ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.)จังหวัดสกลนคร
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.)จังหวัดสกลนคร

แชร์กระทู้นี้

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) ปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 40 อัตรา (12-20 พ.ย.55)
เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 5.54 MB )


เอกสารแนวข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชน

ประกอบด้วย

1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ

2 ความสามารถทางด้านเหตุผล

3 ความสามารถด้านภาษาไทย

4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

6 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551

7 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

8.แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

9 แนวข้อสอบหลักการศึกษานอกระบบ

10 แนวข้อสอบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

11 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

12 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน

13 แนวข้อสอบการจัดทำฐานข้อมูล


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +mp3 

พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี decho  ออมทรัพย์
 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.com

รูปภาพ: 8f065c20c820b6d2e685bfff0ae17e18.jpg 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    พรบ.  ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.  2551  เริ่มบังคับใช้เมื่อใด
ก.  3  มีนาคม  2551                ข.  4  มีนาคม  2551
ค.  5  มีนาคม  2551                ง.  6 มีนาคม  2551
2.    พรบ.  ฉบับนี้มีกี่มาตรา
ก.  23                        ข.  24
ค.  25                        ง.  26
3.    ข้อใดคือภาคีเครือข่าย
ก.  บุคคล                    ข.  อปท.
ค.  สถาบันศาสนา                ง.  ถูกทุกข้อ
4.    คณะกรรมการ  หมายความว่า.........
ก.    คณะกรรมการการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
ข.    คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ค.    คณะกรรมการ กศน.
ง.    คณะกรรมการ  กศน.  จังหวัด
5.    ในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลได้รับ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพต้องเป็นไปตามกฎหมายฉบับใด  (ม.5)
ก.  พรบ.  ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
ข.  กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ค.  กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง  สมศ.
ง.  ถูกทุกข้อ
6.    การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ยึดหลักตามข้อใด              (ม. 6)
ก.  ความเสมอภาค                ข.  การกระจายอำนาจ
ค.  ผู้เรียนเป็นสำคัญ                ง.  ก.  และ  ข.  ถูก
7.    ข้อใดคือเป้าหมายการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบ  (ม.6)
ก.  ประชาชนได้รับศึกษาอย่างต่อเนื่อง        ข.  ความเสมอภาค
ค.  กระจายอำนาจแก่สถานศึกษา            ง.  ถูกทุกข้อ
8.    สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เรียกโดยย่อว่าอย่างไร (ม.14)
ก.  กศน.                    ข.  สำนักงาน กศน.
ค.  ก.ศ.น.                    ง.  สำนักงาน  กศ.น.
9.    เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ก.  เลขาธิการ กศน.                ข.  เลขาธิการสำนักงาน  กศน.
ค.  เลขาธิการ  กศ.น.                ง.  เลขาธิการสำนักงาน  กศ.น.

10.    ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  มีฐานะตามข้อใด
ก.  เป็นอธิบดี                    ข. เทียบเท่าอธิบดี
ค.  เลขานุการ                    ง.  ถูกทุกข้อ
11.    ใครคือประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
(ม.15)
ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด                ข.  ผู้อำนวยการสำนักงาน  กศน.  จังหวัด
ค.  ผู้ทรงคุณวุฒิ                    ง.  คณะกรรมการเลือกกันเอง
12.    คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด มีกี่คน
ก.  15                        ข.  16
ค.  17                        ง.   19
ตอบ  ข.  16
13.    คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.  อำเภอ  มีจำนวนกี่คน
ก.  15                        ข.  12
ค.  9                        ง.   7
14.    สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า
ก.  กศน.  จังหวัด                ข.  สำนักงาน  กศน.  จังหวัด
ค.  สำนักงาน  กนอ.  จังหวัด            ง.  กนอ.  จังหวัด

15.    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ  เรียกโดยย่อว่า
ก.  ศูนย์ กศน.  อำเภอ                ข.  กศน.  อำเภอ
ค.  กศน.  อำเภอ                    ง.  ศูนย์  กศ.น.  อำเภอ
16.    พรบ. กศน.2551ไม่ใช้บังคับ กับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานใด
ก. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ            ข. สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
ค. สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน        ง. ข้อ ก และ ข
17.    ข้อใดคือ การศึกษานอกระบบ
ก.    กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่ตรงตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้น
ข.    กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่ตรงตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้นและมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้
ค.    กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้นและมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้
ง.    กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่ยืดหยุ่นและหลากหลายตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้นและมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้
18.    ข้อใดคือ การศึกษาตามอัธยาศัย
ก.    กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความต้องการ โอกาสความพร้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล
ข.    กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามหลักสูตร และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล
ค.    กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความยืดหยุ่น ตามความต้องการ โอกาสความพร้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล
ง.    กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามหลักสูตรและความยืดหยุ่นในโอกาสความพร้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล
19.    ข้อใดคือ หลักการข้อที่ 1 ของ การศึกษานอกระบบ
ก. ความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง
ข. การกระจายอำนาจแก่สถานศึกษาและการให้ภาคีเครือข่าย
ค. การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียน
ง. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

20.    ข้อใดคือ หลักการข้อที่ 1 ของ การศึกษาตามอัธยาศัย
ก. ความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง
ข. การกระจายอำนาจแก่สถานศึกษาและการให้ภาคีเครือข่าย
ค. การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียน
ง. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้