ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบกรมควบคุมมลพิษ ทุกตำแหน่ง 2556
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบกรมควบคุมมลพิษ ทุกตำแหน่ง 2556

แชร์กระทู้นี้

 1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมควบคุมมลพิษ

ก. http:// [url]www.cdp.go.th[/url]  ค. http:// www. [url]www.pcd.go.th[/url]

ข. http:// [url]www.forest.go.th[/url]   ง. http:// www. customs.go.th

 1. ข้อใดคือชื่อย่อของกรมควบคุมมลพิษ

ก. กคพ. ค. คมพ.

ข. คพ.   ง. มพ.

 1. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ คนปัจจุบันคือใคร

ก. นายพงศ์ โสโน   ค. นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ

ข. นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง   ง. นายทฤษดี   ชาวสวนเจริญ 

 1. ปัจจุบันรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ มีกี่คน

ก. 1 คน ค. 3 คน

ข. 2 คน ง. 4 คน

 1. ใครคือเลขานุการกรมควบคุมมลพิษ คนปัจจุบัน

ก. นางสาววชิรา แสงศรี ค. นางกัญชลี นาวิกภูมิ

ข. นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ ง. นางจันทนา ภาคย์ทองสุข

 1. กรมควบคุมมลพิษก่อตั้งขึ้นเมื่อใด

ก. 4 เมษายน  พ.ศ. 2535  ค.4 พฤษภาคม  พ.ศ. 2485

ข. 5 เมษายน  พ.ศ. 2535  ง. 5 พฤษภาคม  พ.ศ. 2485  

 

 1. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมควบคุมมลพิษ

ก. Department of Labour Protection and Welfare

ข. Department of  Fisheries

ค. Department of Livestock Development 

ง. Pollution Control Department

 1. กรมควบคุมมลพิษ ตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร

ก. มีนบุรี  ค. ราชเทวี

ข. พญาไท ง. จตุจักร

 1. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมควบคุมมลพิษ

ก. ควบคุมมลพิษ สิ่งแวดล้อมดี เพื่อประชาชน

ข. ควบคุมมลพิษ เพื่อประชาชน อย่างมีส่วนร่วม

ค. ควบคุมมลพิษ สิ่งแวดล้อมดี เพื่อประชาชน อย่างมีส่วนร่วม

ง. ควบคุมมลพิษ รักษาธรรมชาติ เพื่อประชาชน อย่างมีส่วนร่วม

 1. ข้อใดคือพันธกิจของกรมควบคุมมลพิษ

ก. กำหนดนโยบาย วางแผน และผลักดันยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษของประเทศไปสู่การปฏิบัติ

ข. พัฒนามาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์ปฏิบัติในการควบคุมมลพิษที่เหมาะสมกับสถานการณ์

ค. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ รวมทั้งประสานความร่วมมือ และดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

ง. ถูกทุกข้อ

 1. ข้อใดคือค่านิยมของกรมควบคุมมลพิษ

ก. มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจช่วยเหลือ 

ข. สามัคคี มีเมตตา

ค. การปฏิบัติงานอย่างชาญฉลาด เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

ง. มุ่งมั่นทำงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เป็นทีม เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

 1. ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมมลพิษ มีกี่ข้อ

ก. 5 ข้อ  ค. 3 ข้อ

ข. 4 ข้อ  ง. 2 ข้อ

 1. ข้อใด ไม่ใช่ ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมมลพิษ

ก. การบริหารจัดการให้เข้มแข็งและเพิ่มสมรรถนะบุคลากร

ข. ป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษในระดับพื้นที่

ค. เสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ

ง. พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ และเกณฑ์การปฏิบัติด้านการควบคุมมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมควบคุมมลพิษ  ทุกตำแหน่ง 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับควบคุมมลพิษ 

แนวข้อสอเกี่ยวกับควบคุมมลพิษ 

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

- แนวข้อสอบภาษาไทย

- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 

ข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     นักจัดการงานทั่วไป(ด้านการควบคุมอาคาร)

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

กรมควบคุมมลพิษ
92 ซ.พหลโยธิน ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร :พนักงานราชการ     
ชื่อตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไป(ด้านการควบคุมอาคาร)
อัตราเงินเดือน :15,960 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ได้รับปริญญาตรี ทางวิศวกรรมการจัดการ วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การบริหารงานช่างและผังเมือง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
๑. ควบคุมดูแลการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคของกรมควบคุมมลพิษ 
๒. ควบคุมดูแลระบบการจัดการจราจร 
๓. ควบคุมดูแลงานยานพาหนะของกรมควบคุมมลพิษ 
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
วิธีการเลือกสรร :- ความรู้ความสามารถ
- ความรู้ความสามารถทั่วไป - ความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตามขอบข่ายงานที่ปฏิบัติและ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ

- สมรรถนะ
- พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ - พิจารณาจากความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ - พิจารณาจากท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพ 
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :- ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ภาค ข. จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนน ภาค ก. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ - ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบภาค ก. และ ภาค ข. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
เปิดรับสมัคร :วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร :
Website :http://job.pcd.go.th/
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้