เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบตำรวจสายประมวลผล  คอมพิวเตอร์สัญญาบัตร --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบตำรวจ 2558 -> แนวข้อสอบตำรวจสายประมวลผล  คอมพิวเตอร์สัญญาบัตร [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-04-04 09:10

แนวข้อสอบตำรวจสายประมวลผล  คอมพิวเตอร์สัญญาบัตร

1. ข้อใดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการใช้งานการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย


                ก.แหล่งข้อมูล                                                        ข.สื่อข้อมูล


                ค.ข้อตกลงการสื่อสาร                                            ง.ตัวรับข้อมูล


2. ลักษณะของระบบเครือข่ายคืออะไร


                ก.  การใช้งานทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมกัน


                ข. การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องเข้าด้วยกัน


                ค.  การลดต้นทุนการสื่อสาร


                ง.  ถูกทุกข้อ3. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของระบบเครือข่าย                ก.การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปให้สื่อสารข้อมูลกันได้


                ข.เพิ่มความสะดวกในการแก้ไขไฟล์เอกสารที่สำคัญ


                ค.การใช้งานเอกสารข้อมูลร่วมกัน


                ง.การลดต้นทุนในการสื่อสาร4. การอำนวยความสะดวกในการรับส่งข้อมูลมีผลดีอย่างไร


                ก.  เพิ่มความรวดเร็วในการสื่อสารข้อมูล                              


       ข.  เพิ่มความเชื่อถือและความปลอดภัยของข้อมูล


       ค.  ช่วยให้เรียกใช้งานไฟล์ข้อมูลระยะไกลได้


      ง. ถูกทุกข้อ5. สื่อกลางชนิดใดมีอัตราความเร็วในการส่งข้อมูลสูงที่สุด


                ก.สายคู่ตีเกลียวมีฉนวนหุ้ม                   ข.สายคู่ตีเกลียวไม่มีฉนวนหุ้ม


                ค.สายโคแอกเชียล                                 ง.สายใยแก้นำแสง6. การส่งสัญญาณข้อมูลด้วยความถี่เป็นทอดๆจากสถานีหนึ่งไปอีกสถานีหนึ่งคือระบบใด


                ก.ระบบไมโครเวฟ                                                ข.แสงอินฟราเรด


                ค.ระบบสื่อสารวิทยุ                                                ง.ถูกทุกข้อ7. ข้อใด ไม่ใช่  สื่อกลางประเภทกำหนดเส้นทางได้


                ก.สายคู่ตีเกลียว                                   ข.สายโคแอกเชียล

                ค.คลื่นไมโครเวฟ                                  ง.สายใยแก้วนำแสง

 

8. ข้อใดไม่เป็นข้อเสียของสายสัญญาณโคแอกเชียล

                ก.มีฉนวนหนา                                       ข.มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลต่ำรบกวนต่ำ

                ค.ความคล่องตัวต่ำ                  ง.มีสัญญาณรบกวนต่ำ

9. ลักษณะเด่นของสายใยแก้วนำแสง คือข้อใด                ก.มีความต้านทานไฟฟ้าต่ำทำให้ส่งข้อมูลได้เร็ว

                ข.มีความปลอดภัยสูง ยากต่อการดักข้อมูล
                ค.มีราคาต่ำ เหมาะกับการติดตั้งด้วยตนเอง

                ง.มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะกับการติดตั้งทุกสภาพ


10. ข้อใดไม่จัดเป็นเครือข่ายไร้สาย                ก.ส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ


                ข.รับส่งข้อมูลจาก PDA ไปยังโทรศัพท์มือถือด้วยเคลื่อนอินฟาเรด


                ค.ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่ออินเตอร์เน็ต


                ง.เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้เมาส์ไร้สาย11. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของรูปแบบของการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบจุดต่อจุด                ก.เชื่อมสื่อกลางเข้ากับอุปกรณ์สองเครื่อง

                ข.ส่งข้อมูลเป็นทอดๆ จนถึงปลายทาง       
                ค.ข้อมูลที่ส่งต้องระบุตำแหน่งผู้รับ

                ง.สื่อกลางถูกจองการใช้งานตลอดเวลา


12. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานการสื่อสารระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต


