฒนาชุมชนค่ะ

   

1. ำว่า  ารพัฒนาชุมชน  หมายถึง 

1. การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญึ้น 

2. การทำให้กลุ่มชนเจริญขึ้น 

3. การพัฒนากลุ่มคนให้สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การพัฒนากลุ่มคนให้มีคุภาพมากขึ้น 

5. การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญขึ้นทั้งด้านวัตถุและจิตใจ 

2. คำว่า  ชุมชน  ตามความหมายของกรมการพัฒนาชุมชน  หมายถึง 

1. หมู่บ้าน  2.  ตำบลหรือแขวง 

3. ท้องถิ่น  4.  กลุ่มคน 

5. องค์กรต่าง ๆ

3. เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา  แนวความคิด  ทฤษฎี  และเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน  ท่านเห็นว่าการพัฒนาชุมชนนั้นเน้นอะไรมากที่สุดอ.วันนรัตน์ 

1. ขบวนการ  2.  กรรมวิธี 

3. หลักการ  4.  วิธีการ 

5. บริการ 

4. ที่กล่าวกันว่า  การพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาทางด้านวัตถุและจิตใจนั้น  คำว่า  จิตใจ  หมายถึงอะไร 

1. คุณธรรม  2.  มีศีลธรรม 

3. การถือปฏิบัติพรหมจรรย์  4.  พฤติกรรม  ค่านิยมและทัศนคติ 

5. ความรู้คู่คุณธรรม 

5. หลักธรรมของพุทธศาสนาข้อใดที่เป็นหัวใจของการพัฒนาชุมชน 

1. อริยสัจ 4  2.  อิทธิบาท 4 

3. อัตตาหิอัตโนนาโถ  4.  พรหมวิหาร 4 

5. สังคหวัตถุ 4 

6. งานพัฒนาชุมชนมีลักษณะเป็นขบวนการให้การศึกษานั้นหมายถึง 

1. การศึกษานอกระบบโรงเรียน 

2. การฝึกอบรมคุณภาพชีวิต 

3. การเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต 

4. การเรียนรู้โดยปฏิบัติของจริง 

5. การฝึกอบรมการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ

7. ผู้นำท้องถิ่น  หรือผู้นำชุมชน  หมายถึง 

1. กำนันผู้ใหญ่บ้าน  หรือกรรมการชุมชน 

2. เศรษฐีผู้บริจาคเงินให้แก่ประชาชนทั่วไปในชุมชน 

3. นายก อบต.  สมาชิก อบต.  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ผู้ใหญ่บ้าน  กำนัน  ประธานกลุ่มออมทรัพย์  ประธานกลุ่มสตรี 

4. เจ้าอาวาสวัด  หรือผู้นำทางศาสนาอื่น 

5. ถูกทุกข้อ 

8. ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดในแหล่งชุมชนแออัดคือ 

1. โรคภัยไข้เจ็บ  2.  ยาเสพติด 

3. อาชญากรรม  4.  ยากจน 

5. ถูกทุกข้อ 

9. คุณสมบัติพิเศษของผู้นำชุมชนนั้นเป็นอย่างไร 

1. เป็นผู้มีศีลธรรมและขยันขันแข็ง 081-445-1423 

2. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และเสียสละเพื่อส่วนรวม 

3. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถดีจนเป็นที่ยอมรับ 

4. เป็นผู้ที่ชุมชนให้ความเคารพนับถือ 

5. เป็นผู้มีสมถะและประพฤติพรหมจรรย์ 

10. การสำรวจเบื้องต้นก่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนต้องการได้ข้อมูลอะไรที่สำคัญที่สุด 

1. สภาพปัญหาและสาเหตุปัญหาของชุมชน  

2. สภาพปัญหาส่วนรวมของชุมชน 

3. ปัญหาและความต้องการอันจำเป็นของชุมชน 

4. ผู้นำชุมชน 

5. จำนวนและประเภทของประชากร 

11. กลุ่มชนที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชุมชนมากที่สุด 

1. กลุ่มชนที่มีหน้าที่และผลประโยชน์ร่วมกัน 

2. กลุ่มชนที่มีผลประโยชน์และความมุ่งหวังร่วมกัน 

3. มีอุดมการณ์ร่วมกัน 

4. กลุ่มชนที่มีอาชีพ  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเดียวกัน 

5. สมาชิกพรรคการเมือง 

12. นักพัฒนาชุมชนมีหลักในการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหาชุมชนอย่างไร  ในการวางโครงการพัฒนาชุมชน 

1. แก้ปัญหาที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน  2.  แก้ปัญหาที่ง่ายก่อน

3. แก้ปัญหาที่ร้ายแรงก่อน  

4. แก้ปัญหาที่เป็นทุกข์ของชุมชนก่อน  ส่วนปัญหาที่บำรุงความสุขของชุมชนเอาไว้ลำดับหลัง 

5. ถูกทุกข้อ 

13. ชุมชนเมืองและชุมชนบทมีข้อแตกต่างที่สุดตรงไหน

1. สภาพทางภูมิศาสตร์   

2. สภาพการดำรงชีวิต 

3. สภาพปัญหาและความจำเป็น   

4. การศึกษา 

5. ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 

14. ในการให้การศึกษาแก่ประชาชน  วิธีการใดที่ได้ผลที่สุด

1. การให้การอบรมโดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย 

2. การจัดประชุมแบบพบปะพูดคุย 

3. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

4. การจัดบรรยายแบบอภิปราย 

5. จัดโต้วาทีเพื่อให้แสดงความคิดเห็น 

15. สหกรณ์ประเภทใดที่ท่านเห็นว่าการนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการพัฒนาชุมชนในแหล่งชุมชนแออัด

1. สหกรณ์เคหะสถาน   

2. สหกรณ์ออกทรัพย์ 

3. สหกรณ์ร้านค้า   

4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

5. ใช้ได้ทั้งหมด 

16. นักพัฒนาชุมชนชนบทจะมีวิธีการเข้าถึงประชาชนอย่างไรในการเข้าชุมชนครั้งแรก

1. เข้าหาผู้นำชุมชน   

2. สร้างกิจกรรมร่วมกับชุมชน 

3. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่ม   

4. เข้าร่วมในกิจกรรมสำคัญของชุมชน 

5. พบปะประชาชนในชุมชนทุกคน 

17. ปัญหางานพัฒนาชุมชนเมืองยากกว่างานพัฒนาชุมชนชนบทเพราะเหตุใด

1. ปัญหาร้ายแรงยุ่งยากและสลับซับซ้อนมากกว่า 

2. เอกภาพในการประสานงานน้อยกว่า 

3. คนในเมืองมีอภิสิทธิ์มากกว่าคนในชนบท 

4. คนในชนบทหัวอ่อน 

5. คนในเมืองมีการศึกษาดีกว่า 

18. ตามเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ.  ปี  2554  รายได้ที่อยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ำของประชาชนในชุมชน  คือรายได้ตามข้อใด

