ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบนิติกร นักวิชาการภาษี กรมสรรพสามิต(19 ธ.ค.55-10 ม.ค.56)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบนิติกร นักวิชาการภาษี กรมสรรพสามิต(19 ธ.ค.55-10 ม.ค.56)

แชร์กระทู้นี้

ประกาศ รับบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ และ นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ (19 ธ.ค.55-10 ม.ค.56)

 กรมสรรพสามิต ประกาศ รับบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ และ นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ (19 ธ.ค.55-10 ม.ค.56)

 
ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,300-16,830 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
 
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,300-16,830 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 9 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 
1. เป็นผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ. 
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556
เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 4.8 MB )

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการภาษี  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต

- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

- แนวข้อสอบ Conversation

- แนวข้อสอบอังกฤษ Reading

- แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค

- แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร  

- แนวข้อสอบ  ภาษีสรรพสามิต

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผน

- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย   

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 
decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    การตรวจสอบภาษี  หมายความว่า
ก.    การตรวจสอบไต่สวนตามหนังสือเรียก
ข.    การตรวจสอบการปฏิบัติการเกี่ยวกับการเสียภาษีสรรพสามิต
ค.    การตรวจค้น  อายัดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ    ง.  ถูกทุกข้อ
ความหมายของการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
    การตรวจสอบภาษี  หมายความว่า  การตรวจสอบไต่สวนตามหนังสือเรียก  การตรวจสอบการปฏิบัติการเกี่ยวกับการเสียภาษีสรรพสามิต  และการตรวจค้น  การยึดหรืออายัดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
2.    ข้อใดมิใช่ขั้นตอนในการเตรียมการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
ก.    การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ข.    การวางแนวทางการตรวจสอบภาษี
ค.    การออกหนังสือเชิญเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต
ง.    การออกหนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามหนังสือเรียก
ตอบ    ข.  การวางแนวทางการตรวจสอบภาษี
    ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการตรวจสอบ  มีดังนี้
๑.    การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
๒.    การออกหนังสือเชิญเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต
๓.    การขออนุมัติออกหนังสือเรียกและการออกหนังสือเรียก
๔.    การออกหนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามหนังสือเรียก
๕.    การส่งหนังสือเชิญ  หนังสือเรียก  และหนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามหนังสือเรียก


