ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล กรุงเทพมหานคร
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล กรุงเทพมหานคร

แชร์กระทู้นี้

1. นักปรัชญาที่ว่า การอบรมเลี้ยงดูที่ทารุณจะทำให้เด็กกลายเป็นคนยอมจำนนไม่มีความคิดสร้างสรรค์และเสร้าซึม เป็นแนวความคิดของใคร
ก. จอห์น ล็อค ข. พลาโต และ อริสโตเติล
ค. สกินเนอร์ ง. ชาร์ล ดาร์วิน
ตอบข้อ ข. พลาโต และ อริสโตเติล
2. นักปรัชญาที่ให้แนวคิดว่า มนุษย์เกิดมามีจิตว่างเปล่าเหมือนกระดาษ คือใคร
ก. เรอเน เดคาต ข. วิลเฮล็ม วุ้นท์
ค. จอห์น ล็อค ง. พลาโต
ตอบข้อ ค. จอห์น ล็อค
3. คำว่า จิตวิทยา (Psychology) มีรากศัพท์มาจากคำใด
ก. 
Psyche + Logos
ข. Psychol + logy
ค. Psych+ loges
ง. Psych + logy
ตอบข้อ ก. Psyche + Logos

4. ผู้นำหลักฝึกเด็กให้ควบคุมตนเองและสอนเด็กให้รักศัตรูของตน คือข้อใด
ก. อีวาน พาฟลอฟ
ข. จอห์น บี วัตสัน
ค. วิลเลี่ยม เจมส์
ง. สกินเนอร์
ตอบข้อ ง. สกินเนอร์


5. การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Learning by Doing) เป็นแนวคิดของใคร
ก. วิลเฮล์ม วุ้นท์ ข. จอห์น บี. วัตสัน
ค. วิลเลี่ยม เจมส์ ง. ซิกมันด์ ฟรอยด์
ตอบข้อ ค. วิลเลี่ยม เจมส์

6. ความต้องการทางเพศ ซึ่งมนุษย์ไม่กล้าแสดงออกโดยตรง จึงเก็บไว้ในระดับจิตข้อใด
ก. จิตรู้สำนึก 
ข. จิตระหว่างรู้สึกนึกกับไร้สำนึก
ค. จิตไร้สำนึก
ง. จิตสำนึก
ตอบข้อ   ค. จิตไร้สำนึก


7. แนวความคิดที่ใช้การจัดการเรียนกาสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นแนวความคิดของนักจิตวิทยากลุ่มใด
ก. กลุ่มโครงสร้างทางจิต ข. กลุ่มพฤติกรรมนิยม
ค. กลุ่มเกสตัสท์ ง. กลุ่มมนุษย์นิยม
ตอบข้อ ง. กลุ่มมนุษย์นิยม


8. การศึกษาในปัจจุบัน มุ่งเน้นให้เด็กมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการ เป็นการศึกษาตามแนวคิดของกลุ่มใด
ก. กลุ่มพฤติกรรมนิยม ข. กลุ่มเกสตัลท์
ค. กลุ่มหน้าที่ทางจิต ง. กลุ่มโครงสร้างทางจิต
ตอบข้อ ข. กลุ่มเกสตัลท์


9. การที่เด็กอายุ 3-5 ขวบ คิดว่าตนมีความสามารถมากกว่าคนอื่น ยกย่องตนเองเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น เป็นการพัฒนาการตามข้อใด
ก. พัฒนาทางกาย ข. พัฒนาการทางอารมณ์
ค. พัฒนาการทางสังคม ง. พัฒนาการทางสติปัญญา
ตอบข้อ ค. พัฒนาการทางสังคม
10. 
การที่เด็กอายุ 3-5 ขวบเข้าโรงเรียนอนุบาล รู้จักคบเพื่อน รู้จักการพักผ่อนอดทนในบางโอกาส เป็นการพัฒนาการ ตามข้อใด
ก. พัฒนาทางกาย ข. พัฒนาการทางอารมณ์
ค. พัฒนาการทางสังคม ง. พัฒนาการทางสติปัญญา

ตอบข้อ ค. พัฒนาการทางสังคม
11. การที่เด็กชอบเพ้อฝัน ต้องการผจญภัย ต้องการความเป็นใหญ่ในหมู่เพื่อนกลัวการไม่ยอมรับ เป็นการพัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กในข้อใด
ก. วัย
3-5 ปี ข. วัย 6-12 ปี
ค. วัย
12-15 ปี ง. วัย 15-18
ปี
ตอบข้อ ข. วัย 6-12 ปี
12. 
วัยที่นิยมของแปลก และวิตถาร สนใจเพศตรงข้าม สมาชิกแต่ละกลุ่มเป็นคนละเพศเริ่มจับคู่ เป็นการพัฒนาการทางสังคมของวัยใด
ก. วัย
3-5 ปี ข. วัย 6-12 ปี
ค. วัย
12-15 ปี ง. วัย 15-18 ปี
ตอบข้อ ง. วัย 15-18 ปี
13. 
การที่ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดี ทำให้การพัฒนาจริยธรรมในตัวเด็กด้วยศีลธรรมของเด็กเกิดได้จากสังคมที่ดีเป็นการกล่าวตามแนวคิดของใคร
ก. โคล์เบอร์ก ข. แบนดูร่า และแมคโดแนลด์
ค. พีอาเจท์ ง. อีริกสัน
ตอบข้อ ข. แบนดูร่า และแมคโดแนลด์

