ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : โหลดข้อสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

โหลดข้อสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

แชร์กระทู้นี้

1. ข้อใดหมายถึง จุดหรืออุณหภูมิต่ำสุดที่ไอระเหยของของเหลวผสมกับอากาศจะสามารถเกิดการลุกไหม้ หลังจากมีการติดไฟ

 จุดติดไฟ        จุดวาบไฟ

 จุดระเบิด       งของเหลวติดไฟ

 การเดือดปะทุ

 2. องค์ประกอบหลักของการติดไฟได้แก่ข้อใด

 ความร้อน และเชื้อเพลิง

 เชื้อเพลิง และออกซิเจน

 ออกซิเจน และความร้อน

 สารติดไฟ เชื้อเพลิง และความร้อน

ความร้อน เชื้อเพลิง และออกซิเจน

 3. ไฟชนิดใดเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภทของเหลว เช่น น้ำมันเบนซิน

 .ชนิด เอ       ขชนิด บี     คชนิด ซี    งชนิด ดี      ชนิด อี

 4. การป้องกันโดยมีการตรวจจับควันไฟ ความร้อน หรืออื่นๆ เพื่อส่งสัญญาณที่ตรวจจับได้ให้กับอุปกรณ์ ควบคุมเพื่อท่าการสั่งงานให้ระบบระงับอัคคีภัยท่างาน เป็นการป้องกันอัคคีภัยแบบใด

 การป้องกันเชิงก่าจัด

การป้องกันเชิงสัญญาณ

การป้องกันเชิงรุก

การป้องกันเชิงรับ

 การป้องกันเชิงพื้นที

 5. การจัดพื้นที่ครอบครองเพื่อใช้ในการจัดระบบป้องกันควบคุมอัคคีภัยนั้น ข้อใดจัดเป็นพื้นที่ครอบครอง ประเภทที่ 3

ส่านักงาน                                 ขโรงแรม  

 โรงกลั่นน้ำมันโรงงานทอผ้า งโรงงานทอผ้า          โรงงานผลิตไม้ขีดไฟ

 6. ถังดับเพลิงแบบโฟม สามารถใช้ดับไฟชนิดใด

 ชนิด ก (Class A)            ขชนิด ข (Class B)

 ชนิด ค (Class C)           ข้อ ก และ  ข ถูก

 ข้อ ข และ ค ถูก

 7. ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงในข้อใด เป็นระบบที่น้ำจะไหลผ่านหัวกระจายน้ำดับเพลิงทุกหัว ท่าให้มี ปริมาณน้ำในการดับเพลิงสูงกว่าระบบอื่นๆ

 ระบบเปิด            ระบบท่อแห้ง

 ระบบท่อเปียก      งระบบก๊าซเฉื่อย

ระบบหน่วงการท่างาน

8. กรณีเนื้อที่อาคาร เกิน 250 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร และไม่มีท่อน้ำดับเพลิงของทางราชการ ต้องจัดเตรียมน้ำส่ารองในปริมาณเท่าใด

 . 5,000 ลิตร     . 7,500 ลิตร

. 10,000 ลิตร     . 15,000 ลิตร       จ. 2,5000 ลิตร

 9. อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ เป็นส่วนประกอบใดของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

อุปกรณ์เริ่มต้น               อุปกรณ์แจ้งเตือน

แหล่งจ่ายก่าลังไฟฟ้า      แผงควบคุม

อุปกรณ์ประกอบ

10. ปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงของการระเบิดของฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้แก่ข้อใด

 ขนาดและปริมาณของฝุ่นละออง            ขสภาพความปั่นป่วนในระบบ

สภาพความชื้นในบรรยากาศ                     งข้อ ก และ ข ถูก จข้อ ก ข และ ค ถูก

 เฉลย 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 

 10. ข้อใดไม่ใช่ คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.)

