เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมสุขภาพจิต --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> ขอข้อสอบ-แจกข้อสอบ-สอบถามแนวข้อสอบที่กำลังเปิดสอบ -> ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมสุขภาพจิต [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

tweety_6422 2011-03-25 10:14

ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมสุขภาพจิต

 

1. แผนงานและโครงการคืออะไร

ก. เป็นสัญญาเพื่อที่จะทํางานร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย คือ เจ้าหน้าที่ขององค์กรหรือสายงานที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือบุคลากรปฏิบัติงาน

ข. กําหนดขึ้นภายนอกวัตถุประสงค์และขอบข่ายงานที่ได้กําหนดไว้

ค. เป็นสัญญาเพื่อที่จะทํางานร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย คือ เจ้าหน้าที่ขององค์กรหรือสายงานที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร

ง. สัญญาเพื่อที่จะทํางานร่วมกันที่แบ่งแยกออกแต่ละฝ่าย

ตอบ ค. เป็นสัญญาเพื่อที่จะทํางานร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย คือ เจ้าหน้าที่ขององค์กรหรือสายงานที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร

แผนงานและโครงการคือ

  แผนงาน/โครงการ เป็นสัญญาเพื่อที่จะทํางานร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย คือ เจ้าหน้าที่ขององค์กร

หรือสายงานที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ที่กําหนดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์และขอบข่ายงานที่ได้กําหนดไว้

แผนงานและโครงการเป็นการเพิ่มศักยภาพการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยกิจกรรม

ต่าง ๆ ซึ่งต้องมีการหารือกันกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และในแต่ละกิจกรรม แต่ละขั้นตอนต้องกําหนดระยะเวลา

เริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุด มีตัววัดความสําเร็จแต่ละกิจกรรมและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

 

2. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายจัดการในภาพโดยรวม

ก. การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ นโยบายที่เหมาะสม

ข. การวางแผนและโครงการให้สัมพันธ์กับเป้าประสงค์หลัก (Strategic Objective)

ค. กําหนดงานต่าง ๆ ที่ต้องทํา

ง. จัดให้มีการติดตาม และรายงานผลความสําเร็จที่ปฏิบัติจริงเทียบกับแผนงาน

ตอบ ค. กําหนดงานต่าง ๆ ที่ต้องทํา

หน้าที่ของฝ่ายจัดการในภาพโดยรวม

เพื่อบรรลุสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และการจัดทําแผนงาน/โครงการ ฝ่ายจัดการควรคํานึงถึง

1. การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ นโยบายที่เหมาะสม

2. การวางแผนและโครงการให้สัมพันธ์กับเป้าประสงค์หลัก (Strategic Objective)

3. รวบรวมความต้องการข้อมูลและสารสนเทศที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับแผนงาน

4. กําหนดทรัพยากร สนับสนุนแผนงานเพื่อบรรลุพันธกิจของ องค์กร

5. กําหนดขอบเขตของงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง

6. จัดให้มีการปฏิบัติ ควบคุม และวัดผลความสําเร็จของแผนงานนั้น ๆ

7. จัดให้มีการติดตาม และรายงานผลความสําเร็จที่ปฏิบัติจริงเทียบกับแผนงาน

 

3. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการวางแผนงาน และโครงการที่เกี่ยวข้องขององค์กรทั่วไป

ก. กําหนดเป้าประสงค์ของแผนงานและโครงการให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมที่วัดได้

ข. แปลงความต้องการให้ปรากฏในแผนงาน

ค. กําหนดทรัพยากรที่ต้องการใช้ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสื่อให้หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้รับทราบโดยทั่วกัน เพื่อการประสานงานที่เหมาะสม

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

วัตถุประสงค์ของการวางแผนงาน และโครงการที่เกี่ยวข้องขององค์กรทั่วไป

1. กําหนดเป้าประสงค์ของแผนงานและโครงการให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมที่วัดได้

2. เพื่อให้เห็นภาพของแผนงาน/โครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม

3. แปลงความต้องการให้ปรากฏในแผนงาน

4. กําหนดงานต่าง ๆ ที่ต้องทํา

  5. กําหนดวันเริ่มต้นและวันสุดท้ายของแต่ละงาน

 6. กําหนดทรัพยากรที่ต้องการใช้ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสื่อให้หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้รับทราบโดยทั่วกัน เพื่อการประสานงานที่เหมาะสม

7. เป็นแนวทางและพื้นฐานในการประมาณการ ติดตาม และควบคุมโครงการ และรายงานเพื่อ

   การเปรียบเทียบผลที่ไดอยางชัดเจน

 

4. ข้อใดคือแนวทางที่มีความสําคัญในการปรับตัวขององค์การ

ก. องค์กรจะต้องปรับตัวให้ทันกับการแข่งขัน

ข. องค์กรต้องปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณภาพของการบริหารจัดการภายใน

ค. องค์กรต้องนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้งาน

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

5. สําหรับความหมายของการบริหารนั้นจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับอะไร

ก. หน่วยงานที่ผู้บริหารจัดการ

ข. ความเชื่อและความเข้าใจของผู้บริหารแต่ละคน

ค. บุคลากรในองค์กรที่บริหารจัดการ

ง. ผู้บริหารนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้งาน

ตอบ ข. ความเชื่อและความเข้าใจของผู้บริหารแต่ละคน

 

6. การบริหารในส่วนของผู้บริหารที่จะต้องปฏิบัติ ได้แก่อะไรบ้าง

ก. การวางแผนการจัดองค์การ

ข. การจัดคนเข้าทํางาน

ค. การสั่งการ และการควบคุม

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

 

7. องค์การจําเป็นต้องนําแนวทางการบริหารโครงการมาใช้ในการดําเนินงาน ได้เกิดความนิยมขึ้น ตั้งแต่ช่วงปีใด

ก. 1960 ค. 1980

ข. 1970 ง. 1990

ตอบ ก. 1960

 

8. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้มีการนําการบริหารโครงการมาใช้อย่างแพร่หลายในเรื่องการมุ่งเน้นคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

ก. มีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ

ข. เกิดเทคโนโลยีระดับสูง

ค. ความต้องการของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากการผลิตแบบเก่าลดน้อยลง

ง. การนําเทคโนโลยีใช้กันอย่างกว้างขวางทําให้กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ สั้นลง

ตอบ ค. ความต้องการของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากการผลิตแบบเก่าลดน้อยลง

 

9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความสําคัญของการบริหารโครงการ

ก. การบริหารโครงการทั่วไปที่เป็นการบริหารงานที่มีลักษณะของการดําเนินงานอย่างเป็นประจํา

ข. เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อถูกนําไปใช้ในการดําเนินกิจกรรมที่มีความสลับซับซ้อน

ค. องค์การเพียงส่วนเดียวที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู่อย่างจํากัด

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ค. เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อถูกนําไปใช้ในการดําเนินกิจกรรมที่มีความสลับซับซ้อน

 

10. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก. การจัดการมักนิยมใช้ในด้านธุรกิจ

ข. บริหารมักนิยมใช้ในด้านธุรกิจ

ค. การบริหารและการจัดการมักนิยมใช้ในด้านราชการ

ง. การบริหารและจัดการมักนิยมใช้ในทางด้านธุรกิจ

 ตอบ ก. การจัดการมักนิยมใช้ในด้านธุรกิจ

การจัดการ (Management) และการบริหาร (Administration) พบว่า การจัดการมักนิยมใช้ในด้านธุรกิจ โดยจะเป็นการจัดการตามนโยบายที่องค์การได้กําหนดไว้ ส่วนการบริหารมักนิยมใช้ในด้านการบริหารราชการที่มุ่งเน้นในเรื่องของการบริหาร หรือจัดการเกี่ยวกับนโยบายของหน่วยงานต่างๆ อย่างไรก็ดีคําว่าการจัดการกับการบริหารโดยทั่วไปใช้แทนกันได้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2536, หน้า 59)


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมสุขภาพจิต
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

- ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต 

- ความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล

- ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถในการใช้ภาษาไทย

- คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

- แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ

- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม

- แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 บิ๊กซีขอนแก่น 
decho pragay  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com


patthara 2011-03-27 13:25
กรมสุขภาพจิต เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 95 อัตรา - รับสมัคร 13 - 19 สิงหาคม 2556


ด้วยกรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อเตรียมกำลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในการสนับสนุนงานเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติรูปกรมสุขภาพจิต ดังนั้น จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง รวมจำนวน 95 อัตรา โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร มีดังนี้
1) นักจัดการงานทั่วไป......................จำนวน 27 อัตรา
2) นักทรัพยากรบุคคล.......................จำนวน  3 อัตรา
3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน..........จำนวน 14 อัตรา
4) นักวิชาการคอมพิวเตอร์.................จำนวน   6 อัตรา
5) นักวิชาการสาธารณสุข...................จำนวน  5 อัตรา
6) เจ้าพนักงานธุรการ .......................จำนวน 15 อัตรา
7) พนักงานบริการ.............................จำนวน 25 อัตรา

รวมเปิดสอบทั้งสิ้น จำนวน  95 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 สิงหาคม 2556
รับสมัครด้วยตนเอง และทาง E- mail

ข้อมูลการติดต่อ
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์แนบ : http://job.ocsc.go.th/images/Job/635113917941937340.pdf

- See more at: http://www.kruwandee.com/news-id7331.html#sthash.Jos7ZSzl.dpuf


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมสุขภาพจิต
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

 • 1) นักจัดการงานทั่วไป
  2) นักทรัพยากรบุคค
  3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผ
  4) นักวิชาการคอมพิวเตอ
  5) นักวิชาการสาธารณสุข
  6) เจ้าพนักงานธุรการ
  7) พนักงานบริการ


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.com


patthara 2011-03-27 13:26
ขอบคุณคะ

decho 2013-08-07 22:49
111111111111


เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมสุขภาพจิต --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.035550 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us