14. 
เด็กที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน คือข้อใด
ก. เด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดปัญหาความประพฤติ
ข. เด็กที่มีการพัฒนาการทางกายและสังคมบกพร่อง
ค. เด็กที่มีพัฒนาการทางอารมณ์ช้าเกิดความรำคาญใจให้แก่คนอื่น
ง. เด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
ตอบข้อ 
ก. เด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดปัญหาความประพฤติ
15. เด็กที่มีปัญหาในการปรับตัว คือ เด็กเช่นใด
ก. เด็กที่มีความคิดเห็นขัดแย้ง ไม่ชอบระเบียบกฎเกณฑ์
ข. เด็กที่ไม่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
ค. เด็กที่ขาดความรับผิดชอบ ชอบตามใจตนเอง
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ

16. 
ลักษณะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ยกเว้นข้อใด
ก. การท้าทาย ข. เหม่อลอย
ค. คำพูดหยาบคาย ง. สะเพร่า
ตอบข้อ ข. เหม่อลอย

17. 
พฤติกรรมที่ไม่ผิดศีลธรรมไม่เป็นที่เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น คือข้อใด
ก. เพ้อฝัน ข. การเล่นไพ่
ค. พูดหยาบคาย ง. มีกิ๊ก
ตอบข้อ ก. เพ้อฝัน

18. 
ข้อใด เป็นการแสดงพฤติกรรมที่ผิดกฎระเบียบ
ก. โต้เถียง ข. มาสาย
ค.  สะเพร่า ง. ซุกซน
ตอบข้อ ข. มาสาย

19. 
เด็กที่มีพฤติกรรม ทำร้ายร่างกายเพื่อน ขว้างปาสิ่งของเมื่อไม่พอใจ จัดเป็นข้อใด
ก. เด็กดื้อ ข. เด็กซนผิดปกติ
ค. เด็กเจ้าอารมณ์ ง. เด็กที่อิจฉาริษยา
ตอบข้อ ค. เด็กเจ้าอารมณ์

20. 
เมื่อท่านพบเด็ก 3 ขวบขึ้นไป แสดงอารมณ์ด้วยการ ดูดนิ้ว เกิดจากสาเหตุใด
ก. เครียด ว้าเหว่ ขาดความรักความอบอุ่น
ข. เด็กมีความวิตกกังวล
ค. ได้รับการกลั่นแกล้ง โดนรังแก
ง. ครอบครัวมีพ่อแม่ทะเลาะกันบ่อย
ตอบข้อ ก. เครียด ว้าเหว่ ขาดความรักความอบอุ่น
21. 
เด็กที่ขาดความรัก ถูกบังคับขู่เข็ญมากเกินไป อิจฉาน้องที่เกิดใหม่ มีผลทำให้เกิด ข้อใด
ก. เด็กขี้อาย ข. เด็กดื้อ
ค. เด็กเงียบขรึมผิดปกติ ง. เด็กขี้อาย
ตอบข้อ. เด็กดื้อ


22. เด็กที่ได้รับการออกอกเอาใจจากพ่อแม่ ไม่ต้องรับผิดชอบตนเอง ไม่ต้องทำงาน มีความสะดวกสบายเมื่ออยู่บ้าน ส่งผลให้มีพฤติกรรมใด
ก. เด็กเกเร 
ข. มีพฤติกรรมก่อกวนในชั้นเรียน
ค. เด็กเงียบขรึมผิดปกติ
ง. เด็กหนีโรงเรียน 

ตอบข้อ ง. เด็กหนีโรงเรียน 

23. ลูกที่ได้รับความรัก และการพะเน้าพะนอ จากพ่อแม่มาก ได้รับการตามใจจนเหลิง มักเกิดกับลูกคนใด
ก. ลูกคนโต ข. ลูกคนกลาง
ค. ลูกคนสุดท้อง ง. ลูกเลี้ยง
ตอบข้อ ค. ลูกคนสุดท้อง


24. พ่อแม่มีฐานะยากจน มัวเมาในอบายมุข และพ่อแม่มีฐานะดีแต่ไม่มีเวลาดูแลครอบครัว มีนิสัยเจ้าชู้ ทำให้เกิดข้อใด
ก. ทะเลาะ ข. เด็กน้อยเนื้อตำใจ
ค. ว้าเหว่ ง. อิจฉา
ตอบข้อ ก. ทะเลาะ


25. สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่มีผลต่อพฤติกรรมไม่พึงปรารถนาของเด็กที่สำคัญที่สุด คือ
ก. เพื่อนนักเรียน ข. ครู
ค. ผู้บริหาร ง. อาคารสถานที่
ตอบข้อ ข. ครู