1. ไม่ต่ำกว่า  15,000  บาท/คน/ปี

2. ไม่ต่ำกว่า  18,000  บาท/คน/ปี

3. ไม่ต่ำกว่า  20,000  บาท/คน/ปี

4. ไม่ต่ำกว่า  23,000  บาท/คน/ปี

5. ไม่ต่ำกว่า  25,000  บาท/คน/ปี

19. โครงการสร้างทางรถไฟลอยฟ้าของรัฐบาลในปัจจุบันเป็นโครงการพัฒนาชุมชนหรือไม่อย่างไร 

1. ไม่ใช่  เพราะเป็นปัญหาและความจำเป็นของเมือง 

2. ไม่ใช่  เพราะประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

3. ไม่ใช่  เพราะเป็นโครงการที่รัฐบาลริเริ่มขึ้นเอง 

4. ไม่ใช่  เพราะก่อให้เกิดความคิดเห็นแตกแยก 

5. ใช่  เพราะได้ใช้หลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนแล้ว 

20. เหตุใดการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย  จึงมุ่งเห็นเรื่องการประสานงานเป็นประการที่สำคัญ

1. ความล้มเหลวของงานพัฒนาชุมชนส่วนใหญ่ขาดการประสานงานที่ดีพอ 

2. มีหน่วยงานซ้ำซ้อนกันมากมาย 

3. นักบริหารไทยมีอัตตนิยมสูง 

4. หน่วยงานใดทำงานล้มเหลวก็ตั้งหน่วยงานใหม่ทำแทน 

5. ระบบการบริหารและพฤติกรรมการบริหารยังไม่ได้รับการพัฒนา 

21. การแบ่งลักษณะชุมชนตามความหมายของการพัฒนาชุมชนนั้นมีประโยชน์อย่างไรต่อการดำเนินงานพัฒนาชุมชน

1. ทำให้ทราบว่าชุมชนใดเป็นชนบทหรือเมือง 

2. ทำให้การกำหนดรูปแบบ  วิธีการ  และเป้าหมายของการพัฒนาชุมชนถูกต้องและเหมาะสม 

3. ทำให้กำหนดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ทำให้นักพัฒนาชุมชนวิเคราะห์ปัญหาชุมชนได้อย่างถูกต้อง 

5. ทำให้ประชาชนมีส่วนในการแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกันได้ 

22. ท่านคิดว่าอะไรเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดของปัญหาเด็กวัยรุ่น

1.  ดิสโกเธค  2.  สถานอาบอบนวด 

3.  แหล่งอบายมุขต่าง ๆ   4.  ซ่องโสเภณี 

5.  บ้านแตก 

23. คุณค่าของการพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยคืออะไร

1. พยายามให้ประชาชนช่วยตัวเอง 

2. ให้กลุ่มชนทุกกลุ่มมีโอกาสเท่าเทียมกัน 

3. ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 

4. ยึดถือความต้องการที่จำเป็นของชุมชน 

5. ยึดถือและคำนึงถึงความเชื่อ  ความศรัทธา  ความคิดเห็นและความสำคัญของทุกคนในชุมชน 

24. ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน  (กชช. 2ค)  กับความจำเป็นพื้นฐาน  (จปฐ.)  ต่างกันหรือไม่  อย่างไร 

1. เป็นความจำเป็นเหมือนกันแต่ใช้ชื่อต่างกัน 

2. ต่างกันที่การนำไปใช้ในการวางแผนโครงการ 

3. จปฐ. เป็นมาตรฐานขั้นต่ำโดยทั่วไปของประชาชน  ส่วน  กชช. 2  เป็นข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน 

4. จปฐ. ดำเนินการโดยกรมพัฒนาชุมชน  ส่วน  กชช. 2  ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

5. ถูกทั้งข้อ  3  และ  4

25. ท่านจะใช้วิธีการใดที่ทำให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาชุมชน

1. ชักชวนให้บริจาคเงิน 

2. ขอความร่วมมือในการสละเวลาและแรงงาน 

3. กระตุ้นเตือนและเร่งเร้าให้สำนึกถึงความจำเป็นเร่งด่วนของชุมชน 

4. ขอให้บริจาควัสดุอุปกรณ์ 

5. ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วม 


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
รวมข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน 300 ข้อ
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน‏และแผนพัฒนา พ.ศ.2555-2559
- แนวข้อสอบเก่านักพัฒน์กรมพัฒนาชุมชน
- ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
- ถาม ตอบ ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
- ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาด
แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน
ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพชุมชน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานองค์การชุมชน พ.ศ. 2551
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.com


admin 2011-05-22 14:24
26.   ทำไมการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจึงต้องศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนด้วย

1.       เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนไว้

2.       เพื่อสร้างความสามัคคีของชุมชน

3.       เพื่อสร้างพลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน

4.       เพื่อสร้างศรัทธาให้แก่ชุมชน

5.       ถูกทุกข้อ

27.   เยาวชนในชุมชนขาดแคลนศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬา  ท่านจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

1.       พยายามวางโครงการสร้างศูนย์ให้เพิ่มมากขึ้นในชุมชน

2.       จัดโครงการนันทนาการสัญจร  เพื่อเสริมสร้างและสรรหาผู้นำเยาวชน

3.       จัดตั้งศูนย์เคลื่อนที่

4.       วางโครงการรณรงค์ระดมความช่วยเหลือจากองค์กรของรัฐและเอกชน

5.       ถูกทั้ง  2  และ  428.   ปัญหาอะไรในเขตเมืองที่เป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องแก้ไขพร้อม ๆ ไปกับปัญหาความยากจน

1.     ปัญหาการว่างงาน                                  

2.     ปัญหามลภาวะ

3.     ปัญหาน้ำท่วม                                        

4.     ปัญหาการจราจรติดขัด

5.     ปัญหาการกระจายรายได้ระหว่างกลุ่มอาชีพต่าง ๆ

29.         การพัฒนาชุมชนมีลักษณะเป็นขบวนการของการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยตรงมากที่สุดนั้น  คืออะไร

1.       ให้ประชาชนมีประสบการณ์ตรงในการจัดตั้งองค์กรบริหารชุมชนด้วยตนเองได้

2.       ให้ประชาชนช่วยกันคิดอิสระโดยไม่มีการสั่งบังคับ

3.       เป็นประโยชน์โดยส่วนรวมของกลุ่มชนทุกชนิดทุกประเภท

4.       ยึดถือความต้องการอันจำเป็นของชุมชนเป็นหลัก

5.       ส่งเสริมผู้นำชุมชนแบบประชาธิปไตย

30.   ท่านจะแก้ปัญหาแหล่งชุมชนแออัดอย่างไร

1.       ระดมกันแก้ปัญหาทุกด้านให้ประสานสอดคล้องกัน

2.       ใช้รูปแบบการพัฒนาชุมชนเมือง

3.       ใช้รูปแบบการพัฒนาชุมชนเมือง  และวิธีการสหกรณ์

4.       เริ่มต้นแก้ปัญหาจากง่ายก่อนไปจนถึงปัญหาที่ยากที่สุด

5.       การพัฒนาคุณภาพชีวิต

31.  สหกรณ์มีหลักและวิธีการที่ดีที่ประเทศไทยได้ริเริ่มนำมาใช้เป็นเวลานานมากพอสมควรแล้ว  แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร  เป็นเพราะเหตุใด

