ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักจัดการงานทั่วไป (ด้านการควบคุมอาคาร)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักจัดการงานทั่วไป (ด้านการควบคุมอาคาร)

แชร์กระทู้นี้

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมควบคุมมลพิษ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับควบคุมมลพิษ 

แนวข้อสอเกี่ยวกับควบคุมมลพิษ 

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

- แนวข้อสอบภาษาไทย

- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 

การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล.

- ถาม-ตอบ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

- แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง

- แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน

- การสอบสัมภาษณ์


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมควบคุมมลพิษ นักจัดการงานทั่วไป(ด้านการควบคุมอาคาร)

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับควบคุมมลพิษ 

แนวข้อสอเกี่ยวกับควบคุมมลพิษ 

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

- แนวข้อสอบภาษาไทย

- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 

ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับงานประปา 

- แนวข้อสอบหลักการเบื้องต้นในการออกแบบระบบไฟฟ้า

- กาควบคุมการจราจร

- แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522

- การสอบสัมภาษณ์


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมควบคุมมลพิษ
ก.    http:// www.cdp.go.th            ค. http:// www. www.pcd.go.th
ข.    http:// www.forest.go.th            ง. http:// www. customs.go.th
2.    ข้อใดคือชื่อย่อของกรมควบคุมมลพิษ
ก.    กคพ.                    ค. คมพ.
ข.    คพ.                       ง. มพ.
3.    อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  คนปัจจุบันคือใคร
ก.    นายพงศ์    โสโน                 ค. นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ
ข.    นายวิเชียร  จุ่งรุ่งเรือง                ง. นายทฤษดี   ชาวสวนเจริญ
4.    ปัจจุบันรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ มีกี่คน
ก.    1  คน                    ค. 3  คน
ข.    2  คน                    ง. 4  คน
5.    ใครคือเลขานุการกรมควบคุมมลพิษ  คนปัจจุบัน
ก.    นางสาววชิรา   แสงศรี            ค. นางกัญชลี นาวิกภูมิ
ข.    นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์            ง. นางจันทนา ภาคย์ทองสุข
6.    กรมควบคุมมลพิษก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก.    4 เมษายน  พ.ศ. 2535                ค.4 พฤษภาคม  พ.ศ. 2485
ข.    5 เมษายน  พ.ศ. 2535                ง. 5 พฤษภาคม  พ.ศ. 2485        

7.    ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมควบคุมมลพิษ
ก.    Department of  Labour  Protection and Welfare
ข.    Department of  Fisheries
ค.    Department of Livestock Development  
ง.    Pollution  Control  Department
8.    กรมควบคุมมลพิษ ตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร
ก.    มีนบุรี                    ค. ราชเทวี
ข.    พญาไท                    ง. จตุจักร
9.    ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมควบคุมมลพิษ
ก.    ควบคุมมลพิษ  สิ่งแวดล้อมดี  เพื่อประชาชน
ข.    ควบคุมมลพิษ  เพื่อประชาชน อย่างมีส่วนร่วม
ค.    ควบคุมมลพิษ สิ่งแวดล้อมดี เพื่อประชาชน อย่างมีส่วนร่วม
ง.    ควบคุมมลพิษ  รักษาธรรมชาติ  เพื่อประชาชน อย่างมีส่วนร่วม
10.    ข้อใดคือพันธกิจของกรมควบคุมมลพิษ
ก.    กำหนดนโยบาย วางแผน และผลักดันยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษของประเทศไปสู่การปฏิบัติ
ข.    พัฒนามาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์ปฏิบัติในการควบคุมมลพิษที่เหมาะสมกับสถานการณ์
ค.    พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ รวมทั้งประสานความร่วมมือ และดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
ง.    ถูกทุกข้อ
11.    ข้อใดคือค่านิยมของกรมควบคุมมลพิษ
ก.    มีความรับผิดชอบ  มีน้ำใจช่วยเหลือ            
ข.    สามัคคี  มีเมตตา
ค.    การปฏิบัติงานอย่างชาญฉลาด  เป็นประโยชน์ต่อประชาชน                
ง.    มุ่งมั่นทำงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เป็นทีม เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
12.    ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมมลพิษ มีกี่ข้อ
ก.    5  ข้อ                    ค. 3  ข้อ
ข.    4  ข้อ                    ง.  2 ข้อ
13.    ข้อใด ไม่ใช่ ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมมลพิษ
ก.    การบริหารจัดการให้เข้มแข็งและเพิ่มสมรรถนะบุคลากร
ข.    ป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษในระดับพื้นที่
ค.    เสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ
ง.    พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ และเกณฑ์การปฏิบัติด้านการควบคุมมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้