                ก)  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด                                              

             ข)  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                ค)  ข้าราชการกรมป้องกันฯ ที่อธิบดี ปภ. แต่งตั้ง         

             ง)  ผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองและการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยที่  ครม. แต่งตั้ง

 11. ข้อใดกล่าวถูกต้องสำหรับทรัพย์สินที่เสียหายจากการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ก)  ต้องชดเชยความเสียหายแก่ผู้ได้รับประโยชน์จากการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข)  ต้องชดเชยความเสียหายแก่ผู้ที่มิใช่ผู้ได้รับประโยชน์จากการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ค)  ไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ที่มิใช่ผู้ได้รับประโยชน์จากการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ง)  ถูกทั้งข้อ ก) และ ค)

 12. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำรงตำแหน่งใดในคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

                ก)  ประธานกรรมการ                                         ข)  กรรมการ

                ค)  กรรมการและเลขานุการ                              ง)  ไม่มีข้อใดถูก

 13.  ผู้ใดเป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

                ก)  รองผู้ว่าราชการจังหวัด                                ข)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก

                ค)  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด              ง)  ถูกทุกข้อ

 14.  ข้อใดมิใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่

 ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  

                ก)  องค์การบริหารส่วนจังหวัด                        ข)  องค์การบริหารส่วนตำบล

                ค)  เทศบาล                                                           ง)  เมืองพัทยา

 15.  เมื่อเกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่ ใครมีหน้าที่เข้าดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว

                ก)  นายก  อบต. ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น             ข)  นายก  อบจ.

                ค)  ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                       ง)  นายกรัฐมนตรี

16.  ผู้ใดทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

                ก)  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด              ข)  ปกครองจังหวัด

                ค)  หัวหน้าสำนักงานจังหวัด                            ง)  ผู้แทนกรม ปภ.              

 17.  ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานที่สั่งให้ขนย้ายทรัพย์สิน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสาธารณภัยได้ง่ายออกจากอาคารหรือสถานที่ ให้เจ้าพนักงานสามารถขนย้ายทรัพย์สินนั้นได้ตามความจำเป็นแก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระทำดังกล่าว

                ก)  ใช่                                                                     ข)  ไม่ใช่

 18. ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ เป็นผู้อำนวยการท้องถิ่น มีหน้าที่อะไร

                ก)  มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน

                ข)  มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย

                ค)  มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย

                ง)  ถูกทุกข้อ

 19. กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง ผู้ใดมีอำนาจสั่งการทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร

                ก)  นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

                ข)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

                ค)  ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

                ง)  นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

20.  ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ผู้ใดมิได้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลอาญา

                ก)  รองผู้อำนวยการ                                            ข)  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

                ค)  เจ้าพนักงาน                                                   ง)  อาสาสมัคร

 21.  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานของท่าน ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  กำหนดให้มีการปรับปรุงหรือทบทวนแผนเมื่อใด

ก)  2  ปี                                                                                  ข)  5  ปี                 

ค)  เมื่อสถานการณ์เกี่ยวกับภัยเปลี่ยนแปลงไป             ง)  ข้อ ข) และ ค)

 22. หน่วยงานหรือบุคคลที่มีหน้าที่จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม พ.ร.บ. นี้ ต้องจัดทำแผนให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาใดนับแต่วันที่ พ.ร.บ. นี้ใช้บังคับ

                ก)    1 ปี                                 ก)    2  ปี                                  ค)    3 ปี                               ง)    5 ปี

