ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบเสมียนการเงิน เจ้าหน้าที่เก็บเงิน กองทัพอากาศ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบเสมียนการเงิน เจ้าหน้าที่เก็บเงิน กองทัพอากาศ

แชร์กระทู้นี้


Normal
0
false
false
false

MicrosoftInternetExplorer41. ข้อใดหมายถึงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก.ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ ข.ที่ดิน
อาคาร อุปกรณ์ค.ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า ง.เงินสดและเงินฝากธนาคารตอบ ข.ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์2. รายการในข้อใดถือเป็นเงินสดก.ธนาณัติ ข.เงินมัดจำจ่ายค.เช็คลงวันที่ล่วงหน้า ง.เงินฝากธนาคารประเภทประจำตอบ ก.ธนาณัติ3. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารควรทำขึ้นเพื่ออะไรก.พิสูจน์ความถูกต้องของเงินฝากธนาคารทุกประเภทข.พิสูจน์ความถูกต้องของเงินฝากธนาคารประเภทประจำค.พิสูจน์ความถูกต้องของเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ง.พิสูจน์ความถูกต้องของเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันตอบ ง.พิสูจน์ความถูกต้องของเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน4. การทำงบประมาณเงินสดมีประโยชน์อย่างไรก.เป็นการวางแผนการชำระหนี้ ข.
เป็นเครื่องมือในการวางแผนการขายค.เป็นเครื่องมือในการวางแผนการผลิต ง. เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้เงินตอบ ง. เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้เงิน5. ถอนเงินจากธนาคารไปใช้ส่วนตัวต้องบันทึกในเล่มใดก.สมุดรายวันทั่วไป ข.สมุดรายวันจ่ายเงินค.สมุดรายวันซื้อสินค้า ง.สมุดรายวันส่งคืนสินค้าตอบ ข.สมุดรายวันจ่ายเงิน6. หลังการทำงบทดสองแล้วต้องทำงบอะไรก.งบดุล ข.งบการเงินค.งบกำไรขาดทุน ง.กระดาษทำการตอบ ข.งบการเงิน7. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของรายการสินค้าก.เป็นรายการที่ต้องเก็บมาจากเอกสารของกิจการข.เป็นรายการต้องนำมาวิเคราะห์เพื่อบันทึกรายการค.เป็นรายการที่ไม่มีผลกระทบต่อการเงินของกิจการง.เป็นรายการที่ก่อให้เกิดการโอนเงิน/สิ่งที่มีมูลค่าระหว่างกิจการกับบุคคลภายนอกตอบ ค.เป็นรายการที่ไม่มีผลกระทบต่อการเงินของกิจการ8. ข้อใดที่ทำให้งบทดลองไม่ลงตัวก.ลืมลงรายการนำเงินมาลงทุนเพิ่มข.กู้เงินจากธนาคารแต่บันทึกรายการเป็นรายได้ค.จ่ายค่าโทรศัพท์ 5,000 บาท บันทึกเป็น 500 บาทง.เก็บยอดดุลเดบิต 2,200 มาลงงบทดลอง 2,000 บาทตอบ ง.เก็บยอดดุลเดบิต 2,200 มาลงงบทดลอง 2,000  บาท9. เมื่อวันที่1 พฤษภาคม
2550กิจการแห่งหนึ่งซื้อหุ้นสามัญธนาคารกรุงเทพจำนวน12000หุ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเป็นเวลา5ปี หลักทรัพย์ดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทใดก.หลักทรัพย์ประเภทมีตัวตน ข.หลักทรัพย์ประเภทไม่มีตัวตนค.หลักทรัพย์ประเภทหมุนเวียน ง.หลักทรัพย์ประเภทไม่หมุนเวียนตอบ ง.หลักทรัพย์ประเภทไม่หมุนเวียน10. การให้ของสมนาคุณแก่ลูกค้า จัดเป็นหนี้สินในลักษณะใดก.หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่สามารถ
กำหนดมูลค่าหนี้ได้อย่างแน่นอนข.หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นแล้วและสามารถกำหนดมูลค่าหนี้ได้อย่างแน่นอนค.หนี้สินหมุนเวียนที่อาจเกิดขึ้นง.หนี้สินระยะยาวตอบ ก.หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่สามารถ
กำหนดมูลค่าหนี้ได้อย่างแน่นอน11. ข้อใดคือลักษณะการลงทุนของกิจการร่วมค้าก.ผู้ร่วมค้าทุกคนต้องนำเงินสดมาลงทุนข.เมื่อได้กำไรจากเงินที่ลงทุนจะนำไปบริจาคด้วยกันค.ข้อตกลงตามสัญญากำหนดให้มีอำนาจในการควบคุมด้วยกันง.หากใครนำเงินมาลงทุนมากที่สุดจะได้กำไรในอัตรามากที่สุดตอบ ค.ข้อตกลงตามสัญญากำหนดให้มีอำนาจในการควบคุมด้วยกัน12. ข้อใดไม่ใช่ ประเภทของธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจร่วมค้าได้ก.ธุรกิจสร้างและจำหน่ายภาพยนตร์ ข.ธุรกิจการจัดสรรที่ดินค.ธุรกิจขายสินค้า ง.ธุรกิจธนาคารตอบ ง.ธุรกิจธนาคาร13. ข้อใดไมใช่สาเหตุการทำธุรกิจร่วมค้าก.ลดการเสี่ยงภัย ข.ประหยัดค่าใช้จ่ายค.ได้กำไรมากขึ้น ง.รวบรวมเงินทุนและบุคคลที่มีความรู้ความสามารถตอบ ค.ได้กำไรมากขึ้น14. วิธีบันทึกบัญชีแบบไม่เปิดสมุดบัญชีร่วมค้าของกิจกิจกรรมร่วมค้าเมื่อเปิดแยกประเภทของกิจการร่วมค้าจะดูสมุดบัญชีของใครก.
สมุดบัญชีของคนที่เป็นผู้จัดการข.
สมุดบัญชีของคนที่ทำหน้าที่ขายค.
สมุดบัญชีของคนที่นำเงิน/สินค้ามาลงทุนง.
สมุดบัญชีของผู้ร่วมค้าคนใดคนหนึ่งตอบ ง. สมุดบัญชีของผู้ร่วมค้าคนใดคนหนึ่ง15. สิทธิส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า จะปรากฏในงบใดอย่างไรก.งบดุล ทางด้านหนี้สิน ข.งบกำไรขาดทุน
ถือเป็นรายได้ค.งบดุลทางด้านสินทรัพย์ ง.งบกำไรขาดทุน
ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายตอบ ค.งบดุลทางด้านสินทรัพย์
จำหน่ายเอกสารข้อสอบเข้ารับราชการในกองกองทัพอากาศ 2556  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

ทุกวิชาที่ใช้สอบ

เสมียนการเงิน เจ้าหน้าที่เก็บเงิน
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ (เฉลยละเอียด)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (เฉลยละเอียด)
แนวข้อสอบกฎหมายทั่วไป
แนวข้อสอบภาษาไทย (เฉลยละเอียด)
แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การทหาร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบมาตาฐานวิชาชีพบัญชี
หลักการบัญชีเบื้องต้น
แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบัญชีเงินราชการ พ.ศ.2555
แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้