1.       ขาดความรู้ในการจัดการ

2.       นำหลักและวิธีการมาประยุกต์ใช้ไม่เหมาะสม

3.       เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการไม่ซื่อสัตย์สุจริต

4.       สมาชิกไม่ซื่อสัตย์สุจริต

5.       สมาชิกไม่มีความรู้ความเข้าใจดีพอ

32.   ศูนย์ชุมชน  หมายถึง

1.       ศูนย์รวมกิจกรรมของชุมชน

2.       ศูนย์วัฒนธรรมของชุมชน

3.       ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมของชุมชน

4.       ศาลาประชาคม

5.       ศาลาเทศบาล33.   หลักและวิธีการสหกรณ์กับการพัฒนาชุมชนมีข้อใดที่คล้ายคลึงกันมากที่สุด

1.       หลักประชาธิปไตย  และรวมกลุ่มกันแก้ปัญหา

2.       ความสมัครใจและการพัฒนาความรู้ความสามารถ

3.       ความเป็นอิสระและได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน

4.       ทั้งข้อ  1  และ  2

5.       ทั้งข้อ  2  และ  3

34.   ข้อใดเป็นปรัชญาขั้นมูลฐานของงานพัฒนาชุมชน

1.       การพัฒนาชุมชนเป็นวิธีการสร้างความเจริญ

2.       บุคคลแต่ละคนย่อมมีสิทธิและสามารถที่จะกำหนดวิถีการดำรงชีวิตของตนไปในทิศทางที่ตนต้องการ

3.       ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการใช้กำลังความสามารถและระดมทรัพยากรของชุมชน

4.       รัฐต้องให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ประชาชนด้านการพัฒนาชุมชน

5.       ถูกหมดทุกข้อ

35.   การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขียนเป็นสูตรได้อย่างไร

1.       การตัดสินใจ + การใช้ทรัพยากร + การวางแผน + การฝึกอบรม

2.       การตัดสินใจ + การใช้ทรัพยากร + การฝึกอบรม+ การวางแผน

3.       การตัดสินใจ + การใช้ทรัพยากร + การวางแผน + การจัดการ

4.       การตัดสินใจ + การใช้ทรัพยากร + การจัดการ +  การช่วยเหลือจากภายนอก

5.       การตัดสินใจ + การใช้ทรัพยากร +  การกระตุ้นเตือน + การจัดการ

36.   กชช 2 ข  คืออะไร

1.       ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน                                    

2.       ข้อมูลความจำเป็นของชุมชนเมือง

3.       ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุมชน              

4.       ข้อมูลทั่วไปของชุมชน

5.       ข้อมูลสภาพปัญหาในชุมชน

37.   ในการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน  ขั้นตอนใดที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด

1.       การคัดเลือกชุมชนเป้าหมาย

2.       การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน

3.       การจัดทำโครงการของชุมชน

4.       การสำรวจข้อมูล จปฐ.

5.       การคัดเลือกชุมชนตัวอย่าง

38.   ข้อใดเป็นหลักการสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.       เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา

2.       ประหยัด  โปร่งใส  ยุติธรรม

3.       พอกิน  พออยู่  พอประมาณ

4.       พอประมาณ  ความมีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกันในตัว

5.       อดออม  มีปัญญา  ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท

36.   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10  ตั้งเป้าที่จะลดสัดส่วนผู้อยู่ได้เส้นความยากจนลงเหลือร้อยละ  4  ภายในปีใด

1.  พ.ศ. 2550                                               2.  พ.ศ. 2551

3.  พ.ศ. 2552                                               4.  พ.ศ. 2553

5.  พ.ศ. 2554

37.   ข้อชี้วัดใดที่แสดงว่าประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานที่จำเป็น

1.       ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ

2.       ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

3.       ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีวิต

4.       ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการด้านการศึกษา

5.       ถูกหมดทุกข้อ

38.   การจัดตั้งกองทุนสัจจะออมทรัพย์เป็นวิธีการหนึ่งที่นำไปสู่วัตถุประสงค์ใด

1.       การสร้างศูนย์ชุมชน

2.       การสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3.       การสนับสนุนชุมชนให้สามารถปกครองตนเอง

4.       การสนับสนุนชุมชนให้สามารถพึ่งตนเอง

5.       การสนับสนุนให้ชุมชนสามารถสร้างสภาพแวดล้อม

39.   วิธีการใดที่เหมาะสมในการแสวงหาผู้นำที่ได้รับความนิยมอย่างแท้จริงในชุมชน

1.  สังคมนิยม                                               2.  สังคมสงเคราะห์

3.  สังคมมิติ                                                 4.  สังคมวิเคราะห์

5.  ถูกทุกข้อ

40.  “ถ้าท่านให้ปลาแก่เขา  เขาจะมีกินเพียงมื้อเดียว”  แต่ถ้าท่านสอนให้เขารู้จักตกปลาเขาจะมีปลากินตลอดชีพ  ข้อความแรกที่ขีดเส้นมีความหมายตรงกับข้อใด

1.       การทำงานที่เป็นระบบ

2.       การทำงานแบบผักชีโรยหน้า

3.       การทำงานแบบแจกของเพื่อเอาหน้า

4.       การทำงานแบบบรรเทาทุกข์

5.       การทำงานแบบสาธารณกุศล

41.   มีปัจจัยอะไรบ้างที่นำมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการจัดสังคมที่พัฒนาแล้ว  หรือกำลังพัฒนา

1.       อัตราการเพิ่มของประชากร                        

2.       รายได้ต่อบุคคล

3.       คุณภาพของประชากร                              

4.       ประสิทธิภาพของปัจจัยการผลิต

5.       ถูกทุกข้อ

42.   การที่ประชาชนรวมกลุ่มเงินทุนเพื่อจัดเกี่ยวกับการเกษตรในชุมชนเราเรียกว่า  การรวมกลุ่มนี้ว่าอะไร

1.       กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์

2.       กลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

3.       กลุ่มสหกรณ์บริการ

4.       กลุ่มสหกรณ์การค้า

5.       กลุ่มสหกรณ์เคหการ

43.   ความหมายของคำว่า  “สังคม”  ใน  “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”  คือข้อใด

