ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย กลุ่มงานสารบรรณ 2
onezero ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย กลุ่มงานสารบรรณ 2

แชร์กระทู้นี้

1.     ข้อใดคือหนังสือราชการ

        ก.    เอกสารของทางราชการ                                                     ข.    เอกสารที่ทางราชการทำขึ้น

        ค.    เอกสารโต้ตอบในราชการ                                                 ง.     เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ

        ตอบ       ง.  เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ

2.     หนังสือประตราแทนการลงชื่อให้ใช้ได้ในกรณีใด

        ก.    คำแนะนำ                                                                             ข.    แถลงการณ์

        ค.    หนังสือที่ไม่เกี่ยวกับราชการ                                            

        ง.     การส่งสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสารระหว่างส่วนราชการ

        ตอบ       ง.  การส่งสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสารระหว่างส่วนราชการ

3.     ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำขึ้นต้นให้ใช้คำว่าอะไร

        ก.    เรียน                                                                                       ข.    เสนอ

        ค.    กราบเรียน                                                                             ง.    ขอประธานกราบเรียน

        ตอบ       ก.  เรียน

4.     งานสารบรรณ”  มีความหมายตรงกับข้อใด

        ก.    งานที่เกี่ยวกับระเบียบการร่างโต้ตอบหนังสือและเสนอความเห็น

ข.    งานที่เกี่ยวกับงานบริหารงานเอกสาร

        ค.    งานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วย

        ง.     งานที่ทำด้วยหนังสือนับตั้งแต่คิดร่าง, เขียน, แต่งพิมพ์, จดจำ,ทำสำเนา, ส่งรับบันทึก, ย่อเรื่องเสนอ,

                สั่งการ, ตอบ, เก็บเข้าที่และค้นหา

        ตอบ       ข.  งานที่เกี่ยวกับงานบริหารงานเอกสาร

5.     หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ มี 6 ชนิด คือข้อใด

        ก.    หนังสือภายใน, หนังสือภายนอก, หนังสือที่มีไปมาระหว่างกระทรวง, ส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก

                และหนังสือที่ลงรับไว้เป็นหลักฐานแล้ว

ข.      หนังสือภายใน, หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ, หนังสือสั่งการและโฆษณา หนังสือราชการ

ที่ส่งออก และหนังสือราชการสำคัญเกี่ยวกับการเงิน

ค.      หนังสือภายนอก, หนังสือภายใน, หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ, หนังสือสั่งการและโฆษณา

และหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐาน

ง.      ผิดทุกข้อ

        ตอบ       ง.  ผิดทุกข้อ

6.     กรรมการดำเนินการทำลายหนังสือประกอบขึ้นด้วยบุคคลอย่างน้อยกี่คน

        ก.    2  คน                                                                                      ข.    3  คน

        ค.    4  คน                                                                                      ง.    เท่าใดก็ได้

        ตอบ       ข.  3  คน

7.     ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำลงท้ายให้ใช้คำว่าอะไร

        ก.    ขอแสดงความนับถือ                                                           ข.    ขอแสดงความเคารพนับถือ

        ค.    ขอแสดงความนับถืออย่างสูง                                            ง.    ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

        ตอบ       ก.  ขอแสดงความนับถือ

8.     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฉบับปัจจุบันได้ใช้บังคับมาตั้งแต่เมื่อใด

        ก.    วันที่  1  มิถุนายน พ.ศ. 2506                                             ข.    วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2516

        ค.    วันที่  1  มิถุนายน พ.ศ. 2526                                             ง.    วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2536

        ตอบ       ค.  วันที่  1  มิถุนายน พ.ศ. 2526

9.     หนังสือเรื่องใดที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป

        ก.    เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน                                                        ข.    เรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบ

        ค.    เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์                                            ง.    ถูกทุกข้อ

        ตอบ       ค.  เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์

10.  “ประกาศ”  จัดเป็นหนังสือชนิดใด

        ก.    หนังสือสั่งการ                                                                     ข.    หนังสือแถลงข่าว

