ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

แชร์กระทู้นี้

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประกาศ รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (1-24 ส.ค.55)

 

ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการตรวจสอบภายใน
อัตราเงินเดือน :11,680 – 12,850 บาท บาท
ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางบริหารธุรกิจการบัญชี ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร และทางพาณิชยศาสตร์ และต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
(๑) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐานการทำสัญญา และเอกสารต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
(๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารด้านอื่น ๆ ของส่วนราชการ เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
(๓) จัดทำรายงานการตรวจสอบรายเดือนเพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดำเนินงาน
๓.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓.๓ ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๔ ด้านการบริการ
ฝึกอบรม ให้คำปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และตอบข้อซักถามและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ พร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
๓.๕ ปฏิบัติงานอื่น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : - ความรู้เกี่ยวกับการเงินการคลังภาครัฐ ได้แก่ งบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
- ความรู้ในการตรวจสอบภายในและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
- ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง เช่น ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๕
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑
  
เปิดรับสมัคร :วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร :ดาวโหลดรายละเอียดที่นี่

 

 

จำหน่ายเอกสารข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบการตรวจสอบการคลังภาครัฐ
- ความหมายของการคลังภาครัฐ
- แนวข้อสอบจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพ การตรวจเงินแผ่นดิน และมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม
- แนวข้อสอบมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบเรื่องการตรวจสอบภายใน
- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
- สรุปการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 
decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

1.      จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมนั้น
    มีขอบเขตการใช้เพียงใด
    ก.    ใช้กับผู้ตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อตรวจสอบมาตรฐานของข้าราชการ
        ทั่วประเทศ
    ข.    ใช้กับข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการทำงานของคณะรัฐมนตรี
    ค.    ใช้กับเจ้าหน้าที่และข้าราชการทุกคน ทุกคณะที่เกี่ยวข้องของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
        เพื่อประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ
    ง.    ใช้กับเจ้าหน้าที่และข้าราชการทุกคน ทุกคณะที่เกี่ยวข้องของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อประเมิน
        คุณภาพการปฏิบัติงานของคณะรัฐบาล
    ตอบ  ค.
2.    คำว่า  “ธรรมัตตาภิบาล”  หมายถึงอะไร    
    ก.     การควบคุมและปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของระบบบริหารปกครองและสังคมที่ดี ตามระเบียบ    
        สำนักนายกรัฐมนตรี
    ข.    การควบคุมและปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของระบบบริหารปกครองและสังคมที่ดีตามหลักคำสอนทาง
        พระพุทธศาสนา
    ค.    การควบคุมดูแลกรอบการบริหารประเทศและสังคมอย่างมีความเป็นธรรม
    ง.    การบริหารบ้านเมืองและประเทศชาติโดยใช้หลักนิติรัฐ
    ตอบ  ก.
3.    ใครบ้างเป็นผู้ใช้ผลตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
    ก.    รัฐสภา    ข.    รัฐบาล
    ค.    นักวิชาการ    ง.    ถูกทุกข้อ
    ตอบ  ง.
4.    ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผ่นดิน
    ก.    มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต
    ข.    มีอิสระ รักษาประโยชน์ของประชาชน
    ค.    ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ใช้ผลงานอย่างเคร่งครัด
    ง.    ต้องดำเนินการตามหลักธรรมัตตาภิบาล
    ตอบ  ค.

5.    ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมส่วนบุคคล    
    ก.    ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน ซื่อสัตย์สุจริต ถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือ
        ประโยชน์ส่วนตัว
    ข.    ต้องประพฤติตนอย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย ผิดศีลธรรม และจารีตประเพณี
    ค.    ต้องทำการตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานรับตรวจ
    ง.    ถูกทุกข้อ
    ตอบ  ข.
6.    ข้อใดเป็นความประพฤติตนที่ไม่เหมาะสมสำหรับหน้าที่ผู้ตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
    ก.    แต่งเครื่องแบบข้าราชการเข้าไปในร้านอาหารเพื่อรับประทานอาหารเย็น
    ข.    รับของขวัญเป็นรถยนต์จากผู้รับตรวจ
    ค.    ชวนเพื่อนมาดื่มเหล้าที่บ้าน
    ง.    ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
    ตอบ  ข.
7.    ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพควรเป็นอย่างไร
    ก.    มีการวางแผนงานตรวจสอบก่อนนำไปปฏิบัติ
    ข.    ต้องมีความรู้ความสามารถในด้านการตรวจสอบที่ตนรับผิดชอบอย่างเพียงพอ
    ค.    ต้องทำงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความขยันขันแข็ง
    ง.    ถูกทุกข้อ
    ตอบ  ง.
8.    ข้อใดบุคลากรในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสามารถกระทำได้
    ก.    เสนอความลับของหน่วยงานที่รับตรวจ
    ข.    ยืมเงินจากผู้รับตรวจ
    ค.    มีอิสระในการเสนอข้อเท็จจริงอันเป็นสาระที่ได้จากการตรวจสอบ
    ง.    ขอรับบริจาคจากหน่วยรับตรวจ
    ตอบ  ค.
9.    ในการรักษาความซื่อสัตย์สุจริตผู้ตรวจสอบควรมีหลักการใดบ้าง
    ก.    หลักความเป็นอิสระ หลักการของจุดยืนวิชาชีพ    
    ข.    หลักนิติรัฐ หลักการของจุดยืนวิชาชีพ
    ค.    หลักธรรมัตติบาล หลักการของความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
    ง.    หลักจารีตประเพณี หลักสุจริต
    ตอบ.  ก.

