ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

แชร์กระทู้นี้

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นักพัฒนาสังคม นักวิชาการพัสดุ นักประชาสัมพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รวม 20 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่ง
 • เจ้าพนักงานธุรการ
 • นักพัฒนาสังคม
 • นักวิชาการพัสดุ
 • นักประชาสัมพันธ์
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นักจัดการงานทั่วไป
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รวม 20 อัตรา

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556

>>>
รายละเอียดเพิ่มเติม<<<

เอกสารแนวข้อสอบสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
- ความรู้เกี่ยวกับ สท.
- คถาม-ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับ สท.
(เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
 • เจ้าพนักงานธุรการ
 • นักพัฒนาสังคม
 • นักวิชาการพัสดุ
 • นักประชาสัมพันธ์
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นักจัดการงานทั่วไป
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ มีชื่อย่อว่าอะไร
ก.    สทส.                    ค. สท.
ข.    สด.                    ง. สทด.
ตอบ   ค. สท.
2.    ข้อใดคือเว็ปไซด์ของ สท.
ก.    www.pop.go.th                ค. www.opp.co.th
ข.    www.opp.go.th                ง. www.ppo.go.th
ตอบ   ข. www.opp.go.th
3.    สท.  ตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร
ก.    ราชเทวี                    ค. จตุจักร
ข.    หลักสี่                    ง. สายไหม
ตอบ   ก. ราชเทวี
4.    ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของ สท.
ก.    มุ่งสู่สังคมคุณภาพของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
ข.    มุ่งสู่สังคมคุณภาพของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน
ค.    มุ่งสู่สังคมคุณภาพของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ คุ้มครองให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคมบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน
ง.    มุ่งสู่สังคมคุณภาพของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ คุ้มครองให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม
ตอบ   ข. มุ่งสู่สังคมคุณภาพของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน
5.    ข้อใดคือพันธกิจของ สท.
ก.    พัฒนามาตรการ กลไก และนวัตกรรมในการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย
ข.    บูรณาการการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต
ค.    พัฒนาระบบบริหารจัดการและขีดความสามารถบุคลากรของ สท. ให้มีประสิทธิภาพ
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
6.    ข้อใด ไม่ใช่ เป้าประสงค์ของ สท.
ก.    ยกระดับสมรรถนะองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
ข.    เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันและมีคุณภาพ
ค.    ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
ง.    ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม
ตอบ   ก. ยกระดับสมรรถนะองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
7.    ข้อใดคือประเด็นยุทธศาสตร์ของ สท.
ก.    การเสริมสร้างพลังเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
ข.    การเสริมสร้างมาตรการ/กลไกเพื่อรับรองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ค.    การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมของผู้สูงอายุ
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
8.    สท. สังกัดกระทรวงใด
ก.    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข.    กระทรวงแรงงาน
ค.    กระทรวงมหาดไทย
ง.    กระทรวงยุติธรรม
ตอบ   ก. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
9.    สท. ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก.    3 ตุลาคม 2545                ค. 5  ตุลาคม  2545
ข.    4 ตุลาคม 2545                ง.  6  ตุลาคม  2545
ตอบ   ก. 3 ตุลาคม 2545    
10.    สท. เกิดจากการรวมกันของหน่วยงานกี่หน่วยงาน
ก.    2   หน่วยงาน                ค. 4   หน่วยงาน
ข.    3   หน่วยงาน                ง. 5   หน่วยงาน
ตอบ   ค. 4   หน่วยงาน  ได้แก่
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี บางส่วนของกรมการพัฒนาชุมชน และกรมเร่งรัดพัฒนาชนบท สังกัดกระทรวงมหาดไทย และบางส่วนของกรมประชาสงเคราะห์สังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม มาเป็นสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้