1.       การสังคมสงเคราะห์  ความสงบภายในประเทศและการป้องกันประเทศ

2.       การศึกษา  สาธารณสุข  การสาธารณูปการ  และการให้สวัสดิการสังคม

3.       สังคมชนบท  สังคมเมือง  สังคมชาวเขา

4.       บรรทัดฐานทางสังคม  สถาบันทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคม

5.       โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศโดยส่วนรวม

44.   ในการจัดทำแผนและโครงการเพื่อให้การพัฒนาชุมชนไปสู่เป้าหมายนั้น  ใครควรเป็นผู้จัดทำ

1.       สมาชิกของชุมชนเพื่อจะได้สนองต่อความต้องการของชุมชน

2.       กรรมการชุมชนและอาสาสมัครที่ได้รับคัดเลือกจากชุมชน

3.       เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือนักพัฒนาชุมชนอำเภอ   และนักสังคมสงเคราะห์

4.       เจ้าหน้าที่ของรัฐและกรรมการชุมชนร่วมกันจัดทำ

5.       สำนักวิสาหกิจชุมชน  กรมการพัฒนาชุมชน

45.   ข้อความดังต่อไปนี้ข้อใดมีความหมายถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด

1.       งานพัฒนาชุมชนกับงานสังคมสงเคราะห์เป็นงานที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

2.       งานพัฒนาชุมชนจะต้องดำเนินการในกลุ่มที่มีปัญหาเท่านั้น

3.       งานสังคมสงเคราะห์เป็นการช่วยเหลือผู้มีปัญหาเดือดร้อน

4.       งานพัฒนาชุมชนกับงานสังคมสงเคราะห์เป็นงานที่ต่อเนื่องกัน

5.       ถูกทุกข้อ

46.   แผนงานปฏิบัติการพัฒนาชุมชนตามนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน  ได้แก่ข้อใด

1.       พัฒนาพื้นที่ยากจน

2.       โครงการสร้างงานในชนบท

3.       โครงกรพัฒนาท้องถิ่นและช่วยประชาชนให้มีงานทำ

4.       โครงการอยู่ดีมีสุข

5.       โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

47.   เพราะสาเหตุข้อใดที่จะทำให้พลังความเหนียวของกลุ่มเพิ่มขึ้นได้

1.       กลุ่มสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้

2.       สมาชิกมีการแข่งขันกันทำงาน  ทำให้งานสำเร็จด้วยดี

3.       สมาชิกไม่มีความเห็นที่ขัดแย้งกัน

4.       สมาชิกทุกคนสามารถช่วยตนเองได้ไม่สร้างภาระในกลุ่ม

5.       มีความสามัคคีในกลุ่ม

48.   ประชาสัมพันธ์  หมายถึงอะไร

1.       การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคล

2.       การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับสังคม

3.       การสร้างความสามัคคีธรรมและร่วมมือประสานงาน

4.       การสร้างความเข้าใจระหว่างบุคคลต่อบุคคลไม่ต่างคนต่างอยู่

5.       การสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันพัฒนา

49.   หลักการของแผนพัฒนาเด็กได้แก่ข้อใด

1.       พัฒนาเด็กเล็ก  0-6  ปี  ให้มีคุณภาพโดยได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง

2.       แบ่งเบาภาระการเลี้ยงดูเด็กเพื่อให้บิดามารดามีเวลาไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้

3.       พัฒนาองค์กรประชาชน

4.       ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

5.       ถูกทุกข้อ

50.   อุดมการณ์ในการพัฒนาชุมชนมีว่าอย่างไร

1.       “สร้างพลังชุมชน  และใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน”

2.       “ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  เสียสละ”

3.       “ซื่อสัตย์  เสียสละ  มานะ  อดทนเพื่อพัฒนาคนกรุงเทพมหานคร”

4.       “ร่วมแรงแข็งขัน  ช่วยกันพัฒนา  ใฝ่หาสันติ”

5.       “ร่วมแรงแข็งขัน  ช่วยรัฐ  พัฒนาชุมชน”

