ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ด่วน! เปิดสอบพนักงานราชการครู สน.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2556
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ด่วน! เปิดสอบพนักงานราชการครู สน.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2556

แชร์กระทู้นี้

 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 34 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 24 - 30 เมษายน 2556

 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 34 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 24 - 30 เมษายน 2556

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

  • ตามเอกสารประกาศของสถานศึกษาแต่ละแห่ง

2. การรับสมัคร

  • รับสมัครตั้งแต่  24 - 30 เมษายน 2556 ณ วิทยาลัย/หน่วยงานที่เปิดรับสมัคร

3. รายละเอียดเพิ่มเติม แนวทางการเลือกสรร คุณสมบัติของผู้สมัคร ระยะเวลาการจ้าง ฯลฯจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ. ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ภาค ก. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบ 1500 ข้อ

ความรอบรู้

-  แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

-  นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษำ

-  แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

(พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พศ. 2546

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2547

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก พศ. 2546

 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พศ. 2551

- แนวข้อสอบกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและปฎิบัติของวิชาชีพครู

 แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย 

 แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

 แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู 

 แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู

แนวข้อสอบเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

ส่ง EMS ส่งทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ภาษาไทยและคณิศาสตร์   ราคา 679 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.comจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ เอกการจัดการทั่วไป

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ เอกวิทยาศาสตร์

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ เอกคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ เอกภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ เอกบัญชี

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ เอกช่างกลโรงงาน

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ เอกก่อสร้าง

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ เอกสาขาวิชาเครื่องมือกลเทคนิคการผลิต

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ เอกอิเล็กทรอนิกส์

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ เอกช่างยนต์

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ เอกก่อสร้างโยธา

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ เอกการตลาด

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ เอกไฟฟ้า

และอื่นๆๆๆ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551  ให้ไว้ ณ วันที่เท่าใด
ก.     ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑            ค.  ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ข.     ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑            ง.  ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ตอบ    ก. ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
2.    ใครเป็นผู้รักษาการตามพ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551  
ก.    นายกรัฐมนตรี                ค. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ        ง. ผู้ที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
ตอบ   ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
3.    พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551  มีกี่หมวด กี่มาตรา กี่บทเฉพาะกาล
ก.    5  หมวด  63  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล        ค. 6  หมวด  63  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล
ข.    5 หมวด  65  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล        ง. 6  หมวด  65  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล
ตอบ   ค. 6  หมวด  63  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล
4.    ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในพ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551  
ก.    พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร            ค. นายสมัคร  สุนทรเวช
ข.    นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ            ง. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
ตอบ  ง. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
5.    ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551  
ก.    กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อควบคุมดูแลการจัดการอาชีวศึกษา
ข.    กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้บัญญัติให้มีการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา
ค.    ให้มีการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในทุกระดับมีคุณภาพและประสิทธิภาพเกิดผลสำเร็จแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักเรียนและนักศึกษา เป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

6.    “การอาชีวศึกษา” หมายความว่าอย่างไร
ก.    กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ
ข.    กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับเทคนิค
ค.    กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับเทคโนโลยี
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
7.    การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ มีกี่รูปแบบ
ก.    รูปแบบเดียว                    ค. 3  รูปแบบ
ข.    2  รูปแบบ                    ง. 4 รูปแบบ
ตอบ   ค. 3  รูปแบบ  ได้แก่  1. การศึกษาในระบบ   2. การศึกษานอกระบบ  3. การศึกษาระบบทวิภาคี
8.    การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ ได้ถูกกล่าวไว้ในมาตราใดของพ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551  
ก.    มาตรา  6                    ค. มาตรา  12
ข.    มาตรา 10                    ง. มาตรา  7
ตอบ   ก. มาตรา  6
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้