จำหน่ายไฟล์เอกสาร แนวข้อสอบพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
การสอบสัมภาษณ์
ตำแหน่งที่สอบ
ถาม-ตอบ แนวข้อสอบพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.         พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
            ก.    5 พฤศจิกายน 2550                                                     ข.    6 พฤศจิกายน 2550
            ค.    25 พฤศจิกายน 2550                                                   ง.     26 พฤศจิกายน 2550
            ตอบ   ข.  6 พฤศจิกายน 2550
2.         ข้อใดหมายถึงภัยทางอากาศ
            ก.    อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม                        ข.    การเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องบินตก
            ค.    ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ                           ง.     ภัยจากหิมะหรือลูกเห็บ
            ตอบ   ค.  ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ
3.         ข้อใดคือสาธารณภัย พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
            ก.    ภัยแล้ง                                                                           ข.    โรคระบาดในสัตว์
            ค.    วาตภัย                                                                            ง.     ถูกทุกข้อ
            ตอบ   ง.  ถูกทุกข้อ
4.         ข้อใดหมายถึงภัยทางอากาศ
            ก.    อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม                        ข.    การเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องบินตก
            ค.    ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ                           ง.     ภัยจากหิมะหรือลูกเห็บ
            ตอบ   ค.  ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ
5.         “การกระทำใดๆ อันเป็นการมุ่งทำลายทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐโดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ” เป็นความหมายของข้อใด
            ก.    ภัยทางอากาศ                                                               ข.    การก่อวินาศกรรม
            ค.    อุบัติเหตุ                                                                        ง.     ภัยธรรมชาติ
            ตอบ   ข.  การก่อวินาศกรรม                                  
6.         ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตามความหมายในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
            ก.    กรมการปกครอง                                                          ข.    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
            ค.    กระทรวงมหาดไทย                                                    ง.     องค์การบริหารส่วนจังหวัด
            ตอบ   ง.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
7.         ข้อใดไม่ใช่ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
            ก.    องค์การบริหารส่วนจังหวัด                                       ข.    องค์การบริหารส่วนตำบล
            ค.    เทศบาล                                                                         ง.     เมืองพัทยา
            ตอบ   ก.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
8.         ข้อใดไม่ใช่ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
            ก.    องค์การบริหารส่วนตำบล                                         ข.    เมืองพัทยา      
            ค.    เทศบาล                                                                         ง.     กรุงเทพมหานคร
            ตอบ   ง.  กรุงเทพมหานคร
9.         ข้อใดไม่ใช่จังหวัดตามความหมายของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
            ก.    ชลบุรี                                                                             ข.    เชียงใหม่
            ค.    กรุงเทพมหานคร                                                         ง.     อุบลราชธานี
            ตอบ   ค.  กรุงเทพมหานคร
10.      ผู้ใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
            ก.    นายกรัฐมนตรี                                                              ข.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
            ค.    อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            ง.     อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
            ตอบ   ค.  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
11.      ข้อใดคือชื่อย่อของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
            ก.    กปร.                                                                               ข.    กปช.
            ค.    กปภ.ร.                                                                           ง.     กปภ.ช.
            ตอบ   ง.  กปภ.ช.                                                                
12.      ผู้ใดเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการการป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
            ก.    นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
            ข.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
            ค.    ปลัดกระทรวงมหาดไทย
            ง.     ปลัดกระทรวงมหาดไทย
            ตอบ   ก.  นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
13.      คณะกรรมการและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมีจำนวนกี่คน
            ก.    12 คน                                                                            ข.    13 คน
            ค.    22 คน                                                                            ง.     23 คน
            ตอบ   ง.  23 คน
14.      ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
            ก.    นายกรัฐมนตรี                                                              ข.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
            ค.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม                           ง.     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
            ตอบ   ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
15.      ผู้ใดเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
            ก.    อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
            ข.    รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
            ค.    ข้าราชการระดับ 8 ในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
            ง.     ข้าราชการระดับ 7 ในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
            ตอบ       ก.  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
16.      ผู้ใดมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
            ก.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                                
            ข.    อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
            ค.    คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ                        
            ง.     เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
            ตอบ       ค.  คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
17.      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
            ก.    1 ปี                                                                                  ข.    2 ปี
            ค.    3 ปี                                                                                  ง.     4 ปี
            ตอบ       ง.  4  ปี
18.      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสามารถอยู่ในตำแหน่งไม่เกินกี่วาระติดต่อกัน
            ก.    2 วาระ                                                                           ข.    3 วาระ              
            ค.    4 วาระ                                                                           ง.     5 วาระ
            ตอบ       ก.  2 วาระ
19.      หน่วยงานใดของรัฐซึ่งมีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ
            ก.    สภาความมั่นคงแห่งชาติ                                           ข.    กระทรวงกลาโหม
            ค.    กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                       ง.     สำนักข่าวกรอง
            ตอบ       ค.  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
20.      ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
            ก.    อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
            ข.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
            ค.    นายกรัฐมนตรี
            ง.     คณะรัฐมนตรี
            ตอบ       ง.  คณะรัฐมนตรี   
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
                                           
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
กรมป้องกันฯ เปิดรับ รวม  4 ตำแหน่ง จำนวน 138 อัตรา สมัคร 5-15 สค.นี้

3 ตำแหน่ง คือ

1.ตำแหน่งพนักงานนโยบายและแผนงาน  จำนวน 35  อัตรา

2.ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน 50  อัตรา

3.พนักงานประจำสำนักงาน    จำนวน 35  อัตรา

4.พนักงานขับรถและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา  จำนวน  18 อัตรา

ยื่นสมัครดว้ยตนเอง  5-15 สค. 56  ในวันและเวลาราชการที่ห้อง  352  อาคาร 3 ชั้น 5
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้