admin 2011-05-22 14:25
51.   ข้อความต่อไปนี้ข้อใดมีความหมายว่า  “ความสมดุลในการพัฒนา”
1.       พัฒนาโดยดึงพลังความสามารถในตัวคนออกมาใช้ประโยชน์เพื่อชุมชน
2.       ส่งเสริมและพัฒนาการทำงานเป็นกลุ่ม
3.       การส่งเสริมและพัฒนาความยุติธรรมตามสิทธิของความเป็นมนุษย์
4.       พัฒนาองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง  เพื่อวางพื้นฐานระบบ
5.       พัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจให้ได้สัดส่วนควบคู่กันไป
52.   หน่วยงานใดที่ให้การสนับสนุนกรมพัฒนาชุมชนด้านเงินทุนในแผนงานพัฒนาเด็ก
1.       สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์
2.       สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
3.       มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
4.       มูลนิธิเด็ก
5.       มูลนิธิดวงประทีป
53.   อะไรคือปัญหามูลฐานทางเศรษฐกิจของทุกสังคม
1.       ปัญหาการรักษาระดับสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ
2.       ปัญหาการผลิตและการตลาด
3.       ปัญหาการกระจายรายได้
4.       ปัญหาการรักษาระดับการมีงานทำและป้องกันเงินเฟ้อ
5.       ปัญหาการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์การธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ
54.   ข้อใดที่ไม่ใช่หน้าที่ของนักพัฒนาชุมชน
1.       กำหนดนโยบายการพัฒนาชุมชน        
2.       จัดเตรียมชุมชน
3.       พัฒนาคุณภาพของประชาชน        
4.       สร้างเสริมอาชีพและรายได้
5.       ประสานกิจกรรมการพัฒนาระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
55.   ครอบครัวที่ล้มเหลวเกิดจาก
1.       ผัวเล่นไพ่  เมียกินเหล้า  ลูกติดยา
2.       ผัวกินเหล้า  เมียเล่นไพ่  ลูกเกเร
3.       ความเกียจคร้าน  ไม่ประหยัด  และไม่ซื่อสัตย์
4.       ไพในนำออก  ไพนอกนำเข้า
5.       สภาพแวดล้อมทางสังคม
56.   ปัญหาการบริหารงานภายในชุมชน  ส่วนใหญ่ได้แก่
1.       ขาดผู้นำที่เข้มแข็ง            2.  ขาดความร่วมมือในชุมชน
3.       ขาดวัสดุอุปกรณ์                4.  ขาดเงินสนับสนุนจากทางราชการ
5.       ขาดความรู้  ขาดการศึกษา    
57.  ชุมชนวัดใหม่ทรุดโทรมมาก  ทางเท้าชำรุดมาก  กรรมการชุมชนแตกแยกไม่ร่วมมือกัน  นักพัฒนาชุมชนควรดำเนินการแก้ปัญหาใดก่อน
1.       แก้ปัญหากรรมการชุมชนก่อน  เพื่อซ่อมทางเท้า
2.       หาทางซ่อมทางเท้าก่อน  แล้วแก้ปัญหากรรมการชุมชน
3.       ปล่อยให้ทางเท้าทรุดโทรมจนเดินไม่ได้  กรรมการจะได้ร่วมใจกันทำ
4.       ยุบเลิกกรรมการชุดนั้น  แล้วตั้งชุดเฉพาะกิจซ่อมทางเท้า
5.       ไม่มีข้อใดถูก
58.   ข้อมูล จปฐ.  แบ่งเป็นกี่หมวด  และมีตัวชี้วัดกี่ตัว
1.  มี  6  หมวด  42  ตัวชี้วัด                            2.  มี  7  หมวด  42  ตัวชี้วัด
3.  มี  8  หมวด  45  ตัวชี้วัด                            4.  มี  9  หมวด  45  ตัวชี้วัด
5.  มี  10  หมวด  47  ตัวชี้วัด
59.   สถาบันหลักที่จ่าจะใช้เป็นสื่อนำเฉพาะหน้าในการพัฒนาชุมชนได้ดีที่สุดคือ
1.  โรงเรียน                                                  2.  วัด
3.  โรงพยาบาล                                             4.  องค์การบริหารส่วนตำบล
5.  สถานีอนามัย
60.   ชุมชนแห่งหนึ่งมีหนูชุกชุม  ชาวบ้านต้องการแก้ปัญหาท่านจะสนับสนุนอย่างไร
1.       ให้กาวดักหนู  และยา
2.       จ้างนายถวิล  หนูวอด  เรียกหนูออกมาฆ่า
3.       กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน  และแนะนำให้ทำความสะอาดบ้าน
4.       ซื้อแมวจำนวนหนึ่งให้เลี้ยงไว้จับหนู
5.       จัดประกวดจับหนูให้รางวัล
61.  ปัญหาของชุมชนแออัดมีมากมาย  การแก้ปัญหาไม่อาจเจาะจงเฉพาะเรื่องใด  เรื่องหนึ่ง  แต่ท่านเห็นว่าการเน้นการพัฒนาเรื่องใดสำคัญที่สุด
1.  สุขอนามัยชุมชน                                       2.  การก่อสร้างถาวรวัตถุ
3.  ไฟฟ้า  น้ำประปา                                      4.  แก้ปัญหาใจ  ผู้ร้ายและยาเสพติด
5.  พัฒนาคนในชุมชน
62.   ท่านคิดว่าบุคลากรที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาชุมชนควรเป็นใคร
1.       นักพัฒนาชุมชนที่มีความสามารถ
2.       ผู้นำชุมชนที่มีความสามารถ
3.       คณะกรรมการชุมชนที่มีความสามารถ
4.       ชาวบ้านในชุมชนมีความสามัคคีร่วมมือกัน
5.       องค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานภายในตำบล

63.   การแก้ปัญหาชุมชนในตำบล  ควรแก้ไขที่การบริหารระดับใด  จึงจะสมบูรณ์ที่สุด
1.  รัฐบาล                                                    2.  กระทรวงมหาดไทย
3.  กรมการพัฒนาชุมชน                                 4.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.  ชุมชนนั้น  ๆ  เอง
64.   ข้อความต่อไปนี้  ข้อใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
1.       การพัฒนาความคิดด้านการเมือง                2.  การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.       การพัฒนาสังคม                                      3.  การพัฒนาวัฒนธรรม
5.       ถูกทุกข้อ
65.   เริ่มมีแนวคิดน้ำ  กชช.2ค  มาใช้ในการพัฒนาชุมชนเมื่อไร
1.  พ.ศ.2525                                                2.  พ.ศ.2527
3.  พ.ศ.2529                                                4.  พ.ศ.2530
5.  พ.ศ.2531
66.   กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูล จปฐ. ในเขตเมืองด้วยตั้งแต่เมื่อไร
1.  พ.ศ.2525                                                2.  พ.ศ.2532
3.  พ.ศ.2540                                                4.  พ.ศ.2544
5.  พ.ศ.2549
67.   แนวทางพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยในชุมชนที่ได้ผลที่สุดคือข้อใด
1.       สาธารณะสุขมูลฐาน
2.       ความจำเป็นขั้นพื้นฐาน
3.       การให้การรักษาพยาบาล
4.       การปลูกฝี  ฉีดยาป้องกันโรคติดต่อ
5.       การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าชุมชน
68.   Fix  It  Center  คือข้อใด
1.       ศูนย์ส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน              2.  ศูนย์ส่งเสริมสถาบันครอบครัว
3.       ศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น                   3.  ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
5.       ศูนย์สร้างจิตสำนึกมวลชน
69.  รัฐบาลได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  เพื่อแก้ไขปัญหาของรัฐนั้น  คำที่ขีดเส้นใต้  หมายความว่าอะไร
1.       บริเวณเขตชั้นนอกของกรุงเทพมหานคร
2.       เขตเมืองที่มีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร
3.       เขตเมืองใหญ่ ๆ ที่มีชุมชนแออัดเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร
4.       เทศบาลเมืองทุกแห่ง
5.       เขตสุขาภิบาลทุกแห่ง

