ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ พรบ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ พรบ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542

แชร์กระทู้นี้

แนวข้อสอบ พรบ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542

1.       พรบ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542  บังคับใช้เมื่อใด

ตอบ 3  ธันวาคม 2542

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

2.       ใครคือผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

ตอบ นายชวน หลีกภัย

3.       พรบ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542ให้ยกเลิก พรบ.ใดบ้าง

ตอบ (1) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พุทธศักราช 2474

(2) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) .. 2496

(3) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 3) .. 2508

(4) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 4) .. 2520

(5) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 5) .. 2530

4.       “น้ำมันเชื้อเพลิง” ตาม พรบ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 หมายถึงอะไร

ตอบ “น้ำมันเชื้อเพลิง” หมายถึง น้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบิน น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันหล่อลื่น และให้หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นที่เป็นของเหลวและใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นสิ่งหล่อลื่นตามที่รัฐมนตรีกำหนดให้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

5.       ข้อบัญญัติท้องถิ่น ตาม พรบ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 หมายความว่าอย่างไร

ตอบ  ข้อบัญญัติท้องถิ่น หมายความว่า  เทศบัญญัติ ข้อบังคับตำบล ข้อบัญญัติเมืองพัทยา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และข้อบัญญัติอื่นใดในทำนองเดียวกันที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.       วิศวกรของกรมธุรกิจพลังงาน หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ หมายถึงบุคคลใดตามพรบ.นี้

ตอบ พนักงานเจ้าหน้าที่

7.       ผู้อนุญาต ตาม พรบ.นี้ หมายถึงบุคคลใด

ตอบ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมาย

8.       ผู้ใดคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ตอบ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

9.       อำนาจของผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้คืออะไรบ้าง

ตอบ มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม กำหนดกิจการอื่น และออกประกาศ

10.    คณะกรรมการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงประกอบด้วยบุคคลใดบ้าง

ตอบ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อธิบดีกรมทะเบียนการค้า อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหกคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้