ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา (สอศ.) สอบทุกตำแหน่งทุกเอก
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา (สอศ.) สอบทุกตำแหน่งทุกเอก

แชร์กระทู้นี้

1. ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาคนปัจจุบันคือใคร


ก. ดร.ศศิธารา    พิชัยชาญณรงค์                                   ค. ดร.ชินภัทร    ภูมิรัตน


ข. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ   บุณยโสภณ                      ง. นายอเนก      เพิ่มวงศ์เสนีย์2. ข้อใด ไม่ใช่กรรมการโดยตำแน่งในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                         


ข. เลขาธิการสภาการศึกษา 


ค. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 


ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคือข้อใด


ก. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ข. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา


ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ง. เลขาธิการสภาการศึกษา


4. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คนปัจจุบันคือใคร


ก. นายเฉลียว     อยู่สีมารักษ์                                           ค.นางสาวศศิธารา    พิชัยชาญณรงค์


ข. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ    บุณยโสภณ                     ง. ดร.ชัยพฤกษ์     เสรีรักษ์


5. นโยบายกรมอาชีวศึกษาตามแนวการปฏิรูปการศึกษา มีกี่นโยบาย


ก. 3  นโยบาย                                                    ค.5 นโยบาย


ข. 4 นโยบาย                                                     ง.6 นโยบาย


6. ข้อใดคือหลักการและวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา 


ก. การมุ่งพัฒนาคนให้เต็มตามศักยภาพที่มีอยู่โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม


ข. การมุ่งเตรียมกำลังคนระดับต้นและระดับกลางด้านเทคนิคในสาขาต่างๆ
ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน

             ค. การให้การศึกษาตลอดชีวิตมีคุณวุฒิวิชาชีพ โดยจัดการเรียนรู้แบบเปิดและยืดหยุ่น

ง. ถูกทุกข้อ


7. อุดมการณ์ที่สำคัญในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดคือข้อใด


ก. มีเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดต่างๆในการจัดการเพื่อคุณภาพ


ข. มีการเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาที่หลากหลายเข้ากับการทำงานจริงโดยการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ


ค. การพัฒนากำลังคนระดับกึ่งฝีมือระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดคุณภาพตามสมรรถนะอาชีพที่กำหนดไว้


ง. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานสายวิชาชีพเทียบได้กับสาขาวิชาชีพอื่น


8. ความเชื่อพื้นฐานของการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาอาชีวศึกษาคือข้อใด


ก. ความสำเร็จของการดำเนินงาน                                ค. ความพยายามและการปฏิบัติงาน


ข. ความตระหนักในการทำงาน                                    ง.ความพร้อมของการดำเนินงาน


9. รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษามีหลักการที่สำคัญกี่หลักการ


ก. 4   ประการ                                                    ค. 6  ประการ


ข. 5   ประการ                                                    ง.  7  ประการ


10. วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา  คือข้อใด


ก. เพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา


ข. เพื่อให้ทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษาในการดำเนินภารกิจด้านต่างๆ


ค. กระตุ้นเตือนให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง


ง. ถูกทุกข้อ


11. ข้อใดคือผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา


ก. การบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล


ข. เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล


ค. การใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


ง. ถูกทุกข้อ


12. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษาพ.ศ.2552 ให้ใช้บังคับกับสถานศึกษาใด


ก. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


ข. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา


ค. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา


ง. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


13. สถานศึกษา ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552หมายความว่าอย่างไร


ก. ศูนย์                                                               


ข. วิทยาลัย


ค. หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา


ง. ถูกทุกข้อ


14. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษาพ.ศ.2552


ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 


ข. เลขาธิการสภาการศึกษา


ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 


ง. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 


15. ผู้รักษาการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษาพ.ศ.2552  คือใคร


ก. นายเฉลียว     อยู่สีมารักษ์                                           ค.นางสาวศศิธารา    พิชัยชาญณรงค์