70.   ข้อใดเป็นตัวชี้ว่าเกิดการพัฒนาในชุมชน
1.       คนในชุมชนรักใครสนิทสนมกันดี
2.       ไม่มีผู้ใดในชุมชนดื่มสุรา
3.       คนในชุมชนช่วยกันขุดลอกคลอง
4.       ชุมชนปลอดผู้ไม่รู้หนังสือ
5.       คนในชุมชนทั้งหมดไปงานศพประธานชุมชน
71.   บทบาทและหน้าที่หลักของนักพัฒนาชุมชน  ได้แก่
1.       เป็นผู้แก้ปัญหาในชุมชน                          
2.       เป็นผู้ประสานการแก้ปัญหา
3.       เป็นผู้ให้การสงเคราะห์ชุมชน                    
4.       เป็นผู้นำของชุมชน
5.       เป็นผู้รับความช่วยเหลือจากชุมชน
72.   การพัฒนาชุมชนควรกระทำให้ครบวงจร  ดังนี้
1.       ด้านกายภาพ  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านการเมือง  และด้านเคหะศาสตร์
2.       ด้านกายภาพ  ด้านสังคม  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านอนามัย  และด้านคุณภาพชีวิต
3.       สะอาด  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  เสียสละ
4.       อิสรเสรีภาพ  ภารดรภาพ  สมรรถภาพ  สันติภาพ  ขจัดความยากจน  ด้อยการศึกษา
5.       อิสรเสรีภาพ  ภารดรภาพ  สมรรถภาพ  สันติภาพ  ขจัดความยากจน  ด้อยการศึกษา  ความเจ็บป่วย
73.   ข้อใดเข้าข่ายหน้าที่บทบาทของกรรมการหมู่บ้านมากที่สุด
1.       มีหน้าที่ต่อรองกับทางราชการเพื่อช่วยเหลือชุมชน
2.       จับกุมผู้กระทำผิดข้อบัญญัติตำบล
3.       ร่วมประชุมและให้คำปรึกษาในการพัฒนาหมู่บ้านต่อผู้ใหญ่บ้าน
4.       สั่งชาวบ้านพัฒนาความสะอาดในชุมชน
5.       นำคนแก่ไร้ที่พึ่งขอความช่วยเหลือจากทางการ
74.   ข้อใดเป็นจริยธรรมที่นำไปสู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จ
1.  ทศพิธราชธรรม                                         2.  หิริโอตปะ
3.  อิทธิบาท  4                                             4.  พรหมวิหาร 4
5.  สังคหะวัตถุ 4
75.   ในการบริหารงานชุมชน  ประธานกรรมการชุมชน  ควรเป็นผู้นำแบบ
1.       เผด็จการ                                                
2.       ประชาธิปไตย
3.       แบบปล่อยอิสระ                                      
4.       ผสมผสานตามสถานการณ์และบุคคล
5.       เป็นกระบวนการจากเผด็จการผ่านประชาธิปไตยไปสู่อิสระ
76.   แผนพัฒนาชุมชนจะสำเร็จผลหรือไม่ในเบื้องต้นขึ้นอยู่กับ
1.       ความสามารถของนักพัฒนาชุมชน
2.       คน  เงิน  วัสดุ  และการดำเนินการ
3.       ความร่วมมือขององค์การต่าง ๆ
4.       ความร่วมมือของชุมชน
5.       การให้ความสำคัญของผู้บังคับบัญชา
77.   ค่านิยมใดที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนากระบวนการพึ่งตนเอง
1.       ชอบอภิสิทธิ์หรือระบบอุปถัมภ์
2.       ทำงานไม่มีการวางแผน
3.       ทำงานแบบตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ
4.       อยากเด่นทำงานคนเดียว  ไม่หารือผู้อื่น
5.       ถูกทุกข้อ
78.   เว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน
1.  www.ccd.go.th                                        2.  www.ccd.gov.th
3.  www.ccd.co.th                                        4.  www.ccd.org
5.  www.ccd.com
79.   ระบบข้อมูลกลางสั่งซื้อสั่งจ้างผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ  คือเว็บไซต์ใด
1.  www.dcop.go.th                                      2.  www.dcop.gov.th
3.  www.dcop.net                                         4.  www.dcop.org
5.  www.dcop.com
80.   กรมการพัฒนาชุมชนได้ร่วมกับภาคเอกชนจัดทำข้อมูลสินค้า  และแหล่งท่องเที่ยวของตำบลทั้งหมดในไทยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ใด
1.       www.ThaiTambon.go.th                          2.  www.ThaiTambon.gov.th
3.       www.ThaiTambon.net                             4.  www.ThaiTambon.org
5.       www.ThaiTambon.com

81.   ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่  พ.ศ. 2457  คำว่า  “ชุมชน”  หมายถึงอะไร
1.       หมู่บ้าน
2.       หมู่บ้านที่มีจำนวนหลังคาเรือนตั้งแต่  50  หลังขึ้นไป
3.       ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรที่มีสภาพไม่เหมาะสมขาดสิ่งสาธารณูปโภค
4.       ชุมชนแออัด  และชุมชนชานเมือง
5.       ชุมชนแออัด  ชุมชนชานเมือง  และ/หรือหมู่บ้านจัดสรร

82.   ทำไมการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจึงมุ่งทำงานกับกลุ่มคน
1.       การทำงานกับกลุ่มคนทำได้ง่ายกว่าการทำงานเป็นรายบุคคล
2.       กลุ่มสามารถเปลี่ยนทัศนคติและท่าทีของชาวบ้าน
3.       ในหมู่บ้านมีกลุ่มต่าง ๆ ที่ถาวรอยู่แล้ว
4.       ชาวบ้านนิยมรวมกลุ่มกันเพื่อกิจกรรมร่วมกัน
5.       การทำงานเป็นกลุ่มบุคคลทำงานเสร็จเร็วกว่า
83.   การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนาชุมชนจำเป็นอย่างไร
1.       สามารถสนองปัญหาและความต้องการที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นอย่างแท้จริง
2.       ทำให้เกิดความรักและความหวงแหนในกิจกรรมของชุมชนร่วมกัน
3.       เป็นการประสานช่องว่างระหว่างรัฐบาลกับประชาชน
4.       ทำให้สามารถสร้างพลังกลุ่มในชุมชนนั้น
5.       ทำให้มีความสุขความเจริญมากขึ้น
84.   การที่งานพัฒนาชุมชนมุ่งพัฒนาความคิดและให้การศึกษาแก่ประชาชนนั้นเป็นเพราะสาเหตุใด
1.       ความคิดของประชาชนในชุมชนอยู่ในระดับต่ำ
2.       เพื่อประชาชนในชุมชนจะได้มีความรู้มีงานทำ  และรายได้สูงขึ้น
3.       การพัฒนาทางด้านวัตถุและจิตใจจะได้มีความสมดุลขึ้น
4.       ประชาชนจะได้เกิดความคิดใหม่ในการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองให้มีความหมายมากขึ้น
5.       ประชาชนจะได้มีความคิดที่จะหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวให้อยู่อย่างมีความสุข
85.   คุณลักษณะของผู้นำชุมชนที่จะเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาชุมชน  ได้แก่ข้อใด
1.       มีจิตใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
2.       มีความรักพวกพ้องในชุมชน
3.       ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงง่าย ๆ
4.       มีทัศนคติแบบเผด็จการ
5.       ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่รักใครและรู้จัก

86.   เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 10  ในส่วนของการพัฒนานักวิจัยเป็นไปตามข้อใด
1.       เพิ่มสัดส่วนนักวิจัยเป็น  10  คน  ต่อประชากร  1,000  คน
2.       เพิ่มสัดส่วนนักวิจัยเป็น  10  คน  ต่อประชากร  10,000  คน
3.       เพิ่มสัดส่วนนักวิจัยเป็น  10  คน  ต่อประชากร  50,000  คน
4.       เพิ่มสัดส่วนนักวิจัยเป็น  10  คน  ต่อประชากร  100,000  คน
5.       เพิ่มสัดส่วนนักวิจัยเป็น  10  คน  ต่อประชากร  200,000  คน

