ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบ อสค. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบ อสค. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

แชร์กระทู้นี้


ประกาศ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน รวม 34 อัตรา
รับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2556

*****ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร*****
1. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ 4-5
จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ 4-5
จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน4-5
จำนวน 2 อัตรา

4. ตำแหน่งเศรษฐกร 4-5 
จำนวน 2 อัตรา

5. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4-5 
จำนวน 2 อัตรา

6. ตำแหน่งักวิชาการบัญชีและการเงิน 4-5
จำนวน 3 อัตรา

7. ตำแหน่งักทรัพยากรบุคคล 4-5
จำนวน 4 อัตรา

8. ตำแหน่งนิติกร 4-5 
จำนวน 2 อัตรา

9.ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล 4-5
จำนวน  3 อัตรา

10. ตำแหน่งนายสัตวแพทย 5
จำนวน 1 อัตรา

11. ตำแหน่งนักวิชาการการตลาด 4-5
จำนวน 7 อัตรา

12. ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ 4-5
จำนวน 5 อัตรา

13. ตำแหน่งิศวกร 4-5
จำนวน 1 อัตรา


red 1px 1px 1px;">Download  ใบสมัครที่ [url]www.hrtdm.com[/url] , [url]www.dpo.go.th[/url] และยื่นใบสมัครทาง    
E-mail : personnel@dpo.go.th พร้อมส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์

กำหนดการสอบคัดเลือกในวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2556

เอกสารแนวข้อสอบองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ข้อบังคับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
- แนวข้อสอบองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้เกี่ยวกับ อสค.
ข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 
 decho.by@hotmail.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

 

1. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  มีชื่อย่อว่าอะไร

ก. อ.ค.ท.                                                                     ค. อ.ส.ค.

ข. สค.                                                                         ง. ก.ส.ค.

2. ข้อใดคือเว็ปไซด์ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ก. http://www.dpt.go.th                                         ค.  http:// [url]www.dop.go.th[/url]

ข. http:// [url]www.dgr.go.th[/url]                                        ง. http:// [url]www.cgd.go.th[/url]

3. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ก. Organization  Of  Thailand  Dairy  Farming Promotion 

ข. Promotion  Organization  Dairy Farming Of Thailand

ค. Farming  Dairy Promotion  Organization  Of Thailand

ง. Dairy Farming Promotion  Organization  Of Thailand

4. ข้อใดคือชื่อย่อภาษาอังกฤษของ อ.ส.ค.

ก. P.D.O                                                                     ค. D.P.O

ข. D.P.T                                                                     ง. O.T.D

5. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2504 โดยความร่วมมือของรัฐบาลไทยกับรัฐบาลใด

ก. เดนมาร์ก                                                               ค. อินเดีย

ข. สวิสเซอร์แลนด์                                                   ง. อเมริกา

6. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด

ก. สิงหาคม  พ.ศ. 2514                                       ค. ตุลาคม  พ.ศ. 2514

ข. กันยายน  พ.ศ. 2514                                       ง. กันยายน  พ.ศ. 2514

7. สำนักงานใหญ่  อ.ส.ค. ตั้งอยู่ที่จังหวัดใด

ก. นครปฐม                                                                               ค. กรุงเทพมหานคร

ข. อยุธยา                                                                                    ง. สระบุรี

8. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ก. เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโคนมไทยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ข. เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโคนมไทยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนม

ค. เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโคนมไทยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมอย่างยั่งยืน

ง. เป็นหน่วยงานชั้นนำในอุตสาหกรรมโคนมไทยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงโคนมอย่างยั่งยืน

9. ข้อใดคือพันธกิจขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ก. ปฏิรูประบบบริหารที่เน้นความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

ข. มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ควบคู่กับระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำนมดิบทั้งระบบของประเทศ

ค. พัฒนาระบบการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นม รวมถึงจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโคนม 

ง. ถูกทุกข้อ

 

10. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงการคลัง                                   กระทรวงมหาดไทย 

ข. กระทรวงแรงงาน                                   ง.    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

11. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง  อ.ส.ค.

ก. ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและสัตว์อื่นที่ให้น้ำนมและเนื้อ

ข. ผลิตน้ำนมและเนื้อ ประกอบผลิตภัณฑ์จากน้ำนมและเนื้อ

ค. ทำการฝึกอบรมให้บุคคลมีความรู้ความชำนาญในการเลี้ยงโคนมและสัตว์อื่นที่ให้น้ำนมและเนื้อ การผลิตน้ำนมและเนื้อและการประกอบผลิตภัณฑ์จากน้ำนมและเนื้อ

ง. ถูกทุกข้อ

12. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานประเภทใด

ก. หน่วยงานอิสระ                                                  ค. เอกชน

ข. รัฐวิสาหกิจ                                                           ง. รัฐบาล

13. วันโคนมแห่งชาติ   ตรงกับวันใด

ก. 17 มกราคมของทุกปี                                           ค. 16  มกราคมของทุกปี

ข. 17  กันยายนของทุกปี                                         ง. 20  มกราคมของทุกปี

14. ผู้อำนวยการคนแรกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย คือใคร

ก. นายยอด  วัฒนสินธุ์                                            ค. นายนภดล   ตันวิเชียร

ข. นายสุวรัจน์  หงส์ยันตรชัย                                ง. นางอัจฉรา   ชาติยานนท์

15. ใครคือผู้ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ก. นายนภดล   ตันวิเชียร                                        ค. นางอัจฉรา   ชาติยานนท์

ข. นายสุชาติ  จริยาเลิศศักดิ์                                    ง. นายสุวรัจน์  หงส์ยันตรชัย

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้