         ก.IEEE 802.11a                                   ข.  IEEE 802.11b

                ค. IEEE 802.11c                                   ง. IEEE 802.11g

13. โปรโตคอลใดที่ใช้งานในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

                ก.NetBEUI                                           ข. PIX/SPX

                           ค.  TCP/IP                                             ง. ใช้ทุกแบบผสมกัน เพราะเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่14. มาตรฐานเครือข่าย WI-FI มาจากคำว่าอะไร                ก.Wireless  Fidelity                        ข. Wireless  Fidelity

                           ค. Wireless  Firewall                       ง. Wireless  Firewall

15. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กระจายสัญญาณจองเครือข่ายไร้สายเรียกว่าอะไร                ก.Access Point                                  ข.  Backbone

                           ค. Personal  Digital                          ง.  WiMax 

16. การส่งข้อมูลแบบใดที่ใช้ช่องทางการสื่อสารเพียง 1 ช่องทางการสื่อสาร                ก.  Baseband                                       ข. Broadband

                           ค.  CSMA/CD                                       ง.  ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

17. การส่งข้อมูลแบบใดที่ใช้ช่องทางการสื่อสารมากกว่า 1 ช่องทางการสื่อสาร                ก.  Baseband                                       ข. Broadband

                            ค.  CSMA/CD                                       ง.  ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

18. ข้อใดคือลักษณะโครงสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบดาวโดยใช้วิธี Star Hub                ก.  ส่งข้อมูลแบบแพร่กระจาย                ข. ส่งข้อมูลโดยระบุตำแหน่งผู้รับ

         ค.ส่งข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ   ง.ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

19. ข้อใดคือข้อดีของโครงสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบบัส                ก.ประหยัดสื่อกลาง                                ข.เปลี่ยนแปลงโครงสร้างง่าย

                ค.ตรวจสอบจุดที่มีปัญหาได้ง่าย            ง.บริหารและจัดการเครือข่ายง่าย

20. ข้อใด ไม่ใช่  หน้าที่ของแผนวงจรเชื่อมต่อเครือข่าย (Card Lan)                ก. เป็นที่พักข้อมูล                   ข.เข้ารหัส / ถอดรหัสข้อมูล

         ค.หาเส้นทางในการส่งข้อมูล                ง.สร้างชุดข้อมูล


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำรวจสัญญาบัตร สายประมวลผล ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

การเขียน Flow Chart การทำงานของระบบงาน

ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

แนวข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ _อัตานัย

- แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ _อัตนัย

- แนวข้อสอบฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรม

- แนวข้อสอบการออกแบบระบบฐานข้อมูล (อัตนัย)

- แนวข้อสอบ พรบ. คอมพิวเตอร์  พศ. 2550 และระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์

- ถาม+-ตอบ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ด้าน ICT

- แนวข้อสอบโครงสร้างและกการจัดการฐานข้อมูล


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


admin 2011-12-11 19:56
ความคืบหน้าล่าสุด
รับสายประมวลผล 93 ตำแหน่ง (สายไฟฟ้า 20 ตำแหน่ง)
สายประมวลผล รับจบป.ตรี วุฒิที่ "เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์" จะบริหารธุรกิจคอมฯ วิทย์คอมฯ วิศวะคอมฯ ฯลฯ ถ้าเกี่ยวกับคอม "ได้หมด" ครับ
เบื้องต้น สอบวันอาทิตย์ ที่ 20 ม.ค. 56 สายไฟฟ้าสื่อสาร และ สายประมวลผล สถานที่น่าจะ ม.ราม1 ไม่ก็ 2 อ่านหนังสือรอเลย
ข่าวเบื้องต้น รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายคอมพิวเตอร์ (หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิ ได้ที่เว็บไซต์ ก.พ. ครับ
[url]http://203.21.42.34/acc/index.html

ที่นี่แจ้งข่าวสารแต่การรับสมัครสอบของ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเท่านั้นนะครับ (นายร้อยตำรวจสายประมวลผล และ สายไฟฟ้าสื่อสาร)

ส่วน ป. พงส. อก. ฯลฯ ... ติดตามได้ที่ 
http://[url]www.policeadmission.com/[/url]

นะครับ

0815703296 2011-12-19 09:14
ผมอยากได้แนวข้อสอบคอมๆ พื้นฐาน ครับ

0815703296 2011-12-19 09:15
หาโหลดแนวข้อสอบ วิชา คอมๆ ได้ที่ไไหนครับ

admin 2012-11-05 10:40
ดดดดดด


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบตำรวจสายประมวลผล  คอมพิวเตอร์สัญญาบัตร --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.015101 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us