3.    การย้าย  การเลิกหรือโอนกิจการให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมแจ้งเลิกหรือโอนกิจการตามที่อธิบดีกำหนดจะต้องกระทำก่อนวันเลิกหรือโอนกิจการไม่น้อยกว่ากี่วัน
ก.    ไม่น้อยกว่า ๕ วัน
ข.    ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน
ค.    ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
ง.    ไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน
ตอบ    ค.  ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
การย้าย  การเลิก  หรือการโอนกิจการ
    การย้าย  การเลิกหรือโอนกิจการให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมแจ้งเลิกหรือโอนกิจการ  ตามแบบที่อธิบดีกำหนด (แบบ ภษ. ๐๑-๐๕) ณ สถานที่ที่จดทะเบียนสรรพสามิตก่อนวันเลิกหรือโอนกิจการไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน  โดยให้คืนใบทะเบียนสรรพสามิตเดิมแก่เจ้าพนักงานสรรพสามิต (โทษปรับ มาตรา ๑๔๘ ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)
4.    เมื่อเสียภาษีมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกำหนดวัน เวลาที่นัดหมายในหนังสือเรียกจะต้องมีการตรวจสอบหนังสือมอบอำนาจ อาทิ การปิดอากรแสตม์ในหนังสือมอบอำนาจ  ในกรณีที่มาให้ถ้อยคำครั้งเดียวจะต้องปิดอากรแสตมป์ตามข้อใด
ก.    ปิดอากร ๑๐.๐๐ บาท
ข.    ปิดอากร ๒๐.๐๐ บาท
ค.    ปิดอากร ๓๐.๐๐ บาท
ง.    ปิดอากร ๔๐.๐๐ บาท
ตอบ    ก.  ปิดอากร ๑๐.๐๐ บาท
การดำเนินการตรวจสอบภาษี
    กรณีผู้เสียภาษีมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกำหนดวัน เวลาที่นัดหมายในหนังสือเรียก  หนังสือเชิญ  หรือหนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามหนังสือเรียก  พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาก่อนว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี  หรือเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือไม่  หรือกรณีเป็นผู้รับมอบอำนาจให้พิจารณาความสมบูรณ์  และความถูกต้องของหนังสือมอบอำนาจนั้นด้วย  ดังนี้
(๑)    ใช้หนังสือมอบอำนาจ ตามแบบ ภษ.๐๔-๐๖ หรือไม่  ถ้าไม่ใช่ขอให้พิจารณาสาระสำคัญในการมอบอำนาจซึ่งต้องครอบคลุมทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภาษี
(๒)    ต้องเป็นการมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนกิจการ  หรือเจ้าของ
(๓)    มีการลงลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจ  ผู้รับมอบอำนาจและพยานอย่างครบถ้วน
(๔)    การปิดอากรแสตมป์  และต้องมีการขีดฆ่าอากรแสตมป์ด้วยดังนี้
-    กรณีมาให้ถ้อยคำครั้งเดียว ปิดอากร ๑๐.๐๐ บาท
-    กรณีมาให้ถ้อยคำหลายครั้ง ปิดอากร ๓๐.๐๐ บาท
(๕)    ความครบถ้วนของเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ  ซึ่งประกอบด้วย
๑)    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
๒)    สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
๓)    หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ไม่เกิน ๖ เดือน กรณีเป็นนิติบุคคล
5.    เมื่อผู้เสียภาษีมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกำหนดวัน เวลาที่นัดหมายในหนังสือเรียก  แต่เป็นผู้รับมอบอำนาจให้พิจารณาความสมบูรณ์  และความถูกต้องของหนังสือมอบอำนาจจากสิ่งใด
ก.    หนังสือมอบอำนาจ ตามแบบ ภษ.๐๔-๐๖
ข.    การลงลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจ  ผู้รับมอบอำนาจและพยานอย่างครบถ้วน
ค.    เอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ    ง.  ถูกทุกข้อ
    ดูคำอธิบายข้อข้างต้น
6.    ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗  กำหนดให้ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปรามมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก.    มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ทั่วราชอาณาจักร
ข.    มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร
ค.    มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของภาคนั้นๆ
ง.    มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของพื้นที่นั้นๆ
ตอบ    ก.  มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ทั่วราชอาณาจักร

ขอบเขตอำนาจในการออกหนังสือเรียก
    ตามระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗  ให้บุคคลต่อไปนี้มีอำนาจในการออกหนังสือเรียกเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีในท้องที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑.    ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม  มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ทั่วราชอาณาจักร
๒.    ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร  มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร
๓.    ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค  มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของภาคนั้นๆ
๔.    สรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑-๕ และสรรพสามิตพื้นที่  มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของพื้นที่นั้นๆ
7.    ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของพื้นที่นั้นๆ  คือ
ก.    ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร
ข.    สรรพสามิตพื้นที่
ค.    กรมสรรพสามิตพื้นที่
ง.    ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค
ตอบ    ข.  สรรพสามิตพื้นที่
    ดูคำอธิบายข้อข้างต้น
8.    ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ  ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดกี่วันกรณีภายในประเทศ
ก.    เจ็ดวันนับแต่วันส่ง
ข.    สิบสี่วันนับแต่วันส่ง
ค.    สิบห้าวันนับแต่วันส่ง
ง.    ยี่สิบสองวันนับแต่วันส่ง
ตอบ    ก.  เจ็ดวันนับแต่วันส่ง
การส่งหนังสือเชิญ  หนังสือเรียก  และหนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามหนังสือเรียก
    พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  มาตรา ๗๑ บัญญัติว่า  “การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ  ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ  เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับ  หรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น”
9.    ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ  ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดกี่วันกรณีต่างประเทศ
ก.    เจ็ดวันนับแต่วันส่ง
ข.    สิบสี่วันนับแต่วันส่ง
ค.    สิบห้าวันนับแต่วันส่ง
ง.    ยี่สิบสองวันนับแต่วันส่ง
ตอบ    ค.  สิบห้าวันนับแต่วันส่ง
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้