ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบสอบนายร้อยตำรวจสายประมวลผล และสายไฟฟ้าสื่อสาร
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบสอบนายร้อยตำรวจสายประมวลผล และสายไฟฟ้าสื่อสาร

แชร์กระทู้นี้

ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2555 จำนวน 113 อัตรา <รับออนไลน์> (26 พ.ย.-11 ธ.ค.55)

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2555 จำนวน 113 อัตรา <รับออนไลน์> (26 พ.ย.-11 ธ.ค.55)

ประกาศสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๕

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็น ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรดำรงตำแหน่ง ระดับรองสารวัตร ในสังกัดสำนักงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยต่างๆ รวมจำนวน ๑๑๓ อัตรา
 
ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร
๑.๑ ตำแหน่งรองสารวัตรหรือเทียบรองสารวัตร กลุ่มงานเทคนิคทำหน้าที่ประมวลผล
(เพศชายหรือหญิง) จำนวน ๙๓ อัตรา ในสังกัดสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยต่างๆ
ตามผนวก ก ท้ายประกาศนี้ ใช้คำย่อของสายสอบ คือ สายประมวลผล
 
๑.๒ ตำแหน่งรองสารวัตรหรือเทียบรองสารวัตร กลุ่มงานเทคนิคทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร 
(เพศชายหรือหญิง) จำนวน ๒๐ อัตรา ในสังกัดสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
หน่วยต่างๆ ตามผนวก ข ท้ายประกาศนี้ ใช้คำย่อของสายสอบ คือ สายไฟฟ้าสื่อสาร
 
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
๒.๑ สายประมวลผล ตามข้อ ๑.๑ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๒.๑.๑ เป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยการเกิด เพศชายหรือเพศหญิง
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕)
๒.๑.๓ เพศชาย ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า
๗๗ เซนติเมตร เพศหญิง ต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร
๒.๑.๔ มี คุณสมบัติทั่วไป และไม่มี ลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ค และ ผนวก ง ท้ายประกาศนี้
๒.๑.๕ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคม
๒.๑.๖ ยกเว้นการขาดคุณสมบัติ กรณีสายตาผิดปกติซึ่งตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ๖/๖)
 
สายไฟฟ้าสื่อสาร ตามข้อ ๑.๒ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๒.๒.๑ เป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยการเกิด เพศชายหรือเพศหญิง
๒.๒.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวัน
ปิดรับสมัคร (วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕)
๒.๒.๓ เพศชาย ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า
๗๗ เซนติเมตร เพศหญิง ต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร
๒.๒.๔ มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มี ลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ค และ ผนวก ง ท้ายประกาศนี้
๒.๒.๕ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับ
ปริญญาตรีทาง วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมเครื่องกล
๒.๒.๖ ยกเว้นการขาดคุณสมบัติ กรณีสายตาผิดปกติซึ่งตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ๖/๖)
 
วิธีการสมัคร ขั้นตอนการสมัคร หน่วยรับสมัคร และกำหนดการที่ควรทราบ
๓.๑ วิธีการสมัครสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ http://oict.police.go.th หรือ http://itc.police.go.th ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา 
ส่วนหน่วยที่รับผิดชอบดำเนินการ คือ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
โดยกำหนดให้ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบสายใดสายหนึ่งได้ เพียงสายเดียวเท่านั้น
 
เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 1.68 MB )

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำรวจสัญญาบัตร สายประมวลผล ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

การเขียน Flow Chart การทำงานของระบบงาน

ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

แนวข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ _อัตานัย

- แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ _อัตนัย

- แนวข้อสอบฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรม

- แนวข้อสอบการออกแบบระบบฐานข้อมูล (อัตนัย)

- แนวข้อสอบ พรบ. คอมพิวเตอร์  พศ. 2550 และระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์

- ถาม+-ตอบ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ด้าน ICT

- แนวข้อสอบโครงสร้างและกการจัดการฐานข้อมูล


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ความรู้ทั่วไป + VCD คอมพิวเตอร์  ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

1. ใครคือบิดาแห่งกฎหมายไทย

ก. พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 

ข. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 

ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ง. พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย 

