ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.

แชร์กระทู้นี้

แนวข้อสอบ 

1. พรบ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 เริ่มบังคับใช้เมื่อใด

2. พรบ. ฉบับนี้มีกี่มาตรา


ก. 23 ข. 24


ค. 25 ง. 26

ก. 3 มีนาคม 2551 ข. 4 มีนาคม 2551
ค. 5 มีนาคม 2551 ง. 6 มีนาคม 2551


ตอบ ข. 4 มีนาคม 2551

ง. คณะกรรมการ กศน. จังหวัด


ตอบ ค. 25


3. ข้อใดคือภาคีเครือข่าย

ก. บุคคล ข. อปท.

ค. สถาบันศาสนา ง. ถูกทุกข้อตอบ ง. ถูกทุกข้อ4. คณะกรรมการ หมายความว่า.........ก. คณะกรรมการการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ข. คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการค. คณะกรรมการ กศน.ตอบ ข. คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ


5. ในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลได้รับ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพต้องเป็นไปตามกฎหมายฉบับใด (ม.5)

ก. พรบ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ.
2551

ข. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

ค. กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง สมศ.

ง. ถูกทุกข้อตอบ ก. พรบ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 25516. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยึดหลักตามข้อใด  (ม. 6)

ก.  ความเสมอภาค ข. การกระจายอำนาจ

ค. ผู้เรียนเป็นสำคัญ ง. ก. และ ข. ถูกตอบ ง. ก. และ ข. ถูก7. ข้อใดคือเป้าหมายการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบ (ม.6)

ก. ประชาชนได้รับศึกษาอย่างต่อเนื่อง ข. ความเสมอภาค

ค. กระจายอำนาจแก่สถานศึกษา ง. ถูกทุกข้อตอบ ก. ประชาชนได้รับศึกษาอย่างต่อเนื่อง8. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรียกโดยย่อว่าอย่างไร (ม.14)

ก. กศน. ข. สำนักงาน กศน.

ค. ก.ศ.น. ง. สำนักงาน กศ.น.ตอบ ข. สำนักงาน กศน.9. เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ก. เลขาธิการ กศน. ข. เลขาธิการสำนักงาน กศน.

ค. เลขาธิการ กศ.น. ง. เลขาธิการสำนักงาน กศ.น.


ตอบ ก. เลขาธิการ กศน.10. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีฐานะตามข้อใด

ก. เป็นอธิบดี ข.
เทียบเท่าอธิบดี

ค. เลขานุการ ง. ถูกทุกข้อตอบ ก. เป็นอธิบดี11. ใครคือประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

 (ม.
15)

ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด

ค. ผู้ทรงคุณวุฒิ ง. คณะกรรมการเลือกกันเองตอบ ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด12. คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
มีกี่คน

ก. 
15 ข. 16

ค. 17 ง. 19ตอบ ข. 1613. คณะกรรมการสถานศึกษา กศน. อำเภอ มีจำนวนกี่คน

ก. 
15 ข. 12

ค. 9 ง. 7ตอบ ค. 914. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด เรียกโดยย่อว่า

ก. กศน. จังหวัด  ข. สำนักงาน กศน. จังหวัด

ค. สำนักงาน กนอ. จังหวัด ง. กนอ. จังหวัด

ตอบ
 ข. สำนักงาน กศน. จังหวัด15. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ เรียกโดยย่อว่า

ก. ศูนย์ กศน. อำเภอ  ข. กศน. อำเภอ

ค. กศน. อำเภอ ง. ศูนย์ กศ.น. อำเภอตอบ ข. กศน. อำเภอ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน. ใหม่ล่าสุด 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบ  พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  2539
- แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบ พรบ.พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546
- แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบข่าว สังคม การเมือง เศรษฐกิจและเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2556
- แนวข้อสอบนโยบาย สำนักงาน กศน. ประจำปี  พ.ศ.2556
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
-แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
-แนวข้อสอบหลักการศึกษานอกระบบ


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1111111111111
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้