ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน

แชร์กระทู้นี้

ถาม – ตอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน


1. พลังงานคืออะไร

ตอบ   พลังงาน

(Energy) มีการกล่าวถึงในความหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้เป็นส้าคัญ
โดยอาจมีการก้าหนดให้หมายถึง แรง
(Force) งาน (Work) ความร้อน (Heat) หรือ ก้าลังงาน (Power)


        ในความเข้าใจของคนทั่วไปพลังงาน
อาจหมายถึง เชื อเพลิงที่ใช้ในการหุงหาอาหารในครัวเรือน พลังงานไฟฟ้าที่ใช้กันโดยทั่วไป
หรือหมายถึงเชื อเพลิงส้าหรับยานพาหนะ คือ น้ามัน เป็นต้น


สำหรับวิศวกรพลังงานมักถูกนิยามในความหมายของแรงที่สามารถน้าไปใช้ท้างานได้
เช่น พลังงานน้าและพลังงานลม คือ แรงจากน้าและลมที่ใช้หมุนกังหันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
เป็นต้น


ส่วนในมุมมองทางวิทยาศาสตร์พลังงานหมายถึง ความสามารถของสสารหรือวัตถุในการท้างานหรือความสามารถในการให้ความร้อนได้
ซึ่งสสารและวัตถุนี จะถูกเรียกว่าเป็นแหล่งพลังงาน


2. พลังงานทดแทนคืออะไร

ตอบ  พลังงานทดแทน คือ พลังงานที่ใช้แทนน้ามันเชื อเพลิง ซึ่งเป็นพลังงานหลักที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน

พลังงานทดแทนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

1.พลังงานทดแทนจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป (Non-renewable Energy)เช่น ถ่านหิน แก๊สธรรมชาติ หินน้ามัน
 
2.พลังงานทดแทนที่สามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก (RenewableEnergy) เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล น้ำ
3. 
แนวโน้มสถานการณ์พลังงานโลก เป็นอย่างไร
ตอบ
  พลังงานฟอสซิล มีแนวโน้มว่าจะขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้น

นอกจากนี้การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการแสวงหาเชื้อเพลิง
การเปลี่ยนรูปพลังงาน และของเสียที่เกิดจากการผลิตและใช้พลังงาน

>> พลังงานปฐมภูมิ มีการเปลี่ยนรูปมาใช้งานในรูปของไฟฟ้าหรือพลังงานกล

และ ความร้อนมากขึ้น


>> เทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะมีการใช้พลังงานทดแทน(Alternative
Energy) มากขึ้น


พลังงานเชิงพาณิชย์(Commercial Energy)
คือ พลังงานที่ต้องอาศัยกลไกของตลาดในการส่งผ่านหรือกระจายพลังงานไปยังผู้ใช้
เป็นพลังงานที่ต้องอาศัยการซื อขายผ่านระบบของตลาด และยังเป็นพลังงานประเภทที่มีการใช้มากที่สุดในโลก

- พลังงานเชิงพาณิชย์ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี

ได้แก่ น้ามัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ


- ปัจจุบันมีการน้าพลังงานเชิงพาณิชย์มาใช้ในปริมาณที่มาก
ท้าให้ปริมาณส้ารองของแหล่งพลังงานเหล่านั นในโลกลดน้อยลงทุกที ซึ่งสามารถสรุปสถานการณ์ของพลังงานพาณิชย์แต่ละประเภทได้
ดังนี้


                น้ามัน(Oil)

น้ามันเป็นพลังงานเชิงพาณิชย์ที่มีการใช้มากที่สุดในโลก

ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas: NG)


ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า (รองจากถ่านหิน)


ถ่านหิน (Coal)


-ถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์เพียงชนิดเดียวที่พบมากที่สุดในแถบยุโรป
เอเชียแปซิฟิก และอเมริกาเหนือ

-ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่สำคัญในการผลิตไฟฟ้า
4. 
สถานการณ์พลังงานของโลกในอนาคต  เป็นอย่างไร

ตอบ  จากรายงาน World Energy Technology and Climate Policy Outlook
2030 (WETO)สามารถสรุปสถานการณ์แนวโน้มในอนาคตทางด้านพลังงานของโลกจนกระทั่งถึงปี
.. 2030 ได้ดังนี้

ประชากรและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก

- จำนวนประชากรโลกมีการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงทุกช่วงเวลาที่พิจารณา
โดยลดลงจาก
1.5% ในอดีต เหลือเพียงประมาณ 1% ในช่วงปี 2000 –2030


- ค่า
GDP ปัจจุบัน มีการเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าในช่วงก่อนปี
2000 โดยมีการเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 3.5% แต่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงในอนาคต
โดยคาดว่าจะเติบโตเพียง
3.2% ต่อปีในช่วงปี 2010
–2020 และจะเติบโตเพียง 2.6% ต่อปีในช่วงปี
2020 –2030