2. ใครคือผู้สร้าง Wikileaks

ก. Mark Elliot Zuckerberg                           ค. Daniel Arap Moi

ข.  Daniel Arap Moi                                      ง. Julian Assange

3. เขตการค้าเสรีอาเซียน คือ

ก. OPEC                                                            ค. NAFTA 

ข. AFTA                                                            ง. APEC

4. ประเทศใดที่  unesco ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก ในปี พ.ศ. 2551

ก. มะละกา                                                        ค. กัมพูชา

ข. มาเลเซีย                                                        ง. พม่า

5. ยุทธศาสตร์ที่ กอ.รมน. ใช้แก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ คืออะไร

ก. เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา                                   

ข. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน 

ค. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ง. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

6. ศาลใดมีอำนาจในการตัดสินพรรคการเมือง

ก. ศาลฎีกา                                                                         ค. ศาลปกครอง

ข. ศาลแพ่ง                                                                        ง. ศาลรัฐธรรมนูญ

7. บุคคลใดไม่มีวาระการดำรงตำแหน่ง

ก. ส.ส .                                                                               ค.ส.ว .

ข. ตุลาการศาลฎีกา                                                           ง. นายกรัฐมนตรี

8. ข้อใดไม่เป็นองค์กรอิสระ

ก. ก.ก.ต.                                                                            ค. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

ข.  สภาความมั่นคงแห่งชาติ                                         ง. ป.ป.ช.

9. ชั้นความเร็วของหนังสือราชการที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้คืออะไร

ก. ด่วน                                                                                ค. ด่วนที่สุด

ข. ด่วนมาก                                                                        ง. ปฎิบัติทันที

10. ประเทศที่เป็น  roof  of  the word  คือประเทศอะไร

ก. ตุรกี                                                                                ค. ทิเบต               

ข. อิหร่าน                                                                          ง. ซาอุดิอาระเบีย

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำรวจสัญญาบัตร ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

แนวข้อสอบเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย

แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

แนวข้อสอบระบบการสื่อสารข้อมูล

แนวข้อสอบวงจรดิจิตอล

- ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย

- ถาม- ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

- ความรู้ทั่วพื้นฐานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ความรู้ทั่วไป   ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.com


1. ข้อใดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการใช้งานการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
    ก. แหล่งข้อมูล                ข. สื่อข้อมูล
    ค. ข้อตกลงการสื่อสาร            ง. ตัวรับข้อมูล
2. ลักษณะของระบบเครือข่ายคืออะไร
    ก.  การใช้งานทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมกัน
    ข.  การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องเข้าด้วยกัน
    ค.  การลดต้นทุนการสื่อสาร
    ง.  ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของระบบเครือข่าย
    ก. การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปให้สื่อสารข้อมูลกันได้
    ข. เพิ่มความสะดวกในการแก้ไขไฟล์เอกสารที่สำคัญ
    ค. การใช้งานเอกสารข้อมูลร่วมกัน
    ง. การลดต้นทุนในการสื่อสาร
4. การอำนวยความสะดวกในการรับส่งข้อมูลมีผลดีอย่างไร
    ก.  เพิ่มความรวดเร็วในการสื่อสารข้อมูล        
ข.  เพิ่มความเชื่อถือและความปลอดภัยของข้อมูล
ค.  ช่วยให้เรียกใช้งานไฟล์ข้อมูลระยะไกลได้
ง. ถูกทุกข้อ
5. สื่อกลางชนิดใดมีอัตราความเร็วในการส่งข้อมูลสูงที่สุด
    ก. สายคู่ตีเกลียวมีฉนวนหุ้ม        ข. สายคู่ตีเกลียวไม่มีฉนวนหุ้ม
    ค. สายโคแอกเชียล            ง. สายใยแก้นำแสง
6. การส่งสัญญาณข้อมูลด้วยความถี่เป็นทอดๆ จากสถานีหนึ่งไปอีกสถานีหนึ่งคือระบบใด
    ก. ระบบไมโครเวฟ            ข. แสงอินฟราเรด
    ค. ระบบสื่อสารวิทยุ            ง. ถูกทุกข้อ
7. ข้อใด ไม่ใช่  สื่อกลางประเภทกำหนดเส้นทางได้
    ก. สายคู่ตีเกลียว                ข. สายโคแอกเชียล
    ค. คลื่นไมโครเวฟ            ง. สายใยแก้วนำแสง