10.    ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
    ก.    ผู้ตรวจสอบไม่อาจล่วงละเมิดความลับของหน่วยรับตรวจได้ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามที่
           กฎหมายกำหนด
ก.    ผู้ตรวจสอบสามารถเสพสุราและของมึนเมาในสถานที่ราชการได้ทุกกรณี หากเป็นการทำ
    นอกเวลาราชการ
    ค.    ผู้รับตรวจสามารถจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ผู้ตรวจสอบเพื่อตอบแทนการตรวจสอบนั้นได้
    ง.    ผู้ตรวจสอบสามารถแต่งชุดข้าราชการเข้าไปตรวจสอบสนามม้านางเลิ้งขณะมีการแข่งขันม้าได้
    ตอบ  ก.
11.    ข้อใดไม่เป็นหน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย    
    การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
    ก.    องค์การบริหารราชการส่วนตำบล    ข.    เมืองพัทยา    
    ค.    กรุงเทพมหานคร    ง.    อำเภอ
    ตอบ  ง.
12.    หน่วยรับตรวจต้องจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานตามระเบียบคณะกรรมการ
    ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ให้แล้วเสร็จ
    ภายในเวลาเท่าใด
    ก.    6   เดือน    ข.    1  ปี    
    ค.    2  ปี    ง.    10  ปี
    ตอบ  ข.
13.    ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลที่ต้องแสดงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
    ก.    ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานที่สำคัญในระดับหน่วยรับตรวจ
    ข.    ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
        วัตถุประสงค์
    ค.    ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน
    ง.    ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ เวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ
    ตอบ  ง.
14.    หน่วยรับตรวจต้องรายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลและ
    คณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาเท่าใด
    ก.    ทุก  30  วัน    ข.    ทุก  60  วัน
    ค.    ทุก  90  วัน    ง.    ทุก  120  วัน
    ตอบ  ข.

15.    ผู้รับตรวจต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ
    เกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในกี่วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปี
    แห่งปฏิทิน
    ก.    30  วัน    ข.    60  วัน
    ค.    90  วัน    ง.    120  วัน
    ตอบ  ค.
16.    ผู้รับตรวจต้องรายงานครั้งแรกต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ
    เกี่ยวกับการควบคุมภายในระยะเวลาเท่าใดนับจากวันวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ
    ก.    100  วัน    ข.    120  วัน
    ค.    180  วัน    ง.    220  วัน
    ตอบ  ง.
17.    ข้อใดไม่ใช่รายละเอียดของรายงาน
    ก.    ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจที่ใช้อยู่มีมาตรฐานตามระเบียบฯ หรือไม่
    ข.    รายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
    ค.    รายงานผลการประเมินความน่าจะเป็นของระบบการควบคุมภายในในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
    ง.    จุดอ่อนของระบบพร้อมข้อเสนอแนะ
    ตอบ    ค.
18.    กรณีใดบ้างที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสามารถเสนอข้อสังเกตและความเห็นให้ผู้บังคับบัญชา
    ของหน่วยรับตรวจได้
    ก.    หน่วยรับตรวจมีเจตนาหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบโดยมีเหตุผลสมควร
    ข.    หน่วยรับตรวจไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีเหตุผลอันสมควร
    ค.    หน่วยรับตรวจมีเจตนาหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบโดยไม่มีเหตุผลสมควร
    ง.    ถูกทั้งข้อ ข และ ค.
    ตอบ    ง.
19.    หากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้เสนอความเห็นพร้อมข้อสังเกตไปยังกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยรับ
    ตรวจแล้ว ก็ยังมีการเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคณะกรรมการฯ  ต้องรายงานต่อไปยังหน่วยงานใดก่อน
    ก.    ประธานรัฐสภา    
    ข.    คณะกรรมาธิการรัฐสภา
    ค.    คณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐสภา
    ง.    คณะรัฐมนตรี
    ตอบ  ก.

20.    เหตุใดจึงต้องมีระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
    พ.ศ. 2544
    ก.    เพื่อให้หน่วยรับตรวจมีแนวทางในการจัดระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ
    ข.    เพื่อให้ง่ายต่อการกำหนดงบประมาณรายจ่ายสำหรับหน่วยรับตรวจ
    ค.    เพื่อให้สามารถควบคุมการดำเนินงานอันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ
    ง.    ถูกทุกข้อ
    ตอบ  ง.
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้