        ค.    หนังสือแถลงการณ์                                                            ง.    หนังสือประชาสัมพันธ์

        ตอบ       ง.  หนังสือประชาสัมพันธ์

11.  หนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณ โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็วนั้นจะต้องระบุตัวอักษร

        สีแดงให้เห็นชัดบนหนังสือแอละบนซองว่าอย่างไร

        ก.    ด่วน                                                                                        ข.    ด่วนที่สุด

        ค.    ด่วนมาก                                                                                ง.    ด่วนภายใน

        ตอบ       ค.  ด่วนมาก

12.  หนังสือที่ต้องปฏิบัติด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ ตรงกับข้อใด

        ก.    ด่วนมาก, ด่วนเฉพาะ และด่วนที่สุด                                ข.    ด่วนที่สุด, ด่วนมาก และด่วน

        ค.    ด่วนภายในวันเวลาที่กำหนด และด่วนเฉพาะ              ง.    ถูกทุกข้อ

        ตอบ       ข.  ด่วนที่สุด, ด่วนมาก และด่วน

13.  อายุของการเก็บหนังสือ มีวิธีการปฏิบัติตามข้อใด

        ก.    หนังสือที่เกี่ยวกับการเงินทุกกรณี ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า  10  ปี

        ข. หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10  ปี

        ค.    หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากที่อื่น ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

        ง.     หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เก็บรักษาไว้

                ไม่น้อยกว่า  3  ปี

        ตอบ       ค.  หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากที่อื่น ให้เก็บไว้

                             ไม่น้อยกว่า 5 ปี

14.  การลงวัน เดือน ปี ของหนังสือติดต่อราชการให้ปฏิบัติตามข้อใด

        ก.    หนังสือภายนอก ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ

        ข.    ส่วนหนังสือภายใน ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อย่อของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ

        ค.    ถูกทั้งข้อ  ก.  และ  ข.

        ง.     ไม่มีข้อใดถูก

        ตอบ       ค.  ถูกทั้งข้อ  ก. และ ข.

15.  รหัสตัวพยัญชนะสำหรับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานเลขาธิการรัฐสภากำหนดไว้ตามข้อใด

        ก.    สต  และ  สภ                                                                        ข.    ตง  และ  รส

        ค.    ตผ  และ  สภ                                                                         ง.    สตง  และ  สลร

        ตอบ       ค.  ตผ  และ  สภ

16.  คำสรรพนามสำหรับเจ้าของหนังสือว่า ข้าพระพุทธเจ้า  นอกจากใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

        และพระบรมราชินีนาถแล้ว ยังใช้ได้ตามข้อใด

        ก.    สมเด็จพระบรมราชชนนี                                                   ข.    พระบรมวงศ์เธอชั้นพระองค์เจ้า

        ค.    สมเด็จพระยุพราช และสมเด็จเจ้าฟ้าทุกพระองค์         ง.    ถูกทุกข้อ

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

17.  คำว่า คำสั่ง  มีความหมายตรงตามข้อใด

        ก.    คำสั่งด้วยวา, คำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และคำสั่งที่บันทึกถึงตัวผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะ

        ข.    การสั่งด้วยการบันทึกทางจดหมาย และด้วยสื่อนำสาร

        ค.    บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย

        ง.     การกระทำด้วยหนังสือหรือเรียกเจ้าหน้าที่มาพบเพื่อสั่งการแต่ละเรื่อง

        ตอบ       ค.  บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย

18.  ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ

        ก.    เลขาธิการ ก.พ.                                                                     ข.    ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

        ค.    เลขาคณะรัฐมนตรี                                                              ง.    รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

        ตอบ       ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

19.  หนังสือที่ปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติแบ่งออกเป็น

        ก.    2  ประเภท                                                                            ข.    3  ประเภท

        ค.    4  ประเภท                                                                            ง.    ไม่มีข้อใดถูก

        ตอบ       ข.  3  ประเภท

20. เพื่อให้หน่วยราชการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยอย่างใกล้ชิดและรวดเร็วจึงให้ทุกกระทรวง ทบวง

