ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : กรมควบคุมมลพิษรับ 25 อัตรา เปิดสอบ 23 - 1 ต.ค. 58
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

กรมควบคุมมลพิษรับ 25 อัตรา เปิดสอบ 23 - 1 ต.ค. 58

แชร์กระทู้นี้

อ้างอิง: กระทำโดย decho โดยการย้ายจากกระดานข่าว แนวข้อสอบ (ภาค ก.) ก.พ. 2557 เมื่อเวลา(2014-08-23)

รับ 25 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.ตรี กรมควบคุมมลพิษเปิดสอบพนัก<span onclick=งานราชการ เงินเดือน 18,000 บาท รับสมัคร 23 - 1 ต.ค. 58" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; border-style: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; width: 600px; background-repeat: no-repeat;" />
ด้วย กรมควบคุมมลพิษ ประสงค์จะรับสมัครพนักงานราชการ โดยเปิดสอบตำแหน่งดังต่อไปนี้
1.ตำแหน่ง :     นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
อัตราเงินเดือน :     18000 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขา ดังนี้
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขสาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม

2.ตำแหน่ง :     นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
อัตราเงินเดือน :     18000 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขา ดังนี้
- สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

3.ตำแหน่ง :     นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ประจำศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง)
อัตราเงินเดือน :     18000 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขา ดังนี้
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขสาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม

4.ตำแหน่ง :     นายช่างเทคนิค
อัตราเงินเดือน :     13800 บาท
ประเภท :     เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างสำรวจ ช่างเชื่อม คอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบ จดบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล จัดเตรียม ซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวัดมลพิษสิ่งแวดล้อม ตรวจวัดมลพิษจากแหล่งกำเนิด และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5.ตำแหน่ง :     นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน :     18000 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

6.ตำแหน่ง :     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน :     18000 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาดังนี้
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นทางสิ่งแวดล้อม

7.ตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน :     11280 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ เลขานุการ

การรับสมัคร
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2558 - 1 ตุลาคม 2558 ทางเว็บไซต์ http://job.pcd.go.th " หัวรับสมัครพนักงานราชการ "

รายละเอียดเพิ่มเติม : ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนวข้อสอบกรมควบคุมมลพิษ

ประกอบด้วย

ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ

- กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมมลพิษ 

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

(เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

นายช่างเทคนิค

นักวิชาการพัสดุ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- เจ้าหน้าที่ธุรการ


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +mp3  ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี decho  ออมทรัพย์
 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 
decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ   กรมควบคุมมลพิษ

 

  1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมควบคุมมลพิษ

ก. http:// [url]www.cdp.go.th[/url]                                              ค. http:// www. [url]www.pcd.go.th[/url]

ข. http:// [url]www.forest.go.th[/url]                                          ง. http:// www. customs.go.th

ตอบ   ค. http:// www. [url]www.pcd.go.th[/url]

  1. ข้อใดคือชื่อย่อของกรมควบคุมมลพิษ

ก. กคพ.                                                                              ค. คมพ.

ข. คพ.                                                                                ง. มพ.

ตอบ   ข. คพ.   

  1. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  คนปัจจุบันคือใคร

ก. นายพงศ์    โสโน                                                       ค. นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ

ข. นายวิเชียร  จุ่งรุ่งเรือง                                                                ง. นายทฤษดี   ชาวสวนเจริญ 

ตอบ   ข. นายวิเชียร  จุ่งรุ่งเรือง

  1. ปัจจุบันรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ มีกี่คน

ก. 1  คน                                                                             ค. 3  คน

ข. 2  คน                                                                             ง. 4  คน

ตอบ    ค. 3  คน  ได้แก่

1. นายวรศาสน์   อภัยพงษ์

2. นางสุณี   ปิยะพันธุ์พงศ์

3. นางสาวอาระยา   นันทโพธิเดช

  1. ใครคือเลขานุการกรมควบคุมมลพิษ  คนปัจจุบัน

ก. นางสาววชิรา   แสงศรี                                              ค. นางกัญชลี นาวิกภูมิ

ข. นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์                                               ง. นางจันทนา ภาคย์ทองสุข

ตอบ   ก. นางสาววชิรา   แสงศรี

  1. กรมควบคุมมลพิษก่อตั้งขึ้นเมื่อใด

ก. 4 เมษายน  พ.ศ. 2535                                                               ค.4 พฤษภาคม  พ.ศ. 2485

ข. 5 เมษายน  พ.ศ. 2535                                                               ง. 5 พฤษภาคม  พ.ศ. 2485                             

ตอบ  ก. 4 เมษายน  พ.ศ. 2535

 

  1. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมควบคุมมลพิษ

ก. Department of  Labour  Protection and Welfare

ข. Department of  Fisheries

ค. Department of Livestock Development 

ง. Pollution  Control  Department

ตอบ   ง. Pollution   Control   Department

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111111111
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1111111
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้