8. ข้อใดไม่เป็นข้อเสียของสายสัญญาณโคแอกเชียล
    ก. มีฉนวนหนา            ข. มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลต่ำรบกวนต่ำ
    ค. ความคล่องตัวต่ำ        ง. มีสัญญาณรบกวนต่ำ
9. ลักษณะเด่นของสายใยแก้วนำแสง คือข้อใด
    ก. มีความต้านทานไฟฟ้าต่ำทำให้ส่งข้อมูลได้เร็ว
    ข. มีความปลอดภัยสูง ยากต่อการดักข้อมูล
    ค. มีราคาต่ำ เหมาะกับการติดตั้งด้วยตนเอง
    ง. มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะกับการติดตั้งทุกสภาพ
10. ข้อใดไม่จัดเป็นเครือข่ายไร้สาย
    ก. ส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ
    ข. รับส่งข้อมูลจาก PDA ไปยังโทรศัพท์มือถือด้วยเคลื่อนอินฟาเรด
    ค. ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่ออินเตอร์เน็ต
    ง. เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้เมาส์ไร้สาย
11. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของรูปแบบของการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบจุดต่อจุด
    ก. เชื่อมสื่อกลางเข้ากับอุปกรณ์สองเครื่อง
    ข. ส่งข้อมูลเป็นทอดๆ จนถึงปลายทาง
    ค. ข้อมูลที่ส่งต้องระบุตำแหน่งผู้รับ
    ง. สื่อกลางถูกจองการใช้งานตลอดเวลา
12. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานการสื่อสารระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
    ก. IEEE 802.11a            ข.  IEEE 802.11b
    ค. IEEE 802.11c            ง. IEEE 802.11g
13. โปรโตคอลใดที่ใช้งานในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
    ก. NetBEUI            ข. PIX/SPX
    ค.  TCP/IP            ง. ใช้ทุกแบบผสมกัน เพราะเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่
14. มาตรฐานเครือข่าย WI-FI มาจากคำว่าอะไร
    ก. Wireless  Fidelity        ข. Wireless  Fidelity
    ค. Wireless  Firewall        ง. Wireless  Firewall
15. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กระจายสัญญาณจองเครือข่ายไร้สายเรียกว่าอะไร
    ก. Access Point            ข.  Backbone
    ค. Personal  Digital        ง.  WiMax


16. การส่งข้อมูลแบบใดที่ใช้ช่องทางการสื่อสารเพียง 1 ช่องทางการสื่อสาร
    ก.  Baseband            ข. Broadband
    ค.  CSMA/CD            ง.  ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
17. การส่งข้อมูลแบบใดที่ใช้ช่องทางการสื่อสารมากกว่า 1 ช่องทางการสื่อสาร
    ก.  Baseband            ข. Broadband
    ค.  CSMA/CD            ง.  ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
18. ข้อใดคือลักษณะโครงสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบดาว โดยใช้วิธี Star Hub
    ก.  ส่งข้อมูลแบบแพร่กระจาย    ข. ส่งข้อมูลโดยระบุตำแหน่งผู้รับ
    ค. ส่งข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ    ง. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
19. ข้อใดคือข้อดีของโครงสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบบัส
    ก. ประหยัดสื่อกลาง         ข. เปลี่ยนแปลงโครงสร้างง่าย
    ค. ตรวจสอบจุดที่มีปัญหาได้ง่าย    ง. บริหารและจัดการเครือข่ายง่าย
20. ข้อใด ไม่ใช่  หน้าที่ของแผนวงจรเชื่อมต่อเครือข่าย ( Card Lan)
    ก. เป็นที่พักข้อมูล        ข. เข้ารหัส / ถอดรหัสข้อมูล
    ค. หาเส้นทางในการส่งข้อมูล    ง. สร้างชุดข้อมูล
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้