ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ  พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ  พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550

แชร์กระทู้นี้

1.       พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550  บังคับให้เมื่อใด

ก.       6   ตุลาคม  2550                           ค.  6  พฤศจิกายน  2550

ข.       7   ตุลาคม  2550                           ง.   7  พฤศจิกายน   2550

2.       ใครคือผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550

ก.       พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์           ค. พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

ข.       สมัคร สุนทรเวช                          ง. ชวน หลีกภัย

3.       “พรรคการเมือง  ตาม พรบ. นี้หมายความว่าอย่างไร

ก.       คณะบุคคลที่รวมกันจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองโดยได้รับการจดแจ้งการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมือง

ข.       สมาชิกพรรคการเมือง

ค.       หน่วยงานที่รวมกันจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองโดยได้รับการจดแจ้งการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมือง

ง.       ไม่มีข้อถูก

4.        “ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้”ตาม พรบ. นี้หมายความรวมถึงอะไรบ้าง

ก.      การปลดหนี้ หรือการลดหนี้ให้เปล่า

ข.      การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย

ค.      การเข้าค้ำประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม

ง.      ถูกทุกข้อ

5.        “กองทุน”ตาม พรบ. นี้หมายความว่าอย่างไร

ก.       กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

ข.       กองทุนเพื่อการพัฒนาสมาชิกวุฒิสภา

ค.       กองทุนเพื่อการพัฒนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ง.       กองทุนเพื่อการพัฒนา กกต.

6.       บุคคลใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

ก.       ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ข.       เลขาธิการกรรมการเลือกตั้ง

ค.       คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ง.       กรรมการการเลือกตั้ง

7.     ประธานกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจออกประกาศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับได้เมื่อใด

ก.       ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข.       ประกาศในระเบียบการว่าด้วยเรื่องพรรคการเมือง

ค.       ประกาศในข้อบังคับว่าด้วยเรื่องพรรคการเมือง

ง.       มติของที่ประชุม กกต.

8.       บุคคลใดที่เป็นนายทะเบียนตาม พรบ.นี้

ก.       ประธานกรรมการเลือกตั้ง

ข.       เลขาธิการกรรมการเลือกตั้ง

ค.       คณะกรรมการเลือกตั้งที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานกรรมการเลือกตั้ง

ง.       คณะกรรมการเลือกตั้ง

9.     หน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานของพรรคการเมือง และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เป็นหน้าที่ของใคร

ก.       ประธานกรรมการเลือกตั้ง

ข.       เลขาธิการกรรมการเลือกตั้ง

ค.       สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ง.       กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

10.    การจัดตั้งพรรคการเมืองผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่ากี่ปี

ก.       10  ปี                                                              ค.  7  ปี

ข.       8  ปี                                                                 ง.  5  ปี

11.    การจัดตั้งพรรคการเมืองต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี

ก.       35  ปีบริบูรณ์                                                ค.  20   ปีบริบูรณ์

ข.       25   ปีบริบูรณ์                                               ง.   18  ปีบริบูรณ์

12.    การรวมตัวกันดำเนินการจัดตั้งพรรคการเมืองได้นั้นต้องมีจำนวนบุคคลกี่คนขึ้นไป

ก.       30  คน                                                           ค.  15  คน

ข.       20  คน                                                           ง.  10  คน

13.    ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง

ก.       หัวหน้าพรรคการเมือง

ข.       โฆษกพรรคการเมือง

ค.       เหรัญญิกพรรคการเมือง

ง.       ประธานกรรมการ

14.    กรรมการบริหารพรรคการเมืองมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกินคราวละกี่ปี

ก.       6  ปี                                                 ค.  4 ปี

ข.       5  ปี                                                 ง.  2 ปี

15.    บุคคลใดมีหน้าที่ยื่นจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองต่อนายทะเบียน

ก.       หัวหน้าพรรคการเมือง                               ค. โฆษกพรรคการเมือง

ข.       รองหัวหน้าพรรคการเมือง                        ง. เลขาธิการพรรคการเมือง

16.    ข้อใดคือสิ่งที่ยื่นจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง

ก.       นโยบายพรรคการเมือง

ข.       ข้อบังคับพรรคการเมือง

ค.       บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของพรรคการเมือง

ง.       ถูกทุกข้อ

17.   ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองทราบภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

ก.       60   วัน                                           ค.  15  วัน

ข.       30  วัน                                            ง.  7 วัน

18.   ผู้ยื่นจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองซึ่งไม่เห็นด้วยกับคำสั่งไม่รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองของนายทะเบียน อาจยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งที่ศาลใด

ก.       ศาลปกครอง                                 ค.  ศาลอาญา

ข.       ศาลฎีกา                                         ง.  ศาลรัฐธรรมนูญ

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้