ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบเก่า ศอ.บต. ปี 2555
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบเก่า ศอ.บต. ปี 2555

แชร์กระทู้นี้

แผนพัฒนาฯ ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าไร ที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการวางแผนประเทศไทย
ก. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-7 ข. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
ค. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ง. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
(ง. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10)

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 อยู่ในช่วงใด
ก. พ.ศ. 2536-2540 ข. พ.ศ. 2540-2544
ค. พ.ศ. 2544-2548 ง. พ.ศ. 2550-2554
(ง. พ.ศ. 2550-2554)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มีหลักในการพัฒนาอย่างไร
ก. พัฒนาแบบแยกส่วน
ข. พัฒนาประชากรให้มีคุณภาพ
ค. พัฒนาคนและสังคม
ง. พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม
(ข. พัฒนาประชากรให้มีคุณภาพ)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ปรับเปลี่ยนกระบวนทรรศ์การพัฒนาใหม่ที่เน้นส่วนใดเป็นศูนย์กลาง ในการพัฒนา
ก. คน ข. เศรษฐกิจ
ค. ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ง. คนและสังคม
(ก. คน)
กระบวนทรรศ์การพัฒนาจากแบบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มีพื้นฐานมาจากแนวทางการพัฒนาใด
ก. แนวทางการใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับก่อน
ข. แนวทางการพัฒนาไม่สมดุล
ค. แนวทางการพัฒนาคนและสังคม
ง. แนวทางการพัฒนาจากพระราชดำริ
(ง. แนวทางการพัฒนาจากพระราชดำริ)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ในปีแรกต้องเผชิญกับวิกฤตใดอย่างรุนแรง
ก. เศรษฐกิจ ข. เสถียรภาพและความมั่นคง
ค. สังคม ง. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(ก. เศรษฐกิจ)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 นำไปสู่การสร้างแนวคิดพื้นฐานในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ. 2534 ข. พ.ศ. 2540
ค. พ.ศ. 2549 ง. พ.ศ. 2550
(ง. ปี พ.ศ. 2550)
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ผลกระทบจากวิกฤติในปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 
ก. คนว่างงาน ข. ความยากจน 
ค. คนและสังคม ง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
( ง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เหตุผลในกาปรับเปลี่ยนกระบวนทรรศ์การพัฒนาใหม่ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
ก. การพัฒนาคนและสังคมเป็นไปได้ช้า
ข. การพัฒนาไม่สมดุลและไม่ยั่งยืน
ค. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมเป็นไปได้ช้า
ง. การพัฒนาเสถียรภาพและความมั่นคงเป็นไปได้ช้า 
(ข. การพัฒนาไม่สมดุลและไม่ยั่งยืน)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จะอยู่ในช่วงใด
ก. พ.ศ. 2540-2545 ข. พ.ศ. 2545-2550
ค. พ.ศ. 2550-2554 ง. พ.ศ. 2555-2560
(แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 อยู่ในช่วง ง. พ.ศ. 2555-2560)
ข้อใดไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
ก. สร้างเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง
ข. สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้นเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัว
ค. มุ่งพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านตัวคน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ง. ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพและความมั่นคง
(ง. ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพและความมั่นคง)
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เศรษฐกิจของประเทศไทยมีเสถียรภาพและขยายตัวในอัตราเฉลี่ย ร้อยละเท่าใดต่อปี