26. ครูสาวนุ่งกระโปรงสั้น ใส่เสื้อรัดรูป บาง พูดจาหยาบคาย ชอบนั่งสอนบนโต๊ะ ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนเป็นเช่นใด
ก. เด็กเรียนไม่รู้เรื่อง ข. เด็กหยอกล้อกัน
ค. เด็กก้าวร้าว ง. เด็กชอบ
ตอบข้อ ก. เด็กเรียนไม่รู้เรื่อง


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครู กศน. ตำบล กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546
- แนวข้อสอบพรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2551
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  2547
- แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและ สำนักงาน กศน. 2556
 - การจัดระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน
- การจัดทำฐานข้อมูล

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551

1. พรบ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 เริ่มบังคับใช้เมื่อใด
ก. 
3 มีนาคม 2551
ข. 4 มีนาคม 2551
ค. 5 มีนาคม 2551
ง. 6 มีนาคม 2551

2. พรบ. ฉบับนี้มีกี่มาตรา
ก. 
23
ข. 24
ค. 25
ง. 26

3. ข้อใดคือภาคีเครือข่าย
ก. บุคคล
ข. อปท.
ค. สถาบันศาสนา
ง. ถูกทุกข้อ

4. คณะกรรมการ หมายความว่า.........
ก. คณะกรรมการการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
ข. คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกธิการ
ค. คณะกรรมการ กศน.
ง. คณะกรรมการ กศน. จังหวัด5. ในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลได้รับ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพต้องเป็นไปตามกฎหมายฉบับใด (ม.5)
ก. พรบ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
ข. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ค. กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง สมศ.
ง. ถูกทุกข้อ

6. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยึดหลักตามข้อใด (ม. 6)
ก. ความเสมอภาค
ข. การกระจายอำนาจ
ค. ผู้เรียนเป็นสำคัญ
ง. ก. และ ข. ถูก

7. ข้อใดคือเป้าหมายการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบ (ม.6)
ก. ประชาชนได้รับศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ข. ความเสมอภาค
ค. กระจายอำนาจแก่สถานศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ

8. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรียกโดยย่อว่าอย่างไร (ม.14)
ก. กศน.
ข. สำนักงาน กศน.
ค. ก.ศ.น.
ง. สำนักงาน กศ.น.

9. เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ก. เลขาธิการ กศน.
ข. เลขาธิการสำนักงาน กศน.
ค. เลขาธิการ กศ.น.
ง. เลขาธิการสำนักงาน กศ.น.


10. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีฐานะตามข้อใด
ก. เป็นอธิบดี
ข. เทียบเท่าอธิบดี
ค. เลขานุการ
ง. ถูกทุกข้อ

11. ใครคือประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
 (ม.
15)
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข.
 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด
ค. ผู้ทรงคุณวุฒิ
ง. คณะกรรมการเลือกกันเอง

12. คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด มีกี่คน
ก. 
15
ข. 16
ค. 17
ง. 19

13. คณะกรรมการสถานศึกษา กศน. อำเภอ มีจำนวนกี่คน
ก. 
15
ข. 12
ค. 9
ง. 7

14. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด เรียกโดยย่อว่า
ก. กศน. จังหวัด 
ข. สำนักงาน กศน. จังหวัด
ค. สำนักงาน กนอ. จังหวัด
ง. กนอ. จังหวัด

15. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ เรียกโดยย่อว่า
ก. ศูนย์ กศน. อำเภอ 
ข. กศน. อำเภอ
ค. กศน. อำเภอ
ง. ศูนย์ กศ.น. อำเภอ

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดนครพนม 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดสกลนคร 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดมุกดาหาร 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดอุบลราชธานี 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดหนองคาย 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดอำนาจเจริญ 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดหนองบัวลำภู 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดศรีสะเกษ 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดอุดรธานี 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดยโสธร 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดเลย 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดร้อยเอ็ด 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดมหาสารคาม 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดสุรินทร์ 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดขอนแก่น 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดบุรีรัมย์ 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดชัยภูมิ 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดนครราชสีมา 

ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดเชียงใหม่ 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัด-เชียงราย 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดพะเยา 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดลำพูน 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดน่าน 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดลำปาง 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดแพร่ 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดตาก 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดพิษณุโลก 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดกำแพงเพชร 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดพิจิตร 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดนครสวรรค์ 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดอุทัยธานี 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดชัยนาท 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดลพบุรี 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดสิงห์บุรี 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดปราจีนบุรี 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดสระบุรี 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดนครนายก 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดอ่างทอง 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดราชบุรี 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดสุพรรณบุรี 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดอยุธยา 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดสมุทรสงคราม 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดสมุทรสาคร 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดสระแก้ว 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดตราด 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดจันทบุรี 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดระยอง 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดชลบุรี 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดเพชรบุรี 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดชุมพร 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดระนอง 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดพังงา 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดกระบี่ 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดตรัง 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดพัทลุง 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดภูเก็ต 
ข้อสอบครู  ศรช.ตําบล จังหวัดสงขลา 
รายละเอียดที่  http://www.testthai1.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
111111111111111
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้