ข. ศาสตราจารย์ดร.ธีรวุฒิ    บุณยโสภณ                     ง. ดร.ชัยพฤกษ์    เสรีรักษ์


16. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษาพ.ศ.2552 มีกี่หมวด


ก. 5  หมวด                                                                         ค. 10  หมวด


ข. 4  หมวด                                                                         ง.  8  หมวด


17. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษาพ.ศ.2552 ประกาศใช้เมื่อใด


ก. 20  เมษายน พ.ศ.2552                               ค. 25  เมษายน  พ.ศ.2552


ข. 23  เมษายน พ.ศ.2552                                ง. 23 มีนาคม   พ.ศ.2552


18. ข้อใดคือหน้าที่ของสถานศึกษา


ก. จัดการศึกษาให้มีความทันสมัยยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน


ข. จัดการศึกษาโดยการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นทั้งในด้านการจัดการวิชาการ
การใช้บุคลากรและทรัพยากรร่วมกัน


ค. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสมรรถนะทางวิชาชีพสามารถประกอบอาชีพเป็นพลเมืองดีของสังคม


ง. ถูกทุกข้อ


19. สถานศึกษาแบ่งการบริหารงานออกเป็นฝ่าย  ข้อใดไม่ใช่


ก. ฝ่ายวิชาการ                                                   ค. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


ข. ฝ่ายบริหารทรัพยากร                                  ง. ฝ่ายพัสดุ


20. ข้อใด ไม่ใช่งานในฝ่ายวิชาการ


ก. งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน


ข. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ค. งานวัดผลและประเมินผล


ง. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ. ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

รวมแนวข้อสอบ 1500 ข้อ

ความรอบรู้

-  แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

-  นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษำ

-  แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

(พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พศ. 2546

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2547

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก พศ. 2546

 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พศ. 2551

- แนวข้อสอบกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและปฎิบัติของวิชาชีพครู

 แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย 

 แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

 แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู 

 แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู

แนวข้อสอบเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551  ให้ไว้ ณ วันที่เท่าใด
ก.     ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑            ค.  ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ข.     ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑            ง.  ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ตอบ    ก. ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
2.    ใครเป็นผู้รักษาการตามพ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551  
ก.    นายกรัฐมนตรี                ค. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ        ง. ผู้ที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
ตอบ   ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
3.    พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551  มีกี่หมวด กี่มาตรา กี่บทเฉพาะกาล
ก.    5  หมวด  63  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล        ค. 6  หมวด  63  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล
ข.    5 หมวด  65  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล        ง. 6  หมวด  65  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล
ตอบ   ค. 6  หมวด  63  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล
4.    ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในพ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551  
ก.    พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร            ค. นายสมัคร  สุนทรเวช
ข.    นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ            ง. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
ตอบ  ง. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
5.    ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551  
ก.    กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อควบคุมดูแลการจัดการอาชีวศึกษา
ข.    กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้บัญญัติให้มีการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา
ค.    ให้มีการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในทุกระดับมีคุณภาพและประสิทธิภาพเกิดผลสำเร็จแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักเรียนและนักศึกษา เป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

6.    “การอาชีวศึกษา” หมายความว่าอย่างไร
ก.    กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ
ข.    กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับเทคนิค
ค.    กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับเทคโนโลยี
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
7.    การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ มีกี่รูปแบบ
ก.    รูปแบบเดียว                    ค. 3  รูปแบบ
ข.    2  รูปแบบ                    ง. 4 รูปแบบ
ตอบ   ค. 3  รูปแบบ  ได้แก่  1. การศึกษาในระบบ   2. การศึกษานอกระบบ  3. การศึกษาระบบทวิภาคี
8.    การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ ได้ถูกกล่าวไว้ในมาตราใดของพ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551  
ก.    มาตรา  6                    ค. มาตรา  12
ข.    มาตรา 10                    ง. มาตรา  7
ตอบ   ก. มาตรา  6
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้