ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : รับสมัครลูกจ้างสำนักงาน ป.ป.ช.จำนวน 95 ตำแหน่ง (1-17 ส.ค.55)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

รับสมัครลูกจ้างสำนักงาน ป.ป.ช.จำนวน 95 ตำแหน่ง (1-17 ส.ค.55)

แชร์กระทู้นี้

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างตามสัญญา ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ,พนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด จำนวน 95 ตำแหน่ง (1-17 ส.ค.55)

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศ รับสมัครลูกจ้างตามสัญญา ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ,พนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด จำนวน 95 ตำแหน่ง (1-17 ส.ค.55)

หน่วยที่ 1 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง)
หน่วยที่ 2 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ และสาขาวิชาการเงินและธนาคาร
2) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสารบรรณและการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
หน่วยที่ 3 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
1) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3)
2) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
3) มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

หน่วยที่ 1 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง)
หน่วยที่ 2 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการทั่วไปของสำนักงาน ป.ป.ช. เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกข้อมูล และงานพัสดุ เป็นต้น
2) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยที่ 3 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการขับรถยนต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. และอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารตามความเหมาะสม ตามระเบียบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
2) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลรถยนต์ บำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ ตามระเบียบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
3) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
หน่วยที่ 1 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง)
หน่วยที่ 2 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด มีหลักสูตรและวิธีการคัดเลือกดังนี้
.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานธุรการโดยวิธีการสอบ ข้อเขียนตามเนื้อหาวิชาดังต่อไปนี้
1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
2) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3) ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ และงานพัสดุ
4) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
6) ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ช.
2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
ประเมิน บุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ เป็นต้น
หน่วยที่ 3 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด มีหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีการสอบปฏิบัติจากการขับรถยนต์ อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร การดูแลรถยนต์ บำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์
2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
ประเมิน บุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ เป็นต้น 
หน่วยที่ 1 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง)

หน่วยที่ 2 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ และสาขาวิชาการเงินและธนาคาร
2) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสารบรรณและการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
หน่วยที่ 3 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
1) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3)
2) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
3) มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

หน่วยที่ 1 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง)
หน่วยที่ 2 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการทั่วไปของสำนักงาน ป.ป.ช. เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกข้อมูล และงานพัสดุ เป็นต้น
2) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยที่ 3 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการขับรถยนต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. และอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารตามความเหมาะสม ตามระเบียบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
2) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลรถยนต์ บำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ ตามระเบียบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
3) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
หน่วยที่ 1 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง)
หน่วยที่ 2 ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด มีหลักสูตรและวิธีการคัดเลือกดังนี้
.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานธุรการโดยวิธีการสอบ ข้อเขียนตามเนื้อหาวิชาดังต่อไปนี้
1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
2) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3) ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ และงานพัสดุ
4) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
6) ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ช.
2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
ประเมิน บุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ เป็นต้น
หน่วยที่ 3 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด มีหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีการสอบปฏิบัติจากการขับรถยนต์ อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร การดูแลรถยนต์ บำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์
2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
ประเมิน บุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ เป็นต้น 

เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 10.03 MB )

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

-  ประวัติและความเป็นมา สำนักงาน ป.ป.ช.

-  แนวข้อสอบเก่า สำนักงาน ป.ป.ช.ปี 2554

-  แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม

 สรุปข้อสอบ พรบ. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550

 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

-  แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ และ VCD ติวสอบคอมพิวเตอร์ ราคา 679 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 

เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้