ก. ร้อยละ 3.7 ข. ร้อยละ 4.7
ค. ร้อยละ 5.7 ง. ร้อยละ 6.7 
(ค. ร้อยละ 5.7)
รายได้เฉลี่ยต่อหัวรวมในปี พ.ศ. 2553 เป็นเท่าใด
ก. 56.3 พันล้านบาท ข. 66.3 พันล้านบาท
ค. 76.3 พันล้านบาท ง. 86.3 พันล้านบาท
(ง. 86.3 พันล้านบาท)
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมั่นคงโดยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยต่ำที่ร้อยละเท่าใด
ก. ร้อยละ 1.0 ข. ร้อยละ 2.0
ค. ร้อยละ 3.0 ง. ร้อยละ 4.0
(ค. ร้อยละ 3.0)
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของไทยพึ่งพาทางใดน้อยที่สุด
ก. วัตถุดิบและค่าแรงราคาถูก ข. การใช้ทรัพยากรที่เข้มแข็ง
ค. ความต้องการในตลาดส่งออก ง. เทคโนโลยี
(ง. เทคโนโลยี)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ประเด็นปัญหาที่ให้ความสำคัญต่อเนื่องได้แก่ ประเด็นใด
ก. พัฒนาคุณภาพคน
ข. แก้ปัญหาความยากจนและความเลื่อมล้ำทางรายได้
ค. การบริหารจัดการภาครัฐในเรื่องความโปร่งใส
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
(ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ทำให้คนไทยมีหลักประกันคุณภาพคิดเป็นร้อยละเท่าใด
ก. ร้อยละ 66.3 ข. ร้อยละ 76.3
ค. ร้อยละ 86.3 ง. ร้อยละ 96.3 
(ง. ร้อยละ 96.3 )
ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ผลการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใด เพิ่มสูงขึ้นกว่าเป้าหมาย
ก. ป่าชายเลน ข. ดิน
ค. การลดมลพิษ ง. แหล่งน้ำเสื่อมโทรม
(ก. ป่าชายเลน)
ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับใดที่ได้อัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาทางการพัฒนาประเทศ
ก. ฉบับที่ 7 ข. ฉบับที่ 8
ค. ฉบับที่ 9 ง. ฉบับที่ 10
(ค. ฉบับที่ 9)
ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มุ่งเน้นในเรื่องใด
ก. เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ปรับตัว แสวงหาผลประโยชน์ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาคส่วนตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ข. การแก้ไขปัญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจและสร้างรากฐานที่เข้มแข็ง
ค. ปรัชญาทำทางการพัฒนาประเทศควบคู่กับการพัฒนาแบบบูรณาการณ์เป็นองค์รวม
ง. การพัฒนาคนและสังคม ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ก. เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ปรับตัว แสวงหาผลประโยชน์ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาคส่วนตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
บริบทใดต่อไปนี้ไม่ใช่บริบททางการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาในอนาคต
ก. การเคลื่อนย้ายคนอย่างเสรี
ข. การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม
ค. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด
ง. การพัฒนาคนระดับกลาง
(ง. การพัฒนาคนระดับกลาง)
ตัวจักรใหม่ที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกอยู่ในทวีปใด
ก. ยุโรป ข. เอเชีย
ค. อเมริกา ง. ออสเตรเลีย
(ข. เอเชีย)
ในอดีตผู้นำการค้าโลกได้แกประเทศใด
ก. อเมริกา ข. อังกฤษ
ค. ฝรั่งเศส ง. เยอรมัน
(ก. อเมริกา)
ข้อใดไม่ใช่ภัยคุกคามทางเศรษฐกิจที่แต่ละประเทศต้องเผชิญ
ก. การขยายตัวของตลาดการเงิน ข. พัฒนาการเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ
ค. ธุรกิจกองทุนบริหารความเสี่ยงขยายตัว ง. ความผันผวนของตลาดน้ำมัน
(ง. ความผันผวนของตลาดน้ำมัน)
ข้อใดเป็นกลุ่มประเทศการค้าที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
ก. UNTAD ข. ASEM
ค. ASEAN ง. APEC
(ก. UNTAD)
ข้อใดไม่ใช่การสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างเศรษฐกิจของไทย
ก. พัฒนาคุณภาพคน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข. เพิ่มผลิตภาพการผลิต