87.   การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการ  (Process)  หมายความว่าอย่างไร
1.       เป็นการเปลี่ยนแปลงจากการที่มีคนเพียงสองสามคน  หรือนักวิชาการจำนวนหนึ่งเป็นผู้ตัดสินใจให้กับประชาชนในท้องถิ่น
2.    เป็นการเปลี่ยนแปลง  จากการที่มีทรัพยากรหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้ามาให้ความช่วยเหลือเป็นการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์
3.    เป็นการเปลี่ยนแปลงจากการที่มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพียงสอง  สามคน  ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีประชาชนจำนวนมากเข้ามามีส่วนร่วม
4.       ข้อ  2 และข้อ  3  ถูก
5.       เป็นการเปลี่ยนแปลงจากการร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาลในการก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
88.   วิธีดำเนินงานพัฒนาชุมชน  คือข้อใด
1.       การจัดตั้งกลุ่มและพัฒนากลุ่ม
2.       การแต่งตั้งผู้อาสาพัฒนาเพื่อช่วยเหลืองานพัฒนา
3.       ให้การศึกษาภาคบังคับแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย
4.       ให้การสนับสนุนด้านแรงงานในด้านพัฒนาชนบทเท่าที่จำเป็น
5.       การเข้าไปใกล้ชิดกับบุคคลในชุมชน
89.   การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาชุมชนมีประโยชน์อย่างไร    
1.       ทำให้ทราบความก้าวหน้าหรือล้มเหลวของงานเพื่อจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที
2.       เป็นการศึกษาข้อมูลในการดำเนินงานโครงการอื่นต่อไป
3.       ช่วยตรวจสอบความมั่นคงมีประสิทธิภาพของโครงการ
4.       ติดตามผลข้อขัดข้องตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งวาระสุดท้ายของโครงการ
90.   โครงการพัฒนาชุมชนใดที่ริเริ่มในรัฐบาลชุดปัจจุบัน
1.       โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.       โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน  (กข.คจ.)
3.       กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  1  ล้านบาท
4.       โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
5.       โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
91.   ที่มาของ  “ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข”
1.       แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 10                
2.       นโยบายรัฐบาลทุกชุด
3.       นโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบัน
4.       ทุกข้อรวมกัน
5.       เฉพาะ 1และ 3  รวมกัน    
92.   ข้อใดคือโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
1.  OPOT                                                     2.  OPOTS
3.  OTOP                                                     4.  OTOPS
5.  OTOPD
93.   ข้อใดไม่ใช่แผนงานพัฒนาชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน
1.       แผนงานพัฒนาเด็ก
2.       แผนงานพัฒนาเยาวชน
3.       แผนงานพัฒนาการศึกษา
4.       แผนงานพัฒนาสตรี
5.       แผนงานพัฒนาอาสาพัฒนา
94.   แผนพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนได้กำหนดช่วงอายุเท่าใด
1.       อายุระหว่าง  0 – 5  ปี
2.       อายุระหว่าง  6  เดือน – 5  ปี
3.       อายุระหว่าง  0 – 6  ปี
4.       อายุระหว่าง  12  เดือน – 6  ปี
5.       อายุระหว่าง  3 – 6  ปี
95.   การพัฒนาเด็กของกรมพัฒนาชุมชนมีการดำเนินการตามข้อใด
1.       ดำเนินการพัฒนาเด็กเฉพาะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2.       ดำเนินการพัฒนาเด็กเฉพาะนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3.       ดำเนินการพัฒนาเด็กทั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นหลัก
4.       ดำเนินการพัฒนาเด็กทั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5.       ดำเนินการพัฒนาเด็กทั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและในโรงเรียน
96.   แผนงานพัฒนาเยาวชน  มุ่งพัฒนาผู้ที่มีอายุเท่าใด
1.  อายุตั้งแต่  15 – 18  ปี                               2.  อายุตั้งแต่  15 – 20  ปี
3.  อายุตั้งแต่  15 – 22  ปี                               4.  อายุตั้งแต่  15 – 24  ปี
5.  อายุตั้งแต่  15 – 25  ปี
97.      ข้อใดมิใช่โครงการพัฒนาเยาวชนที่ดำเนินการโดยกรมพัฒนาชุมชน
1.       การจัดตั้งศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร
2.       โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างภาค
3.       โครงการเยาวชนช้างเผือก
4.       โครงการชุมชนผู้นำศูนย์เยาวชนตำบลทั่วประเทศ
5.       โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทยกับต่างประเทศ

98.      ชื่อย่อของคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบล
         1.  กพต.                                                   2.  กพสต.
         3.  กสต.                                                   4.  กตส.
         5.  กพสรต.
99.      ข้อใดมิใช่แผนงานพัฒนาสตรีที่ดำเนินการโดยกรมการพัฒนาชุมชน
1.       จัดตั้งองค์กรสตรีในทุกระดับหมู่บ้าน
2.       จัดตั้งองค์กรสตรีในระดับจังหวัด
3.       จัดประชุมสัมมนาผู้นำสตรีทั่วประเทศ
4.       โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้นำสตรีไทย-อเมริกัน
5.       จัดตั้งหมู่บ้านสตรีอาสาป้องกันชาติใน 3 จังหวัดภาคใต้
100.      การดำเนินการแผนงานอาสาพัฒนาชุมชนเป็นไปตามกฎระเบียบใด
1.       ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ.2525
2.       ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ.2535
3.       ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ.2545
4.       ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ.2550
5.       ทุกข้อรวมกัน
101.      จำนวนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนระดับหมู่บ้านและตำบลเป็นไปตามข้อใด
1.       ระดับหมู่บ้าน  6  คน  ระดับตำบล  3  คน
2.       ระดับหมู่บ้าน  5  คน  ระดับตำบล  3  คน
3.       ระดับหมู่บ้าน  4  คน  ระดับตำบล  2  คน
4.       ระดับหมู่บ้าน  3  คน  ระดับตำบล  2  คน
5.       ระดับหมู่บ้าน  2  คน  ระดับตำบล  2  คน
102.      แผนงานอาสาพัฒนาชุมชน  มีวัตถุประสงค์ใด
1.       ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท
2.       ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปราบปรามยาเสพติด
3.       ให้ประชาชนเข้าใจถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.       ให้ประชาชนมีความศรัทธาระบอบประชาธิปไตย
5.       ให้ประชาชนเข้าใจระบบการรวมกลุ่มและพึ่งตนเอง
103.      อสพ.  คืออะไร
1.       อาสาพัฒนาชุมชน
2.       อาสาพัฒนาพื้นที่
3.       อาสาพัฒนาท้องถิ่น
4.       อาสาพัฒนาชนบท
5.       อาสาพัฒนา
104.      แผนงานอาสาพัฒนา  มีวัตถุประสงค์ใด
1.       ให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท
2.       ให้บุคคลที่จบการศึกษาภาคบังคับขึ้นไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท
3.       ให้บุคคลที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท
4.       ให้บุคคลที่จบการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท
5.       ให้บุคคลที่จบการศึกษาทุกระดับขึ้นไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท
105.      การดำเนินการแผนงานอาสาพัฒนาเป็นไปตามกฎระเบียบใด
1.       ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนา พ.ศ. 2520
2.       ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนา พ.ศ. 2530
3.       ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540
4.       ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนา พ.ศ. 2550
5.       ทุกข้อรวมกัน
106.      อาสาพัฒนามีวาระการปฏิบัติงานเท่าใด
         1.  6  เดือน                                               2.  1  ปี
         3.  1  ปี  6  เดือน                                       4.  2  ปี
         5.  ไม่มีวาระแน่นอน
107.      โครงการเมืองไทยใสสะอาดโดยกระบวนการชุมชน  อยู่ในแผนงานใด
1.       แผนงานพัฒนาเด็ก                               2.  แผนงานพัฒนาผู้นำท้องถิ่น
3.       แผนงานพัฒนาสตรี                               4.  แผนงานพัฒนาเยาวชน
5.       แผนงานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์
108.      ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของแผนส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์  หรือกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1.       เพื่อเป็นสถาบันการเงินหรือธนาคารของหมู่บ้านอย่างไม่เป็นทางการ
2.       เพื่อฝึกให้ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพได้สร้างคุณธรรมและฝึกสัจจะให้เกิดขึ้นในจิตใจ
3.       เพื่อฝึกให้ประชาชนมีความซื่อสัตย์  เสียสละ  และไว้วางใจซึ่งกันและกัน
4.       เพื่อให้ประชาชนรู้จักการระดมทุนขึ้นในชุมชนของตนด้วยการออมคนละเล็กละน้อยตามขีดความสามารถ
5.       เพื่อฝึกให้ประชาชนมีความกระตือรือร้นที่จะสร้างงาน  สร้างอาชีพ  และสร้างฐานะ
109.      ข้อใดคือ  หลัก  4  ป.  ตามนโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบัน
1.       ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  ปฏิบัติ  ประสิทธิภาพ
2.       ปรับปรุง  ปฏิบัติ  ประหยัด  ประสิทธิภาพ
3.       โปร่งใส  เป็นธรรม  ประหยัด  ประสิทธิภาพ
4.       ปากท้อง  โปร่งใส  ประหยัด  ประสิทธิภาพ
5.       โปร่งใส  เปลี่ยนแปลง  ประหยัด  ประสิทธิภาพ


