ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบ-แนวข้อสอบ นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ อย.
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบ-แนวข้อสอบ นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ อย.

แชร์กระทู้นี้

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
 เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน 
 
 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ 
 
อัตราเงินเดือน : 11,680
ตามเอกสาร 12,850 บาท 
 ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง 
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 
 รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้ 
 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2552 
 2. การจัดแบ่งประเภทของอาหารและการควบคุม 
 3. การควบคุมการนำเข้าอาหารของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 
 ทักษะ/สมรรถนะ : ทักษะ 
 1. การใช้คอมพิวเตอร์ 
 2. การใช้ภาษาอังกฤษ 
 3. การคำนวณ 
 4. การจัดการข้อมูล 
 
 สมรรถนะ 
 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 2. การบริการที่ดี 
 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
 4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 5. การทำงานเป็นทีม 
 
 เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555
เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 329.42 KB )

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
พรบ.คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ.2551
แนวข้อสอบนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตอาหาร
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร
ระดับคุณภาพอาหาร
การสอบสัมภาษณ์

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    อาหารที่มีลักษณะใดต่อไปนี้ถือว่าเป็นอาหารไม่บริสุทธ์
ก.    อาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่ด้วย
ข.    อาหารที่มีฉลากเพื่อลวงหรือพยายามลวงผู้ซื้อให้เข้าใจผิดในเรื่องคุณภาพ
ค.    อาหารที่ได้ผสมหรือปรุงแต่งด้วยวิธิใดๆ โดยประสงค์จะปกปิดซ่อนเร้นความด้อยคุณภาพของอาหารนั้น
ง.    อาหารที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศ
ตอบ    ก.  อาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่ด้วย
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
    มาตรา 26  อาหารที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์
(1)    อาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่ด้วย
(2)    อาหารที่มีสารหรือวัตถุเคมีเจือปนอยู่ในอัตราที่อาจเป็นเหตุให้คุณภาพของอาหารนั้นลดลง  เว้นแต่การเจือปนเป็นการจำเป็นต่อกรรมวิธิผลิต  การผลิต  และได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว
(3)    อาหารที่ได้ผลิต  บรรจุ  หรือเก็บรักษาไว้โดยไม่ถูกสุขลักษณะ
(4)    อาหารที่ผลิตจากสัตว์ที่เป็นโรคอันอาจติดต่อถึงคนได้
(5)    อาหารที่มีภาชนะบรรจุประกอบด้วยวัตถุที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพ
2.    ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการจัดทำ HACCP
ก.    เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของ GMP และ HACCP
ข.    เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
ค.    เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้บริโภค
ง.    เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย
ตอบ    ง.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย
วัตถุประสงค์ของการจัดทำ HACCP
    ดารณี  หมู่ขจรพันธ์ (2540 : 120)  สรุปวัตถุประสงค์ของการทำ HACCP  ดังนี้
1.    เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของ GMP และ HACCP  และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการยกระดับและพัฒนาสถานที่ผลิตและการผลิตอาหารของตนเอง
2.    ผู้ผลิตสามารถจัดทำระบบประกันคุณภาพของสถานที่ผลิตและมีแนวทางที่จะดูแลตนเองได้มากขึ้น
3.    เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้บริโภค  นั่นคือ ผู้บริโภคจะได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพมาตรฐาน
4.    เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ  โดยที่ผู้ผลิตสามารถส่งผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัยไปจำหน่ายยังต่างประเทศมากขึ้น  และโรงงานสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในระดับสากลได้  ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือให้กับประเทศคู่ค้า
3.    ระบบคุณภาพ (Quality System)  เป็นระบบที่เน้นในเรื่องใด
ก.    การป้องกัน
ข.    การแก้ไขปัญหา
ค.    การควบคุมระบบ
ง.    การตรวจสอบ
ตอบ    ก.  การป้องกัน
ระบบคุณภาพ (Quality System)
    ระบบคุณภาพ (Quality System)  หรือบางครั้งเรียกว่า ระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance System)  เป็นการดำเนินการเพื่อให้สถานที่ผลิตมีมาตรฐาน  โดยคำนึงถึงทุกขั้นตอนของการผลิตรวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจะต้องถูกควบคุมตรวจสอบอย่างเป็นระบบ  ต่อเนื่อง  และสม่ำเสมอเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีคุณภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  หากระบบมีการดำเนินการถูกต้องแล้วจะสามารถช่วยตรวจสอบกลับถึงสาเหตุได้เมื่อผลิตภัณฑ์มีปัญหา  แต่อย่างไรก็ตาม ระบบนี้เป็นระบบที่เน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไขปัญหา
    ในระดับสากล  ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่  GMP  และ HACCP  ซึ่งปัจจุบันมีความสำคัญและมีการดำเนินการมากขึ้นในประเทศไทย  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมส่งออก  เนื่องจากกระแสความต้องการการบริโภคอาหารภายในประเทศ  และกระแสการค้าโลกที่มีการแข่งขันในเรื่องคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหารมากยิ่งขึ้น
4.    ในระดับสากล  ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารคือ
ก.    MPG
ข.    GMP
ค.    HACP
ง.    CPHA
ตอบ    ข.  GMP
    ดูคำอธิบายข้อข้างต้น
5.    กลุ่มธุรกิจที่ได้ผ่านการพิจารณาให้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยแลนด์ เบสท์ คือ
ก.    กลุ่มธุรกิจในครัวเรือน
ข.    กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ค.    กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องกีฬา
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ    ง.  ถูกทุกข้อ
    โครงการ ไทยแลนด์ เบสท์ (Thailand BEST) ยังคงเปิดกว้างรับธุรกิจคนไทยที่สนใจใช้ตราสัญลักษณ์  ซึ่งบริษัทที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ณ ปัจจุบันมีทั้งหมด 34 บริษัท  และยังมีบริษัทที่อยู่ในขั้นต้นการพิจารณาอีกมากมาย  บริษัทที่ได้ผ่านการพิจารณาแล้วได้แก่กลุ่มธุรกิจ  ดังต่อไปนี้
-    กลุ่มธุรกิจบริการ
-    กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
-    กลุ่มธุรกิจเครื่องสำอาง
-    กลุ่มธุรกิจเครื่องแต่งกาย
-    กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องกีฬา
-    กลุ่มธุรกิจในครัวเรือน
-    กลุ่มธรกิจเครื่องหนัง
-    กลุ่มธุรกิจสิ่งทอ
-    กลุ่มธุรกิจจัดจำหน่ายและขนส่ง
-    กลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์
-    กลุ่มธุรกิจเบ็ดเตล็ด
6.    พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับใด
ก.    พระราชบัญญัติมาตรฐานในการผลิตอาหาร พ.ศ. 2507
ข.    พระราชบัญญัติระดับคุณภาพอาหาร พ.ศ. 2507
ค.    พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ. 2507
ง.    พระราชบัญญัติข้อบังคับด้านภาชนะบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2507
ตอบ    ค.  พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ. 2507
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
    มาตรา 3  ให้ยกเลิก
(1)    พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ. 2507
(2)    ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49  ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2515
บรรดาบทกฎหมาย  กฎ  และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
7.    เป้าหมายของ 5 ส คือ
ก.    สะสาง
ข.    สะดวก
ค.    สร้างนิสัย
ง.    สุขลักษณะ
ตอบ    ค.  สร้างนิสัย
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้