ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานศาลยุติธรรม
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานศาลยุติธรรม

แชร์กระทู้นี้


แนวข้อสอบ

ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน
พ.ศ.
2545

 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2547 และ
 (ฉบับที่ 3) พ.. 2551

**********************************************

 

1. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน
พ.ศ.
2545  ประกาศใช้เมื่อใด

ก. 15  เมษายน
  พ
..2545                                    . 17  เมษายน   พ..2545

ข. 16  เมษายน   พ..2545                                    . 18  เมษายน   พ..2545

ตอบ  ค. 17  เมษายน   พ..2545

2. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547  ประกาศใช้เมื่อใด

ก. 20  มกราคม  พ..2547                                    . 26  มกราคม  พ..2547

ข. 20  มีนาคม  พ..2547                                      . 26  กุมภาพันธ์  พ..2547

ตอบ  ค. 26  มกราคม  พ..2547

3. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน  (ฉบับที่ 3)
.. 2551 ประกาศใช้เมื่อใด

ก. ตุลาคม  พ..2551                                         . 1  มกราคม  พ..2551

ข. ธันวาคม  พ..2551                                      . 1  กันยายน  พ..2551

ตอบ   ก. 1  ตุลาคม  พ..2551

4. หนี้ผูกพันรายละไม่เกินเท่าใดที่สามารถขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้

ก. 50000 บาท                                                           ค.
10000 บาท

ข. 20000 บาท                                                           . 5000 บาท

ตอบ   . 50000 บาท  

5. "คลัง"ตามความหมายในพระราชบัญญัติระเบียบระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน
พ.ศ.
2545 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
หมายถึงข้อใด

ก. คลังจังหวัด                                                          

ข. คลังอำเภอ

ค. บัญชีเงินฝากของกระทรวงการคลังที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

 6. หัวหน้าส่วนราชการอาจมอบอำนาจให้ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับใดเป็นผู้อนุมัติการจ่ายเงินได้

ก. ระดับ8                                                                  . ระดับ 5

ข. ระดับ6                                                                  . ระดับ 3

ตอบ  . ระดับ 8

7. กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความหรือการบังคับใช้ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน
พ.ศ.
2545 และที่แก้ไข
(ฉบับที่
2) พ.ศ.2547 ให้ใครเป็นผู้วินิจฉัย

ก. ประธานศาลฏีกา                                                 . ก.บ.ศ.

ข. คลังจังหวัด                                                           . เจ้าหน้าที่การเงิน

ตอบ  ค. ก.บ.ศ.

8. หากผู้ยืมเงินไม่มาชำระเงินยืมภายในกำหนด
ให้ผู้อำนวยการเรียกชดใช้เงินยืมอย่างช้าภายในกี่วัน

ก. 7 วัน                                                                       . 30 วัน

ข. 15 วัน                                                                    . 60 วัน

ตอบ  . 30 วัน

9. ใบเสร็จรับเงินต้องมีสำเนาเก็บไว้อย่างน้อยกี่ฉบับ

ก. 1 ฉบับ                                                                   . 3 ฉบับ

ข. 2 ฉบับ                                                                   . 4 ฉบับ

ตอบ  . 1 ฉบับ

10. หน่วยงานใดต้องเบิกเงินจากสำนักงานคลังจังหวัด

ก. ศาลยุติธรรมในส่วนกลาง                                  .
ศาลยุติธรรมในส่วนภูมิภาค

ข. สำนักงาน                                                             . ถูกทุกข้อ

ตอบ  ค. ศาลยุติธรรมในส่วนภูมิภาค

11. ใบสำคัญคู่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินไม่ต้องมีรายการในข้อใด

ก. วันเดือนปีที่รับเงิน                                              . ลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน

ข. จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร                   . รายการแสดงว่าการรับเงินเป็นค่าอะไร

ตอบ  . ลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน

12. โดยหลักแล้วการจ่ายเงินให้จ่ายเป็น

ก. เงินสด                                                                   . ดร๊าฟท์

ข. เช็ค                                                                         . ตราสารอื่นๆ

ตอบ    . เช็ค              

13. การยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้จ่ายได้สำหรับระยะเวลาไม่เกินกี่วัน

ก. 15 วัน                                                                    . 45 วัน

ข. 30 วัน                                                                    ง.
60 วัน

ตอบ  . 60 วัน


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม 
- ความสามารถด้านการคิดคำนวณ +แนวข้อสอบ
ความสามารถทางด้านเหตุผล +แนวข้อสอบ
- ความสามารถด้านภาษา +แนวข้อสอบ
เเนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พศ.2551
- แนวข้อสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ. 2550
- แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน
- ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการพัสดุ
แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
หลักการบัญชีเบื้องต้น


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้า พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน รวม 35 อัตรา <รับออนไลน์> (9-30 มิถุนายน 2557)
  
 

 

 

สำนักงานศาลยุติธรรม 
ประกาศสำนักงานศาสยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้า พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
ประกาศ สำนักงานศาลยุติธรรม
 

  ประกาศสำนักงานศาสยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้า พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน  
 
 
 
   
 

 

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 236.62 KB )
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
111111111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้