ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบกรมอนามัย รวม 9 ตำแหน่ง 25 อัตรา ประจำปี 2556 <รับออนไลน์>(11-17 ธค. 55)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบกรมอนามัย รวม 9 ตำแหน่ง 25 อัตรา ประจำปี 2556 <รับออนไลน์>(11-17 ธค. 55)

แชร์กระทู้นี้

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป หน่วยงานส่วนกลาง รวม 9 ตำแหน่ง 25 อัตรา ประจำปี 2556 <รับออนไลน์>(11-17 ธ.ค.55)
เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 762.79 KB )

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมอนามัย ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรู้เกี่ยวกับกรมอนามัย
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย พ.ศ.2552
- การสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
 นักวิชาการสาธารณะสุข (ส่งเสริมสุขภาพ)
 นักวิเทศสัมพันธ์
 นักประชาสัมพันธ์
 นักทรัพยากรบุคคล
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 นักจัดการงานทั่วไป
 เจ้าพนักงานธุรกการ

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมอนามัย
ก. http://www.anamai.co.th            ค. http://www.anamai.moph.go.th
ข. http://www.anamai.go.th            ง. http://www.anamai.moph.co.th
1.    ข้อใดคือชื่อย่อของกรมกรมอนามัย
ก. กรม.อ.                ค. ก.ม.
ข. อน.                    ง.  อนม.
2.    ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของกรมอนามัย
ก.    Department of Health                
ข.    Department of Disease Control
ค.    Department of Mental Health        
ง.    Department of  Social  Development and Welfare
3.    เดิม กรมอนามัย มีชื่อว่าอย่างไร
ก.    กรมการสาธารณสุข                ค. กรมสุขภาพและอนามัย
ข.    กรมสาธารณสุข                ง. กรมอนามัย
4.    วันสถาปนากรมอนามัย ตรงกับวันใด
ก.    12 มีนาคม 2495                ค. 12  กุมภาพันธ์ 2495
ข.    15 มีนาคม  2495                ง.  15  กุมภาพันธ์  2495
5.    ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมอนามัย
ก.    เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสังคม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพึ่งตนเองได้
ข.    เป็นองค์กรหลักของประเทศในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี
ค.    เป็นองค์กรหลักของประเทศในการพัฒนาสังคมและส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี
ง.    เป็นองค์กรที่ผลิต พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย
6.    ข้อใด   ไม่ใช่  พันธกิจของกรมอนามัย
ก.    มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนาระบบงาน อย่างยึดมั่นในประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ด้วยความรับผิดชอบ"
ข.    พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็ง รวมไปถึงระบบที่เกี่ยวข้อง
ค.    พัฒนา ผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดนโยบาย และกฎหมายที่จาเป็นในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ง.    ผลิต พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย
7.    ข้อใดคือค่านิยมของกรมอนามัย
ก.    Health Model                 ค. Achievement
ข.    Ethics                     ง.ถูกทุกข้อ

8.    Health Model  ในค่านิยมของกรมอนามัย หมายถึงอะไร
ก.    ดูแลรักษาสุขภาพตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น
ข.    ดูแลรักษาสุขภาพตนเองและผู้อื่น
ค.    มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมและยอมรับผลสำเร็จของทีมงานร่วมกัน
ง.    มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่แสวงหาประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
9.    Achievement   ในค่านิยมของกรมอนามัย หมายถึงอะไร
ก.    มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่แสวงหาประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ข.    มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมและยอมรับผลสำเร็จของทีมงานร่วมกัน
ค.    มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานร่วมกัน
ง.    มุ่งมั่น รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้