ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลนครภูเก็ต ทุกวิชาเอก
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลนครภูเก็ต ทุกวิชาเอก

แชร์กระทู้นี้


 1. หลักการสำคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  พุทธศักราช
  2551
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  ก. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน
  ข. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ
  ค. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ
  ง. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ

ตอบ ข. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ


 1. จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
  ข. มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
  ค. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
  ง. มีความเชื่อมั่นในตนเอง

ตอบ  ง. มีความเชื่อมั่นในตนเอง


 1. ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  พุทธศักราช
  2551

ก. ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา


ข. ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี


ค. ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ความสามารถในการเรียนรู้


ง. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการคิด


ตอบ  ค. ความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการเรียนรู้


 1. ข้อใดกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  พุทธศักราช
  2551ได้ถูกต้อง

ก. ใช้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกข้อที่กำหนดเท่านั้น


ข. เลือกใช้คุณลักษณะอันพึงประสงค์บางข้อเท่านั้น


ค. เลือกใช้คุณลักษณะอันพึงประสงค์บางข้อและสามารถเพิ่มเติมได้ตามที่สถานศึกษาต้องการ


ง. ใช้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกข้อที่กำหนด และสามารถเพิ่มเติมได้ตามที่สถานศึกษาต้องการ


ตอบ  ง. ใช้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกข้อที่กำหนด และสามารถเพิ่มเติมได้ตามที่สถานศึกษาต้องการ


 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551จัดระดับการศึกษาเป็นกี่ระดับ ได้แก่อะไรบ้าง

ก. 2
ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาข. 3
ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายค. 4
ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายง.  4 ระดับ ได้แก่
ช่วงชั้นที่
1 (ป.1-3) ช่วงชั้นที่ 2
(ป.4-6) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3)
ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)ตอบ  ข. 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


 1. การประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ
  ข้อใดกล่าวถูกต้อง

  ก. ระดับประถมศึกษาประเมินผลการเรียนเป็นรายภาค
  ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประเมินผลการเรียนเป็นรายปี
  ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประเมินผลการเรียนเป็นรายภาค
  ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเมินผลการเรียนเป็นรายปี
ตอบ  ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประเมินผลการเรียนเป็นรายภาค
 1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการประกาศการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  พุทธศักราช
  2551
ก. ปีการศึกษา 2551 ประกาศเตรียมการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 และใช้ ป.1, ป.4,
1, ม.4 ในโรงเรียนต้นแบบ

ข. ปีการศึกษา 2552 ใช้ ป.1, ป.4,

1, ม.4 ในโรงเรียนโรงเรียนพร้อมใช้

ค. ปีการศึกษา 2553 ใช้ ป.1, ป.4,

ม.1,ม.4 ในโรงเรียนทั่วไป

ง.  ปีการศึกษา 2555 ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 ครบทุกชั้นทั้งประเทศ

ตอบ  ง. ปีการศึกษา 2555 ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 ครบทุกชั้นทั้งประเทศ


 1.  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นข้อใดถูกต้อง

  ก. เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต
  ข. เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต
  ค. เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มและได้ผ่านทุกรายวิชา
  ง. เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมและต้องได้รับการตัดสิน

ตอบ  ก. เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต
 1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  พุทธศักราช
  2551กิจกรรมใดที่เพิ่มเติม จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
  ก.
  กิจกรรมแนะแนว
  ข. กิจกรรมนักเรียน
  ค. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
  ง. กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียน
ตอบ   ค. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 1. องค์ประกอบใดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  พุทธศักราช
  2551
  ที่ไม่ปรากฏในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
  1) วิสัยทัศน์                                                          2)สมรรถนะ
  3) มาตรฐานการเรียนรู้                                       4)ตัวชี้วัด
  5) คุณลักษณะอันพึงประสงค์
  ก. ข้อ 1, 2 และ 3                                                                  ข. ข้อ 1, 2 และ 4
  ค. ข้อ 2, 3 และ 4                                                                  ง. ข้อ 2, 4 และ 5
ตอบ   ข. ข้อ

1, 2 และ 4


 1. โครงสร้างเวลาเรียนของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
  2551 มีการกำหนดเวลาเรียนตามข้อใด
  ก. 1,000-1,200 ชั่วโมงต่อปี                                               ข. ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมงต่อปี
  ค. ไม่เกิน 1,200 ชั่วโมงต่อปี                                              ง. ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมงต่อ 3 ปี
ตอบ  ง. ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมงต่อ 3 ปี
 1.  ระดับผลการประเมินข้อใดกล่าวถูกต้อง
  ก. รายวิชาพื้นฐาน มีระดับผลการประเมิน เป็น
  ยอดเยี่ยม-ปานกลาง-ควรปรับปรุง

  ข. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีระดับผลการประเมิน เป็น
  ดีเยี่ยม-ดี-ผ่าน-ไม่ผ่าน

  ค. การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มีระดับผลการประเมิน เป็น ดีเยี่ยม-ดี-ผ่าน-ไม่ผ่าน
  ง. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีระดับผลการประเมิน เป็น ดีเยี่ยม-ดี-ผ่าน
ตอบ   ค. การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

มีระดับผลการประเมิน เป็น ดีเยี่ยม-ดี-ผ่าน-ไม่ผ่าน 1. ตัวชี้วัด 1.1ม.1/2” มีความหมายตรงกับข้อใด