        กรม  ถือปฏิบัติอย่างไร

        ก.    พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ว้างบน                                        ข.    พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน

        ค.    ไม่ต้องพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ก็ได้ เพราะได้ประทับตรายาง “ด่วน”  อยู่แล้ว

        ง.     พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยเจ้าของเรื่อง ไว้ใต้ชื่อหน่วยงานที่มุมล่างซ้ายของหนังสือราชการ

        ตอบ       ง.  พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยเจ้าของเรื่อง ไว้ใต้ชื่อหน่วยงานที่มุมล่างซ้ายของหนังสือ

                             ราชการ

21.  ทะเบียนงานสารบรรณ มี  3  ประเภท คือข้อใด

        ก.    ทะเบียนรับ, ทะเบียนส่ง และทะเบียนเก็บ

        ข.    ทะเบียนรับ-ส่ง, ทะเบียนแยกเรื่อง, และทะเบียนย่อเรื่อง

        ค.    ทะเบียนเก็บหนังสือ, ทะเบียนรับ-ส่ง และทะเบียนรายชื่อข้าราชการ

        ง.     ผิดทุกข้อ

        ตอบ       ก.  ทะเบียนรับ, ทะเบียนส่ง และทะเบียนเก็บ

22.  ผู้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณได้แก่บุคคลใด 

        ก.    ปลัดกระทรวง                                                                      ข.    สำนักงาน ก.พ.

        ค.    ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                  ง.    หัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ

        ตอบ       ก.  ปลัดกระทรวง

23.  หนังสือภายใน คือหนังสืออะไร

        ก.    หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี                              

        ข.    หนังสือที่ไม่เป็นแบบพิธีซึ่งใช้ภายในวงงานเดียวกัน

        ค.    หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยและเป็นหนังสือใช้ติดต่อภายใน

        ง.     ถูกทุกข้อ

        ตอบ       ค.  หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยและเป็นหนังสือใช้ติดต่อภายใน

24.  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สำรวจหนังสือที่ครบกำหนดอายุการเก็บในปีนั้น

        หลังวันสิ้นปีปฏิทินภายในกี่วัน

        ก.    30 วัน                                                                                     ข.    45 วัน

        ค.    60 วัน                                                                                     ง.    90 วัน

        ตอบ       ค.  60  วัน

25.  หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อดำเนินการ

        แล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

        ก.    1 ปี                                                                                          ข.    2 ปี

        ค.    3 ปี                                                                                          ง.    กี่ปีก็ได้

        ตอบ       ก.  1  ปี

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกลุ่มกลุ่มงานสารบรรณ 2 ของกองบัญชาการกองทัพไทย ใหม่ล่าสุดรวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก   


#แนวข้อสอบกลุ่มงานสารบรรณ กองทัพไทย 2561
1 ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย
2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
8 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
9 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
10 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
11 แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
MP3- วิชาภาษาอังกฤษ


 **ผลงานลูกค้าที่สอบได้   https://goo.gl/REYqqH
 **ติดตามข่าวทุกวันที่นี้ Facebook: https://www.facebook.com/dimonload1

  ติดต่อสอบถาม-สั่งซื้อ #แนวข้อสอบได้ที่ 
Line ID : Panisara_test  
โทร: 082-8551615  (คุณปาณิสรา)
หรือแอดมาที่ไลน์@   https://line.me/R/ti/p/%40tin5283f

มี 3 รูปแบบ
-แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน)
 -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท  (ได้รับ2-3วันทำการ)  (ส่งฟรีEMS)
-แบบชุดติวVCD บรรยาย+หนังสือ ราคาชุดละ 1500 บาท (ส่งฟรีEMS)


ชำระค่าสินค้าและบริการ
-ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3   
-ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 
-ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5
-ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี  411-5-06435-6
(ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น)


โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องเดิมที่สั่งซื้อ
    โทร 082-8551615    หรือ       Line ID : Panisara_test                           

 ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน 
คลิ๊กดูแนวข้อสอบฉบับใหม่ล่าสุดที่ https://www.โหลดแนวข้อสอบราชการ.com 

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้