ความต้องการพลังงานของโลก

- ความต้องการพลังงานของโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
และไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงในอนาคต


- พลังงานทุกประเภทมีแนวโน้มที่จะถูกใช้มากขึ้นในอนาคต
โดยพลังงานที่มีบทบาทสาคัญที่สุดหรือมีสัดส่วนการใช้มากที่สุด คือ น้ามัน รองลงมาคือ
ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ


ความต้องการพลังงานแบ่งตามเขตพื้นที่


- เมื่อพิจารณาแบ่งพื้นที่ในโลกออกเป็นเขตที่มีการใช้พลังงานมาก

- พบว่าเขตอเมริกาเหนือเป็นพื้นที่ที่มีการใช้พลังงานมากที่สุดอย่างชัดเจนทั้งในอดีต

ปัจจุบัน และ


        อนาคต รองลงมาได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น
และประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป


การใช้พลังงานในภาคเศรษฐกิจต่างๆ


- เมื่อพิจารณาแบบแบ่งภาคในระบบเศรษฐกิจ
และพิจารณาจากการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย หรือ


        การใช้พลังงานของผู้บริโภคลาดับสุดท้าย


- ภาคการคมนาคมขนส่งมีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงที่สุด
รองลงมาได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม และ


        ภาคครัวเรือน, บริการ และเกษตรกรรม


แนวโน้มราคาน้ามันและก๊าซธรรมชาติ

-

แนวโน้มราคาน้ามันและก๊าซธรรมชาติ ในอดีตพบว่าราคาน้ามันและก๊าซธรรมชาติได้พุ่งสูงขึ้นอย่างมากในช่วงที่เกิดวิกฤตด้านราคาน้ามัน
ในช่วงปี ค
.. 1975 -1980


-หลังจากนั้นราคาได้ปรับตัวลดลงในช่วงปี 1980 ถึง
1997 และค่อยๆ เพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป


การผลิตไฟฟ้า

-การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่าเชื้อเพลิงที่มีบทบาทสำคัญที่นามาใช้ในการผลิตไฟฟ้ามากที่สุด

คือ ถ่านหิน แต่มีแนวโน้มที่จะนามาใช้น้อยลงในอนาคต

-พลังงานที่คาดว่าจะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคตได้แก่ ถ่านหินสะอาด และก๊าซธรรมชาติ


การใช้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียน


- เมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะการนามาผลิตกระแสไฟฟ้า


- พบว่า พลังงานชีวมวลและพลังงานน้ายังคงมีบทบาทสาคัญทั้งในอดีต
ปัจจุบัน และต่อเนื่องไป
       ในอนาคต

- นอกจากนี้ในอนาคตพลังงานลมจะเป็นพลังงานที่มีบทบาทเพิ่มมากขึ้น


- ขณะที่พลังงานแสงอาทิตย์ยังคงมีการนามาใช้ไม่มากนัก


5. ปัญหาด้านพลังงาน  มีอะไรบ้าง


ตอบ 1. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน


ภาวะโลกร้อนเป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการพูดถึงมากที่สุด เกิดจากการใช้พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ


2. การขาดแคลนแหล่งพลังงาน


3. ความผันผวนของราคาพลังงาน


4. อุบัติเหตุจากการใช้พลังงาน


5. การขาดจิตสานึกในการประหยัดพลังงาน


6. สถานการณ์พลังงานของไทยและของโลกเป็นอย่างไร


ตอบ   - ราคาพลังงานที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

- แหล่งพลังงานและความมั่นคง
- 
ปัญหาโลกร้อนจากการใช้พลังงาน
- 
การลดลงของพื้นที่ดูดซับCO2
7. 
ปริมาณการใช้พลังงานต่าง

ๆ ที่นามาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศอันดับหนึ่ง ได้จากอะไร

ตอบ  การใช้ก๊าซธรรมชาติ รองลงมาคือถ่านหินและน้ำมัน
8. 
พลังงานสำรองของโลกใช้ได้อีกกี่ปี

ตอบ   น้ำมันใช้ได้อีกประมาณ40 ปี

ก๊าซธรรมชาติใช้ได้อีกประมาณ62 ปี
ถ่านหินใช้ได้อีกประมาณ
220 ปี
9. 
พลังงานสารองของไทยใช้ได้อีกกี่ปีต30ปี
ตอบ
น้ำมันใช้ได้อีกประมาณ 12 ปีก๊าซธรรมชาติใช้ได้อีกประมาณ
ถ่านหินใช้ได้อีกประมาณ62 ปี

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้