tongmuan 2011-05-23 09:35
 ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ 3
ดาวน์โหลดตามนี้

http://www.ziddu.com/download/15185808/p4.doc.html

http://www.ziddu.com/download/15185806/p3.doc.html
http://www.ziddu.com/download/15185797/p2.doc.html
http://www.ziddu.com/download/15185790/p1.doc.html


aphakorn 2011-05-23 10:37
ขอบคุณคะ ยังไงก็ขอเฉลยด้วยนะคะ

nanthawat 2011-05-24 16:33
แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน  109  ข้อ ที่ลงเว็บครับ  มีเฉลยมั้ยคับ  เพราะไม่รู้ว่าตอบถูกหรือเปล่า ครับ  ( nanthawat.m@gmail.com)  ขอบพระคุณครับ

cutesafety 2011-05-24 16:41
ขอเฉลยด้วยคร้า

ขอบคุณคะ

soam 2011-05-26 11:16
000

pajai 2011-05-31 10:37
ขอเฉลยด้วยนะคะ

omsin 2011-05-31 14:47
ขอเฉลยด้วยค่ะ

moon 2011-06-01 22:30
อ่านแล้วน่าจะเป็นแนวข้อสอบที่ดีมาก แต่ยังขาดเฉลยน่ะคะ รบกวนส่งเฉลยให้ด้วยนะคะ
moon_meenoi@hotmail.com  ขอบคุณค่ะ

noomkitichan 2011-06-02 13:57
ดูเฉลยที่ไหนครับ มีรึป่าวครับ ขอบคุณครับ

sitorn 2011-06-02 17:22
ขอบคุณนะค้าjavascript://

muggle 2011-06-03 09:48
-ขอบคุณนะคะ

sitthitoom 2011-06-03 09:54
ทำไมชอบเอาแต่ข้อสอบมาหั้ยไม่ยอมให้เฉลยด้วยล่ะคะ

arisa.inka 2011-06-03 11:14
ขอเฉลยด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากคร้า

wish 2011-06-12 15:55
ขอเฉลยด้วยค่ะ wish-love@hotmail.com

jump23 2011-06-12 22:01
ขอเฉลยด้วยคนค่ะ

pen2527 2011-06-13 13:10
ขอเฉลยด้วยคะ ขอบคุณคะ

chart_m 2011-06-13 19:24
มีเฉลยไหมครับ ถ้ามีกรุณา ส่ง chart.m5@hotmail.com

pkakai 2011-06-20 11:21
ขอเฉลยด้วยนะคะ pka_kaip@hotmail.com ขอบคุณคะ

hanraewon 2011-06-21 10:22
อยากได้เฉลยจัง hanraewon@hotmail.com ขอด้วยนะคะ

kunlaya 2011-06-22 10:06
ขอเฉลยด้วยน๊ะค๊ะ ขอบคุณค่ะ

f-first 2011-06-23 14:45
ขอเฉลยด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ssss 2011-06-23 15:37
ขอเฉลยด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

airr 2011-06-27 11:40
ขอเฉลยด้วยนะค้า

payfon 2011-06-27 12:47
ขอบคุณคะ ขอเฉลย

wpairin 2011-06-28 11:57
ขอบคุณคะ

superoak 2011-07-05 11:21
ขอบคุณมากมายครับ

langkao 2011-07-06 20:04
ขอเฉลยด้วย ขอบคุณจร้า

mmy 2011-07-07 13:35
-thankyou

kasetsin67 2011-07-08 00:20
รบกวนขอเฉยด้วยคนค่ะที่ kasetsin67@hotmail.com

keerati 2011-07-08 09:35
ขอเฉลยด้วยครับ ขอบคุณครับ ipotae@hotmail.com

jackapom 2011-07-08 13:16
.. ขอเฉลยด้วยนะคะ .. p-jaree@hotmail.com
ขอบคุณค่ะ!

dawtam 2011-07-08 14:36
ขอเลยด้วยค่ะ

dawtam 2011-07-08 14:37
ขอเฉลยด้ยค่ะ

naluk 2011-07-08 15:32
ขอบคุณคะ
ขอเฉลยด้วยนะค่ะ

บุ๋ม 2011-07-08 22:47
ขอเฉลยด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

panatda 2011-07-09 14:46
ขอเฉลยด้วยนะ panatda141@hotmail.com

sewaturindu 2011-07-09 15:50
ขอเฉลยด้วยนะคะ  พรุ่งนี้สอบแล้ว  sewaturindu@hotmail.com


decho 2013-12-22 08:58
111111111111111


เวอร์ชันเต็ม: [-- ขอแนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ของกรมการพัฒนาชุมชนค่ะ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.030569 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us