  ก.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1 มาตรฐานข้อที่ 2 ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  ข้อ 1
  ข. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 2 มาตรฐานข้อที่ 1 ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ข้อ 2
  ค. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1 มาตรฐานข้อที่ 2 ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ข้อ 1
  ง. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1 มาตรฐานข้อที่ 1 ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ข้อ 2
ตอบ  ง. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1 มาตรฐานข้อที่

1 ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อ 2


 1. หากท่านต้องการจะกำหนดรหัสวิชาของรายวิชาพื้นฐาน
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่
  1 ข้อใดกำหนดรหัสวิชานี้ได้ถูกต้อง
  ก. ค11101                                                                             ข. ค11201
  ค. ค21101                                                                             ง. ค21201
ตอบ   ก. ค11101
 1. หากท่านต้องการจะกำหนดรหัสวิชาของรายวิชาเพิ่มเติม
  เรียนปีใดก็ได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ซึ่งเป็นรายวิชาลำดับที่
  4 ข้อใดกำหนดรหัสวิชานี้ได้ถูกต้อง
  ก. ว31204                                                                             ข. ว30204
  ค. ว43204                                                                             ง. ว42204
ตอบ  ข. ว30204
 1. นโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก. ระดับประถมศึกษา (ชั้น ป.1-6) กำหนดให้เรียนสาระประวัติศาสตร์
20 ชั่วโมงต่อปี


ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้น ม.1-3) กำหนดให้เรียนสาระประวัติศาสตร์
20 ชั่วโมงต่อปี


ค. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กำหนดให้เรียนสาระประวัติศาสตร์
1 หน่วยกิตต่อปี


ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม.4-6) กำหนดให้เรียนสาระประวัติศาสตร์ 2 หน่วยกิต ตลอด 3
ปี


ตอบ   ง. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม.4-6)กำหนดให้เรียนสาระประวัติศาสตร์ 2             หน่วยกิต ตลอด 3 ปี


 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551กำหนดให้รายวิชาพื้นฐานต้องใช้ตัวชี้วัดกำหนดคุณภาพของผู้เรียน
  และกำหนดให้รายวิชาเพิ่มเติมต้องใช้อะไรกำหนดคุณภาพของผู้เรียน

  ก. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี/รายภาค                        ข.ตัวชี้วัด
  ค. จุดประสงค์                                                                      ง. ผลการเรียนรู้

ตอบ  ง. ผลการเรียนรู้
 1. ข้อใดกล่าวถึง หลักสูตรอิงมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง
  ก. มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
  ข. มาตรฐานการเรียนรู้ได้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้
  และคุณลักษณะสำคัญ

  ค. สถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้
  ง. มาตรฐานการเรียนรู้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียนและท้องถิ่น
ตอบ  ก. มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน


 1. มาตรฐานการเรียนรู้มีความสำคัญโดยตรงต่อสถานศึกษาและผู้ปกครองอย่างไร

  ก. มาตรฐานการเรียนรู้ช่วยให้ทราบถึงสิ่งที่ต้องรู้และปฏิบัติได้
  ข. มาตรฐานการเรียนรู้เป็นกรอบและแนวทางในการสร้างหลักสูตร
  ค. มาตรฐานการเรียนรู้เป็นสื่อกลางในการรายงานผลการเรียนรู้
  ง. มาตรฐานการเรียนรู้ช่วยให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาผู้เรียน

ตอบ  ค. มาตรฐานการเรียนรู้เป็นสื่อกลางในการรายงานผลการเรียนรู้


 1. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของหลักสูตรอิงมาตรฐาน
  ก. มาตรฐานเป็นจุดเน้นของการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับ
  ข. องค์ประกอบของหลักสูตรเชื่อมโยงกับมาตรฐาน
  ค. การประเมินผลสะท้อนมาตรฐานอย่างชัดเจน
  ง. การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้คือหัวใจของหลักสูตร
ตอบ  ง. การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้คือหัวใจของหลักสูตร


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลนครภูเก็ต
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป _ภาค ก

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติขั้นตอนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น พศ.2542

- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษา

แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

- แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

- แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา

- แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2556 จำนวน 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 28 พฤษภาคม 2556

เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2556 จำนวน 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 28 พฤษภาคม 2556

1. วิชาเอกที่รับสมัคร

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน     9    อัตรา
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน     5    อัตรา
 • สาขาวิชาภาษาไทย                        จำนวน   10   อัตรา
 • สาขาวิชาศิลปศึกษา                        จำนวน    3    อัตรา
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์                      จำนวน    2    อัตรา
 • สาขาวิชานาฎศิลป์                          จำนวน       อัตรา
 • สาขาวิชาดนตรีไทย                         จำนวน       อัตรา
 • สาขาวิชาดนตรีสากล                       จำนวน     5    อัตรา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา         จำนวน    2    อัตรา
 • สาขาวิชาประถมศึกษา                      จำนวน    1    อัตรา
 • สาขาวิชาคหกรรม                           จำนวน    2    อัตรา
 • สาขาวิชาเคมี                               จำนวน    1    อัตรา
 • สาขาวิชาภาษาจีน                          จำนวน    1    อัตรา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน       อัตรา
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน    6   อัตรา

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 • ใ้ห้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ติดต่อขอซื้อใบสมัครในราคาชุดละ 120 บาท ตั้งแต่วันที่เริ่มสมัคร เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 - 28 พฤษภาคม 2556 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนคนภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 • สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์หมายเลข 0 7621 5725 ต่อ 512

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เอกสารที่ใช้สมัครสอบ การประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขัน


 • คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศ เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2556
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้