ค. เพิ่มคุณค่าและมาตรฐานสินค้าและบริการ
ง. กำหนดกติกาด้านต่างๆ ของโลก
(ง. กำหนดกติกาด้านต่างๆ ของโลก)
ข้อใดเป็นเทคโนโลยีหลัก
ก. เทคโนโลยีชีวภาพ ข. เทคโนโลยีวัสดุ
ค. นาโนเทคโนโลยี ง. ถูกทุกข้อ
(ง. ถูกทุกข้อ)
วิธีทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าของสินค้า คือข้อใด
ก. เทคโนโลยี + ภูมิปัญญาท้องถิ่น + นวัตกรรม
ข. เทคโนโลยี + ความคิดสร้างสรรค์ + ความรู้ที่เหมาะสม
ค. เทคโนโลยี + เครื่องจักร + เงินทุน
ง. เครื่องจักร + แรงงาน + เงินทุน
(ก. เทคโนโลยี + ภูมิปัญญาท้องถิ่น + นวัตกรรม)
สินค้าใดในการผลิตแตกต่างไปจากพวก
ก. เสื้อผ้า ข. สินค้าอุปโภค บริโภค
ค. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ง. ผลิตภัณฑ์รถยนต์
(ง. ผลิตภัณฑ์รถยนต์)
การเตรียมความพร้อมให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคตควรปฏิบัติอย่างไร
ก. พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ ข. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ค. บริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ง. ถูกทุกข้อ
(ง. ถูกทุกข้อ)
ข้อใดไม่ใช่การสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ
ก. คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ข. แบ่งผลประโยชน์เป็นธรรม
ค. สร้างนวัตกรรมและผลักดันให้ใช้ประโยชน์
ง. เปลี่ยนแปลงวิธีผลิต
(ง. เปลี่ยนแปลงวิธีผลิต)
ตัวจักรใหม่ที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ได้แก่
ก. จีน อินเดีย ข. จีน ญี่ปุ่น
ค. เกาหลี ญี่ปุ่น ง. เกาหลี สิงคโปร์
(ก. จีน อินเดีย)
ประชากรของประเทศที่พัฒนาแล้วเข้าสู่สังคมใด
ก. สังคมผู้สูงอายุ ข. สังคมเด็ก
ค. สังคมวัยผู้ใหญ่ ง. สังคมวัยรุ่น
(ก. สังคมผู้สูงอายุ)
ประชากรของประเทศที่พัฒนาแล้วส่งผลกระทบต่อด้านใด
ก. การออมและความมั่งคั่งลดลง
ข. ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นในอัตราต่ำ
ค. ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น
ง. ถูกทุกข้อ
(ง. ถูกทุกข้อ)
ข้อใดไม่ใช่ผลดีของประเทศไทยที่เป็นประเทศที่กำลังพัฒนา
ก. ขยายตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ ข. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค. สถานที่ท่องเที่ยว ง. การเคลื่อนย้ายแรงงาน
(ง. การเคลื่อนย้ายแรงงาน)
ข้อใดไม่ใช่ผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ข. เผยแพร่วัฒนธรรม
ค. การสร้างโอกาสและปัญญา ง. สร้างสถานที่ท่องเที่ยว
(ง. สร้างสถานที่ท่องเที่ยว)
ข้อใดไม่ใช่ผลดีของกระแสนิยมตะวันตก
ก. การพัฒนาสินค้า ข. การเคลื่อนย้ายแรงงาน
ค. ให้ความสำคัญต่อสุขภาพ ง. ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
(ข. การเคลื่อนย้ายแรงงาน)
การแพร่ขยายของวัฒนธรรมต่างชาติมีผลอย่างไร
ก. วัฒนธรรมดั่งเดิมเสื่อมถอย
ข. ประชาชนในเขตเมืองแพร่ขยายอย่างรวดเร็ว
ค. รูปแบบการบริโภคผิดไป
ง. ถูกทุกข้อ
(ง. ถูกทุกข้อ)
ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ปัญหาข้างต้นของแผนพัฒนาฉบับที่ 10 ต้องเผชิญ
ก. ราคาน้ำมัน ข. ภาวะเงินเฟ้อ
ค. เศรษฐกิจ ง. ข้อ ก. และ ข.
(ค. เศรษฐกิจ)
การเคลื่อนย้ายคนระหว่างประเทศในอนาคตที่สำคัญมีกี่ปัจจัย
ก. 1 ข. 2
ค. 3 ง. 4
(ข. 2)
กลุ่มประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคือกลุ่มประเทศใด
ก. สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี ข. สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สิงคโปร์
ค. สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เวียดนาม ง. สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน
(ก. สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี)
ประเทศใดที่ใช้กลยุทธ์ ในการเจริญเติบโตโดยมีคนที่มีความสามารถจากที่ต่างๆ ทั่วโลกเข้าไปทำงาน
ก. สหรัฐอเมริกา ข. อังกฤษ
ค. จีน ง. เกาหลี 
(ก. สหรัฐอเมริกา)
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้